NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:    /2015/TT-NHNN

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2015

DỰ THẢO LẦN 3

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LƯU KÝ VÀ SỬ DỤNG GIẤY TỜ CÓ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá trong các giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

2. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tham gia các nghiệp vụ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác là thành viên thị trường đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước hoặc theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước(sau đây gọi tắt là thành viên).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.

2. Lưu ký giấy tờ có giá là hoạt động nhận ký gửi,bảo quản an toàn và ghi nhận sở hữu chứng khoán nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến giấy tờ có giá của người sở hữu và thực hiện một số nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước.

3. Giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước bao gồm giấy tờ có giá do thành viên lưu ký tại tài khoản giấy tờ có giá lưu ký mở tại Ngân hàng Nhà nước hoặc lưu ký tại tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Trung tâm lưu ký chứng khoán).

4.Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá là việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện phong toả giấy tờ có giá của thành viên đang lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước theo đề nghị của thành viên để tham gia một số nghiệp vụ thị trường tiền tệ.

5. Các nghiệp vụ sử dụng giấy tờ có giá theo Thông tư này gồm các nghiệp vụ sau:

a) Nghiệp vụ thị trường mở.

b) Nghiệp vụ Tái cấp vốn bao gồm:

- Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng;

- Chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

-Các hình thức tái cấp vốn khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

c) Nghiệp vụ cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập một số hạn mức trong thanh toán điện tử liên ngân hàng bao gồm:

-Cầm cố giấy tờ có giá cho hạn mức thấu chi trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;

- Ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;

- Cầm cố giấy tờ có giá cho hạn mức thanh toán tập trung một tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước;

d) Cho vay bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên;

e) Mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên;

f) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng;

f) Những nghiệp vụ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

6. Tài khoản tự doanh của Ngân hàng Nhà nước là tài khoản của Ngân hàng Nhà nước mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán để lưu ký giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Ngân hàng Nhà nước.

7. Tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước là tài khoản Ngân hàng Nhà nước mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán để lưu ký giấy tờ có giá thuộc sở hữu của thành viên nhằm thực hiện một số nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước.

8. Tài khoản giấy tờ có giá lưu ký là tài khoản Ngân hàng Nhà nước mở theo yêu cầu của thành viên để lưu ký giấy tờ có giá của thành viên.

9. Tài khoản giấy tờ có giá cầm cố là tài khoản Ngân hàng Nhà nước mở cho thành viên để hạch toán giấy tờ có giá theo đề nghị cầm cố, ký quỹ của thành viên khi tham gia một số nghiệp vụ thị trường tiền tệ.

10. Tài khoản giấy tờ có giá lưu ký cho mục đích cấp tín dụng trên thị trường liên ngân hàng (Sau đây gọi tắt là tài khoản giấy tờ có giá phong tỏa) là tài khoản Ngân hàng Nhà nước mở cho thành viên để phong tỏa giấy tờ có giá trong các giao dịch giữa các thành viên trên thị trường liên ngân hàng.

11. Quyền sở hữu giấy tờ có giá là quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt và những quyền lợi hợp pháp khác quy định bởi Luật chứng khoán đối với giấy tờ có giá.

12. Chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá là việc quyền sở hữu giấy tờ có giá được chuyển từ bên bán sang bên mua theo hợp đồng mua bán giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ hoặc theo quyết định xử lý tài sản bảo đảm trong những nghiệp vụ cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá hoặc theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.

13. Bên bán giấy tờ có giá là bên chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá cho bên mua để nhận một số tiền từ bên mua theo hợp đồng giữa hai bên.

14. Bên mua giấy tờ có giá là bên thanh toán cho bên bán một số tiền theo hợp đồng giữa hai bên để nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá do bên bán chuyển giao.

Điều 4. Khoản phải thu về cung cấp dịch vụ lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Thành viên lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước phải trả phí lưu ký cho Ngân hàng Nhà nước. Mức phí lưu ký do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

Điều 5: Nguyên tắc lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Thành viên khi tham gia các nghiệp vụ có sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước trước khi tiến hành giao dịch.

Đối với giấy tờ có giá đang lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên phải chuyển giấy tờ có giá dự kiến giao dịch từ tài khoản của thành viên sang lưu ký tại tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều 6: Danh mục và điều kiện giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

1. Danh mục giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

a) Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

b) Trái phiếu Chính phủ

c) Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;

e) Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

2. Điều kiện giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

a) Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên.

b) Giấy tờ có giá đã chốt quyền nhận gốc và lãi khi đáo hạn không được lưu ký và tham gia các nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước.

c) Mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước là một trăm nghìn đồng (100.000VND) hoặc bội số của một trăm nghìn đồng (100.000VND).

Đối với một số giấy tờ có giá đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý gồm Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Trái phiếu đặc biệt của VAMC, Trái phiếu do VAMC phát hành, mệnh giá được tính đến đơn vị một đồng (01 VND).

d) Giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước được thống nhất quản lý theo hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) đã cấp khi phát hành.

e) Giấy tờ có giá dạng chứng chỉ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải nguyên vẹn, không rách nát, hư hỏng, không bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số, không bị nhàu, nát, nhòe, bẩn, cũ.

Điều 7. Phương thức giao dịch

Thành viên có thể giao dịch với Ngân hàng Nhà nước bằng văn bản giấy hoặc qua hệ thống giao dịch điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

Mục 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8. Đăng ký tham gia lưu ký giấy tờ có giá

Để tham gia lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này lập và gửi Ngân hàng Nhà nước Đơn xin tham gia lưu ký giấy tờ có giá (Mẫu 1/LK).

Điều 9. Lưu ký giấy tờ có giá

1. Đối với giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước phát hành hoặc làm đại lý phát hành dưới hình thức ghi sổ

a) Trường hợp thành viên thực hiện lưu ký giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá đang được theo dõi trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước:

Thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước Giấy đề nghị lưu ký giấy tờ có giá kèm chứng từ liên quan quy định tại Quy trình do Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ban hành(Sau đây viết tắt là Quy trình). Trên cơ sở Giấy đề nghị lưu ký giấy tờ có giá của thành viên, Ngân hàng Nhà nước chuyển giấy tờ có giá vào tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên tại Ngân hàng Nhà nước;

b) Trường hợp thành viên trúng thầu mua giấy tờ có giá trong các phiên giao dịch do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, Ngân hàng Nhà nước tự động chuyển giấy tờ có giá đó vào tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên tại Ngân hàng Nhà nước hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán trừ khi thành viên có yêu cầu khác.

2. Đối với giấy tờ có giá ghi sổ đang lưu ký ở Trung tâm lưu ký chứng khoán

Thành viên có nhu cầu lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản của thành viên sang lưu ký tại tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Khi nhận được thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chuyển khoản lưu ký của thành viên, Ngân hàng Nhà nước sẽ cập nhật tương ứng tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên mở tại Ngân hàng Nhà nước.Lượng giấy tờ có giá trên sẽ được Trung tâm lưu ký chứng khoán phong tỏa. Thành viên có thể rút giấy tờ có giá sau khi làm thủ tục rút giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

3. Đối với giấy tờ có giá loại chứng chỉ

Thành viên lập và gửi Ngân hàng Nhà nước Giấy đề nghị lưu ký giấy tờ có giá kèm bảng kê giấy tờ có giá và toàn bộ chứng chỉ giấy tờ có giá. Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận và làm thủ tục chuyển giấy tờ có giá vào tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên.

4. Ngân hàng Nhà nước cung cấp công cụ tra cứu số dư lưu ký và tình hình sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện các nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước. Việc cung cấp sao kê tài khoản giấy tờ có giá lưu ký được thực hiện khi có đề nghị của thành viên.

Điều 10. Chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá

1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá trong ngày giao dịch đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.Đối với giấy tờ có giá lưu ký trên tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, việc chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo Biên bản thỏa thuận ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước và Trung tâm lưu ký theo nguyên tắc:

- Giấy tờ có giá được chuyển từ tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước sang tài khoản tài khoản tự doanh của Ngân hàng Nhà nước trường hợp Ngân hàng Nhà nước là bên mua hoặc là bên nhận giấy tờ có giá khi xử lý tài sản bảo đảm;

- Giấy tờ có giá được chuyển từ tài khoản tự doanh của Ngân hàng Nhà nước sang tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước trường hợp Ngân hàng Nhà nước là Bên bán.

2. Nghiệp vụ thị trường mở và chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các thành viên

Quyền sở hữu giấy tờ có giá phải được chuyển giao trong quá trình thực hiện các giao dịch.Sau khi các bên ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng mua bán hoặc Ngân hàng Nhà nước có thông báo chấp nhận chiết khấu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá theo nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng mua bán, thông báo chấp nhận chiết khấu.Chi tiết về chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá trong các nghiệp vụ trên được quy định trong Điều 11và Điều 12 Thông tư này.

3. Nghiệp vụ giao dịch bảo đảm gồm các nghiệp vụ cầm cố, ký quỹ, phong tỏa của Ngân hàng Nhà nước đối với các thành viên

Quyền sở hữu giấy tờ có giá không được chuyển giao trong quá trình thực hiện các giao dịch bảo đảm gồm giao dịch cầm cố và ký quỹ và phong tỏa. Trường hợp thành viên không thể hoàn thành các nghĩa vụ đối với Ngân hàng Nhà nước trong các giao dịch bảo đảm, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên sang Ngân hàng Nhà nước sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyết định xử lý tài sản cầm cố, phong tỏa, ký quỹ.

4. Nghiệp vụ tái cấp vốn theo hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng hoặc trên cơ sở trái phiếu đặc biệt và trái phiếu của VAMC

Trường hợp khoản vay tái cấp vốn theo hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng hoặc trên cơ sở trái phiếu đặc biệt hoặc trái phiếu của VAMC đáo hạn mà tổ chức tín dụng không trả được nợ, sau khi tiến hành các biện pháp khắc phục mà không thu hồi đủ khoản nợ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với các giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch với Ngân hàng Nhà nước từ thành viên sang Ngân hàng Nhà nước.

5. Nghiệp vụ mua bán hoặc cho vay bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên

Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu của thành viên trong nghiệp vụ vay cầm cố hoặc mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên. Chi tiết về chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá trong các nghiệp vụ trên quy định tại Điều 17 và Điều 18 Thông tư này.

6. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Trường hợp phải chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá, sau khi có quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại phải hoàn thành các thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá cho tổ chức tín dụng hình thành do chia, tách, tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, mua lại theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

Điều 11. Quản lý giấy tờ có giá trong nghiệp vụ thị trường mở

1. Ngân hàng Nhà nước mua hẳn hoặc mua kỳ hạn giấy tờ có giá:

Trước khi xét thầu, Ngân hàng Nhà nước tạm phong tỏa toàn bộ giấy tờ có giá thành viên đăng ký bán. Căn cứ hợp đồng mua bán giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước thanh toán tiền mua giấy tờ có giá, chấm dứt phong tỏa đối với giấy tờ có giá không trúng thầu, thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên sang Ngân hàng Nhà nước đối với giấy tờ có giá trúng thầu.

Đối với giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua kỳ hạn giấy tờ có giá, vào ngày đáo hạn hợp đồng mua bán có kỳ hạn, thành viên phải thanh toán tiền mua lại giấy tờ có giá. Căn cứ chứng từ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ Ngân hàng Nhà nước sang thành viên.

2. Ngân hàng Nhà nước bán hẳn hoặc bán kỳ hạn giấy tờ có giá:

Căn cứ hợp đồng mua bán giấy tờ có giá, thành viên phải hoàn thành trách nhiệm thanh toán tiền mua giấy tờ có giá và Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ Ngân hàng Nhà nước sang thành viên.

Đối với giao dịch Ngân hàng Nhà nước bán kỳ hạn giấy tờ có giá, vào ngày đáo hạn hợp đồng mua bán có kỳ hạn, thành viên phải bán lại giấy tờ có giá trong hợp đồng cho Ngân hàng Nhà nước. Căn cứ chứng từ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển tiền cho thành viên và chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá liên quan từ thành viên sang Ngân hàng Nhà nước.

3. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước mua hoặc bán kỳ hạn giấy tờ có giá, thời hạn còn lại của giấy tờ có giá phải lớn hơn thời hạn giao dịch thị trường mở. Trường hợp ngày chốt quyền nhận gốc và lãi giấy tờ có giá khi đáo hạn khác ngày đáo hạn giấy tờ có giá thì số ngày còn lại của giấy tờ có giá tính đến ngày chốt quyền phải lớn hơn kỳ hạn giao dịch trên thị trường mở.

4. Trường hợp ngày đáo hạn hợp đồng mua bán có kỳ hạn trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì việc hạch toán, thanh toán chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Điều 12. Quản lý giấy tờ có giá trong nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các thành viên

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hạn mức chiết khấu và có nhu cầu thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước bộ hồ sơ theo quy định hiện hành về nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong thời gian xem xét đề nghị chiết khấu, giấy tờ có giá trong Giấy đề nghị chiết khấu sẽ được tạm phong tỏa. Sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận chiết khấu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên sang Ngân hàng Nhà nước đối với những giấy tờ có giá được chấp nhận chiết khấu và chấm dứt phong tỏa đối với những giấy tờ có giá không được chấp nhận chiết khấu.

2. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước chấp nhận chiết khấu có kỳ hạn giấy tờ có giá, thời hạn còn lại của giấy tờ có giá phải lớn hơn thời hạn chiết khấu. Trường hợp ngày chốt quyền nhận gốc và lãi giấy tờ có giá khi đáo hạn khác ngày đáo hạn giấy tờ có giá thì số ngày còn lại của giấy tờ có giá tính đến ngày chốt quyền phải lớn hơn kỳ hạn chiết khấu.

Sau khi thành viên hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo cam kết mua lại giấy tờ có giá đã được Ngân hàng Nhà nước chiết khấu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ Ngân hàng Nhà nước sang thành viên.

Điều 13. Quản lý giấy tờ có giá trong nghiệp vụ Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng có nhu cầu sử dụng giấy tờ có giá để vay tái cấp vốn gửi Ngân hàng Nhà nước bộ hồ sơ theo quy định hiện hành về nghiệp vụ Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, tổ chức tín dụng đề nghị vay phải tiến hành chuyển giao các giấy tờ có giá làm tài sản cầm cố cho Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phong tỏa và chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của tổ chức tín dụng sang tài khoản giấy tờ có giá cầm cố của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Sau khi tổ chức tín dụng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng Nhà nước, căn cứ vào chứng từ thanh toán và Giấy đề nghị hoàn trả giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước thực hiện giải tỏa cầm cố, chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá cầm cố của tổ chức tín dụng sang tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 14. Quản lý giấy tờ có giá được cầm cố để tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

1. Thành viên có nhu cầu sử dụng giấy tờ có giá đang lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước để tham gia nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước gửi Ngân hàng Nhà nước bộ hồ sơ theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phong tỏa, chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên sang tài khoản giấy tờ có giá cầm cố để thực hiện nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm.

Ngân hàng Nhà nước sẽ cảnh báo thành viên trước khi giấy tờ có giá đến hạn để đảm bảo duy trì hạn mức thấu chi của thành viên.

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện giải tỏa giấy tờ có giá cầm cố của thành viên trong trường hợp giá trị giấy tờ có giá cầm cố vượt quá mức quy định của nghiệp vụ thấu chi và cho vay qua đêm hoặc giấy tờ có giá cầm cố của thành viên đến hạn thanh toán hoặc thành viên dùng giấy tờ có giá khác để thay thế. Ngân hàng Nhà nước thực hiện giải tỏa một phần hoặc toàn bộ giấy tờ có giá cầm cố theo đề nghị của thành viên và chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá cầm cố sang tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên tại Ngân hàng Nhà nước.

3. Để được chấm dứt cầm cố giấy tờ có giá, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước Giấy đề nghị hoàn trả giấy tờ có giá cầm cố quy định tại Quy trình do Sở Giao dịch ban hành.

Điều 15. Quản lý giấy tờ có giá được ký quỹ để thiết lập hạn mức nợ ròng và tham gia quyết toán bù trừ trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

1. Thành viên có nhu cầu sử dụng giấy tờ có giá đang lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước để ký quỹ cho việc thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán bù trừ giá trị thấp gửi Ngân hàng Nhà nước Giấy đề nghị ký quỹ theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước phong tỏa và chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên sang tài khoản giấy tờ có giá cầm cố của thành viên tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Ngân hàng Nhà nước giải tỏa giấy tờ có giá ký quỹ trong trường hợp thành viên đề nghị thay thế giấy tờ có giá khác hoặc giá trị giấy tờ có giá ký quỹ vượt quá mức quy định trong hướng dẫn thiết lập và quản lý hạn mức nợ ròng. Trên cơ sở đề nghị hoàn trả giấy tờ có giá ký quỹ của thành viên, Ngân hàng Nhà nước chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá cầm cố của thành viên sang tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 16. Quản lý giấy tờ có giá được cầm cố cho nghiệp vụ thanh toán tập trung một tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước

1. Thành viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép thanh toán tập trung một tài khoản. Khi có nhu cầu sử dụng giấy tờ có giá đang lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước để cầm cố cho hạn mức thanh toán tập trung, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước bộ hồ sơ theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về thanh toán tập trung một tài khoản. Ngân hàng Nhà nước phong tỏa và chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên sang tài khoản giấy tờ có giá cầm cố của thành viên tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Ngân hàng Nhà nước giải tỏa giấy tờ có giá cầm cố trong trường hợp thành viên đề nghị thay thế giấy tờ có giá khác hoặc giá trị giấy tờ có giá cầm cố vượt quá mức quy định của nghiệp vụ thanh toán tập trung một tài khoản. Trên cơ sở đề nghị hoàn trả giấy tờ có giá cầm cố của thành viên, Ngân hàng Nhà nước chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá cầm cố của thành viên sang tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 17. Quản lý giấy tờ có giá được cầm cố để vay vốn giữa các thành viên

Thành viên có thể sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước để cầm cố vay vốn lẫn nhau.

1. Thành viên (bên cầm cố) có nhu cầu cầm cố giấy tờ có giá để vay vốn của thành viên khác (bên nhận cầm cố) gửi đến Ngân hàng Nhà nước bộ tài liệu quy định tại Quy trình do Sở Giao dịch ban hành bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận cầm cố, phong tỏa giấy tờ có giá;

- Hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá giữa bên cầm cố và bên nhận cầm cố;

2. Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận hồ sơ tài liệu, làm thủ tục phong tỏa giấy tờ có giá và chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá lưu ký sang tài khoản giấy tờ có giá phong tỏa của bên cầm cố.

3. Trong thời gian cầm cố, bên cầm cố có thể đề nghị Ngân hàng Nhà nước đổi giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước phong toả bằng giấy tờ có giá khác đang lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước. Lượng giấy tờ có giá thay đổi tùy thỏa thuận của bên cầm cố và bên nhận cầm cố. Bên cầm cố cũng có thể đề nghị Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời hạn cầm cố. Ngân hàng Nhà nước xem xét thực hiện đề nghị của bên cầm cố sau khi có xác nhận của bên nhận cầm cố.

4. Ngân hàng Nhà nước giải tỏa và chuyển giấy tờ có giá từ tài khoản giấy tờ có giá phong tỏa sang tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên khi nhận được Giấy đề nghị giải tỏa giấy tờ có giá của bên cầm cố kèm xác nhận của bên nhận cầm cố đồng ý cho giải tỏa giấy tờ có giá.

5. Trường hợp bên cầm cố không thể hoàn trả toàn bộ gốc, lãi khoản vay hoặc một phần khoản vay cho bên nhận cầm cố đúng thời hạn, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ bên cầm cố sang bên nhận cầm cố căn cứ biên bản xử lý nợ giữa hai bên và yêu cầu của chủ sở hữu giấy tờ có giá.

Điều 18. Quản lý việc mua, bán giấy tờ có giá giữa các thành viên

1. Thành viên có thể mua bán giấy tờ có giá đang lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước. Thành viên bán giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước bộ tài liệu quy định tại Quy trình do Sở Giao dịch ban hành bao gồm Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá, hợp đồng mua bán giấy tờ có giá giữa hai bên và bảng kê giấy tờ có giá liên quan. Quy định mua, bán này không áp dụng đối với giấy tờ có giá đang niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

2. Căn cứ bộ hồ sơ trên, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ bên bán sang bên mua. Giấy tờ có giá được tiếp tục lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước trừ khi bên mua có yêu cầu khác.

3. Trường hợp thành viên mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá, căn cứ chứng từ thanh toán hợp lệ và Đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá của chủ sở hữu giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tương ứng.

Điều 19. Quản lý giấy tờ có giá trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại và thu hồi giấy phép hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có quyết định chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại, các tổ chức tín dụng liên quan phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, bàn giao toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và các vấn đề liên quan đến việc sở hữu giấy tờ lưu ký đang lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Thành viên chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá gửi Ngân hàng Nhà nước bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu theo quy định tại Quy trình do Sở Giao dịch ban hành. Sau khi nhận được bộ hồ sơ từ bên chuyển quyền sở hữu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá liên quan.

