ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23/2015/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 63/TT-SKHCN ngày 17 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 05/02/2007 của UBND tỉnh Gia Lai “Ban hành Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai” và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Công Lự

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Quy định này quy định các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

1. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) là nhiệm vụ KH&CN đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a. Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội trong phạm vi tỉnh;

b. Giải quyết các vấn đề KH&CN trong phạm vi tỉnh;

c. Có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh.

2. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện, bao gồm:

a. Chương trình KH&CN cấp tỉnh;

b. Đề án khoa học cấp tỉnh;

c. Đề tài KH&CN cấp tỉnh;

d. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh;

đ. Dự án KH&CN cấp tỉnh;

e. Đtài KH&CN, dự án KH&CN tiềm năng cấp tỉnh.

3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

Nhiệm vụ KH&CN có thời gian thực hiện từ 1 – 3 năm và không quá 48 tháng kể từ thời điểm triển khai thực hiện. Trường hợp kéo dài trên 48 tháng phải do UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Thẩm quyền quản lý nhiệm vụ KH&CN

1. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành:

- Định hướng nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định thành lập các hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN.

- Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai.

- Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ nghiên cứu và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở KH&CN:

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN.

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Tiến hành ký kết và thanh lý hợp đồng nghiên cứu.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm, nội dung, kinh phí, thời gian thực hiện, chủ nhiệm, cơ quan chủ trì nhiệm vụ KH&CN.

- Xem xét chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

Chương II

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 4. Định hướng nhiệm vụ KH&CN

Trên cơ sở mục tiêu, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; chiến lược, đề án phát triển KH&CN của Trung ương và địa phương; từ yêu cầu lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh; nhu cầu phát triển của các ngành, địa phương, Hội đồng KH&CN Tỉnh tham mưu cho UBND Tỉnh định hướng nghiên cứu theo thứ tự ưu tiên cho 5 năm, từng năm làm căn cứ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất những nhiệm vụ thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và KH&CN của tỉnh.

Điều 5. Tổng hợp nhu cầu đối với KH&CN

1. Định kỳ hoặc theo tính cấp thiết, Sở KH&CN tỉnh thông báo định hướng phát triển KH&CN ưu tiên của tỉnh và thời hạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN.

2. Sở KH&CN tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, thông báo công khai cho các cơ quan, ban ngành, địa phương của tỉnh làm cơ sở để xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ. Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành, địa phương có thể đề xuất thêm những vấn đề KH&CN cần giải quyết trong lĩnh vực quản lý của mình.

3. Sở KH&CN chủ động tổng hợp những vấn đề KH&CN cần giải quyết theo các yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và những vấn đề KH&CN quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu cấp thiết của tỉnh.

Điều 6. Tổ chức xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ

1. Các cơ quan, ban ngành, địa phương xem xét lựa chọn các vấn đề KH&CN đã được tổng hợp theo Khoản 2, Điều 5 của quy định này để xây dựng đề xuất đặt hàng. Sở KH&CN xây dựng đề xuất đặt hàng trên cơ sở những vấn đề KH&CN đã được tổng hợp theo Khoản 3, Điều 5 của quy định này.

2. Các cơ quan, ban ngành, địa phương có thể tự xây dựng đề xuất đặt hàng hoặc có thể mời chuyên gia, nhóm chuyên gia, tổ chức, cơ quan dự kiến hưởng thụ kết quả nghiên cứu tham gia xây dựng đề xuất đặt hàng.

3. Sở KH&CN tổng hợp đề xuất đặt hàng và xem xét, đánh giá sơ bộ về tính đầy đủ và cấp thiết của đề xuất đặt hàng. Đối với đề xuất đặt hàng được đánh giá “đạt yêu cầu”, Sở KH&CN tổ chức lấy ý kiến tư vấn để xác định nhiệm vụ KH&CN.

Đề xuất đặt hàng được xây dựng theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 về “Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

Điều 7. Tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN

1. Theo tiến độ đề xuất đặt hàng, Sở KH&CN tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Hội đồng tư vấn để xác định nhiệm vụ KH&CN (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ).

2. Nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ:

a. Lựa chọn các nhiệm vụ đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội trong phạm vi Tỉnh;

- Giải quyết các vấn đề KH&CN trong phạm vi Tỉnh;

b. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các mục của nhiệm vụ KH&CN đặt hàng được đề nghị thực hiện theo các yêu cầu quy định.

c. Lựa chọn hình thức giao nhiệm vụ: tuyển chọn, giao trực tiếp.