3. Thành viên chịu trách nhiệm trả phí dịch vụ phát sinh theo quy định của Bộ Tài chính từ nghiệp vụ chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá (nếu có).

Điều 20. Đăng ký giao dịch bảo đảm

Các giao dịch bảo đảm gồm giao dịch cầm cố và ký quỹ phải được thành viên đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 21. Thanh toán gốc và lãi giấy tờ có giá

1. Lãi và các khoản thu nhập khác liên quan đến giấy tờ có giá trong thời gian chuyển quyền sở hữu từ bên bán sang bên mua trong các nghiệp vụ có kỳ hạn trên thị trường tiền tệ được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

2. Thanh toán gốc và lãi giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

a) Đối với giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước phát hành:

Khi giấy tờ có giá đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ của thành viên đối với Ngân hàng Nhà nước và làm thủ tục thanh toán gốc và lãi cho thành viên;

b) Đối với giấy tờ có giá loại chứng chỉ:

Khi giấy tờ có giá loại chứng chỉ đáo hạn, khách hàng lưu ký làm thủ tục rút giấy tờ có giá theo quy định tại Quy trình do Sở Giao dịch ban hành. Trên cơ sở kiểm tra việc hoàn thành các nghĩa vụ của thành viên, Ngân hàng Nhà nước hoàn trả giấy tờ có giá để thành viên mang đến tổ chức phát hành hoặc đại lý của tổ chức phát hành làm thủ tục thanh toán.

3. Thanh toán gốc và lãi giấy tờ có giá lưu ký tại tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước ở Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Khi giấy tờ có giá đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ của thành viên đối với Ngân hàng Nhà nước và làm thủ tục giải tỏa giấy tờ có giá liên quan của thành viên trong tài khoản của Ngân hàng Nhà nước tại Trung tâm lưu ký chứng khoán. Việc thanh toán gốc và lãi giấy tờ có giá lưu ký tại tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện theo Biên bản thỏa thuận ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều 22. Rút giấy tờ có giá

1. Giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước:

Khi có nhu cầu rút giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước Giấy đề nghị rút giấy tờ có giá quy định tại Quy trình do Sở Giao dịch ban hành. Căn cứ đề nghị của thành viên, Ngân hàng Nhà nước hạch toán xuất giấy tờ có giá trên tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên và hoàn trả giấy tờ có giá loại chứng chỉ cho thành viên.

2. Giấy tờ có giá lưu ký tại tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước ở Trung tâm lưu ký chứng khoán:

a) Khi có nhu cầu rút giấy tờ có giá lưu ký tại tài khoản của Ngân hàng Nhànước tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên gửi Ngân hàng Nhà nước Yêu cầu chuyển khoản giấy tờ có giá từ tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước sang tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán;

b) Trên cơ sở đề nghị của thành viên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển khoản giấy tờ có giá của thành viên từ tài khoản môi giới của Ngân hàng Nhà nước sang tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều 23. Chấm dứt lưu ký

1. Trường hợp thành viên bị buộc chấm dứt lưu ký do không khắc phục được vi phạm theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, hoặc do bị giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại bởi các tổ chức tín dụng khác, hoặc do bị Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép hoạt động, thành viên phải làm thủ tục chấm dứt lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Các trường hợp vi phạm bao gồm không thực hiện đúng các yêu cầu trong thông báo của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến các nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước, không thực hiện các cam kết với Ngân hàng Nhà nước, không thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng Nhà nước, sai phạm trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Khi không có nhu cầu lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đối với Ngân hàng Nhà nước, thành viên làm thủ tục đóng các tài khoản giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 24. Xử lý vi phạm

1. Trường hợp thành viên vi phạm các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp xử lý quy định hiện hành về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

2. Trường hợp thành viên vi phạm các quy định trong hoạt động thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định hiện hành về các nghiệp vụ thị trường tiền tệ.

3. Trường hợp phát sinh thiệt hại khác đối với Ngân hàng Nhà nước do lỗi của thành viên, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục bao gồm trích tài khoản tiền gửi của thành viên, thu hồi nợ từ các nguồn khác (nếu có), chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá từ thành viên sang Ngân hàng Nhà nước tương ứng với số tiền thành viên còn nợ Ngân hàng Nhà nước, thu hồi nợ bằng các biện pháp khác (nếu có thể).

Mục 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25.Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Sở Giao dịch

a) Hướng dẫn quy trình lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

b) Thực hiện lưu ký, thanh toán, thu lãi (bao gồm cả lãi quá hạn, lãi chậm thanh toán), thu phí, hạch toán, cầm cố, phong tỏa và chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định;

c) Theo dõi, xem xét, và phân quyền giao dịch cho các nhân sự của thành viên tham gia nghiệp vụ lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước;

d) Đầu mối xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch nghiệp vụ lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước;

e) Chủ trì và phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ, và các đơn vị liên quan xử lý vi phạm đối với thành viên trong thực hiện các quy định tại Thông tư này;

f) Ký kết thỏa thuận với Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc sử dụng các dịch vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán và kết nối truyền dữ liệu điện tử giữa hai bên trong nghiệp vụ lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá trong các nghiệp vụ thị trường tiền tệ theo quy định pháp luật hiện hành về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

2. Vụ Tài chính – Kế toán

Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với các giao dịch lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại thông tư này.

3. Cục Công nghệ tin học

a) Làm đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch và các đơn vị liên quan xây dựng, cài đặt, thực hiện bảo dưỡng, bảo trì các chương trình phần mềm liên quan và đảm bảo hạ tầng mạng giao dịch và truyền thông cho nghiệp vụ lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

b) Quy định và cấp chữ ký số, mã khóa truy cập, mã khóa phê duyệt cho nghiệp vụ lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

4. Cơ quan Thanh tra,giám sát ngân hàng

a) Làm đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch và các đơn vị liên quan báo cáo Thống đốc trường hợp thành viên mất thanh khoản.

b) Phối hợp với Sở Giao dịch và các cơ quan liên quan thu hồi tài sản nhà nước.

5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính

a) Thực hiện lưu ký giấy tờ có giá dạng chứng chỉ cho các thành viên có Hội sở chính trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc;

b) Báo cáo tình hình lưu ký giấy tờ có giá của thành viên trên địa bàn về Sở Giao dịch theo định kỳ hàng tháng và khi có thay đổi về lưu ký giấy tờ có giá của thành viên.

c) Phối hợp với Sở Giao dịch và các đơn vị liên quan báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trường hợp thành viên trên địa bàn mất thanh khoản.

Điều 26.Trách nhiệm của thành viên

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Thực hiện đúng các cam kết và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Ngân hàng Nhà nước và các thành viên khác theo đúng hợp đồng đã ký.

3. Ủy quyền thực hiện toàn bộ việc chuyển giao sở hữu giấy tờ có giá trong các nghiệp vụ thị trường tiền tệ cho Ngân hàng Nhà nước.

4. Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu trong thông báo của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến các nghiệp vụ thị trường tiền tệ.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….. tháng….. năm 2015 và thay thế Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 42/2006/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2014 Về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

3. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Thông tư này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

THỐNG ĐỐC

 

Mẫu số 1/LK

 

  (Khách hàng lưu ký)
………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

…….., ngày…..tháng…..năm………

 

ĐƠN XIN THAM GIA LƯU KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Tên đơn vị: (khách hàng lưu ký)………………………………………..Mã số:…………..…………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………..………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………..…………. Fax: ………………………………………..

Số hiệu tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam: …………………………………….…………………….

Mở tại: ………………………………………………………..…………………………………………………….

Căn cứ quy định của Thông tư số ….. ngày …… tháng…. năm ….. của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc quản lý và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, ……. (khách hàng xin lưu ký) xin đăng ký tham gia lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định tại Thông tư số … ngày …… tháng…. năm ….. của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và mọi sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư này, trả phí lưu ký do Ngân hàng Nhà nước quy định, và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin mà Ngân hàng Nhà nước yêu cầu liên quan đến giấy tờ có giá lưu ký.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Đính kèm:

- Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước

 

 

 

Dự thảo Thông tư quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá trong các giao dịch nghiệp vụ thị trường tiền tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Find More Articles

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 1670/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC VIỆN, TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẾN NĂM 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025” với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tng quát

Hình thành mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học để tạo sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao năng lực, hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng và phát trin công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đt nước trước mt cũng như lâu dài.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2020

- Đầu tư và phát triển 03 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam trên cơ sở Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học thuộc Đại học Huế và Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thành và phát triển đồng bộ 10 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, bao gồm: 02 phòng thí nghiệm công nghệ gen, 02 phòng thí nghiệm công nghệ tế bào thực vật, 01 phòng thí nghiệm công nghệ tế bào động vật, 02 phòng thí nghiệm công nghệ enzyme và protein, 01 phòng thí nghiệm công nghệ vi sinh công nghiệp, 01 phòng thí nghiệm công nghệ tế bào gốc, 01 phòng thí nghiệm y sinh – dược quân sự.

- Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho ít nhất 20 phòng thí nghiệm công nghệ sinh học của các viện, trường thuộc các bộ, ngành, địa phương.

- Xây dựng 100% số phòng thí nghiệm có chức năng dịch vụ phân tích, kiểm định, giám định đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005.

b) Đến năm 2025

- Phát triển 03 trung tâm công nghệ sinh học quốc gia đạt trình độ tương đương khu vực ASEAN, trong đó có ít nhất 01 trung tâm đạt trình độ thế giới.

- Tiếp tục củng cố, phát triển và tăng cường đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các viện, trung tâm, phòng thí nghiệm trong mạng lưới từ Trung ương đến địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; có ít nhất 15 phòng thí nghiệm đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN và thế giới.

- Xây dựng 100% phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen được chứng nhận đủ điều kiện an toàn sinh học.

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH

1. Cấp quốc gia

a) Xây dựng và phát triển 03 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam có đủ năng lực tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ nền của công nghệ sinh học; có cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; có đội ngũ nhân lực đủ khả năng giải quyết các nhiệm vụ mang tầm chiến lược quốc gia, từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu công nghệ tạo các sản phẩm chất lượng cao cho sản xuất quy mô pilot (sản xuất thử nghiệm) và quy mô công nghiệp. Tùy vào quy mô, cơ cấu tổ chức, giai đoạn phát triển, mỗi trung tâm có trung bình từ 200 – 500 cán bộ khoa học công nghệ làm việc.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Đầu tư nâng cấp Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phát triển thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc; đầu tư bổ sung cho Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Nam; đầu tư ban đầu phát triển cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung.

- Giai đoạn 2021 – 2025: Đầu tư các dự án mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc và đầu tư nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung.

b) Tiếp tục phát triển mạng lưới, đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cho 10 phòng thí nghiệm công nghệ sinh học trọng điểm cấp quốc gia để có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. Mỗi phòng thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia có từ 40 – 50 cán bộ có trình độ chuyên sâu về công nghệ sinh học.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Đầu tư nâng cấp 08 phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học đang hoạt động (bao gồm 06 phòng thí nghiệm đã đầu tư giai đoạn 2003 – 2015 và Phòng thí nghiệm Tế bào gốc, Phòng thí nghiệm Y sinh – dược quân sự).

- Giai đoạn 2021 – 2025: Đầu tư và phát triển 02 phòng thí nghiệm trọng điểm mới.

Danh mục các trung tâm, các phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học cấp quốc gia kèm theo Quyết định này.

2. Cấp bộ, ngành

Xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học (kể cả công lập và ngoài công lập) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành trên cơ sở quy hoạch tổ chức khoa học và công nghệ công lập và phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

Tập trung đầu tư một số viện, trung tâm công nghệ sinh học mạnh, có cơ sở vật chất hiện đại đạt trình độ khu vực và quốc tế, có ngun nhân lực đủ trình độ để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể phát triển công nghệ sinh học của Bộ, ngành. Các viện, trung tâm này hợp tác, liên kết với các trung tâm cp quốc gia trong việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra tại các trung tâm cấp quốc gia. Mỗi tổ chức này có khoảng 50 – 100 cán bộ có trình độ chuyên môn vcông nghệ sinh học.

Phát triển hệ thống các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học trực thuộc các viện, trung tâm nghiên cứu chuyên ngành hoặc theo vùng đthực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ sinh học phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Quy mô của các phòng thí nghiệm có khoảng 20 – 30 cán bộ chuyên môn về công nghệ sinh học.

3. Cấp địa phương

Xây dựng mạng lưới các tổ chức nghiên cứu triển khai, các phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học (kể cả công lập và ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phù hp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ca địa phương, đáp ứng yêu cầu tiếp thu, ứng dụng và chuyển giao trên địa bàn kết quả nghiên cứu của các viện, trung tâm nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, ngành.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về phát triển nguồn nhân lực

a) Tập trung đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của các viện, trung tâm, phòng thí nghiệm trong thời gian trước hoặc trong giai đoạn đầu triển khai các dự án đu tư.

Ưu tiên tập trung đào tạo lại đội ngũ cán bộ khoa học hiện có theo hướng hình thành các ê-kíp làm việc, đào tạo ở nước ngoài cho đội ngũ chuyên gia trình độ cao. Chú trọng đào tạo các chuyên gia có trình độ cao (thạc sỹ, tiến sỹ, sau tiến sỹ), đội ngũ kỹ thuật viên trong nước có kỹ năng chuyên môn.

b) Thực thi các chính sách ưu đãi thu hút các nhà khoa học có trình độ cao ở trong nước và nước ngoài, các sinh viên tốt nghiệp loại ưu, có chuyên ngành phù hợp về làm việc tại các viện, các trung tâm, các phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học.

Việc đào tạo, thu hút, sử dụng, trọng dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho công nghệ sinh học thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

2. Về hợp tác quốc tế

Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác, trao đổi, liên doanh, liên kết trong đào tạo nhân lực trình độ cao, trong nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về công nghệ sinh học tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ưu tiên hp tác với các nước có trình độ cao về công nghệ sinh học; ưu tiên các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo phát triển công nghệ nền của công nghệ sinh học.

3. Về đầu tư

a) Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư để thực hiện Quy hoạch: Khuyến khích các tchức, cá nhân, đặc biệt là doanh nghiệp, bệnh viện đu tư xây dựng các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học để phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

b) Ưu tiên vốn từ ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ sinh học, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các trung tâm, các phòng thí nghiệm cấp quốc gia.

c) Việc đầu tư tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về công nghệ sinh học của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo kế hoạch đầu tư phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Thực hiện đầu tư đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và có phân kỳ hợp lý để bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả của các trang thiết bị được đầu tư.

IV. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí thực hiện Quy hoạch bao gồm:

- Vốn ngân sách nhà nước: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Nguồn vốn xã hội hóa;

- Các nguồn vốn hợp khác khác.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy hoạch;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng mạng lưới các tchức khoa học và công nghệ về công nghệ sinh học ở các Bộ, ngành, địa phương và giúp Chính phủ điều phối hoạt động của các tổ chức này;

c) Phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các bộ, ngành, địa phương để thực hiện các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật về công nghệ sinh học;

d) Phối hợp vi Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ thuộc các dự án đầu tư theo Quy hoạch;

đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nguồn vốn khác (kể cả vốn vay ODA và các nguồn vốn vay khác từ nước ngoài) để bố trí vốn cho các dự án đầu tư đã được phê duyệt theo Quy hoạch;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì lập đề án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Bắc; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lập đề án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung; y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lập đề án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Nam, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong hai năm 2016-2017.

4. Các bộ, ngành, y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Xây dựng mạng lưới các tchức nghiên cứu triển khai, các phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Tổ chức xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghệ sinh học thuộc thẩm quyền; ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ cho các dự án đầu tư phát triển về công nghệ sinh học;

c) Chủ động huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư tăng cường tiềm lực của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị phát hiện những nội dung chưa phù hp kịp thời gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học QG Hà Ni;
- Đại học QG TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, QHQT, TCCV, NC, V.IIl;
– Lưu: VT, KGVX (3b
).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÁC TRUNG TÂM, CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC CẤP QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên tổ chức

Nhiệm vụ chủ yếu về CNSH

Địa điểm

I

TRUNG TÂM/VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUỐC GIA

1

Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học miền Bắc (Phát triển từ Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

- Nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ nền, công nghệ OMICS liên quan đến công nghệ sinh học (CNSH).

- Nghiên cứu ứng dụng tế bào, tế bào gốc.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo các sản phẩm trên nền công nghệ cao để sn xuất các sản phẩm phục vụ y dược, bảo quản chế biến nông – lâm – thủy sản, bảo vệ môi trường.

- Tạo và nuôi động vật thử nghiệm.

- Phân tích thử nghiệm về sinh vật biến đổi gen (GMO) và sản phẩm hàng hóa t GMO.

- Tham gia đào tạo cán bộ khoa học công nghệ (đại học, trên đại học, đào tạo lại về CNSH).

Hà Nội

2

Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học miền Nam (Phát triển từ Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HChí Minh, nguồn nhân lực kết hợp với Đại học quốc gia TP. H Chí Minh).

- Nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nền về CNSH trong công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng CNSH trong sản xuất các sản phẩm y dược.

- Tham gia đào tạo cán bộ khoa học công nghệ (đại học, trên đại học, đào tạo lại về CNSH).

TP. Hồ Chí Minh

3

Trung tâm quốc gia về Công nghệ sinh học miền Trung (Phát triển từ Viện Công nghệ sinh học thuộc Đại học Huế)

- Nghiên cứu cơ bản về khoa học sự sống.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nền về CNSH trong y dược, sinh học biển, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và môi trường.

- Phân tích, thử nghiệm và đánh giá an toàn sinh học về GMO, sản phẩm hàng hóa từ GMO.

- Tham gia đào tạo cán bộ khoa học công nghệ (đại học, sau đại học, đào tạo lại về CNSH).

Thừa Thiên-Huế

II

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUC GIA

1

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000)

- Nghiên cứu phát trin và ng dụng công nghệ gen trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội (nông nghiệp, y tế, quốc phòng, an ninh…).

- Phân tích, thử nghiệm về GMO và sản phẩm từ GMO.

- Tham gia đào tạo sau đại học.

Hà Nội

2

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào thực vật phía Bắc (Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07/9/2000)

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân ging, tạo ging cây nông nghiệp.

- Tham gia đào tạo sau đại học.

- Phân tích, thử nghiệm về GMO và sản phẩm t GMO.

Hà Nội

3

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào thực vật phía Nam (Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07/9/2000)

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống, tạo giống cây nông nghiệp, cây làm thuốc.

- Tham gia đào tạo sau đại học.

TP. Hồ Chí Minh

4

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật (Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07/9/2000)

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào động vật trong nhân giống, tạo giống vật nuôi.

- Tham gia đào tạo sau đại học.

- Phân tích, thử nghiệm về GMO và sản phẩm từ GMO lĩnh vực chăn nuôi.

Hà Nội

5

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ enzym và protein (Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07/9/2000)

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ enzym, protein trong tạo các chế phẩm, sản phẩm sinh học.

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học.

Hà Nội

6

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ vi sinh công nghiệp (Quyết định s 14/2007/QĐ-TTg ngày 25/01/2007)

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vi sinh phục vụ công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

- Tham gia đào tạo sau đại học.

TP. Hà Nội

7

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ enzym và protein phía Nam (Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25/01/2007)

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ enzym, protein trong tạo các chế phẩm, sản phẩm sinh học.

- Tham gia đào tạo sau đại học.

Phía Nam (TP. Đà Nng trở vào)

8

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen phía Nam (Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006)

- Nghiên cứu phát trin và ứng dụng công nghệ gen trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội (nông nghiệp, y tế, quốc phòng, an ninh…).

- Phân tích, thử nghiệm về GMO và sản phẩm từ GMO.

- Tham gia đào tạo sau đại học.

TP. Hồ Chí Minh

9

Phòng thí nghiệm trọng điểm Tế bào gốc

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc phục vụ y dược.

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học.

TP. Hồ Chí Minh

10

Phòng thí nghiệm trọng điểm Y sinh – dược quân sự

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong y sinh, dược phẩm phục vụ quân đội và dân sự.

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học.

TP. Hà Nội

 

Quyết định 1670/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1862/TY-TC
V/v trả lời đơn thư kiến nghị của Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ.

Trả lời công văn số 45/HHCNĐNB/2015 ngày 22/6/2015 của Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ kiến nghị các loại phí, lệ phí, quyền lực quá lớn của cơ quan thú y Việt Nam so với các nước trong khu vực và so với thế giới, Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Về công tác thú y:

- Pháp lệnh Thú y được thông qua năm 2004 khi dịch bệnh động vật đang diễn ra trên diện rộng.Trải qua hơn 10 năm, một số nội dung trong Pháp lệnh không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, Luật Thú y đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào ngày 19/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật đã có các quy định mới như sau: (i) không thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển nội tỉnh; (ii) không kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh, cơ sở đã được phòng bệnh bằng vắc xin, cơ sở đã được giám sát dịch bệnh; (iii) chỉ thực hiện kiểm dịch vận chuyển ra khỏi tỉnh đối với động vật, sản phẩm động vật ra khỏi tỉnh xuất phát từ nơi có nguy cơ về dịch bệnh. Việc vệ sinh tiêu độc khử trùng và niêm phong phương tiện vận chuyển do doanh nghiệp tự thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan thú y địa phương. Vì vậy, hàng loạt thủ tục hành chính về kiểm dịch sẽ được bãi bỏ; giảm tối đa thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp.

- Ngành thú y thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Pháp lệnh Thú y 2004 (nay là Luật Thú y) và Luật an toàn thực phẩm. Các quy định này phù hợp với luật pháp của các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực thú y (tham khảo phụ lục của văn bản này).

2. Về phí và lệ phí trong công tác thú y:

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức kiểm tra thực tế việc thu phí, lệ phí trong công tác thú y tại một số địa phương; đồng thời đã rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y (gọi tắt là Thông tư 04) theo hướng phù hp, đáp ứng các yêu cầu thực tế hiện nay, nhưng không trái với các quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đến ngày 07/8/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 113/2015/TT-BTC (có hiệu lực ngày 08/8/2015) về việc sửa đổi Thông tư 04 theo đó, bãi bỏ 13 khoản thu, sửa đổi 01 khoản thu liên quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí và bãi bỏ 21 khoản thu phí thú y ở các khâu khác nhau.

- Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Thú y đang phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài chính tiếp tục rà soát sửa đổi Thông tư quy định về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y theo tinh thần của Luật Thú y và Dự thảo Luật phí, lệ phí. Trong khi xây dựng dự thảo thông tư này, chúng tôi sẽ nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ và các tổ chức, cá nhân khác để rà soát bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí, chuyển mạnh sang cơ chế giá nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các phòng: KD, TTrPC, DT, TYCĐ, QLT;
- Lưu VT, TC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đàm Xuân Thành

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC THÚ Y CỦA THÁI LAN

(Kèm theo công văn số 1862 /TY-TC ngày 24/9/2015 của Cục Thú y)

Thái Lan đã có những chính sách lớn để củng cố, phát triển ngành sản xuất chăn nuôi bền vững; tạo thuận lợi tối đa cho ngành thú y hoạt động; định hướng và hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi khép kín để bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phm, bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh xuất khu sản phẩm chăn nuôi sang các nước.

Về văn bản quy phạm pháp luật:

Thái Lan có Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật (ban hành năm 1956, sửa đổi năm 1999), Luật Kiểm soát giết mổ và Buôn bán sản phẩm thịt (ban hành năm 1992), Luật kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi (năm 1982),…. Theo quy định của Thái Lan, gia súc được quản lý theo thẻ tai, chăn nuôi với mục đích thương mại phải đăng ký và được cơ quan thú y cấp phép, chương trình tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm được nhà nước bao cấp một phần, động vật mắc bệnh nguy hiểm phải tiêu hủy sẽ được nhà nước hỗ trợ tới 75% theo giá thị trường, việc kim dịch động vật được cơ quan thú y Thái Lan thực hiện miễn phí, phương tiện vận chuyn động vật và sản phm động vật phải đăng ký với cơ quan thú y và việc giám sát vận chuyển được thực hiện thông qua chương trình máy tính E-movement (theo dõi, giám sát vận chuyển 24/24h qua hệ thống camera).

Về nguồn lực thú y:

Thái Lan có nguồn nhân lực rất lớn và tiềm lực tài chính rất mạnh để thực hiện các hoạt động thú y, cụ thể: Thái Lan có hệ thống thú y đồng bộ, thống nhất và được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương cho tới cấp xã với số lượng gần 5.000 người làm việc trong các cơ quan thú y trung ương và 37.000 cán bộ thú y làm việc ở các cơ quan thú y cấp tỉnh, huyện, xã. Thái Lan có hệ thống Viện nghiên cứu thú y và Phòng xét nghiệm thú y hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực thú y.

Nhiều năm qua, mỗi năm Chính phủ Thái Lan đã cấp khoảng 180 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 4.000 tỷ đồng) cho ngành thú y hoạt động, bao gồm kinh phí để thực hiện các chương trình phòng chống dịch bệnh động vật, đánh dấu nhận dạng gia súc, kiểm dịch vận chuyển, quản lý vận chuyển thông qua hệ thống trạm/ chốt kiểm dịch và camera giám sát tuyến đường, quản lý và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm,…

Công văn 1862/TY-TC năm 2015 về trả lời đơn thư kiến nghị của Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ về các loại phí, lệ phí do Cục Thú y ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4692/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2676/TTr-SNV ngày 21 tháng 7 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung theo Đề án đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành, Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
Văn phòng Chính phủ;
Bộ Nội vụ;
Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch;
Tổng Cục Du lịch Việt Nam;
TT Thành ủy, HĐND TP;
TTUB: CT, các PCT;
Các sở-ngành TP;
UBND các Quận-Huyện;
Lưu: VT, (TM/Ng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân

 

ĐỀ ÁN

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phHồ Chí Minh)

I. THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH THÀNH PHỐ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

1. Thực trạng phát triển và công tác quản lý ngành du lịch Thành ph:

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của cả nước, phía Bc giáp Tây Ninh, Bình Dương, phía đông giáp Đồng Nai, phía Nam giáp biển Đông và Tiền Giang, phía Tây giáp Long An, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch, rừng ngập mặn, bờ biển với hệ sinh thái đa dạng sinh học cao; hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đa dạng từ đường hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ… đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách; có các điểm di tích văn hóa, văn hóa – lịch sử như Bến Nhà Rồng, đền Quốc T, dinh Xã Tây, Nhà hát ln, Bưu điện, chùa cổ Giác Lâm, chùa Bà Thiên Hậu, Tổ Đình Giác Viên, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Huyện Sỹ, nhà thờ Thông Tây Hội, các công viên, khu sinh thái như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu Du lịch Bình Quới – Thanh Đa, Khu Du lịch Văn Thánh và nhiều sự kiện đặc sắc như: Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ, Ngày hội du lịch Thành phố, Lễ hội trái cây Nam bộ, Hội chợ du lịch quốc tế ITE… đã tạo nên sức hấp dẫn, thu hút đối với du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, ngành du lịch Thành phố có sự tăng trưng đáng kể cả về chất lượng sản phẩm du lịch, doanh thu, lượng khách du lịch và số lượng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Năm 2014, doanh thu ngành du lịch Thành phố đạt 86.109 tỷ đng, tăng 4% so với cùng kỳ 2013, chiếm 37% doanh thu ngành du lịch cả nưc, 9,8% GDP của Thành phố, tăng 7,98 lần so doanh thu năm 2004 (10.812 tỷ); lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 4.400.000 lượt, chiếm 56 % lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 2,8 lần so năm 2004 (1.580.000 lượt). Hiện toàn Thành phố có 949 doanh nghiệp lữ hành (556 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 393 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 31 đại lý, 7 văn phòng đại diện du lịch nước ngoài tại Việt Nam), tăng 3,25 lần so năm 2004 (292 doanh nghiệp); có 2.031 cơ sở lưu trú phục vụ du khách (gồm: 01 khu căn hộ du lịch cao cấp (240 căn), 1.697 khách sạn t1 đến 5 sao, 333 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn kinh doanh du lịch), tăng 3,17 lần so năm 2005 (640 cơ sở lưu trú).

Công tác quản lý nhà nước ngành du lịch Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ máy tổ chức quản lý ngành từng bước được củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Sở Du lịch được tái thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước ngành du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố với bộ máy tổ chức gồm: Văn phòng Sở, Phòng Khách sạn, Phòng Lữ hành, Phòng Nghiên cứu phát triển, Phòng Thông tin du lịch, Thanh tra Sở và Trung tâm xúc tiến Du lịch thực hiện các chức năng quản lý nhà nước ngành du lịch Thành phố chủ yếu gồm: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành căn cứ theo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội chung của Thành phố, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố chương trình, biện pháp cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch; Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên ngành du lịch; cấp, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên du lịch và giấy chứng nhận xe ô tô đủ điều kiện phục vụ khách du lịch; Thẩm định, tái thẩm định cấp biển hiệu dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Thẩm định cấp, cấp lại, sa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp lữ hành nước ngoài tại Thành phố; Thẩm định, tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao; cấp chứng nhận bồi dưỡng ngn hạn nghdu lịch; cấp, thu hi các loại thẻ, giấy phép, văn bằng, chứng chkhác thuộc thẩm quyền của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và các chức năng, nhiệm vụ khác được quy định trong Luật Du lịch; Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức kinh tế, các cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; Giải quyết các sự việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực du lịch; Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đối với các địa phương, đến nay chưa có văn bản chính thức về việc phân cấp cụ thể các nội dung quản lý ngành du lịch cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện nên công tác quản lý ngành du lịch tại các quận, huyện chủ yếu là công tác phối hp hậu kiểm doanh nghiệp; việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành và xúc tiến thu hút đu tư phát triển du lịch địa phương chưa được quan tâm; việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch còn chưa rộng khắp, có nơi có lúc còn bỏ ngỏ; tình hình an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch còn phức tạp… Việc giao cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch trong những năm gần đây thay đổi thường xuyên. Trước năm 2008, khi chưa sáp nhập Sở Du lịch, theo quy định tại Khoản 8, Điều 7 Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ giao cho Phòng Kinh tế tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước du lịch. Sau khi Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ được ban hành thay thế Nghị định s172/2004/NĐ-CP và sáp nhập Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch được giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin (Khoản 6, Điều 7 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP) Và gần đây, Nghị định s37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phu quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP) vẫn giao Phòng Văn hóa và Thông tin chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện quản lý nhà nước ngành du lịch. Thực tế hiện nay cho thấy, bên cạnh các quận, huyện giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện chức năng tham mưu về công tác quản lý ngành du lịch địa phương theo quy định, vẫn có một số địa phương giao cho Phòng Kinh tế.

2. Những hạn chế, bất cập trong quản lý và phát triển ngành du lịch:

Sự phát triển ngành du lịch Thành phố chưa tương xứng với tiềm năng; việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển du lịch còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự liên quan đến khách du lịch còn phức tạp, nạn chèo kéo du khách, cướp giật… còn xảy ra, kết quả điều tra xử lý ban đầu còn hạn chế.

Công tác quản lý nhà nước, hậu kiểm đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp hoạt động sai giấy phép, không giấy phép chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

Công tác lập quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành chưa được triển khai nên chưa khai thác hết tiềm năng du lịch. Công tác phối hp quản lý ngành du lịch tại các quận huyện gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế phi hợp hiệu quả, chưa có sự phân công trách nhiệm, phân cấp rõ ràng, cụ thể.

Việc giao chức năng tham mưu quản lý nhà nước ngành du lịch cho Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện bộc lộ nhiều bất cập; công tác tham mưu cho quận, huyện xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển ngành du lịch địa phương còn nhiều hạn chế.

3. Nguyên nhân của bất cập, hạn chế:

Luật Du lịch còn một số bất cập như: tiêu chuẩn Khu du lịch, điểm du lịch chưa có hướng dẫn cụ thể; nội dung quản lý và bảo vệ tài nguyên du lịch, xây dựng quy hoạch du lịch, khu, tuyến, điểm du lịch còn chung chung, khó thực hiện; các quy định quản lý kinh doanh lữ hành nội địa còn chưa chặt chẽ, khó quản lý.

Chủ trương phân cấp quản lý ngành đã có nhưng chưa có các quy định về phân cấp quản lý cụ thể cho các quận, huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin ở quận, huyện không có chức năng quản lý ngành kinh tế nên việc tham mưu công tác quản lý hoạt động các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch gặp nhiều khó khăn.

Chế tài xử phạt đối với các hành vi chèo kéo khách du lịch chưa đủ sức răn đe; kết quả điều tra, khám phá các loại tội phạm còn thấp; xử lý vụ việc tại chỗ của các lực lượng chức năng địa phương chưa chuyên nghiệp, có nơi có lúc còn thiếu nhiệt tình, thờ ơ, gây bức xúc cho du khách.

4. Sự cần thiết của việc phân cấp:

“Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã xác định đến năm 2020 đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới; phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển. Chính phủ cũng đã xác định mục tiêu tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch bình quân thời kỳ 2011 – 2020 đạt 11,5 – 12%/năm, đến năm 2020 Việt Nam đón 10 - 10,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 47 – 48 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 18 – 19 tỷ USD, đóng góp 6,5 – 7% GDP cả nước; có tổng số 580.000 buồng lưu trú với 35 – 40% đạt chun từ 3 đến 5; tạo ra 3 triệu việc làm trong đó có 870.000 lao động trực tiếp du lịch. “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” cũng đã định hướng Thành phố là trung tâm tiếp nhận khách du lịch quốc tế và tổ chức các chương trình du lịch đến các địa phương; liên kết với các tỉnh xây dựng và phát triển các khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục đầu tư phát triển, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông: hệ thống đường bộ, đường thủy đã được cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, các tuyến giao thông công cộng hiện đại như metro, tàu điện đã và đang được đầu tư, sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai gần; nhiu chính sách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành du lịch được triển khai… là những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy ngành du lịch Thành phố phát triển nhanh, đóng góp lớn hơn vào kinh tế Thành phố cũng như cả nước. Với tc độ tăng trưởng ngành trong 10 năm qua cùng với những lợi thế vốn có của Thành phố, dự báo ngành du lịch Thành phsẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh về quy mô, số lượng doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch, khách du lịch nội địa và quốc tế đến Thành phố sẽ tăng nhiều lần so với trước.

Xuất phát tthực trạng phát triển và những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước ngành du lịch Thành phố hiện nay cho thấy, yêu cu đặt ra là phải phát huy được tinh thần trách nhiệm của các địa phương, khắc phục những hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành du lịch trên địa bàn toàn Thành phố, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch của từng địa phương để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố trong thời gian tới. Vì vậy, việc phân cấp quản lý nhà nước về Du lịch trên địa bàn Thành phố là hết sức cần thiết.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÂN CẤP:

Việc phân cấp quản lý về Du lịch dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

1. Các chủ trương, quan điểm của Đảng và nhà nước:

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phHồ Chí Minh đến năm 2020 quy định: “Tiếp tục cho phép Thành phố được thực hiện thí điểm đi với những vn đề mới phát sinh mà thực tiễn Thành phố đặt ra trong quá trình phát triển nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của nhà nước không còn phù hợp. Khi thí điểm, Thành phố phải có đán xin Chính phủ cho thí điểm về từng vn đề cụ thể và chịu sự theo dõi, giám sát của Chính phủ, đặc biệt với những vấn đề ln, nhạy cảm”;

Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đen năm 2030” nêu: “cần tăng cường phân cấp trong quản lý, đảm bảo vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước, đồng thời tạo sự chủ động, năng động của doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư”;

Nghị quyết số 92/2014/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ vmột số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới nêu: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa phương; sớm sửa đi, bổ sung Luật Du lịch; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương”.

2. Các văn bản pháp lý:

Luật Du lịch số 44/2005/QH11 được Quốc hội Khóa 11 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006;

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Thông tư số 19/2014/TT-BHVTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL;

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố thuộc Trung ương;

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

III. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC PHÂN CẤP:

1. Mục tiêu phân cấp quản lý:

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố, tạo môi trường hoạt động du lịch lành mạnh phát triển, hưng đến mục tiêu “Thành phố Hồ Chí Minh – Điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn”.

Quy định chức năng, phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho các ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc quản lý và phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành du lịch Thành phố; nâng cao vai trò và trách nhiệm của quận, huyện trong việc giữ gìn môi trường, văn minh du lịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển du lịch địa phương.

Hạn chế những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn, đề ra những giải pháp phù hp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành du lịch trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

2. Nguyên tắc phân cấp quản lý:

Việc phân cấp bảo đảm tuân thủ pháp luật, tính thống nhất trong quản lý nhà nước; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hp với đặc điểm, thực trạng quản lý ngành du lịch trên địa bàn Thành phố. Nội dung quản lý nhà nước về du lịch thực hiện theo Luật Du lịch, các văn bản hiện hành của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất quản lý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố, giao Sở Du lịch là cơ quan chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn toàn Thành phố; phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước và thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

IV. NỘI DUNG PHÂN CẤP:

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 19/2014/TT-BHVTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s88/2008/TT-BVHTTDL Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phthuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tình hình cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân Thành phố phân công và phân cấp quản lý về Du lịch trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Giao SDu lịch:

a) Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước ngành du lịch:

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành du lịch căn cứ theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chung của Thành phố, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Tham gia nghiên cứu, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực du lịch theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển và đề tài khoa học thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố.

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận và phân cấp quản lý, khai thác, sử dụng các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch và các tài nguyên du lịch trên địa bàn Thành phố.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các ngành, các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch.

- Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động du lịch phù hợp với thực tế Thành phố.

- Quản lý nhà nước đi với các công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, công ty kinh doanh lữ hành nội địa, công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực du lịch, các văn phòng đại diện công ty du lịch nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quản lý hoạt động các cơ sở lưu trú du lịch gồm: khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch khác trên địa bàn thành phố (quy định tại các Điểm a, b, c, d và h, Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP).

- Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án đầu tư có liên quan đến xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực lưu trú trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức kinh tế, các cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trong việc chấp hành pháp luật.

- Giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

- Quyết định hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Cục Thống kê thực hiện chế độ thống kê thông tin kinh tế (số lượng khách du lịch, thị trường, doanh thu…) trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn để phục vụ cho công tác báo cáo, nghiên cứu khoa học, dự báo xây dựng chiến lược phát triển du lịch và kinh tế Thành phố.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo thống kê theo quy định. Tiếp nhận, xử lý, phân tích số liệu thống kê trong lĩnh vực du lịch phục vụ công tác nghiên cứu, thống kê theo yêu cầu của Ủy ban nhân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của Thành phố.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Về các thủ tục hành chính lĩnh vực du Lịch thuộc thẩm quyền Sgiải quyết:

- Cấp mới, cấp lại quyết định công nhận đạt hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, căn hộ du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự.

- Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Tổng cục Du lịch thẩm định cơ sở lưu trú du lịch đề nghị hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao hoặc hạng cao cp.

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chuyển Tổng cục Du lịch giải quyết theo thẩm quyền.

- Cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

- Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa.

- Tiếp nhận hồ sơ thông báo kinh doanh lữ hành nội địa.

- Cấp Giấy xác nhận xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

- Cấp Giấy chứng nhận Thuyết minh viên du lịch.

2. Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Về thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành du lịch ở địa phương:

- Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố đã được duyệt, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành du lịch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

- Lập hồ sơ đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, công nhận và quản lý, khai thác, sử dụng các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, các tài nguyên du lịch ở địa phương.

- Chủ trì triển khai các mô hình, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự cho khách du lịch, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch địa phương.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật du lịch tại địa phương; hướng dẫn doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về du lịch.

- Quản lý hoạt động đối với các đại lý lữ hành.

- Quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm và cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch.

- Quản lý hoạt động của các bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (theo Điểm đ, e và g Khoản 1, Điều 17 Nghị định s92/2007/NĐ-CP) và các cơ sở lưu trú chưa xếp hạng sao tại địa phương.

- Kiểm tra, xử lý các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định pháp luật về du lịch; tiếp nhận giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Chi cục Thống kê thực hiện chế độ thống kê thông tin kinh tế (số lượng khách du lịch, thị trường, doanh thu…) trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn phục vụ công tác báo cáo, dự báo xây dựng kế hoạch phát triển du lịch và kinh tế ở địa phương.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch địa phương và phối hợp Sở Du lịch xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của Thành phố.

b) Về phi hợp Sở Du lịch giải quyết một số thtục hành chính lĩnh vực du lịch:

Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định và chuyển hồ sơ đến Sở Du lịch để:

- Cấp mới, cấp lại quyết định công nhận nhà nghỉ du lịch.

- Cấp mới, cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, lập danh sách các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, các cá nhân, tổ chức hoạt động đại lý lữ hành và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch để cụ thể hóa việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý ngành du lịch theo Đề án này.

- Giao Sở Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện trong quản lý nhà nước ngành du lịch; chủ trì tchức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý ngành cho các quận, huyện khi triển khai Đề án phân cấp.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ tính chất, đặc điểm của ngành du lịch và tình hình thực tiễn địa phương giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý nhà nước về du lịch. Việc phân công cán bộ chuyên trách lĩnh vực du lịch không làm tăng thêm biên chế, số lượng biên chế trong tng số biên chế của Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện./.