3. Các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ gồm 09 thành viên. Cơ cấu hội đồng gồm: 06 thành viên là các chuyên gia KH&CN; 03 thành viên thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp và các tổ chức khác có liên quan hoặc dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu.

4. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các ý kiến kết luận của hội đồng được thông qua khi trên 3/4 số thành viên của hội đồng có mặt nhất trí bằng hình thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín. Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký khoa học của hội đồng tổng hợp để hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua. Thành viên hội đồng có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của hội đồng. Thành viên hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của hội đồng.

5. Trình tự, thủ tục và nội dung làm việc của Hội đồng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 về “Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

6. Trên cơ sở tư vấn của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, Sở KH&CN tổng hợp danh mục trình UBND Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu.

7. Dựa vào danh mục được phê duyệt, Sở KH&CN thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các nhiệm vụ giao theo hình thức tuyển chọn với các yếu tố cơ bản cho từng nhiệm vụ để các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong và ngoài tỉnh có năng lực và nhu cầu, xây dựng hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn. Đối với các nhiệm vụ giao theo hình thức trực tiếp, Sở KH&CN thông báo cho các cơ quan được chỉ định chọn chủ nhiệm nhiệm vụ, xây dựng nội dung thuyết minh và hồ sơ nghiên cứu để xét duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

Điều 8. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN

1. Các tổ chức KH&CN có đăng ký hoạt động KH&CN, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KH&CN có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

a. Nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh khác chậm so với thời gian kết thúc hợp đồng nghiên cứu trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Sở KH&CN sẽ không được tham gia tuyển chọn trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

b. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ hoặc sau khi kết thúc mà không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và yêu cầu của bên đặt hàng, không được đăng ký tham gia, đăng ký tuyển chọn trong thời gian ba (03) năm, tính từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

c. Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định sẽ không được đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian hai (02) năm.

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu:

a. Có trình độ đại học trở lên.

b. Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong năm (05) năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c. Là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN.

d. Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và đảm bảo đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN.

3. Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN:

a. Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN ở cấp quốc gia, cấp bộ hoặc cấp tỉnh.

b. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh chậm theo quy định hiện hành từ 30 ngày đến 06 tháng mà không có ý kiến chấp thuận của Sở KH&CN sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian hai (02) năm.

c. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được cơ quan chủ trì nhiệm vụ gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn cho phép vẫn chưa hoàn thành kết quả sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn (03) năm kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.

d. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN các cấp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Các tổ chức, cá nhân sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp khi chưa hoàn thành việc quyết toán, nghiệm thu và trả kinh phí thu hồi các nhiệm vụ trước đây (nếu có).

Điều 9. Tổ chức tuyển chọn (hoặc xét duyệt hồ sơ nghiên cứu)

1. Trên cơ sở danh mục nhiệm vụ nghiên cứu được phê duyệt, ủy quyền cho Giám đốc Sở KH&CN thành lập các Hội đồng KH&CN chuyên ngành để tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện (theo hình thức tuyển chọn) hoặc tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết và hồ sơ nghiên cứu (đối với hình thức giao trực tiếp) cho từng nhiệm vụ nghiên cứu và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Hội đồng KH&CN chuyên ngành tuyển chọn, giao trực tiếp có chín (09) thành viên gồm: Chủ tịch, hai (02) ủy viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học và các ủy viên. Trong đó:

a. Sáu (06) thành viên là các chuyên gia có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ KH&CN.

b. Ba (03) thành viên là đại diện của cơ quan đặt hàng, cơ quan đề xuất đặt hàng, nhà quản lý hoặc nhà kinh doanh có năng lực và chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn.

3. Cá nhân thuộc các trường hợp sau không được là thành viên Hội đồng KH&CN chuyên ngành tuyển chọn, giao trực tiếp:

a. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

b. Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN.

4. Các chuyên gia, các ủy viên phản biện đã tham gia hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN được ưu tiên mời tham gia Hội đồng KH&CN chuyên ngành tuyển chọn, giao trực tiếp đối với các nhiệm vụ KH&CN tương ứng.