Quyết định 4692/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án phân cấp quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 21/2015/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ CHI PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

STT

NỘI DUNG

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG

I

Soạn thảo và đánh máy hợp đng, giao dịch:

ng/trường hợp)

1

Hợp đng kinh tế, thương mại, đu tư, kinh doanh

300.000

2

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

200.000

3

Hợp đng chuyn nhượng, tặng cho quyn sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

150.000

4

Hợp đng chuyn nhượng, tặng cho quyn sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất

150.000

5

Hợp đng chuyn đi quyn sử dụng đt nông nghiệp

150.000

6

Hợp đng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vn bng tài sản khác

150.000

7

Hợp đng thế chp tài sản, cm ctài sản, bảo lãnh tài sản

150.000

8

Hợp đng thuê quyn sử dụng đt, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản

150.000

9

Hợp đng mua bán, tặng cho xe ô tô

100.000

10

Hp đng vay tin

100.000

11

Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chng

100.000

12

Di chúc

100.000

13

Hợp đng ủy quyn

100.000

14

Hợp đng, giao dịch khác

100.000

15

Hợp đng mua bán, tặng cho xe máy

50.000

16

Hợp đng hủy bỏ hp đng, giao dịch

50.000

17

Hợp đng sửa đi, b sung hp đng, giao dịch

50.000

18

Văn bản từ chi nhận di sản

50.000

19

Giy ủy quyn

50.000

II

Đánh máy, sao chụp văn bản (Đi với trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị):

(đồng/trang)

1

Đánh máy văn bản (trang A4)

5.000

2

Sao chụp văn bản (trang A3)

1.000

3

Sao chụp văn bản (trang A4)

500

III

Dịch giy tờ, văn bản:

ng/trang)

1

Dịch từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt:

 

 

Dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt

120.000

 

Dịch từ tiếng nước ngoài khác sang Tiếng Việt

150.000

2

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài:

 

 

Dich từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

120.000

 

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài khác

150.000

IV

Các việc khác liên quan đến công chứng:

ng/trường hợp)

1

Sao lục h

50.000

2

Công b di chúc

150.000

V

Công chứng ngoài trụ sở:

Ngoài việc phải chi trả chi phí tại các mục I, II, III, IV Điều này (nếu có), trường hợp người yêu cầu công chứng yêu cầu thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở của tchức hành nghcông chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tchức hành nghề công chứng thì phải trả thêm:

(đồng/trường hợp)

1

Trong phạm vi dưới 10 km

200.000

2

Trong phạm vi từ 10 km đến 50 km

300.000

3

Trong phạm vi trên 50 km

Nếu mức thu trên không đủ thanh toán tiền tàu xe, tiền lưu trú và các chi phí khác thì người yêu cầu công chứng và tchức hành nghề công chứng thỏa thuận thêm mức thu phù hợp theo quy định.

500.000

Điều 2. Quy định mức trần chi phí chứng thực tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị) như sau:

1. Đánh máy giấy tờ, văn bản (trang A4): 5.000 đồng/trang.

2. Sao chụp văn bản (trang A3): 1.000 đồng/trang.

3. Sao chụp văn bản (trang A4): 500 đồng/trang.

Điều 3. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng:

a) Các tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao cụ thể đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng quy định tại Điều 1 Quyết định này và niêm yết công khai tại trụ sở.

Tổ chức hành nghề công chứng thu cao hơn mức trần và mức thu đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giải thích rõ cho người có yêu cầu công chứng về thù lao công chứng.

2. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tế ấn định mức chi phí chứng thực nhưng không vượt quá mức trần chi phí chứng thực quy định tại Điều 2 Quyết định này và niêm yết công khai tại trụ sở.

Điều 4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thu, chi thù lao công chứng và chi phí chứng thực theo quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– TTTU, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Website Chính phủ;
– VPUB: LĐVP, NC;
– Như Điều 5;
– Đài PT-TH, Báo Hà Nam, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, NC(H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông

 

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 39/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11-11-2011;

Căn cứ Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 21/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 21/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, t chức thuộc ngun nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 347/TTr-SNV ngày 24/8/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 194/BC-STP ngày 14/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Danh mục s1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum do không còn phù hp với quy định pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nội vụ xây dựng, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum theo quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 21/11/2014 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
Văn phòng Chính phủ;
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
UBMT TQVN tỉnh;
Sở Tư pháp tỉnh;
Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
Công báo tnh;
Lưu: VT, TH5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đào Xuân Quí

 

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số    /2015/TT-BXD

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2015

DỰ THẢO 29-9-2015

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Những quy định khác liên quan đến cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các công trình xây dựng, trừ các công trình quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng.

Điều 2. Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai

1. Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất quy định tại Thông tư này là một trong các giấy tờ hợp pháp về đất đai đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất quy định tại các Điều 100, 101, 102 của Luất Đất đai năm 2013 và các Điều 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai quy định tại Khoản 1 Điều này và các điều kiện được quy định tại pháp luật về xây dựng để thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

Điều 3. Quản lý trật tự xây dựng

1. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng:

Việc quản lý trật tự xây dựng được căn cứ vào các nội dung quy định Luật Xây dựng được ghi cụ thể mức tối đa hoặc tối thiểu trong giấy phép xây dựng đã được cấp và các quy định của pháp có liên quan.

2. Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng:

a) Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng;

b) Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là xem xét sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc. Đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý là xem xét sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Quyền:

a) Sau thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không cấp phép hoặc không có văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa hoặc không cấp phép thì chủ đầu tư được khởi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã nộp cho cơ quan cấp phép, khi đã đáp ứng đủ điều kiện khởi công quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng (trừ giấy phép xây dựng) và các quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

b) Khiếu nại, tố cáo cơ quan, cá nhân không thực hiện đúng quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong công tác cấp phép xây dựng.

2. Trách nhiệm:

a) Tr­ước khi khởi công xây dựng 7 ngày, chủ đầu tư công trình phải gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng, đồng thời gửi văn bản thông báo ngày khởi công kèm theo bản sao giấy phép xây dựng cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình biết để thực hiện theo dõi. Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải gửi bản sao các bản vẽ thiết kế, gồm: Mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chính công trình; mặt bằng, mặt cắt móng; các bản vẽ đấu nối đường giao thông, thoát nước với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào công trình;

b) Tổ chức, phê duyệt biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và công trình lân cận; đồng thời gửi văn bản phê duyệt cho Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi khởi công xây dựng công trình;

c) Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng đã được cấp;

d) Bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình;

đ) Bồi thường mọi thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng

Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm:

1. Cung cấp thông tin về quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị (nếu có) đã được phê duyệt, cấp giấy phép quy hoạch theo quy định khi chủ đầu tư có yêu cầu.

2. Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các công việc cần thiết đối với công trình đầu tư xây dựng ở khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.

3. Trả lời bằng văn bản về kiến trúc, quy hoạch thuộc quyền quản lý đối với các công trình, khi có văn bản hỏi ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng trong thời gian theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng.

4. Kiến nghị với cơ quan cấp phép xây dựng không cấp phép đối với các công trình được thiết kế không theo quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch xây dựng.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng

1. Niêm yết công khai các điều kiện, thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

2. Có lịch tiếp dân và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cấp phép xây dựng.

3. Thực hiện đúng quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng; xem xét cấp giấy phép xây dựng và chịu trách nhiệm về những nội dung của giấy phép xây dựng đã cấp; bồi thường thiệt hại do việc cấp phép chậm, cấp phép sai so với quy định.

4. Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

5. Không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế trực thuộc để thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Các cơ quan liên quan trong quá trình cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm:

a) Có văn bản trả lời cho cơ quan cấp phép xây dựng về nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình trong thời gian quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng. Nếu quá thời hạn quy định mà không trả lời thì được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung quản lý của mình;

b) Ngừng cung cấp theo thẩm quyền các dịch vụ điện, nư­ớc, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm, khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm;

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

2. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến công trình xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng

1. Đối với tư vấn thiết kế:

a) Giám sát tác giả thực hiện theo thiết kế đã được cấp phép xây dựng;

b) Chịu sự kiểm tra, bị xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

2. Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát thực hiện theo đúng thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp theo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng;

b) Giám sát thực hiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

c) Báo cáo cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng:

a) Thi công đảm bảo chất lượng theo thiết kế và nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

b) Từ chối thực hiện khi công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép, hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấy phép được cấp;

c) Thông báo cho cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với thiết kế, nội dung giấy phép được cấp;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 (mẫu 1) Thông tư này;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 1 (mẫu 2) Thông tư này;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 – 1/5000;

- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến công trình;

đ) Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Đối với công trình tôn giáo:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm các tài liệu như quy định tại khoản 1 Điều này và văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan Tôn giáo theo phân cấp.

4. Đối với công trình tín ngưỡng:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng như quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;

c) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp.

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

- Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

6. Đối với công trình quảng cáo:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo quy định tại Phụ lục số 3;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;

Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500;

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 – 1/100.

7. Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài khác đầu tư tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thỏa thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

1. Đối với công trình không theo tuyến:

Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có thể đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 cho phần móng và giai đoạn 2 cho phần thân. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 4 (mẫu 1) Thông tư này;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

- Giai đoạn 1:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 – 1/200.

- Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do chủ đầu tư xác định. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư này;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;hoặc văn bản chấp thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

- Bình đồ tổng thể của công trình tỷ lệ 1/100 – 1/1000;

- Các bản vẽ theo từng giai đoạn:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100- 1/500.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 6 Thông tư này;

2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

4. Hai bộ bản vẽ thiết kế các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 – 1/500;

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

d) Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 7 của Thông tư này;

2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;

3. Hai bộ bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

3. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 8 Thông tư này;

2. Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 Thông tư này;

3. Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tư­ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10×15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;

4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công tŕnh theo mẫu tại Phụ lục số 9 Thông tư này;

2. Bản vẽ hoàn công công tŕnh (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế thực trạng công trình được di dời, tỷ lệ 1/50 -1/200 do tổ chức tư vấn có đủ năng lực thực hiện;

3. Bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công tŕnh sẽ được di dời tới, tỷ lệ 1/50 – 1/500;

4. Bản vẽ mặt bằng móng được phê duyệt theo quy định tỷ lệ 1/100 – 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công tŕnh sẽ di dời tới;

5. Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhan có đủ điều kiện năng lực thực hiện;

6. Phương án di dời theo quy định tại khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014.

Điều 15. Giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Căn cứ quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 5, Điều 6 Thông tư này. Riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn” .

3. Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch, nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.

Điều 16. Các tài liệu khác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, nhà ở riêng lẻ nêu tại các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với một số trường hợp còn phải bổ sung các tài liệu sau:

1. Bản sao báo cáo thẩm định thiêt kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

2. Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen có tầng hầm.

3. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại phụ lục số 10 Thông tư này, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

Điều 17. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Đối với công trình:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 11 (mẫu 1) Thông tư này;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

c) Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;

d) Văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh theo quy định của ngưới có thẩm quyền kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dwngju thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 11 (mẫu 2) Thông tư này;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

c) Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;

3. Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.

4. Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành, trước khi đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Điều 18. Quy trình và thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng

2. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng:

a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều này.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này.

3. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

5. Giấy phép xây dựng mới; cải tạo, sửa chữa; di dời; giấy phép xây dựng có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 12 Thông tư này.

Điều 19. Thẩm quyền cấp giấy phép đối với dự án có nhiều loại công trình

PA1. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan tổ chức thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình chính có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án.

PA2. Trường hợp chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng do cơ quan cấp giấy phép cho công trình có cấp cao nhất của dự án theo phân cấp tại Điều 103 của Luật Xây dựng.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Xử lý chuyển tiếp

1. Những công trình, theo quy định trước khi Luật Xây dựng 2014 thuộc đối tượng không phải có giấy phép xây dựng, nhưng theo quy định của Luật Xây dựng 2014 thuộc đối tượng phải có giấy phép, nếu đã khởi công xây dựng trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thì không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng; nhưng nếu chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Thông tư này để được xem xét cấp giấy phép xây dựng, trước khi khởi công xây dựng.

2. Việc điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước ngày Luật Xây dựng 2104 có hiệu lực được thực hiện theo quy định của Thông tư này. Thẩm quyền điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng do cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng thực hiện.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2015.

2. Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ;
– VP Trung ương và các Ban của Đảng;
– VP Quốc hội;
– VP Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Công báo;
– Website: Bộ XD, Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Các Sở Xây dựng;
– Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC 1

(Mẫu 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi:……………………………………………..

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………..………………………...

- Người đại diện: …………………….……………………………………..Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………..…………………….……………………………………………………..

- Số nhà: …………….. Đường …….………………….………….Phường (xã) ………………………………..

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………...….………………..……………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ……..……………………………………………………………………………………….

- Lô đất số:…………..………………………..Diện tích …………m2.

- Tại: ……………………….………………………………….…………… . …………………………………………

- Phường (xã) ………………………………….…………………Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: …………..………….….…………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ……………………..…………………………………………………………..

- Loại công trình: ……………..……….…………………………………..Cấp công trình: …………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ……….………………………….……………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ………….…………do ………………….…….. Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………………….…………………..cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …….……………………………….…………… tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 –

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 1

(Mu 2)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ đầu tư: ………………………..………………………………….…………………………………………….

- Người đại diện: ………………..……..………………….………………….Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………….………………………..…………………………………………………………………

- Số nhà: …..….………… Đường ………………………………….Phường (xã) ………………………………..

- Tỉnh, thành phố: …………………………….…………………….…………………………………………………..

- Số điện thoại: …………………………....………………….………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ……………….…………………….…………………………………………………………..

- Tuyến công trình:………..m.

- Đi qua các địa điểm: ………..………………………………………….. . …………………………………………

- Phường (xã) ……………………………….……………………Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: …………………..…………………..………………………………………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ……….………………….……………………………………………………….

- Loại công trình: …………….………………..……………………………Cấp công trình: …………………..

- Tổng chiều dài công trình:………..m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ……..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: …..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………….

- Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ……………………..…….. Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: ………………………….……………………………..…………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………………………………..cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 – ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

 

 

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng)

Kính gửi: ……………………………………………………..………

1. Tên chủ đầu tư: ………………………………….………………………………………………………………….

- Người đại diện: …………………………….………………………………Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: ………..……………………..………………………………………………………………………..

- Số nhà: …………..…. Đường ………..………………..………Phường (xã) ………………………………..

- Tỉnh, thành phố: …………………………………………….…………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………..………………..……………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: …….…………………………………………………………………………………………..

- Lô đất số:…………………….…….……………..Diện tích …………..………m2.

- Tại: …………………………..…………………………………….……….. . …………………………………………

- Phường (xã) …………..…………………………………………….Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ……………………….…………………………………………………………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ….……………………..…………………………………………………………….

- Loại công trình: ………….……………….………………………………Cấp công trình: …………………..

- Diện tích xây dựng: ………m2.

- Cốt xây dựng:………..m

- Chiều cao công trình: …..m

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …….………………………..………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ………..………………………….do ………….. Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: …………………………..…………………………….………………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………………………………………………………….……………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………..……………………….………………cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 –

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………………….

- Người đại diện: …………………….…………………….………………..Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: ………………….…………………..………………………………………………………………

Số nhà: …………….. Đường ………………………………..Phường (xã) ………………………………..

- Tỉnh, thành phố: …………….……………..…………………………………………………………………..

- Số điện thoại: ……………….………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ……….……………………………………………………………………………………..

- Lô đất số:………………………..…………..Diện tích …………m2.

- Tại: …………………………………………………………………………. . …………………………………………

- Phường (xã) …………..…………….…….…..…………………Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ……...….……………………….……………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………..……………………………………………………..

- Loại công trình: ………………………….…………………………………Cấp công trình: …………………..

- Diện tích xây dựng: ………m2.

- Cốt xây dựng:………..m

- Chiều cao công trình: …..m

- Nội dung quảng cáo:……………………..

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ……….……………………….……………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: …..…………….…..……do ………………….….. Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: ……….……………………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………………………………………..cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …....…………….. tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………………………………….

- Người đại diện: ………………..…………………………………………….Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: ………………….……………………….………………………………………………………………

Số nhà: ……..….……… Đường …….…………………..………….Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: …….………………………..…………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …..………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ……….………………….…………………………………………………………………..

- Lô đất số:………………….…….………………..Diện tích …………m2.

- Tại: …………………………………………………………………………. . …………………………………………

- Phường (xã) ………….………………..………………………..Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ………..…………………….…………………………………………………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………..………………………………………………………………

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: …………….…………………..……………………………Cấp công trình: …………………..

- Diện tích xây dựng: ………m2.

- Cốt xây dựng:………..m

- Chiều sâu công trình:……..m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:……(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ….…………………………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ………..………do …………………………... Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: ………………………………..……………………………………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

 

 

 ……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN

(Sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị)

Kính gửi: ………………………………………………..…………..

1. Tên chủ đầu tư: ……………….…………………………..……………………………………………………………

- Người đại diện: ………………………………………………………………Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………….………………………….…………………………………………………………………

Số nhà: ………………... Đường …………………………………Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………….……………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………….……………………..……………………………………………………………..

- Tuyến công trình:………..m.

- Đi qua các địa điểm: ………………………….……………………………. . …………………………………………

- Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ………….………………………………………………………………………………………………..

3. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………………….…………………………………………………..

- Loại công trình: …………………………………..………………………….Cấp công trình: …………………..

- Tổng chiều dài công trình:………..m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: …..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình: ………..m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ….…………………………….…………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ……………...….do ………………….….. Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: ……………………….…………………………………..……………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………..……………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………..……………….………………cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
CHO CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ………………

Kính gửi: ……. (cơ quan cấp GPXD) ………………

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………………….

- Người đại diện ………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………

- Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………………

Số nhà: ……………………………………… Đư­ờng………………………… Phường (x)………………………

Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………………..

- Lô đất số……………………….. Diện tích …………………………………………………………m2.

- Tại: ……………………………………. Đư­ờng:………………………………………………………………….

- Phư­ờng (xã) …………………………………….. Quận (huyện)………………………………………………

- Tỉnh, thành phố ……………………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………………………………

- Tên dự án:……………………………………………………………………………………………………

- Đã được: …………………………….phê duyệt, theo Quyết định số: …………… ngày…………

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

- Loại công trình: …………………………………………….Cấp công trình: …………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:…………………………………………

4. Tổ chức tư vền thiết kế: ……………………………………………………………………….

+ Công trình số (1-n): ……………………

- Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………

- Điện thoại ……………………………………………………………………………………….

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ……….cấp ngày:………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: . …………… tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ­ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2-

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ hộ: …………………………………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………

Số nhà: …………………….. Đường …………………………………..Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………………….

- Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

- Tại: ………………………………………………….. . …………………………………………

- Phường (xã) ……………………………………………….Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………..

3. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………………………………………………………………..

- Cấp công trình: ……………………………

- Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ……………………………………………………….

- Chứng chỉ hành nghề số: ……………………………do ……………….…….. Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………………………………………

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………..cấp ngày ………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa ……………………

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ đầu tư: ……………………..………………………………………………………………………………..

- Người đại diện: ……………………………….……………………………Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………….………………………..…………………………………………………………………

Số nhà: ……………………………..….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: …………………….……………………..…………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………….………………………………………………………………………………………

2. Hiện trạng công trình: ……..………………………….……………………………………………………..

- Lô đất số:………………….……………..………………..Diện tích …………m2.

- Tại: ……………………………..………..…….. . …………………………………………

- Phường (xã) ……………………………………….………………Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: …………….………………………..………………………………………………………………..

- Loại công trình: ………….…………………….………………………………Cấp công trình: …………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………………………..

- Loại công trình: …………….…………………..……………………………Cấp công trình: …………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ………………………..………do ………….. Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: ……………………….……………………………..……………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………………………….………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………………………..cấp ngày …………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………..…………. tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ sở hữu công trình di dời……………………………………………………………………………….

- Người đại diện: ………………………………………………………….Chức vụ: …………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………

- Số nhà: …………….. Đường …………………………………..Phường (xã) ……………………………………

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Công trình cần di dời:

+ Loại công trình: ………………………………………………………………..Cấp công trình: …………………..

+ Diện tích xây dựng tầng 1: …………………………………………………………………………………….m2.

+ Tổng diện tích sàn: ……………………………………………………………………………………………..m2.

+ Chiều cao công trình: ………………………………………………………………………………………….m.

3. Địa điểm công trình cần di dời: …………………….……………………………………………………

- Lô đất số:………………………………………………………..Diện tích …………………………………… m2.

- Tại: ……………………………………………………………………. Đường: …………………………………………

- Phường (xã) ………………………………………………………..Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………..

4. Địa điểm công trình di dời đến: ………………………………………………………………….

- Lô đất số:…………………………………………………………..Diện tích …………………………………… m2.

- Tại: ………………………………………………………………… Đường: …………………………………………

- Phường (xã) …………………………………………………………Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………..

+ Số tầng: ……………………………………………………………………………………………………………………

5. Đơn vị hoặc người thiết kế biện pháp di dời: …………………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: ………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………… Điện thoại: ……………………………….

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

6. Dự kiến thời gian hoàn thành di dời công trình: …………………….

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép di dời, biện pháp di dời đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, nếu xảy ra sự cố gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a)

b)

c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng:

Trong đó:

- KTS:

- KS các loại:

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

 

 

…… .., Ngày ….. tháng …. năm ….
Đại diện đơn vị thiết kế

 

PHỤ LỤC 11 (MẪU 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………………………

- Người đại diện: ……………………………………………………….Chức vụ: …………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………

Số nhà: ……………….. Đường ……………………………………Phường (xã) ……………………………………

Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………………………..

- Lô đất số:………………………………………..Diện tích …………………………………… m2.

- Tại: …………………………………………………. Đường: ……………………………………………………………….

- Phường (xã) …………………………………….Quận (huyện) ……………………………………………………

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: ……………………………………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: …………………………………………… Cấp ngày: …………………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: ……………………..……………………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………. Điện thoại: ……………………………….

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ……. tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

…….. ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 11 (MẪU 2)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………..

Số nhà: ………………….. Đường ………………………………….Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………………..

- Lô đất số:……………………………………………Diện tích …………m2.

- Tại: ………………………………………………………………………………….. . …………………………………………

- Phường (xã) ………………………………………………………….Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp (số, ngày, cơ quan cấp): …………………………………………….

Nội dung giấy phép:

-

-

4. Nội dung giấy phép đề nghị điều chỉnh:

-

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế điều chỉnh (nếu có): ……………………………..

- Chứng chỉ hành nghề số: …………….do ………………….…….. Cấp ngày: …………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………………..

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………..cấp ngày ………………

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh: ……………. tháng

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 1)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày……..tháng…….. năm ……..

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………….. ………………………

- Địa chỉ:

Số nhà: …….Đường …………………. Phường (xã): …………………… Tỉnh, thành phố: …………………..

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)……………………………………………………………

- Theo thiết kế có ký hiệu: …………………………………………………….

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………………………….lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ……………………………………………….

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): …………………………………………………………..

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………………………..

+ Mật độ xây dựng:……………………, hệ số sử dụng đất: ……………………………………………………..

+ Chỉ giới đường đỏ: ……………………,chỉ giới xây dựng: ……………………………………………………..

+ Màu sắc công trình: ………………………………………….

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): ……….

Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp thì bổ sung các nội dung sau:

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ………………..m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): ……………….m2

+ ChiÒu cao tÇng 1:………………..m

+ Chiều cao công trình: …………….m;

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng):……………………………….

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai:……………………………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lư­u

 ……….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải…).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 2)

(trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

 UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày……..tháng…….. năm ……..

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cho công trình ngầm)

1. Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: …………………………………….

- Tên công trình: ……………………………………………………………………………………………………

- Vị trí xây dựng: ……………………………………………………………………………………………………

+ Điểm đầu công trình: ……………………………………………………………………………………………

+ Điểm cuối công trình: ……………………………………………………………………………………………..

- Quy mô công trình: ……………………………………………………………………………………………..

- Tổng chiều dài công trình: ……………………………………………………………………………….m.

- Chiều rộng công trình: từ: ……………………. m, đến: ………………………………m.

- Chiều sâu công trình: từ: ……………………. m, đến: ……………………………………m.

- Khoảng cách nhỏ nhất đến nhà dân: ………………………………………………………………………..

3. Giấy tờ về đất đai:……………………………………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu.

…….., ngày ….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

  

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để mất an toàn, hư hỏng cây xanh, các công trình ngầm, nổi liền kề hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Sau khi xây dựng xong công trình phải hoàn trả mặt bằng nguyên trạng, bảo đảm chất lượng và cao độ để bảo đảm an toàn giao thông.

4. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng, đơn vị có liên quan đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và xử lý giao cắt với công trình khác.

5. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

6. Khi cần thay đổi thiết kế hoặc vướng các công trình ngầm khác thì phải thông báo cho các bên liên quan, báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

7. Nếu có sử dụng hè, đường hoặc không gian công cộng thì phải thỏa thuận với cơ quan quản lý có liên quan về vị trí, thời gian sử dụng và các phương án bảo đảm về an toàn, vệ sinh môi trường, giao thông thông suốt trong quá trình thi công./.

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 3)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày……..tháng…….. năm ……..

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ:

Số nhà: …….Đường ……………………… Phường (xã): …………………….. Tỉnh, thành phố: ………….

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)……………………………………………………..

- Theo thiết kế có ký hiệu: …………………………………………………………………………………….

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………………………………………………………………………….

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): …………………………………………………………………………….

+ Hướng tuyến công trình: ………………………………………………………………………………………..

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………………………………………

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:………………………

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ……………………………………….

3. Giấy tờ về đất đai:…………………………………………………………….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
– Lư­u

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải…).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 4)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày……..tháng…….. năm ……..

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:     /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho: …………………………………………………………………………………… ………………………

- Địa chỉ:

Số nhà: ………….Đường ………………. Phường (xã): …………………… Tỉnh, thành phố: ……………

2. Được phép xây dựng hạng mục công trình: (tên hạng mục công trình)…………………………..

- Theo thiết kế có ký hiệu: ………………………………………………………………………

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………………….lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ……………………………………………………………………..

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ………………………………………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………………………………………….

+ Mật độ xây dựng:…………………., hệ số sử dụng đất: ………………………………………………..

+ Chỉ giới đường đỏ: ……………………,chỉ giới xây dựng: ………………………………………

+ Diện tích xây dựng: ….. m2

* Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: ………m2

+ Chiều cao tầng 1: ….m

+ Chiều cao công trình:………..m

+ Số tầng(ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng):……. tầng

+ Màu sắc công trình: ……………………..

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai:……………………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải…).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 5)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày……..tháng…….. năm ……..

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho: ………………………………………………………………………….. …………………………………….

- Địa chỉ:

Số nhà: …….Đường ……………. Phường (xã): …………………. Tỉnh, thành phố: ………………………….

2. Được phép xây dựng hạng mục công trình: (tên hạng mục công trình)………………………..

- Theo thiết kế có ký hiệu: …………………………………………………………………………………………….

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………………………lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): …………………………………………………………………………..

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ……………………………………………………………………………..

+ Hướng tuyến công trình: …………………………………………………………………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………………………………………….

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:…………………….

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ……………………………………………………………………

+ Hướng tuyến công trình: ……………………………………………………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………………………………

+ Khoảng cách từ cốt 0,00 và khoảng cách đến các công trình đặc thù:………………….

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

3. Giấy tờ về đất đai:……………………………………………………..

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

………., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải…).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 6)

(trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

Giấy phép xây dựng

Số: / GPXD

(Sử dụng cấp cho dự án)

1. Cấp cho:………………………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Số nhà: ……… Đường ………………. Phường (xã): ……….. Tỉnh, thành phố:………………………….

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: …………………………………………………………

- Tổng số công trình: (n) công trình

- Công trình số (1-n): ………………………..

+ Theo thiết kế có ký hiệu: ……………………

+ Do:……………………………………………………………. lập …………………………………………………..

+ Gồm các nội dung sau đây: ………………………………………………………………………………………

. Diện tích xây dựng: …………………………….. m2.

. Tổng diện tích sàn: …………………………………………………. m2.

. Chiều cao tầng 1:………………………………………. m

. Chiều cao công trình: ………………………….m ……………………….. số tầng ……………………………

. Trên lô đất: ……………………………. Diện tích ……………………………………..m2

. Cốt nền xây dựng công trình: …………………..

. Chỉ giới xây dựng ………………………………….

. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất …………………………………

. Màu sắc công trình: ……………………………………………………………….

. Các nội dung khác: ……………………………….

Tại: ……………………………………. đư­ờng ……………………………………….

Ph­ường (xã) …………………………………………. Quận (huyện) ……………………………………………..

Tỉnh, thành phố …………………………………………………………………………………………………………

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ………………………………………………………………………………….

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

- Công trình: ………………………………….

- Công trình: …………………………………..

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
– Lưu: ………

…….ngày    tháng     năm …..
 Thủ tr­ưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

Chủ đầu tư­ phải thực hiện các nội dung sau đây:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trư­ớc pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu t­ư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (nh­ư hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nư­ớc thải…).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại tr­ớc khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

………, ngày …… tháng …… năm ……..
Thủ trư­ởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 7)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày……..tháng…….. năm ……..

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:    /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

1. Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số nhà: …….Đường ………….. Phường (xã): …………………… Tỉnh, thành phố: …………………..

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)………………………………………………

- Theo thiết kế có ký hiệu:…………………………………………….

- Do: ……………………………………………lập

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): …………………………………………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………………………………..

+ Mật độ xây dựng: ………………….., hệ số sử dụng đất: ………………………………………………

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ………………………………………………………………

+ Màu sắc công trình (nờ́u có): ………………………………………

+ Diện tích xây dựng (tầng một): ………………..m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gổm cả tầng hầm và tầng lửng)……………………m2

+ Chiều cao tầng 1:………………….m

+ Chiều cao công trình: …………….m; số tầng …………………………………

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: …………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
– Lưu:

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải…).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 8)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở

Số:    /GPSC (GPCT)

1. Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………………….

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

- Người đại diện: ………………………………………………………………Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………

Số nhà: …………….. Đường ……………………………………Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: ………………………………. voi…………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

2. Hiện trạng công trình: ……………………………………………………………………………..

- Lô đất số:…………………………………………………………Diện tích …………m2.

- Tại: ………………………………………………………………………………………………………………

- Phường (xã) ……………………………………………………..Quận (huyện) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………………

- Loại công trình: ……………………………………………………………Cấp công trình: …………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: ……………………………………

- Loại công trình: ………………………………………………Cấp công trình: …………………..

- Diện tích cải tạo: ………m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: ……………………….

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

 

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 9)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày …….. tháng ………. năm……….

 

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Số:     /GPDDCT

1. Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………………….

Số nhà: …………………………………….. Đường:……………………………………………………………………

Phường (xã): ……………………………………………………………………………………………………………

Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………..

2. Được phép di dời công trình:

- Tên công trình: …………………………………………………………………………..

- Từ địa điểm: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình)

- Tới địa điểm: ………………………: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Lô đất di dời đến: (diện tích, ranh giới)

- Cốt nền công trình di dời đến: ……………………………………………………………………………………..

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: …………………………………………………………………………

3. Thời gian di dời: Từ ………….………đến…………..

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu:

….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép di dời
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề; đảm bảo an toàn, vệ sinh trong khu vực di dời công trình.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép di dời này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép di dời đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải…).

4. Xuất trình Giấy phép di dời cho chính quyền sở tại trước khi di dời và treo biển báo tại địa điểm di dời theo quy định.

 

PHỤ LỤC 12 (MẪU 10)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BXD ngày tháng năm 2015 của Bộ Xây dựng)

 

UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW
Cơ quan cấp GPXD…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

…….., ngày……..tháng…….. năm ……..

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

Số:    /GPXD

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

1. Nội dung tương ứng với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ;

2. Công trình được tồn tại đến: ………………

3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình, không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dùng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
– Lưu:

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải…).

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:

 

 

……….., ngày …….. tháng ………. năm……….
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Dự thảo Thông tư năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 300/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUI CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1135/SKHĐT-ĐKKD ngày 07/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức phối hợp và triển khai thực hiện Quy chế nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Thích

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP
(Ban hành theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong việc: trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; báo cáo tình hình thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại tỉnh Quảng Ngãi.

3. Các doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, bao gồm: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp); Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (gọi tắt là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cung cấp thông tin doanh nghiệp là việc cơ quan nhà nước được yêu cầu, trong phạm vi chức năng quản lý của mình và theo quy định của pháp luật, gửi thông tin doanh nghiệp có nội dung, phạm vi xác định tới cơ quan yêu cầu để phục vụ công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

2. Trao đổi thông tin doanh nghiệp là việc hai hay nhiều cơ quan chức năng cung cấp thông tin doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý cho nhau một cách liên tục hoặc theo định kỳ.

3. Công khai thông tin doanh nghiệp là việc cơ quan nhà nước, căn cứ vào chức năng quản lý của mình và theo quy định của pháp luật, cung cấp, phổ biến thông tin doanh nghiệp một cách rộng rãi, không thu phí.

4. Thanh tra doanh nghiệp là việc xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện pháp luật, chính sách, quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức có liên quan.

5. Kiểm tra doanh nghiệp là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách, quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức có liên quan.

6. Cơ quan chức năng là cơ quan quy định tại Khoản 1, 2 Điều 2 Quy chế này.

7. Đơn vị trực thuộc doanh nghiệp là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do doanh nghiệp thành lập.

Điều 4. Mục tiêu của việc phối hợp trong quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh theo hướng:

a) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

b) Phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

c) Tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp.

2. Phát hiện và xử lý kịp thời các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.

3. Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp

1. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải được phân định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể. Các cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, nghề chịu sự quản lý của nhiều cơ quan nhà nước; mỗi cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực tương ứng.

2. Trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra; hạn chế đến mức thấp nhất sự chồng chéo, trùng lặp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

4. Không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường.

Chương II

TRAO ĐỔI, CUNG CẤP, CÔNG KHAI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Điều 6. Nội dung thông tin doanh nghiệp

1. Thông tin đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh; thông tin về người đại diện theo pháp luật; vốn điều lệ, điều lệ công ty; danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền; thông tin về đơn vị trực thuộc và các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các tình trạng: đang hoạt động, đang làm thủ tục giải thể; đã giải thể; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tạm ngừng kinh doanh; đã chấm dứt hoạt động (đối với đơn vị trực thuộc doanh nghiệp).

3. Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; báo cáo tài chính, doanh thu, sản lượng, số lao động, xuất khẩu, nhập khẩu và các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khác của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Thông tin về xử lý doanh nghiệp có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, bao gồm: kết luận và kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư, về quản lý thuế và pháp luật chuyên ngành khác.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

a) Công khai thông tin danh sách các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và doanh nghiệp giải thể định kỳ hàng tháng vào ngày 10 của tháng tiếp theo trên trang Web của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://skhdt.quangngai.gov.vn. Nội dung thông tin như sau:

- Tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp thành lập mới;

- Tên, mã số, địa chỉ trụ sở, điện thoại, ngành nghề kinh doanh, tên người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;

- Tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể;

- Tên, mã số, địa chỉ trụ sở, tên người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

- Tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh;

- Tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh theo thông báo của cơ quan thuế.

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ quan chức năng có thể yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thêm thông tin đăng ký doanh nghiệp ngoài những thông tin mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố công khai trên trang Web của Sở tại Điểm a, Khoản 1 Điều này. Việc cung cấp, trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ bằng bản giấy hoặc qua đường điện tử.

2. Các cơ quan chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin về doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý.

3. Trường hợp phát hiện thông tin đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ so với tình trạng thực tế hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi hoặc hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Sau khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi hoặc hiệu đính thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kết quả cho cơ quan chức năng liên quan.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

1. Trên cơ sở khai thác từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối cung cấp, công khai thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Định kỳ hàng quý, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế tỉnh đối chiếu thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia với thông tin cơ quan thuế cung cấp về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, về doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp đã đóng mã số thuế nhưng chưa làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp ngừng hoạt động quá một năm không thông báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh,… để chuẩn hóa dữ liệu quản lý doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh; đồng thời, có biện pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử phạt theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

1. Các cơ quan chức năng chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; chủ động xây dựng phương án, công cụ trao đổi thông tin doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan đầu mối thông tin doanh nghiệp khác để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

2. Khuyến khích các cơ quan chức năng trao đổi thông tin doanh nghiệp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đồng thời, giảm thiểu nghĩa vụ kê khai, báo cáo của doanh nghiệp.

3. Cơ quan chức năng thực hiện công khai thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư trên trang web của Sở. Thông tin công khai bao gồm: tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và hành vi vi phạm pháp luật.

2. Cục Thuế tỉnh công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

3. Cơ quan chức năng khác, ngoài các cơ quan quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, có trách nhiệm công khai doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Thông tin công khai gồm: tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 11. Hình thức, phương tiện trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp

Việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan chuyên môn thực hiện bằng hình thức gửi bằng bản giấy hoặc qua đường điện tử. Khuyến khích các cơ quan chức năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Chương III

THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ XỬ LÝ DOANH NGHIỆP CÓ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 12. Nội dung phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xử lý doanh nghiệp vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

1. Nội dung phối hợp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bao gồm: phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; phối hợp tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

2. Nội dung phối hợp trong thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm: phối hợp xác định hành vi vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Nội dung phối hợp trong xử lý doanh nghiệp vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện gồm: phối hợp xử phạt doanh nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

1. Trước ngày 15/11 hàng năm, các cơ quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 2

Quy chế này, gửi kế hoạch thanh tra, kiểm tra của năm sau (trong đó có kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp) cho Thanh tra tỉnh để tổng hợp, tránh trùng lắp, chồng chéo.

Trước ngày 30/11 hàng năm, Thanh tra tỉnh phải có ý kiến bằng văn bản đối với các trường hợp thanh tra, kiểm tra trùng lắp, chồng chéo. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm điều chỉnh hoặc phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Thanh tra tỉnh; đồng thời, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra để thực hiện theo quy định.

2. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại địa phương có trách nhiệm đối chiếu với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng khác trên địa bàn khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của mình để hạn chế trùng lặp; gửi Thanh tra tỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm sau liền kề đã được cấp trên phê duyệt.

3. Thanh tra tỉnh thông báo bằng văn bản tới các cơ quan chức năng có kế hoạch thanh tra, kiểm tra cùng một hoặc một số doanh nghiệp đề nghị các cơ quan này trao đổi, thỏa thuận thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp liên ngành do một cơ quan chủ trì. Trường hợp do yêu cầu đặc thù phải thực hiện thanh tra, kiểm tra độc lập, thủ trưởng cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

1. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp trong quá trình chuẩn bị hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, cơ quan chức năng phát hiện hoặc nhận thấy dấu hiệu doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thông báo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền phối hợp hoặc thực hiện thanh tra, kiểm tra độc lập.

Ngoài việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, các cơ quan quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quy chế này, tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có các căn cứ theo quy định. Quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất phải được gửi cho Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

3. Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quy chế này; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải được công khai theo quy định của pháp luật.

5. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại địa phương khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt hoặc thanh tra, kiểm tra đột xuất phải gửi quyết định thanh tra, kiểm tra và kết luận thanh tra, kiểm tra cho Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Cơ quan thuế khi kiểm tra doanh nghiệp, phát hiện doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh thì có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với biên bản xác minh (có xác nhận của địa phương) để Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư làm căn cứ ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo qui định, trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo qui định thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan chức năng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ thu hồi hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Trường hợp nhận được thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu xét thấy cần thiết phải xác minh thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có liên quan. Kết quả xác minh thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được thể hiện bằng văn bản. Trách nhiệm cụ thể:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác minh việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại địa bàn quản lý.

b) Các cơ quan chức năng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quy chế này có trách nhiệm xác minh hành vi kinh doanh ngành, nghề cấm kinh doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

c) Trường hợp cần xác minh hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để làm cơ sở thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) gửi văn bản đề nghị cơ quan công an xác định hành vi giả mạo. Cơ quan công an có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xác minh theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Căn cứ kết luận của cơ quan công an, Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định nếu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

d) Cơ quan, tổ chức quản lý người thành lập doanh nghiệp thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp có trách nhiệm xác minh lý lịch của người thành lập doanh nghiệp đó.

4. Khi nhận được văn bản của cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh hoàn chỉnh thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, thông báo cho cơ quan chức năng đã có yêu cầu thu hồi.

Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

1. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, cơ quan chức năng quyết định xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên ngành; đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về điều kiện kinh doanh.

2. Cơ quan chức năng quản lý nhà nước về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các trường hợp sau:

a) Thu hồi, rút, đình chỉ Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc các loại văn bản chứng nhận, chấp thuận khác đã cấp cho doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

b) Đề nghị ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

3. Khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan chức năng quy định tại Khoản 2 Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đồng thời, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Chương IV

BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

Điều 17. Nội dung báo cáo về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

1. Tình hình công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

2. Tình hình thực hiện phối hợp giữa các cơ quan chức năng về các nội dung sau:

a) Trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp;

b) Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp;

c) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

d) Xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

đ) Các nội dung khác quy định tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan trong báo cáo về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện nội dung phối hợp quy định tại các Điểm a, c và d Khoản 2 Điều 17 Quy chế này.

2. Thanh tra tỉnh là đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện nội dung phối hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 17 Quy chế này.

3. Trong tháng 01 hàng năm, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện nội dung phối hợp tại Điểm b Khoản 2 Điều 17; các cơ quan chức năng khác có trách nhiệm tổng hợp các nội dung được phân công theo Quy chế này, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để trong tháng 02 Sở tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời, gửi các Bộ: Tài chính, Nội vụ theo quy định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Phân công trách nhiệm

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b) Định kỳ chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng, đăng tải công khai thông tin trên trang web của Sở về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, tạm ngừng hoạt động và hoạt động trở lại, giải thể,… và danh sách các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và doanh nghiệp giải thể của tháng trước đó.

c) Định kỳ 6 tháng, cuối năm, trên cơ sở báo cáo của Cục Thuế tỉnh và các cơ quan chức năng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; kết quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

f) Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15/11.

g) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện nội dung phối hợp theo quy định tại các Điểm a, c và d Khoản 2 Điều 17 Quy chế này.

2. Cục Thuế tỉnh

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kê khai mã số doanh nghiệp theo Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, kịp thời trong việc cấp mã số cho doanh nghiệp; phối hợp rà soát, đối chiếu các doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp đã đóng mã số thuế nhưng chưa làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp ngừng hoạt động quá 01 năm mà không thông báo với cơ quan thuế,… để chuẩn hóa dữ liệu quản lý doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

b) Công khai danh sách các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Tăng cường quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao theo chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thuế và thông tin cung cấp từ các sở, ban ngành liên quan, các địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện), các tổ chức, cá nhân khác,…

c) Định kỳ chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư danh sách doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp đã đóng mã số thuế, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế của tháng trước đó; lũy kế số liệu doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hoạt động trở lại đến tháng báo cáo, doanh nghiệp không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không báo cáo với cơ quan thuế, đã giải thể nhưng vẫn tiến hành kinh doanh, trụ sở hoạt động của doanh nghiệp không đúng địa chỉ trụ sở đã đăng ký.

d) Định kỳ 6 tháng và cuối năm, báo cáo: Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, tình hình vi phạm các quy định về thuế, đóng mã số thuế của các doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc doanh nghiệp hoạt động trở lại, số lượng doanh nghiệp thực tế đang hoạt động đến thời điểm báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng và cuối năm.