Điều 10. Nguyên tắc, trình tự, nội dung làm việc và trách nhiệm của Hội đồng KH&CN chuyên ngành tuyển chọn, giao trực tiếp

1. Nguyên tắc làm việc của hội đồng

a. Phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng, trong đó có chủ tịch, hai (02) ủy viên phản biện và ủy viên thư ký khoa học.

b. Chủ tịch hội đồng chủ trì các phiên họp của hội đồng.

2. Trách nhiệm của Hội đồng

a. Nhận xét, đánh giá và chấm điểm hồ sơ tham gia tuyển chọn (hoặc hồ sơ nghiên cứu của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp) một cách trung thực, khách quan, công bằng.

b. Kiến nghị phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần đối với nhiệm vụ KH&CN.

3. Trình tự, nội dung làm việc của Hội đồng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về “Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

4. Thang điểm đánh giá của từng loại hình nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

Điều 11. Thẩm định kinh phí

1. Giao cho Giám đốc Sở KH&CN chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định dự toán kinh phí của các nhiệm vụ KH&CN đã được thông qua Hội đồng KH&CN chuyên ngành tuyển chọn, giao trực tiếp và đã hoàn chỉnh lại theo góp ý của Hội đồng.

2. Tổ thẩm định kinh phí gồm có ba (03) thành viên. Trong đó:

a. Tổ trưởng tổ thẩm định là lãnh đạo Sở KH&CN.

b. Tổ phó tổ thẩm định là đại diện Sở Tài chính

c. Một (01) thành viên là chủ tịch hoặc chuyên gia phản biện của hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

d. Đại diện phòng Quản lý Khoa học và phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở KH&CN không phải là thành viên Tổ thẩm định nhưng được quyền tham dự toàn bộ cuộc họp của Tổ thẩm định. Ngoài ra, theo yêu cầu thực tiễn, Tổ trưởng Tổ thẩm định có thể mời thêm đại diện các tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp của Tổ thẩm định.

3. Nguyên tắc làm việc của Tổ thẩm định: Phải có mặt đủ 03 thành viên.

4. Trách nhiệm, trình tự, nội dung làm việc của Tổ thẩm định được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ KH&CN.

Điều 12. Phê duyệt kết quả

Trên cơ sở kết luận của hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp, của tổ thẩm định, Sở KH&CN tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thông qua trình UBND Tỉnh ký phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và kinh phí, phương thức, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN làm cơ sở pháp lý ký kết Hợp đồng thực hiện.

Chương IV

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

Điều 13. Ký kết Hợp đồng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Hợp đồng nghiên cứu được ký kết giữa Sở KH&CN với các tổ chức, cá nhân dựa theo nội dung thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật dân sự và Hợp đồng kinh tế.

Mỗi nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước đều có đơn vị và cá nhân chủ trì.

2. Hợp đồng nghiên cứu KH&CN được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận, bình đẳng, đúng pháp luật và phải được lập thành văn bản.

Mẫu của Hợp đồng nghiên cứu KH&CN được thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 về “Ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” của Bộ KH&CN.

3. Trên cơ sở Hợp đồng ký kết, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện tổ chức triển khai các nội dung công việc theo nội dung, tiến độ để đạt được mục tiêu đề ra. Quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Hợp đồng đã ký và chịu sự thanh tra, kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý.

Điều 14. Chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện

1. Định kỳ 06 tháng một lần, hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan quản lý có thẩm quyền, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh xây dựng báo cáo tiến độ hoặc báo cáo theo nội dung yêu cầu gửi về Sở KH&CN. Trường hợp tổ chức chủ trì không thực hiện việc báo cáo tiến độ đúng quy định từ 02 lần trở lên thì sẽ bị dừng cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ và xử lý theo quy định.

2. Sở KH&CN tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ thực hiện, nội dung và tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo hợp đồng đã ký.

Thời gian kiểm tra, đánh giá: Định kỳ 01 năm 01 lần kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Báo cáo tiến độ, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, trình tự kiểm tra, đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 ”Quy định việc kiểm tra, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

Điều 15. Điều chỉnh hợp đồng thực hiện

1. Giám đốc sở KH&CN xem xét, quyết định điều chỉnh về tổ chức chủ trì, tên, mục tiêu, sản phẩm, thời gian thực hiện nhiệm vụ, tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã được phê duyệt và các nội dung khác thuộc phạm vi hợp đồng đã ký trên cơ sở văn bản đề xuất của tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng: Không được phép điều chỉnh.

2. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được thực hiện 01 lần không quá 12 tháng đối với các nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ 24 tháng trở lên và không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 24 tháng. Trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định.

Việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được xem xét trước khi kết thúc hợp đồng ít nhất 01 tháng.

Việc rút ngắn thời gian thực hiện chỉ được xem xét khi đã hoàn thành được ít nhất 2/3 nội dung của nhiệm vụ.

3. Tổ chức chủ trì được chủ động điều chỉnh dự toán kinh phí trong tổng kinh phí được giao khoán theo quy định.

4. Thẩm quyền điều chỉnh kinh phí đối với các nội dung không khoán chi nghiên cứu được quy định như sau:

- Điều chỉnh nội dung nghiên cứu nằm trong tổng dự toán được duyệt hoặc phát sinh tăng kinh phí dưới 100 triệu đồng, giao cho Giám đốc Sở KH&CN quyết định và cân đối trong nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN được phân bổ.

- Điều chỉnh nội dung và phát sinh tăng kinh phí từ 100 đến 200 triệu đồng, Giám đốc Sở KH&CN quyết định sau khi tham khảo và có ý kiến đồng thuận của Sở Tài chính.

- Điều chỉnh nội dung và phát sinh tăng trên 200 triệu đồng do Sở KH&CN phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Tỉnh quyết định.

Việc xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở văn bản đề xuất của tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN nghệ cấp tỉnh.

5. Việc điều chỉnh thay đổi Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ và các điều chỉnh khác đối với các nhiệm vụ được thực hiện theo Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 ”Quy định việc kiểm tra, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

6. Trình tự, thủ tục điều chỉnh hợp đồng thực hiện và trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện được thực hiện theo Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 ”Quy định việc kiểm tra, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

Điều 16. Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

1. Chấm dứt hợp đồng quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 5 của Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ KH&CN.

2. Trình tự, thẩm quyền thực hiện chấm dứt hợp đồng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp lệ, Giám đốc Sở KH&CN xem xét và có thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ;

Tổ chức chủ trì phải ngừng mọi hoạt động có liên quan kể từ ngày có thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo cáo chi tiết bằng văn bản với Sở KH&CN các nội dung đã thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí, nguyên vật liệu, trang thiết bị mua sắm;

Sở KH&CN tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường trước khi ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Trường hợp cần thiết Sở KH&CN tổ chức lấy ý kiến tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia quản lý. Trong quyết định chấm dứt hợp đồng cần xác định rõ số kinh phí phải hoàn trả ngân sách Nhà nước, phương án xử lý sản phẩm, tài sản được hình thành hoặc mua sắm;

Sở KH&CN thực hiện việc thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

3. Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên đến việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện theo Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 ”Quy định việc kiểm tra, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

Điều 17. Mã số của các nhiệm vụ KH&CN

Mỗi nhiệm vụ KH&CN đều được gắn mã số riêng. Mã số các nhiệm vụ được ghi như sau: KHGL – XX – YY.

Trong đó:

- KHGL là ký hiệu chung cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Nhóm XX là nhóm 2 chữ số ghi số thứ tự của các nhiệm vụ cấp tỉnh được UBND Tỉnh phê duyệt trong năm bắt đầu thực hiện.

- Nhóm YY là nhóm 02 chữ số ghi hai số cuối của năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh.

Điều 18. Quản lý sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Tài sản được mua sắm, hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được quản lý, xử lý theo quy định hiện hành.

Giao cho Sở KH&CN chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng định giá và giao cho đơn vị chủ trì tổ chức bán nộp thu hồi cho ngân sách nhà nước hoặc ưu tiên bán cho đơn vị chủ trì (hoặc thụ hưởng) hoặc được tiếp nhận để mở rộng kết quả ứng dụng (đối với các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp khoa học & công nghệ công lập), trường hợp này ghi tăng vốn Nhà nước tại đơn vị.

Chương V

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 19. Nguyên tắc đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

Quá trình đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN phải dựa trên các nguyên tắc:

- Căn cứ vào đặt hàng của cơ quan đề xuất đặt hàng, hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi là hợp đồng) đã ký kết và các nội dung đánh giá được quy định tại Quyết định này.

- Căn cứ vào hồ sơ đánh giá, nghiệm thu.

- Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, trung thực, chính xác và khoa học.

Điều 20. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành trước khi nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cho Sở KH&CN.

2. Kết quả tự đánh giá được tổng hợp và báo cáo theo Mẫu do Sở KH&CN quy định.

Điều 21. Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Thời hạn nộp hồ sơ: Việc nộp hồ sơ thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn hợp đồng (nếu có).

2. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở KH&CN, gồm: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử (không cài bảo mật).

3. Sau khi nhận được công văn và hồ sơ đánh giá cấp tỉnh của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ đề nghị nghiệm thu cấp tỉnh, Sở KH&CN kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đánh giá và yêu cầu cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá (nếu thấy cần thiết).

Việc đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh phải được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh có 09 thành viên bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch (nếu cần), 02 ủy viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học và các ủy viên khác, trong đó:

- Ít nhất 1/3 đại diện cho các cơ quan quản lý Nhà nước và đại diện tổ chức sản xuất, kinh doanh sử dụng kết quả nghiên cứu KH&CN, các tổ chức khác có liên quan.

- Khoảng 2/3 là các cán bộ KH&CN hoạt động trong lĩnh vực KH&CN được giao đánh giá.

Đối với các đề tài thuộc các chương trình KH&CN cấp tỉnh, một (01) đại diện của ban chủ nhiệm chương trình là thành viên đương nhiên của hội đồng.

Những chuyên gia đã tham gia Hội đồng tuyển chọn (hoặc đánh giá hồ sơ nghiên cứu) được ưu tiên mời tham gia Hội đồng.

5. Những trường hợp không được tham gia Hội đồng:

- Chủ nhiệm, các cá nhân tham gia chính, tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ;

- Người đang bị xử phạt do vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

- Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ hoặc người có quyền và lợi ích liên quan khác;

- Người có bằng chứng xung đột lợi ích với chủ nhiệm hoặc tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

6. Phiên họp hội đồng được tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập hội đồng. Phiên họp hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 thành viên hội đồng tham dự, trong đó có chủ tịch hoặc phó chủ tịch được ủy quyền, 02 ủy viên phản biện và ủy viên thư ký khoa học.

Đối với những nhiệm vụ có các nhiệm vụ nhánh độc lập với nhau, tiến hành đánh giá từng nhiệm vụ nhánh trước khi đánh giá chung cả nhiệm vụ. Việc đánh giá nhiệm vụ nhánh cũng theo những quy định như đối với đánh giá chung cả nhiệm vụ.

Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu, chương trình họp, trình tự làm việc của hội đồng, nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về “Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN

Điều 22. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

1. Nhiệm vụ được quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng ngân sách nhà nước được kiểm kê và bàn giao theo quy định hiện hành.

2. Đối với nhiệm vụ xếp loại ở mức “Không đạt”, đơn vị quản lý nhiệm vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

3. Việc công bố và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có kết quả thực hiện nhiệm vụ bị đánh giá ở mức “Không đạt” hoặc không gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ về đơn vị quản lý nhiệm vụ đúng thời gian quy định sẽ bị hạn chế quyền đăng ký xét giao trực tiếp hoặc tuyển chọn nhiệm vụ cấp tỉnh theo quy định.

Chương VI

ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ, CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Điều 23. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Tổ chức chủ trì thực hiện việc đăng ký và lưu giữ kết quả nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin KH&CN và nộp Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ về Sở KH&CN.

2. Hồ sơ và thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 về “Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ” của Bộ KH&CN.

Điều 24. Công nhận kết quả nghiên cứu

1. Các nhiệm vụ KH&CN được các hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu, Giám đốc Sở KH&CN báo cáo, trình UBND Tỉnh ra quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

2. Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 về “Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước” của Bộ KH&CN.

Điều 25. Công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Kết quả của các nhiệm vụ KH&CN được đánh giá đạt yêu cầu trở lên được cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN. Ngoài ra, còn được tổng hợp và công bố vào danh mục các nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN.

2. Thủ tục, nội dung công bố thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 về “Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ” của Bộ KH&CN.

Điều 26. Thanh lý Hợp đồng

Cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm thực hiện việc quyết toán kinh phí, giao nộp đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng ký kết, đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Đảm bảo các điều kiện trên, Sở KH&CN có trách nhiệm cùng cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ lập biên bản thanh lý hợp đồng. Trong trường hợp cơ quan chủ trì không đảm bảo các điều kiện nêu trên sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 27. Trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu

Trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 về “Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nướccủa Bộ KH&CN.