đ) Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin thuộc chức năng quản lý của ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

e) Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tình hình đăng ký, kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

f) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động, rà soát, đề xuất biện pháp xử lý các doanh nghiệp đã đăng ký thành lập nhưng không đăng ký mã số thuế hoặc đã dừng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh mà chưa hoặc không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định.

g) Chủ động phối hợp với cơ quan Công an trong công tác phòng chống tội phạm trên lĩnh vực thuế; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức hậu kiểm đối với các doanh nghiệp sau thành lập nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp để đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích chiếm đoạt tiền thuế, gây thất thu cho ngân sách tỉnh, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

h) Thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư danh sách các doanh nghiệp vi phạm Luật Doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền xử lý của ngành thuế.

i) Sau khi kế hoạch thanh tra, kiểm tra được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt, gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp.

j) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý được phân công và tình hình thực hiện phối hợp các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quy chế này của năm liền trước; đồng thời, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thanh tra tỉnh

a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của ngành, địa phư- ơng.

b) Rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan tránh trùng lặp, gây khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra của tỉnh đối với các doanh nghiệp trên cơ sở hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu công tác quản lý của tỉnh.

c) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện nội dung phối hợp quy định tại các Điểm b Khoản 2 Điều 17 Quy chế này.

d) Định kỳ 6 tháng, cả năm, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Công an tỉnh

a) Tiếp nhận, xử lý thông tin về doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp; tham gia quản lý, theo dõi hoạt động của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tăng cường quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao theo chuyên môn, nghiệp vụ của ngành công an và thông tin cung cấp từ các sở, ban ngành liên quan, các địa phương , các tổ chức, cá nhân khác .v.v.

b) Tổ chức việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực của ngành; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trong việc xác định tư cách pháp nhân của tổ chức, nhân thân của người thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp pháp nhân, cá nhân đến từ nước ngoài; xác minh, xử lý theo thẩm quyền đối với doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp có hành vi kê khai hồ sơ, đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh

a) Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước chuyên ngành đối với doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.

b) Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phép kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực của ngành; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật và các quy định về điều kiện kinh doanh, xử lý các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật; đồng thời, thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính danh sách các doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15/11 hàng năm.

d) Tăng cường quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cao theo chuyên môn, nghiệp vụ của ngành và thông tin cung cấp từ các sở, ban ngành liên quan, các địa phương, các tổ chức, cá nhân khác .v.v.

đ) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được phân công và tình hình thực hiện phối hợp các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quy chế này của năm liền trước; đồng thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn.

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin về các doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp; tham gia quản lý, theo dõi hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

c) Xác minh việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp tại địa bàn quản lý có hành vi vi phạm thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Trách nhiệm của các doanh nghiệp

a) Tuân thủ, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật suốt trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

c) Cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo nội dung quyết định thanh tra, kiểm tra; báo cáo thông tin chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.

d) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo mẫu quy định); sửa đổi, bổ sung và báo cáo kịp thời đối với các thông tin mà doanh nghiệp đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào các nhiệm vụ được phân công trong Quy chế này, chủ động tổ chức phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Kinh phí bảo đảm cho công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan này.

3. Định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm, các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy chế; đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘI VỤ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 2025/SNV-VTLT
V/v hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Hòa Bình, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14/7/2015 của y ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết tài liệu tồn đọng tích đống của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ, để các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thống nhất thực hiện, như sau:

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Hưng dẫn này được áp dụng để chỉnh lý các phông hoặc khối tài liệu hành chính tiếng Việt được hình thành trong quá trình hoạt động ca các cơ quan nhà nước, tchức xã hội, tổ chức xã hộinghnghiệp, tổ chc kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tnh.

- Tài liệu phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh và tài liệu trên các vật mang tin khác không thuộc phạm vi áp dụng của hướng dẫn này.

2. Khái niệm, mục đích, yêu cầu chỉnh lý

a) Khái niệm:

Chnh lý tài liệu là tchức lại tài liệu theo một phương án phân loại khoa học, trong đó tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện, phục hi hoặc lập mới hồ sơ; xác định giá trị; hệ thng hóa h sơ, tài liệu và m các công cụ tra cứu đi với phông hoặc khi tài liệu đưa ra chỉnh lý.

b) Mục đích:

- Tổ chức sắp xếp hồ sơ, tài liệu ca phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý một cách khoa học tạo điu kiện thuận lợi cho công tác quản bảo qun và khai thác, sử dụng tài liệu;

- Loại ra những tài liệu hết giá trị để tiêu hủy qua đó, góp phần nâng cao hiệu qusử dụng kho tàng và trang thiết bị, phương tin bảo quản.

c) Yêu cầu:

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, tổ chức (kinh phí, thời gian, nhân lực, trình độ cán bộ, cơ sở vật cht) và tình hình khối tài liệu đưa ra chỉnh lý (mức độ phân loại, lập hsơ) mà thực hiện chỉnh lý hoàn chỉnh hoặc một scông đoạn của quy trình chỉnh lý (chỉnh lý sơ bộ).

Tài liệu sau khi chỉnh lý hoàn chỉnh phải đạt được các yêu cầu sau:

- Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh;

- Xác định thời hạn bảo qun cho hồ sơ, tài liệu được tính bằng năm và hồ sơ tài liệu có giá trị vĩnh viễn, tài liệu hết giá trị để tiêu hủy theo quy định;

- Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu;

- Lập các công cụ tra cứu: mục lục hồ sơ, tài liệu; cơ sở dữ liệu và công cụ tra cứu khác phục vụ cho việc quản lý, tra cứu sử dụng;

- Lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu hủy.

3. Nguyên tắc chỉnh lý:

- Không phân tán phông lưu trữ. Tài liệu của từng đơn vị hình thành phông phải được chỉnh lý và sắp xếp riêng biệt;

- Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ), phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự theo dõi, giải quyết công việc.

- Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các hoạt động của cơ quan, tổ chức hình thành tài liệu; sự liên hệ lôgíc và lịch sử của tài liệu.

II. CHUẨN BỊ CHỈNH LÝ

1. Giao nhận tài liệu

- Đi với lưu trữ cơ quan (Lưu trữ hiện hành) có cán bộ quản lý kho lưu trữ và bộ phận chỉnh lý tài liệu riêng thì khi xuất tài liệu ra khỏi kho để chỉnh lý phi tiến hành giao nhận tài liệu, số lượng tài liệu giao nhận được tính bằng mét giá; riêng đối với các phông hoặc khối tài liệu đã được lập hồ sơ sơ bộ, phải ghi rõ số lượng cặp, hộp và số lượng hồ sơ hoặc đơn vị bảo quản.

- Việc giao nhận tài liệu phải được lập thành biên bản theo mẫu đính kèm (Phụ lục số 01)

2. Vệ sinh sơ bộ và vận chuyển tài liệu về địa điểm chỉnh lý

Để hạn chế tác hại do bụi bẩn từ tài liệu gây ra đối với người thực hiện, trước khi chỉnh lý cần tiến hành vệ sinh sơ bộ tài liệu bng cách dùng các loại chi lông thích hợp để quét, chải bụi bẩn trên cặp, hộp hoặc bao gói tài liệu, sau đó đến từng tập tài liu,

Khi v sinh và vận chuyển tài liệu cần lưu ý tránh làm xáo trộn trật tự sắp xếp các cặp, hộp hoặc bao gói tài liệu cũng như các hồ sơ hay các tập tài liệu trong mi cặp, hộp hoặc bao gói; đồng thời, không làm hư hại tài liệu.

3. Khảo sát tài liệu

a) Mục đích, yêu cầu

- Mục đích của việc khảo sát tài liệu là nhằm thu thập thông tin cần thiết về tình hình của phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý, làm cơ sở cho việc biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý; lập kế hoạch và tiến hành sưu tm, thu thập những tài liệu chyếu còn thiếu để bổ sung cho phông và thực hiện chỉnh lý tài liệu đạt yêu cầu nghiệp vụ đặt ra.

- Yêu cầu khảo sát tài liệu là phải xác định rõ những vấn đề sau:

+ Tên phông; giới hạn thời gian: thời gian sớm nhất và muộn nhất của tài liệu trong phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý;

+ Khối lượng tài liệu đưa ra chỉnh lý: số mét giá; scặp, gói tài liệu và số lượng hồ sơ, đơn vị bảo quản (đối với tài liệu đã được lập hồ sơ sơ bộ);

+ Thành phần tài liệu: tài liệu hành chính bao gồm những loại văn bản, giấy tờ chủ yếu gì; ngoài ra, trong phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý còn có những loại tài liệu gì (tài liệu kỹ thuật, phim ảnh ghi âm…); …

+ Nội dung của tài liệu: tài liệu của những đơn vị hay thuộc về những mặt hoạt động nào; những lĩnh vực, vấn đề chủ yếu và sự kiện quan trọng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hình thành phông được phản ánh trong tài liệu;

+ Tình trạng của phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý:

Mức độ thiếu đủ của phông hoặc khối tài liệu;

Mức độ xử lý về nghiệp vụ: phân loại lập hồ sơ, xác định giá trị.

Tình trạng vật lý của phông hoặc khối tài liệu;

+ Tình trạng công cụ thống kê, tra cứu.

b) Trình tự tiến hành:

Bước 1: Nghiên cứu biên bản, mục lục hồ sơ, tài liệu giao nộp từ đơn vị, cá nhân vào lưu trữ để nắm được thông tin ban đầu về tài liệu.

Bước 2: Trực tiếp xem xét khối tài liệu. Nếu có nhiều người cùng tham gia thì phân công mi người khảo sát một phn.

Bước 3: Tập hợp thông tin và viết báo cáo kết quả khảo sát theo Đề cương biên soạn đính kèm (Phụ lục số 02).

4. Thu thập, bổ sung tài liệu

Qua khảo sát tài liệu, nếu phát hiện thành phần tài liệu của phông còn thiếu, cần tiến hành thu thập, bsung trước khi thực hiện chỉnh lý. Phạm vi và thành phần tài liệu cần thu thập, bổ sung được xác định căn cứ các yếu tố sau:

- Mục đích, yêu cầu và phạm vi giới hạn tài liệu đưa ra chnh lý;

- Báo cáo kết quả khảo sát tài liệu

- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức – đơn vị hình thành phông, của các đơn vị, bộ phận và nhiệm vụ của các cá nhân liên quan;

- Sổ đăng ký văn bản đi, đến;

- Biên bản giao nhận tài liệu của các đơn vị, bộ phận và cá nhân (nếu có).

Nguồn bổ sung tài liệu từ: thủ trưởng cơ quan, đơn vị; các đơn vị, cá nhân được giao giải quyết công việc; những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; cơ quan, tổ chức cp trên hoặc cơ quan, tchức trực thuộc…

5. Biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý và lập kế hoạch chỉnh lý

5.1. Biên son bản lịch sử đơn v hình thành phông và lịch sử phông

Lịch sử đơn vị hình thành phông là bản tóm tắt lịch sử về tổ chức và hoạt động của đơn vị hình thành phông hoặc khi tài liệu.

Lịch sử phông là bản tóm tắt tình hình, đặc điểm của phông tài liệu.

- Bản lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông phải được biên soạn chi tiết, đầy đủ khi tổ chức chỉnh lý lần đầu; những lần chỉnh lý sau chỉ cần bổ sung thông tin về sự thay đổi trong tổ chức và hoạt động của đơn vị hình thành phông và về khối tài liệu đưa ra chỉnh lý nhm mục đích:

+ Làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch chỉnh lý phù hợp;

+ Làm căn cứ cho việc biên soạn các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể trong chỉnh lý như: hướng dn phân loại, lập hsơ; hướng dẫn xác định giá trị tài liệu và phương án phân loại tài liệu;

+ Giúp cho những người tham gia thực hin chnh lý nắm bt một cách khái quát về lịch sử và hoạt động của đơn vị hình thành phông và về tình hình của phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý.

- Khi biên soạn các văn bản này, cần tham khảo tư liệu liên quan về đơn vị và về phông tài liệu sau:

+ Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về việc thành lập, chia tách, sáp nhập…; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị hình thành phông và các đơn vị cấu thành;

+ Các văn bản quy định về quan hệ, lề lối làm việc và chế độ công tác văn thư của đơn vị hình thành phông;

+ Các biên bản giao nhận tài liệu; mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; sổ sách thống kê tài liệu và sổ đăng ký văn bản đi, đến;

+ Báo cáo kết quả khảo sát tài liệu;

+ Các tư liệu khác có liên quan.

- Ngoài ra, có thể thu thập thông tin cần thiết từ các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Bản lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông có thể biên soạn riêng hoặc gộp làm một, bao gồm 2 phần với những nội dung cụ thể theo Đề cương biên soạn đính kèm (Phụ lục số 03).

5.2. Biên son bản hướng dẫn phân loại, lập hồ

ng dẫn phân loại, lập hồ sơ là bản hướng dẫn phân chia tài liệu của phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý thành các nhóm lớn, nhóm vừa, nhóm nh theo một phương án phân loại nhất định và phương pháp lập hồ sơ; được dùng làm căn c đnhững người tham gia chỉnh lý thực hiện việc phân loại tài liệu, lập h sơ và hệ thng hóa hồ sơ toàn phông được thống nhất.

Phương án phân loại tài liệu là bản dự kiến phân chia tài liệu thành các nhóm và trật tự sắp xếp các nhóm tài liệu ca phông.

Nội dung bản hưng dn phân loại, lập h sơ

Bản hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ bao gồm 2 phần chính: hướng dẫn phân loại tài liệu và hướng dẫn lập hồ sơ (Phụ lục số 04)

a) Phần 1. Hướng dẫn phân loại tài liệu

Nội dung của phần này bao gồm phương án phân loại tài liệu và những hướng dẫn cụ thể trong quá trình phân chia tài liệu của phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý thành các nhóm lớn, nhóm vừa, nhóm nhỏ hay đưa tài liệu vào các nhóm thích hợp.

- Việc lựa chọn và xây dựng phương án phân loại tài liệu đối với phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý được tiến hành trên cơ sở vận dụng các nguyên tắc, phương pháp phân loại tài liệu phông lưu trữ vào tình hình thực tế của phông hoặc khối tài liệu, qua việc nghiên cứu bản lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông và báo cáo kết quả khảo sát tài liệu; đồng thời, căn cứ yêu cầu tổ chức, sắp xếp và khai thác sử dụng tài liệu sau này. Tùy thuộc từng phông hoặc khối tài liệu cụ thể, có thể lựa chọn một trong những phương án phân loại tài liệu sau:

+ Phương án “cơ cấu tổ chức – thời gian”: áp dụng đi với tài liệu ca đơn vị hình thành phông có cơ cu tchức và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận tương đi rõ ràng, ổn định;

+ Phương án “thời gian – cơ cấu tổ chức": áp dụng đối với tài liệu của đơn vị hình thành phông có cơ cấu tổ chức hay thay đổi;

+ Phương án “mặt hoạt động – thời gian”: áp dụng đối với tài liệu của đơn vị hình thành phông có cơ cu tchức hay thay đổi nhưng có chức năng, nhiệm vụ tương đối ổn định;

+ Phương án “thời gian – mặt hoạt động”: áp dụng đối với tài liệu của đơn vị hình thành phông có cơ cấu tchức và chức năng, nhiệm vụ hay thay đổi, không rõ ràng hoặc đi với tài liệu của các đơn vị hình thành phông hoạt động theo nhiệm kỳ;

+ Phương án “vấn đề – thời gian” và “thời gian – vấn đề”: áp dụng đối với tài liệu của đơn vị hình thành phông nhỏ, có ít tài liệu; đối với tài liệu phông lưu trữ cá nhân và các sưu lập tài liệu lưu trữ.

- Theo phương án phân loại đã lựa chọn, các nhóm lớn, nhóm vừa và nhóm nhỏ có thể như sau:

+ Theo phương án “cơ cấu tổ chức – thời gian”: các đơn vị tổ chức của đơn vị hình thành phông; năm; các lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động lớn của các đơn vị tổ chức;

+ Theo phương án “thời gian – cơ cấu tổ chức”: năm; các đơn vị tổ chức của đơn v hình thành phông; các lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động lớn của các đơn vị tổ chức;

+ Theo phương án “mặt hoạt động – thời gian”: mặt hoạt động; năm; các lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động lớn trong phạm vi một mặt hoạt động;

+ Theo phương án “thời gian - mặt hoạt động”: năm; mặt hoạt động; các lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động lớn trong phạm vi một mặt hoạt động.

b) Phần 2. Hướng dẫn lập hồ sơ

Nội dung phần hướng dẫn lập hồ sơ bao gồm:

- Hướng dẫn chi tiết về phương pháp tập hp các văn bản, tài liệu theo đặc trưng chủ yếu như vấn đề, tên gọi của văn bản, tác giả, cơ quan giao dịch, thời gian v.v.. thành hồ sơ đối với những phông hoặc khối tài liệu còn ở trong tình trạng lộn xộn, chưa được lập hồ sơ.

- Hướng dẫn chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ đối với những phông hoặc khối tài liệu đã được lập hồ sơ nhưng còn chưa chính xác, đầy đủ (chưa đạt yêu cầu nghiệp vđặt ra).

- Hướng dẫn viết tiêu đề hồ sơ:

Tiêu đề hồ sơ bao gồm các yếu tố thông tin cơ bản, phản ánh khái quát nội dung của văn bản, tài liệu có trong hồ sơ, nhưng cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và được thể hiện bằng ngôn ngữ phù hp. Các yếu tố thông tin cơ bản của tiêu đề hồ sơ thưng gồm: Tên loại văn bản, tác giả, nội dung, địa đim, thời gian. Trật tự các yếu t trên có ththay đổi tùy theo tng loại hồ sơ.

Tiêu đề hồ sơ được viết theo một số cách sau:

Cách 1: Tên loại văn bản – nội dung – thời gian – tác giả: áp dụng đối với các hồ sơ là chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thường kỳ của cơ quan, ví d:

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2010 của Sở Công thương

Cách 2: Tên loại văn bản – tác giả – nội dung – thời gian: áp dụng đối với các hồ sơ là chương trình, kế hoạch, báo cáo chuyên đề, ví dụ:

Chương trình, kế hoạch, báo cáo của Sở Nội vụ về kiện toàn chính quyền các cấp.

Cách 3: Tập lưu (Quyết định, Báo cáo, Kế hoạch, công văn v.v. .) – thời gian – tác giả: áp dụng đối với các hồ sơ là tập lưu văn bản đi của cơ quan, ví dụ:

Tập lưu Quyết định quý I năm 2002 của SNội vụ tỉnh Hòa Bình.

Cách 4: Hồ sơ Hội nghị (Hội thảo) – nội dung – tác giả (cơ quan tổ chức hoặc cơ quan chủ trì) – địa điểm – thời gian: áp dụng đối với hồ sơ hội nghị, hội thảo, ví dụ:

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 của Sở Nội vụ ngày 15/01/2011.

Hồ sơ Hội thảo khoa học về “Xác định giá trị và loại hủy tài liệu” do Chi cục Văn thư – Lưu trữ Sở Nội vụ tổ chức tại Chi cục từ 02-03/01/2013

Cách 5: Hồ sơ – vấn đề – địa điểm – thời gian: áp dụng đối với loại hồ sơ việc mà văn bản về quá trình giải quyết công việc còn lưu được khá đầy đủ, ví dụ:

Hồ sơ về vụ cháy rừng tại huyện Kỳ Sơn ngày 02/02/2003.

Hồ sơ về việc nâng hạng ngạch lương năm 2010.

Cách 6: Hồ sơ – tên người: áp dụng đối với hồ sơ nhân sự, ví dụ:

Hồ sơ của Nguyễn Văn A.

- Hướng dẫn sắp xếp văn bản, tài liệu bên trong hồ sơ:

Tùy theo tng loại hồ sơ mà biên soạn hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp văn bản, tài liệu trong mỗi loại hồ sơ theo trình tự nhất định, bảo đảm phản ánh được diễn biến của sự việc hay quá trình theo dõi, giải quyết công việc trong thực tế có thể áp dụng một scách sắp xếp văn bản, tài liệu trong hồ sơ, như sau:

Cách 1: Theo số thứ tự và ngày tháng văn bản: đối với những hsơ được lập theo đặc trưng chủ yếu là tên loại văn bản.

Cách 2: Theo thời gian diễn biến của hội nghị, hội thảo; theo trình tự theo dõi, giải quyết công việc: đối với hồ sơ hội nghị, hội thảo; hồ sơ việc.

Cách 3: Theo tầm quan trọng của tác giả hoặc theo vần ABC…tên gọi tác giả, tên địa danh: đối với những hồ sơ bao gồm các văn bản của nhiều tác giả; của các tác gicủa một cơ quan chủ quản hay các tác giả là những cơ quan cùng cấp nhưng thuộc nhiều địa phương khác nhau, ví dụ:

Tập tài liệu của BCH TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo bầu cử Quốc hội năm 2010. Trong hồ sơ này, văn bản được sắp xếp theo tầm quan trọng của tác giả văn bản.