Chương VII

ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Điều 28. Trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

1. Trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của bên đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Quy định này.

Trường hợp bên đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng không thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản này thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, yêu cầu và hướng dẫn của bên đặt hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN không thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản này thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời không được tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bị xử lý vi phạm.

Điều 29. Trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương trong Tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, bố trí kinh phí, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do mình đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả ứng dụng về Sở KH&CN.

2. Đối với nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước mà tổ chức, cá nhân không có khả năng tự tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu thì có quyền đề nghị Sở KH&CN xem xét tạo điều kiện ứng dụng.

3. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước được tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho Nhà nước thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận, lưu giữ và xem xét tổ chức ứng dụng.

Điều 30. Khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

1. Tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt công nghệ cao và khai thác, sử dụng sáng chế để đổi mới quản lý kinh tế – xã hội, đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa được hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng và ưu đãi khác theo quy định hiện hành.

4. Tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, tổ chức dịch vụ KH&CN được hỗ trợ, ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật để đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

5. Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Hội Nông dân Tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Tỉnh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tạo điều kiện để thành viên ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

CHƯƠNG VIII

TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 31. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gồm kinh phí thực hiện các nội dung của nhiệm vụ KH&CN và kinh phí quản lý các nhiệm vụ.

Điều 32. Kinh phí quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Kinh phí quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được lấy từ ngân sách sự nghiệp KH&CN và được cân đối về Sở KH&CN để chi cho các hoạt động quản lý.

Điều 33. Kinh phí thực hiện nội dung của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

1. Kinh phí thực hiện nội dung của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gồm kinh phí được hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN và các nguồn hợp pháp khác. Nguồn kinh phí này được cân đối về Sở KH&CN hoặc Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Gia Lai để giao cho tổ chức chủ trì chi cho thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Khuyến khích tổ chức và cá nhân tham gia nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ.

2. Việc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước phải kịp thời, phù hợp với tiến độ đặt hàng và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN.

3. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật KH&CN.

4. Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ phát triển KH&CN được thực hiện theo quy định tại điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Chương IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Hướng dẫn thực hiện

Sở KH&CN có trách nhiệm cụ thể hóa các biểu mẫu và hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ KH&CN để tổ chức thực hiện và hướng dẫn cho các tổ chức, đơn vị áp dụng.

Giám đốc các Sở KH&CN, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quy định này.

Điều 35. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng nội dung tại quy định này tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Điều chỉnh và bổ sung

Nếu các văn bản được viện dẫn trong quy định này có thay đổi bằng các văn bản khác thì những vấn đề được viện dẫn sẽ được thay đổi theo văn bản mới.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở KH&CN để tổng hợp trình UBND Tỉnh xem xét, thay đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 80/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH

SA ĐI, B SUNG MT S ĐIU CA NGH ĐNH S 14/2013/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2013 CA CHÍNH PH SA ĐI, B SUNG MT S ĐIU CA NGH ĐNH S 07/2007/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2007 CA CHÍNH PH QUY ĐNH CHI TIT VÀ HƯNG DN THI HÀNH MT S ĐIU CA LUT TR GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định s 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định s 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu của Luật Trợ giúp pháp lý.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý như sau:

1. Khoản 7 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“1. Người có bằng cử nhân luật, đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư, đang làm việc tại các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được cử tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; nếu đạt yêu cầu kiểm tra khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thì được Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Người đã từng là luật sư theo quy định của Luật Luật sư hoặc được miễn khóa đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư, đang làm việc tại các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, được cử tham dự kiểm tra bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; nếu đạt yêu cầu kiểm tra khóa bồi dưng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý thì được Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chương trình, thời gian các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho các chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý; ban hành Quy chế tổ chức, kiểm tra và cấp chứng chỉ các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.”

2. Khoản 8 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25. Chc danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý

1. Trợ giúp viên pháp lý có các chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Bộ trưng Bộ Nội vụ ban hành danh mục, mã svà phân hạng các chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý.

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý sau khi thống nhất với Bộ trưng Bộ Nội vụ.”