Báo cáo công tác tuyển sinh các cấp năm học 2010 – 2011 của Phòng Giáo dục các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Trong hồ sơ này, các báo cáo được sắp xếp theo vn ABC… tên Phòng Giáo dục các huyện, thành phố: Phòng Giáo dục huyện Cao Phong, Phòng Giáo dục huyện Đà Bắc, Phòng Giáo dục huyện KSơn, Phòng Giáo dục huyện Lạc Sơn…

5.3. Biên soạn bn hướng dẫn xác định giá trị tài liệu

- Bản hướng dẫn xác định giá trị tài liệu phải được biên soạn chi tiết, cụ thể đối với các phông tài liệu được chỉnh lý lần đầu; những lần sau chỉ cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế khi tài liệu đưa ra chỉnh lý.

- Nội dung bản hướng dẫn xác định giá trị tài liệu bao gồm 2 phần chính: phần bản kê (dự kiến) các nhóm tài liệu cần giữ lại bảo quản hoặc loại ra khỏi phông và phần hướng dẫn cụ thể được dùng làm căn cứ để những người tham gia chỉnh lý thực hiện việc xác định giá trị và định thời hạn bảo quản cho từng hồ sơ được thống nhất (Phụ lục số 05).

- Căn cứ để biên soạn bản hướng dẫn xác định giá trị tài liệu gồm:

+ Các nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu;

+ Các quy định của pháp luật có liên quan đến thời hạn bảo quản tài liệu:

+ Các bảng thời hạn bảo quản tài liệu Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011; Thông tư 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ; bảng thời hạn bảo quản tài liệu của ngành dọc cấp trên hoặc của cơ quan (nếu có);

+ Danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị hình thành phông (nếu có);

+ Bản lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông và hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ;

+ Ngoài ra, cần tham khảo ý kiến của các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đặc biệt là những người làm chuyên môn.

5.4. Lập kế hoạch chỉnh

Kế hoạch chỉnh lý là bản dự kiến nội dung công việc, tiến độ thực hiện, nhân lực và sở vật chất phục vụ cho việc chỉnh lý (Phụ lục số 06).

Khi chỉnh lý các phông hoặc khối tài liệu lớn với nhiều người tham gia thực hiện, cần phải xây dng kế hoạch chỉnh lý chi tiết, cụ thể.

Các văn bản hướng dẫn chỉnh lý và kế hoạch chỉnh lý phải được người có thẩm quyền phê duyệt hoặc người có trách nhiệm thông qua và có thể b sung, hoàn thiện trong quá trình thực hiện cho phù hợp với thực tế.

III. THỰC HIỆN CHỈNH LÝ

1. Phân loại tài liệu

Căn cứ bản hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ tiến hành phân chia tài liệu thành các nhóm theo trình tự sau:

Bước 1: Phân chia tài liệu ra thành các nhóm lớn;

Bước 2: Phân chia tài liệu trong nhóm lớn thành các nhóm vừa;

Bước 3: Phân chia tài liệu trong nhóm vừa thành các nhóm nhỏ.

Trong quá trình phân chia tài liệu thành các nhóm, nếu phát hiện thấy có bn chính, bản gốc của những văn bản, tài liệu có giá trị thuộc phông khác thì phải để riêng và lập thành danh mục để bổ sung cho phông đó.

2. Lập hồ hoặc chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ

a) Lập hồ sơ đối với phông tài liệu chưa được lập hồ sơ

Trong phạm vi các nhóm nhỏ, căn cứ bản hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ và bản hướng dẫn xác định giá trị tài liệu, tiến hành lập h sơ kết hp với xác định giá trị và định thời hạn bảo quản cho hồ sơ.

Trong quá trình sắp xếp văn bản, tài liệu trong mỗi hồ sơ, cần kết hp xem xét loại ra khỏi hồ sơ những văn bản, tài liệu hết giá trị. Đối với tài liệu hết giá trị, cũng phải viết tiêu đề tóm tắt để thống kê thành danh mục tài liệu hết giá trị. Tài liệu trùng thừa và tài liệu bị bao hàm thuộc hnào phải được xếp ở cuối hsơ đó và chỉ được loại ra khỏi hsơ sau khi đã được kiểm tra.

Nếu một hồ sơ gồm nhiều văn bản, tài liệu và quá dày, cần phân chia thành các đơn vị bảo qun một cách hp lý (Độ dày của mỗi đơn vị bảo quản không quá 03 cm)

Mỗi hồ sơ được lập hoặc được chỉnh sửa hoàn thiện cần được để trong một tờ bìa tạm hoặc một sơ mi kẹp ngoài tài liệu và đánh một số tạm thời (Stạm thời có thể theo thứ tự của người thực hiện chỉnh ); đồng thời, ghi số tạm thời đó vào ô trống phía trên bên phải của thẻ hồ sơ và những thông tin ban đầu về mỗi h sơ (stạm trùng với strên sơ mi hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, thời gian sớm nhất và muộn nhất của tài liệu có trong hồ sơ, thời hạn bảo quản, stờ có trong hồ sơ đối với hồ sơ có thời hạn bảo quản trên 20 năm) lên một tấm thẻ hồ sơ (Phụ lục số 07).

b) Chnh sửa hoàn thiện h

Đối với phông tài liệu đã được lập hồ sơ, căn cứ bản hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ và bản hướng dẫn xác định giá trị tài liệu, tiến hành kiểm tra toàn bộ hsơ của phông; chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ kết hp với xác định giá trị và định thời hạn bảo qun đối với những hồ sơ được lập chưa đạt yêu cầu nghiệp vụ.

3. Biên mục phiếu tin

Việc biên mục phiếu tin hồ sơ và xây dựng cơ sdữ liệu (CSDL) quản lý và tra tìm hồ sơ, tài liệu lưu trữ tự động hóa có thể tiến hành một cách độc lập đi với các phông tài liệu đã được chỉnh lý. Tuy nhiên, đối với các phông tài liệu chưa được chỉnh lý, nội dung này nên được kết hp trong quá trình chỉnh lý.

Phiếu tin hồ sơ hay phiếu mô tả hồ sơ là biểu ghi tổng hợp các thông tin về một hồ sơ hoặc một đơn vị bảo quản. Mỗi thông tin hoặc nhóm thông tin được ghi trên một ô mục (hay còn gọi là trường) ca phiếu tin. Phiếu tin được dùng để nhập tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và tra tìm hồ sơ, tài liệu lưu trữ tự động hóa.

Các thông tin cơ bản về một hồ sơ hoặc một đơn vị bảo quản trên phiếu tin gồm: tên (hoặc mã) kho lưu trữ; tên (hoặc số) phông lưu trữ; số lưu trữ; ký hiệu thông tin; tiêu đề hồ sơ, chú giải; thời gian của tài liệu; thời hạn bảo quản và chế độ sử dụng.

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của mỗi cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, tra tìm hồ sơ, i liệu lưu trữ, có thể bổ sung các thông tin như bút tích; tình trạng, vật lý v.v…(phụ lục 08)

4. Hệ thống hóa hồ sơ trên thẻ

Bước 1: sp xếp các thẻ hồ sơ trong phạm vi mỗi nhóm nhỏ; sắp xếp các nhóm nhỏ trong từng nhóm vừa, các nhóm vừa trong mi nhóm lớn và các nhóm lớn trong phông theo phương án phân loại tài liệu thành 2 mục lục (01 mục lục hệ thống hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn và hệ thống mục lục hồ sơ có thời hạn bảo quản tính bằng năm)

Khi hệ thống hóa hồ sơ trên thẻ, phải kết hợp kiểm tra và tiến hành chỉnh sửa đối với những trường hợp hồ sơ được lập bị trùng lặp (trùng toàn bộ hồ hoặc một số văn bản trong hồ sơ), bị xé lẻ hay việc xác định giá trị cho hồ sơ, tài liệu chưa chính xác hoặc không thng nhất.

Bước 2: Đánh số thứ tự chính thức cho hồ sơ lên thẻ hồ sơ (ô trống phía dưới bên phải của thẻ hồ sơ).

5. Biên mc hồ sơ

Việc biên mục hồ sơ gồm những nội dung sau:

a) Đánh số t:

Dùng bút chì đen, mềm hoặc máy dập số để đánh số thứ tự của tờ tài liệu, từ tờ đầu tiên tới tờ cuối cùng có trong hồ sơ hoặc đơn vị bảo qun, số tờ được đánh bằng chữ số ảrập vào góc phải phía trên của tờ tài liệu. Trường hợp đánh nhầm số thì gạch đi và đánh lại ở bên cạnh; đối với những tờ đã bị bỏ sót khi đánh số thì đánh số trùng với số của tờ trước đó và thêm chữ cái La tinh theo thứ tự abc ở sau, ví dụ: có 2 tờ bị bỏ sót không đánh ssau tờ số 15 thì các tờ đó được đánh số trùng là 15a và 15b.

Số lượng tờ tài liệu có trong hồ sơ hoặc đơn vị bảo qun nào phải được bổ sung số lượng vào thẻ hồ sơ đó.

b) Viết bìa hồ sơ:

Căn cứ thẻ hồ sơ, ghi các thông tin: tên phông, tên đơn vị tổ chức (nếu có); tiêu đề hồ sơ; thời gian bắt đầu và kết thúc: số lượng tờ; số phông, số mục lục, số hồ sơ (riêng số hồ sơ tạm thời được viết bằng bút chì) và thời hạn bảo qun lên bìa hồ sơ được in sẵn theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9251: 2012 “Bìa hồ sơ” được ban hành kèm theo Quyết định s 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ.

Khi viết bìa hồ sơ cần lưu ý:

- Tên phông là tên gọi chính thức của đơn vị hình thành phông. Đối với những đơn vị hình thành phông có sự thay đổi về tên gọi nhưng về cơ bản, có chức năng, nhiệm vụ không thay đi (tức là chưa đủ điu kiện để lập phông mới) thì lấy tên phông là tên gọi cui cùng của đơn vị hình thành phông;

- Chữ viết trên bìa phải rõ ràng, sạch, đẹp và đúng chính tả; chỉ được viết tắt những từ đã quy định trong bảng chữ viết tt;

- Mực để viết bìa hồ sơ ng loại mực đen, bền màu.

c) Viết mục lục văn bản:

Ghi các nội dung thông tin về từng văn bản có trong hồ sơ vào tờ mục lục văn bản được in riêng hoặc phần mục lục văn bản được in sẵn trong bìa hồ sơ theo Tiêu chuẩn Quốc gia, TCVN 9251: 2012 “Bìa hồ sơ” được ban hành kèm theo Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ.

d) Viết chng từ kết thúc:

Ghi số lượng tờ tài liệu, slượng tờ mục lục văn bản (nếu được in riêng) và đặc điểm của tài liệu (nếu có) trong hồ sơ hoặc đơn vị bảo quản vào tờ chứng từ kết thúc đưc in riêng hoặc phần chứng từ kết thúc được in sẵn trong bìa hồ sơ theo Tiêu chun Quc gia, TCVN 9251: 2012Bìa hồ sơ” được ban hành kèm theo Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ.

Việc đánh số tờ, viết mục lục văn bản và chứng từ kết thúc áp dụng đối với những hồ sơ bảo quản vĩnh viễn và những hồ sơ có thời hạn bảo quản từ 20 năm trở lên.

6. Vệ sinh tài liệu; tháo bỏ ghim, kẹp; làm phẳng tài liệu

- Dùng bàn chải thích hợp để quét chải làm sạch tài liệu;

- Dùng các dụng cụ như: móc chuyên dùng… để gỡ bỏ ghim, kẹp tài liệu;

- Làm phẳng tài liệu đi với những tờ tài liệu bị quăn, gấp, nhàu.

7. Thống kê, kiểm tra và làm thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị

7.1. Thống kê tài liệu hết giá trị

- Tài liệu hết giá trị loại ra trong quá trình chỉnh lý phải được tập hợp thành các nhóm theo phương án phân loại và được thống kê thành danh mục tài liệu hết giá trị theo mẫu đính kèm (Phụ lục 9) Khi thống kê tài liệu loại cần lưu ý:     

+ Các bó, gói tài liệu loại ra trong quá trình chỉnh lý được đánh số liên tục từ 01 đến hết trong phạm vi toàn phông;

+ Trong mỗi bó, gói, các tập tài liệu được đánh số riêng, từ 01 đến hết.

7.2. Kiểm tra, làm thtục tiêu hủy tài liệu loại

- Tài liệu hết giá trị loại ra trong quá trình chỉnh lý phải được hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan, tổ chức kiểm tra, cấp có thẩm quyn thm định.

- Qua kiểm tra và thẩm tra, những tài liệu được yêu cầu giữ lại bo quản phải được lập thành hồ sơ và sp xếp vào vị trí phù hợp hoặc bổ sung vào các h sơ tương ứng của phông; đối với tài liệu hết giá trị về mọi phương diện, phải lập h sơ đnghị tiêu hủy trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tiêu hủy và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

8. Kiểm tra số hồ sơ chính thức; vào bìa, hộp (cặp); viết và dán nhãn hộp (cặp)

- Số hồ sơ được đánh liên tục trong từng mục lục của phông:

+ Đối với những phông hoặc khối tài liệu được chỉnh lý lần đầu: Mỗi mục lục từ số 01 cho đến hết;

+ Đối với những đợt chỉnh lý sau: từ số tiếp theo số hồ sơ cuối cùng trong mục lục hồ sơ của khối tài liệu đó thuộc phông trong đợt chỉnh lý trước.

- Vào bìa hồ sơ và đưa hồ sơ vào hộp (cặp).

+ Khi đưa tài liệu vào bìa hồ sơ phải căn cứ vào số trên thẻ hồ sơ và số trên sơ mi hồ sơ, shồ sơ trên thẻ và số hồ sơ trên bìa hồ sơ để đưa tài liệu vào hồ sơ chính xác, chỉ tháo bỏ sơ mi hồ sơ sau khi kiểm tra các thông tin trên bìa, thẻ, sơ mi được đảm bảo chính xác.

+ Đưa hồ sơ vào hộp và đánh số hộp từ hồ sơ đến hồ sơ trong hộp lên nhãn tạm, theo thứ tự hệ thống hóa của mục lục hồ sơ theo phông lưu trữ (lưu ý mỗi kho chỉ nên đánh một hệ thống số hộp để thuận tiện quản lý)

- Viết và dán nhãn hộp (cặp): khi viết nhãn hộp (cp), phải ng loại mực đen, bền màu; chữ viết trên nhãn phải rõ ràng, dễ đọc. Nhãn có thể được in sẵn theo mẫu đính kèm (Phụ lục số 10), có thể in trực tiếp lên gáy gộp hoặc in riêng theo kích thước phù hợp với gáy của hộp (cặp) dùng để đựng tài liệu.

9. Xây dựng công cụ quản lý và tra tìm hsơ, tài liệu

9.1. Lập mục lục h

Việc lập mục lục hồ sơ bao gồm những nội dung sau:

- Viết lời nói đầu, trong đó giới thiệu tóm tắt về lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông; phương án phân loại tài liệu và kết cấu của mục lục hồ sơ.

- Viết các bảng chỉ dẫn mục lục như bảng chỉ dẫn vấn đề; bảng chỉ dẫn tên người; bảng chỉ dẫn tên địa danh; bảng chữ viết tắt sử dụng trong mục lục.

- Sử dụng các nội dung thông tin trên thẻ tạm, đánh máy và in mục lục thống kê hồ sơ của phông theo (Phụ lục s 11)

9.2. Đóng quyển mục lục

Mỗi mục lục hồ sơ được đóng thành 03 bộ (quyển) để phục vụ cho việc quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu.

Mu trình bày mục lục hồ sơ thực hiện theo mẫu quy định (Phụ lục số 11)

IV. KẾT THÚC CHỈNH LÝ

1. Kiểm tra kết quả chỉnh lý

- Căn cứ để kiểm tra gồm:

+ Mục đích, yêu cầu của (đợt chỉnh lý);

+ Các văn bản hướng dẫn chỉnh lý đã ban hành;

+ Báo cáo kết quả khảo sát tài liệu;

+ Hợp đồng chỉnh lý (nếu có);

+ Biên bản giao nhận tài liệu để chỉnh lý;

+ Kế hoch chỉnh lý.

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra trên các văn bản hướng dẫn chỉnh lý; mục lục hồ sơ; cơ sở dữ liệu và công cụ thống kê, tra cứu khác (nếu có) và danh mục tài liệu loại của phông hoặc khối tài liệu chỉnh lý;

+ Kiểm tra thực tế tài liệu sau khi chỉnh lý.

- Lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu chỉnh lý (nếu cần).

2. Bàn giao tài liệu vận chuyển tài liệu vào kho và sắp xếp lên giá

- Bàn giao tài liệu:

+ Tài liệu giữ lại bảo quản được bàn giao theo mục lục hồ sơ;

+ Tài liu loi ra để tiêu hủy được bàn giao theo danh mục tài liu loi;

+ Tài liệu chuyển phông khác hoặc để bổ sung cho phông.

- Lập biên bản giao nhận tài liệu theo mẫu đính kèm (Phụ lục số 1).

- Vận chuyển tài liệu vào kho bảo quản và sắp xếp lên giá.

3. Tổng kết chỉnh

3.1. Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý, trong đó trình bày tóm tắt về:

a) Những kết quđạt được:

- Tổng số tài liệu đưa ra chỉnh lý và tình trạng tài liệu trước khi chỉnh lý;

- Tổng số tài liệu sau khi chỉnh lý, trong đó:

+ Số lượng tài liệu giữ lại bảo quản: số lượng hồ sơ bảo quản vĩnh viễn, có thời hạn bảo quản tính bằng năm;

+ Số lượng tài liệu loại ra để tiêu hủy: bó hoặc gói, tập và tính theo mét giá;

+ Số lượng tài liệu chuyển phông khác hoặc để bổ sung cho phông;

- Chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý so với yêu cầu nghiệp vụ.

b) Nhận xét, đánh giá:

- Tiến độ thực hiện đợt chỉnh lý so với kế hoạch;

- Những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình chỉnh ;

- Kinh nghiệm rút ra qua đợt chỉnh lý.

3.2. Hoàn chnh và bàn giao hồ sơ đợt chỉnh lý

Hồ sơ đợt chỉnh lý để bàn giao gồm:

- Báo cáo kết quả khảo sát tài liệu;

- Các văn bản hướng dẫn chỉnh lý và kế hoạch chỉnh lý;

- Mục lc hồ sơ; cơ sở dữ liệu và công cụ thống kê, tra cứu khác (nếu có);

- Danh mục tài liệu hết giá trị của phông hoặc khối tài liệu chỉnh lý kèm theo bản thuyết minh;

- Báo cáo kết quả đt chỉnh lý.

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ tỉnh, tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh, căn cứ vào hướng dẫn trên, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chnh lý tài liệu lưu trữ còn tồn đọng, tích đống chưa chỉnh lý của quan, tổ chức mình. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư – Lưu trữ) bằng văn bản, hoặc điện thoại: 0218.3852540 để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tnh (b/c);
- Giám đốc, các Phó GĐ S;
- Chi cục VTLT;
- Lưu: VT, CCVTLT. K(65)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Tuyết

 

PHỤ LỤC 1

 

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

 

…………, ngày…… tháng năm

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU

- Căn cứ Công văn số /SNV-VTLT ngày thángnăm 2015 của Sở Nội vụ về hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ trên nền giấy;

- Căn cứ vào kế hoạch chỉnh lý tài liệu của (Cơ quan tổ chức….)

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO:…………………………………………………………………………………………. , đại diện là:

- Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ :……………………………………………………………………………………………………………

- Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

BÊN NHẬN:………………………………………………………………………………………… , đại diện là:

- Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ :……………………………………………………………………………………………………………

- Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….

Thống nhất lập biên bản giao, nhận tài liệu để thc hiện chỉnh lý theo quy định của nghiệp vụ lưu trữ, nội dung cụ th như sau:

1. Tên khối, tài liệu giao nhận:………………………………………………………………………………….

2. Thi gian của tài liệu: ………………………………………………………………………………………..

3. Số lượng tài liệu:

- Tổng số hộp (cặp):………………………………………………………………………………………………

- Tổng số hồ sơ (đơn vị bảo quản); …………………… Quy ra mét giá: ………………………….. mét

4. Tình trạng tài liệu giao nhận:

………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo.

Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị /cá nhân) giữ một bản, bên nhận (Lưu trữ cơ quan) giữ một bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Lãnh đạo cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)

 

Phụ lục 2: Đề cương biên soạn báo cáo kết quả khảo sát tài liệu

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÀI LIỆU

1. Tên phông tài liệu: …………………………………………………………………………………………

2. Giới hạn thi gian của tài liệu:………………………………………………………………………….

3. Khối lượng tài liệu:

3.1 Tài liệu hành chính:

- Tổng số hộp (cặp):………………………………………………………………………………………………

- Tổng số hồ sơ (đơn vị bảo quản):……………………………………………………………………………

- Quy ra mét giá:……………………………………………………………………………………………. mét.

3.2. Tài liệu khác (nếu có).

4. Thành phần và nội dung của tài liệu:

4.1. Thành phần tài liệu: ngoài tài liệu hành chính, trong phông hoặc khối tài liệu còn có những loại tài liệu gì (tài liệu kỹ thuật, phim ảnh ghi âm…).