3. Khoản 9 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“1. Trợ giúp viên pháp lý được xếp lương và trả lương theo bảng lương các chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.

3. Trợ giúp viên pháp lý được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp vượt khung (nếu có). Khi tham gia tố tụng Trợ giúp viên pháp lý được hưng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 40% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước quy định tại Khoản 4 Điều này. Khi thực hiện đại diện ngoài tố tụng, hòa giải, Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 20% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước.”

4. Khoản 12 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Cộng tác viên được hưởng chế độ bồi dưỡng theo vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện căn cứ vào số giờ tư vấn pháp luật và các hình thức trợ giúp pháp lý khác. Chế độ bồi dưỡng theo buổi làm việc (1/2 ngày làm việc) được áp dụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý do cộng tác viên thực hiện bng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.

Mức bi dưỡng theo vụ việc trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước được xây dựng căn cứ vào chất lượng nội dung trợ giúp pháp lý, thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý, tính chất phức tạp của vụ việc trợ giúp pháp lý, hình thức thể hiện kết quả trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý.

Trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng thì mức bồi dưỡng được trả cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước là 500.000 đồng/01 buổi làm việc hoặc khoán chi theo vụ việc với mức tối thiểu bằng 03 tháng lương cơ sở và mức tối đa là 10 tháng lương cơ sở (tùy tính chất, nội dung vụ việc). Bộ Tư pháp quy định cụ thể về tính chất, nội dung vụ việc, cách tính buổi, tính thời gian để làm căn cứ khoán chi hoặc chi trả mức bồi dưỡng cho luật sư theo buổi hoặc theo thời gian làm việc.

Thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ việc và chuẩn bị tài liệu phục vụ cho việc thực hiện trợ giúp pháp lý, thời gian gặp gỡ, tiếp xúc vi người được trợ giúp pháp lý hoặc thân nhân của họ, thời gian xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý, thời gian làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý. Căn cứ để xác định thời gian làm việc của cộng tác viên, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước là thời gian làm việc có xác nhận của cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2015.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:        
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;           
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
– Ủ
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủ
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
Lưu: VT, PL (3b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ
TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 14/2013/NĐ-CP, Nghị định 07/2007/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật giám định Tư pháp ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực; giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008;

Căn cứ Nghi quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1744/SKHĐT-TH ngày 12/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các B: GD&ĐT, Y tế, LĐ-TB&XH, VH,TT&DL, TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.Tnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Long An;
- Ban KTNS và VHXH HĐKD tỉnh;
- TT. UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở,ngành thuộc UBND tỉnh;
- Quỹ Đầu tư PT Long An;
– Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
– Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Lâm

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh )

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: Giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường và giám định tư pháp.

2. Đối tượng điều chỉnh

a) Các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa, bao gồm:

- Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư nhân (hoặc tư thục đối với giáo dục – đào tạo, dạy nghề), hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa.

- Các cơ sở ngoài công lập đã được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).

3. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa: Việc áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP thực hiện theo Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.

Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa

Để được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa, các dự án xã hội hóa phải đáp ứng các điều kiện như sau:

1. Dự án phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định (hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Dự án phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và nằm trong danh mục xã hội hóa đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh quyết định ban hành hàng năm. Đối với các dự án xã hội hóa có tính chất quan trọng, mang tính động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội nhưng không nằm trong danh mục hàng năm do UBND tỉnh ban hành, sẽ do UBND tỉnh quyết định về chính sách ưu đãi sau khi đã thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và sau đó báo cáo lại tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

3. Các dự án xã hội hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở thực hiện xã hội hóa phải có cam kết bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Riêng cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giám định tư pháp thì điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển hội hóa sđược thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên các lĩnh vực

1. Chính sách về đất đai

a) Cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa đủ điều kiện theo quy định tại Mục II của Quy định này được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất và được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời hạn được thuê đất của dự án.

b) Trường hợp dự án được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thuê đất thì không được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định.

c) Đối với cơ sở công lập, bán công chuyển sang loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa nếu đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này thì được tiếp tục sử dụng diện tích đất đang sử dụng dưới hình thức cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê còn lại, tính từ thời điểm UBND tỉnh có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất để thực hiện dự án xã hội hóa.

d) Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án xã hội hóa thuộc danh mục tại Mục II của Quy định này như sau:

- Dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, thể