4.2. Nội dung của tài liệu: tài liệu của những đơn vị tổ chức hay thuộc về mặt hoạt động nào; nhng lĩnh vực, vấn đề chủ yếu gì.

5. Tình trạng của phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý:

5.1. Mức độ thiếu đủ ca phông hoặc khối tài liệu;

5.2. Mức độ xử về nghiệp vụ: phân loại lập hồ sơ, xác định giá trị v.v,...;

5.3. Tình trạng vật của phông hoặc khối tài liu.

6. Công cụ thống kê, tra cứu (nếu có).

 

 

………., ngày   tháng   năm 201…
Người khảo sát
(Ký tên)

 

 

Phụ lục 3: Đề cương biên soạn

Bn lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông

LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG VÀ LỊCH SỬ PHÔNG

———————————————————-

Giai đoạn:—————–

I. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG

1. Bối cảnh lịch sử; thời gian thành lập; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức – đơn vị hình thành phông; chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị trực thuộc (cần nêu rõ số, ký hiệu; ngày, tháng, năm và tác giả của văn bản thành lập cơ quan, tổ chức);

2. Những thay đổi, bsung (nếu có) về: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị hình thành phông; chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị trực thuộc;

3. Ngày, tháng, năm ngừng hoạt động (đối với đơn vị hình thành phông đã ngng hoạt động);

4. Quy chế, làm việc và chế độ công tác văn thư (nêu tóm tắt lề lối làm việc, quan hệ công tác và chế độ công tác văn thư) của cơ quan, tổ chức và những thay đổi quan trọng (nếu có).

II. LỊCH SỬ PHÔNG

1. Giới hạn thi gian ca tài liệu.

2. Khối lượng tài liệu:

2.1. Tài liệu hành chính:

- Tng shộp (cặp): ……………………………………………………………………………………………. ;

- Tổng số hồ sơ (đơn vị bảo quản):………………………………………………………………………….. ;

- Quy ra mét giá: …………………. mét.

2.2. Tài liệu khác (nếu có).

3. Thành phần và nội dung của tài liệu:

3.1. Thành phần tài liệu:

- Tài liệu hành chính bao gồm những loại văn bản, giấy tờ chủ yếu gì;

- Tài liệu khác (tài liệu kỹ thuật, phim ảnh ghi âm…) (nếu có).

3.2. Nội dung của tài liệu, nêu cụ thể:

- Tài liệu của những đơn vị tổ chức hay thuộc về mặt hoạt đng nào;

- Những lĩnh vực, vấn đề chủ yếu và sự kiện quan trọng gì trong hoạt động của đơn vị hình thành phông được phản ánh trong tài liệu.

4. Tình trng của phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý:

4.1. Tình hình thu thập tài liệu vào lưu trữ của cơ quan, tchức và giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử (nếu có);

4.2. Mức độ thiếu đủ của phông hoặc khối tài liệu;

4.3. Mức độ xử lý về nghiệp vụ: phân loại lập hồ sơ, xác định giá trị v.v….;

4.4. Tình trạng vật lý của phông hoặc khối tài liệu.

5. Công cụ thống kê, tra cứu (nếu có).

6. Nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu.

 

Phê duyệt
(của người có thm quyền hoặc người có trách nhiệm (nếu có))
(Ký tên)

………., ngày   tháng   năm 200…
Người biên soạn
(Ký tên)

 

Phụ lục 4: Đề cương biên soạn bản hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ

 

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI, LẬP HỒ SƠ

Phông: ……………………

Giai đoạn: ………

I. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI TÀI LIỆU

1. Phương án phân loại tài liệu:

- Căn cứ lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông;

- Căn cứ tình hình thực tế tài liệu của phông;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức, sắp xếp và khai thác sử dụng tài liệu,

Tài liệu phông …………………………………………. được phân loại theo phương án……………………………………….; cụ thể như sau:

I. Tên nhóm lớn (nhóm cơ bản) 1

1.1. Tên nhóm vừa 1

1.1.1. Tên nhóm nhỏ 1

1.1.2. Tên nhóm nhỏ 2

1.1.3. Tên nhóm nhỏ 3

1.2. Tên nhóm vừa 2

……………………………..

II. Tên nhóm lớn (nhóm cơ bản) 2

2.1. Tên nhóm vừa 1

2.1.1. Tên nhóm nhỏ 1

2.1.2. Tên nhóm nh 2

2.1.3. Tên nhóm nhỏ 3

2.2. Tên nhóm vừa 2

………………………..

III. Tên nhóm lớn (nhóm cơ bản) 3

3.1. Tên nhóm vừa 1

…………………………

3.2. Tên nhóm vừa 2

………………………….

IV. ………………………

…………………………..

2. Hướng dẫn cụ thể trong quá trình phân loạii liệu:

Trong phần này, căn cứ tình hình thực tế của phông hoặc khối tài liệu đưa ra chỉnh lý, cn trình bày những hướng dn chi tiết, cụ th vviệc phân chia tài liệu thành các nhóm lớn, nhóm vừa và nhóm nhỏ để nhng người tham gia phân loại tài liệu thực hiện thống nhất.

II. HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ

Trình bày các hướng dẫn chi tiết về:

1. Phương pháp tập hợp văn bản, tài liệu thành hồ sơ đối vi những phông hoặc khối tài liệu còn ở trong tình trạng lộn xộn, chưa được lập hồ sơ;

2. Chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ đối với những phông hoặc khối tài liệu đã được lập hồ sơ nhưng còn chưa chính xác, đầy đủ (chưa đạt yêu cầu nghiệp vụ);

3. Việc viết tiêu đề hồ sơ;

4. Việc sắp xếp văn bản, tài liệu bên trong hồ sơ;

5. Việc biên mục hồ sơ.

 

Phê duyệt
của người có thm quyền hoặc người có trách nhiệm (nếu có)
(Ký tên)

………., ngày   tháng   năm 200…
Người biên soạn
(Ký tên)

 

Phụ lục 5: Đề cương biên soạn bản hướng dẫn xác định giá trị tài liệu

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

Phông…………………………….

Giai đoạn: ………………..

Căn cứ………(nêu các căn cứ được vận dụng để biên soạn hướng dẫn xác định giá trị tài liệu phông………….,

Việc xác định giá trị và định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu trong quá trình chỉnh lý phông được thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

A. Nhóm hồ sơ, tài liệu bảo quản vĩnh viễn, lâu dài: liệt kê cụ thể các loại hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, lâu dài.

B. Nhóm hồ , tài liệu bảo quản tạm thời: liệt kê cụ thể các loại hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản tạm thời.

C. Nhóm tài liệu loại ra khỏi phông: liệt kê cụ thể những loại tài liệu loại ra khỏi phông, gồm:

I. Tài liệu hết giá trị

II. Tài liệu trùng thừa

III. Tài liệu bị bao hàm

IV. Tài liệu không thuộc phông

Ngoài ra trong văn bản này, cần trình bày những hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc xác định giá trị tài liệu và định thời hạn bảo quản cho từng hồ sơ để những người tham gia chỉnh lý thực hiện được thống nhất.

Phê duyệt

 

Phụ lục 6: Đề cương biên soạn kế hoạch chỉnh lý tài liệu

KẾ HOCH CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

Phông……………………..

Giai đoạn: ………….

1. Mục đích, yêu cầu của đt chỉnh lý

- Tổ chức khoa học tài liệu phông………….phục vụ yêu cầu quản lý, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng tài liệu của phông.

- Chỉnh lý theo Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính ban hành theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

- Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu trong quá trình chỉnh lý.

2. Nội dung công việc, phân công trách nhiệm và thời hạn hoàn thành

Stt

Nội dung công việc

Ngưi thực hiện

Người phi hợp

Thi hạn

1

Giao nhận tài liệu

………..

………..

………..

2

Kho sát tài liệu và viết báo cáo kết quả khảo sát

………..

………..

………..

3

Vệ sinh sơ bộ tài liệu

………..

………..

………..

4

………..

………..

………..

………..

Các nội dung, các bước công việc và thời gian thực hiện cần được xác định cụ thvà phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng.

3. Chuẩn bị địa điểm, phương tiện và văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý

a) Chuẩn bị đa điểm chỉnh lý: phòng làm việc, bàn ghế và phương tiện khác.

b) Văn phòng phẩm (giấy, bút bi, bút chì mềm, bút đánh số hộp, mực, bút viết bìa và viết nhãn hộp; bìa hồ sơ; hộp đựng tài liệu; dao, kéo, thước kẻ….).

4. Kinh phí chỉnh lý:

Tng s:

Trong đó:

- Thuê lao động thực hiện chỉnh lý:

- Mua phương tiện, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh :

- Chi khác:

 

Phê duyệt
của người có thm quyền hoặc người có trách nhiệm (nếu có)
(Ký tên)

………., ngày   tháng   năm 200…
Người lập kế hoạch
(Ký tên)

 

Phụ lục 7: Mẫu thẻ hồ sơ

THẺ HỒ SƠ

Số

 

Tiêu đề:…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ ngày …/…/…..đến …/…/……..

Số tờ: ….    THBQ………………

Số

 

Ghi chú:

- Số ô bên phải phía trên ghi số trùng với số sơ mi hồ sơ

- Số ô bên phải phía dưới ghi số hồ sơ theo phương án hệ thống hóa

 

Phụ lục 8: Mẫu phiếu tin và hướng dẫn biên mục phiếu tin

MẪU PHIẾU TIN TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH
(Trình bày trên 2 mặt của tờ giấy khổ A5: 148mm x 210mm)

Mặt trước

PHIẾU TIN

1. Tên (hoặc mã) kho lưu trữ:…………………………………………………………………………

2. Tên (hoặc mã) phông:………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

3. Slưu trữ: a. Mục lục số: ………………………………………………………………………….

                               b. Hộp số: ……………………………………………………………………..

                             c. Hồ sơ số: …………………………………………………………………….

4. Ký hiệu thông tin: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

5. Tiêu đề hồ sơ:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

6. Chú giải:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Mặt sau

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

7. Thời gian của tài liệu: ……………………………………………………………………………….

a. Bắt đầu:………………………b. Kết thúc:………………………………………………………..

8. Bút tích: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

9. Slượng t:…………………………………………………………………………………………..

10. Thời hạn bảo quản:………………………………………………………………………………….

11. Chế độ sử dụng:…………………………………………………………………………………….

12. Tình trạng vật lý: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

13. Ghi Chú:……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

HƯỚNG DẪN BIÊN MỤC PHIẾU TIN TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH

1. Hướng dẫn chung

- Mỗi hồ sơ hoặc đơn vị bảo quản được biên mục lên một phiếu tin.

- Khi biên mục, cần hạn chế tới mức tối đa sự trùng lặp thông tin trên một phiếu tin.

- Không viết tắt những từ chưa được quy định trong bảng chữ viết tắt.

- Việc viết hoa trên phiếu tin được thực hiện theo Quy định tạm thời về viết hoa trong Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

2. Hướng dẫn cụ thể

2.1. Tên (hoặc mã) kho lưu trữ:

- Tên kho lưu trữ là tên của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ.

dụ: Sở Giao Thông -Vận tải.

- Trường hợp tên kho lưu trữ đã được mã hóa thì chỉ cần ghi mã kho lưu trữ.

2.2. Tên (hoặc số) phông lưu trữ:

- Tên phông lưu trữ là tên gọi chính thức của cơ quan, tổ chức – đơn vị hình thành phông. Nếu trong quá trình hoạt động, tên cơ quan, tổ chức có thay đi thì ghi tên gọi cui cùng, các tên gọi khác viết trong ngoặc đơn ().

Ví dụ: Sở Nội vụ (Ban Tổ chức chính quyền);

- Nếu các phông trong kho đã được đánh số thì chỉ cần ghi s phông.

Ví dụ: Phông UBHC Hòa Bình có số phông là 01 thì trong phiếu tin chỉ cần ghi số 01. Phông UBND tỉnh Hòa Bình là 03 thì trong phiếu tin chỉ cần ghi là 03

2.3. Slưu trữ:

a. Mục lục s: Ghi số thứ tự của mục lục trong phông.

b. Hộp số: Ghi số thứ tự của hộp theo mục lục hồ sơ.

c. Hồ sơ số: Ghi số thứ tự của hồ sơ hoặc đơn vị bảo quản theo mục lục hồ sơ.

2.4. Ký hiệu thông tin:

Ghi ký hiệu theo Khung phân loại thống nhất thông tin tài liệu thi kỳ sau năm 1945 hoặc theo Khung phân loại P. Bu đê đi với tài liệu thời kỳ Pháp thuộc (việc đánh ký hiệu thông tin theo Khung phân loại thng nhất thông tin tài liệu thời kỳ sau năm 1945 được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước).

2.5. Tiêu đề hồ sơ:

Ghi tiêu đề hồ sơ theo mục lục hồ sơ đối với các phông đã được chỉnh lý. Trường hợp việc biên mục phiếu tin được kết hợp trong quá trình chỉnh lý thì ghi như tiêu đề hồ sơ đưc lập.

2.6. Chú giải:

Chú giải nhằm làm sáng tỏ nội dung, tên loại, độ gốc của văn bản; tên người; vật mang tin và thời gian, địa điểm xy ra sự việc mà tiêu đề hồ sơ chưa phản ánh, hoặc phản ánh chưa đầy đủ. Tùy theo từng hồ sơ mà có chú giải thích hp.

- Chú giải về nội dung:

+ Không chú giải đối với các hồ sơ có tiêu đề là “Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác định kỳ”.

+ Chỉ chú giải hồ sơ việc mà tiêu đề hồ sơ phản ánh còn chung chung hoặc quá khái quát nhằm làm rõ thêm nội dung vấn đề mà tài liệu có trong hồ sơ phản ánh. Ví dụ:

Đối với hồ sơ có tiêu đề: “Hồ sơ đoàn ra, đoàn vào năm 2000 của Sở Kế hoạch và Đầu tư”, cần chú giải tên các nước: đoàn ra: CHDC Đức, Pháp, Liên Xô, Ba Lan, Mông Cổ, Nhật, Mỹ; đoàn vào: Tiệp Khắc, Thụy Điển, Pháp, Liên Xô.

Đối vi hồ sơ có tiêu đề: “Báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình về tình hình trật tự trị an xã Hang Kia và Pà Cò huyện Mai Châu năm 2010, chú giải là: sự việc xy ra ở khu vực xã Hang Kia….

- Chú giải về độ gốc, tên loại và tác giả của văn bản:

+ Về độ gốc của văn bản: Độ gốc ở đây được hiểu là tài liệu trong hồ sơ là bản gốc, bản chính, bản thảo hay bản sao của văn bản. Chỉ chú giải đối với các loại văn bản như văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quan trọng khác có trong hồ sơ.

+ Về tên loại văn bản: Nếu trong hồ sơ có nhiều loại văn bản mà tiêu đề chưa phản ánh hết thì cần chú giải nhưng không liệt kê toàn bộ mà chỉ chú giải những loại văn bn có nội dung quan trọng hoặc cần đặc biệt u ý.

+ Về tác giả văn bản: Chỉ chú giải về tác giả của nhng văn bản quan trọng hoặc có giá trị đặc biệt, tức là các cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức làm ra văn bản.

Các chú giải về độ gốc, tên loại và tác giả văn bn được viết liền nhau.

- Chú giải về tên người:

+ Nếu tài liệu trong hồ sơ đề cập đến các cá nhân quan trọng hoặc cần đặc biệt lưu ý thi cần chú giải.

Ví dụ: đi vi hồ sơ “Công văn của Sở Nội vụ, Sở Kế Hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình v/v mang tài liệu khoa học ra nước ngoài năm 1995-2000”, cn chú giải về tên người như sau:

Đề xuất cho ông Nguyễn Văn A mang tài liệu sang Trung Quốc để ký hp đồng….

+ Nếu cá nhân có nhiu bút danh, bí danh… thì sau các bút danh, bí danh cần viết tên chính thức thường dùng của cá nhân đó được đặt trong ngoặc đơn.

+ Đối với những cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo hoặc có học hàm, học vị thì chức vụ hoặc học hàm, học vị được ghi trước họ và tên cá nhân.

- Chú giải về thời gian sự kiện:

Thời gian sự kiện là thời gian mà sự kiện xy ra. Cần ghi đầy đủ ngày, tháng, năm và cách nhau bằng dấu chấm. Đối với nhng ngày dưới 10 và tháng 1, 2 thì thêm số 0 ở trước. Trường hp sự kiện kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tháng, năm thì giữa ngày, tháng, năm bt đầu và ngày, tháng, năm kết thúc cách nhau bằng dấu gạch ngang (-). Ví dụ: 01.12.1970 – 12.01.1971.

- Chú giải về địa điểm sự kiện:

+ Địa điểm sự kiện là nơi sự kiện diễn ra. Chú giải theo thứ tự tên gọi của xã (phường, thị trấn) – huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) – tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).

+ Nếu địa điểm sự kiện ngày nay đã mang tên mới thì tên đó cần được chú giải sau tên cũ và đặt trong ngoặc đơn.

- Chủ giải về vt mang tin:

Chú giải đối với tất cả những tài liệu ghi trên vật mang tin khác có trong hồ sơ, trừ tài liệu bằng giấy thông thường.

Ví dụ: trong hồ sơ có ảnh thì chú giải ghi là: ảnh chụp ai hoặc sự kiện gì đang diễn ra ở đâu, khi nào và ảnh đó đang bảo quản ở đâu.

2.7. Thời gian của tài liệu:

a) Bắt đầu: ghi thời gian sớm nhất của tài liệu có trong hồ sơ;

b) Kết thúc: ghi thời gian muộn nhất của tài liệu có trong hồ sơ.

Trường hợp thời gian bắt đầu và kết thúc của tài liệu trùng nhau thì ghi ở mục a. Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm; giữa ngày, tháng, năm cách nhau bằng dấu chấm; đối vi những ngày dưới 10 và các tháng 1, 2 thì thêm số 0 ở trước.

2.8. Bút tích:

Bút tích là chữ ký, ghi chú, ý kiến nhận xét, ý kiến chỉ đạo giải quyết hay những sửa chữa, bổ sung … trên văn bản của các nhân vật lịch sử, tiêu biu. Đi với tài liệu hành chính tiếng Việt thi kỳ sau năm 1945, chỉ chú giải bằng cách ghi rõ họ tên (không ghi chức vụ) của những người giữ các chức vụ như Bí thư, chủ tịch, giám đốc và các chức vụ tương đương của Đảng, chính quyền chức vụ lương đương có bút tích trong hồ sơ.

Trường hợp trong tài liệu ghi bí danh thì sau bí danh ghi họ tên của người đó.

2.9. Số tờ:

Ghi tổng số tờ tài liệu có trong hồ sơ.

2.10. Thời hạn bảo qun:

Ghi thời hạn bảo quản được xác định đối với hồ sơ như: vĩnh viễn.

2.11. Chế độ sử dụng:

Chỉ áp dụng đối vi những hồ sơ, tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, tức là thuộc trong các trường hợp sau:

Ghi A: nếu tài liệu chứa đựng những tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, Ghi B: nếu tài liệu chứa đựng những tin thuộc phạm vi bí mật đời tư của công dân hoặc bí mật khác theo quy định của pháp luật; – Ghi C: nếu tài liệu là bản gốc, bản chính của tài liệu đặc biệt quý, hiếm; – Ghi D: nếu tài liệu bị hư hỏng hoặc có nguy cơ bị hư hỏng.

2.12. Tình trạng vật lý

Mô tả tóm tắt về tình trạng vật lý của tài liệu có trong hồ sơ nếu tài liệu bị hư hỏng như bị nấm mốc, ố vàng, chữ mờ, rách, thủng, dính bết v.v…

2.13. Ghi chú:

Ghi những thông tin cần thiết khác về tài liệu trong hồ sơ (nếu có)./.

 

Phụ lục 9: Danh mục tài liệu loại

DANH MỤC TÀI LIỆU LOẠI

Bó/gói số

Tập số

Tiêu đề tập tài liệu

Lý do loại

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phụ lục 10: Mẫu nhãn hộp (cặp)

TÊN KHO LƯU TRỮ

TÊN PHÔNG HOẶC PHÔNG SỐ

 

HỘP (CẶP) SỐ

………………..

 

Từ hồ sơ số: ……………………….

Đến hồ sơ số: ………………………

 

 

Phụ lục 11: Mẫu mục lục hồ sơ

MỤC LỤC HỒ SƠ

Hộp số

Hồ sơ số

Tiêu đề hồ sơ

Thời gian hồ sơ

Số tờ

THBQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

- Hộp số: hệ thống số hộp trong kho

- Hồ sơ số: hệ thống số trong mục lục theo hệ thống hóa hồ sơ

- Thời gian hồ sơ là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của hồ sơ

- Số tờ là tổng số tờ tài liệu có trong hồ sơ

- THBQ: Vĩnh viễn hoặc tính bằng số năm

Công văn 2025/SNV-VTLT năm 2015 về hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ do Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 26 /2015/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2014/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 542/TTr-STTTT ngày 03 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Gia Lai như sau:

“1. Đại lý Internet được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

b) Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;

c) Trường hợp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân cung cấp, khai thác và sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Kpă Thuyên

 

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND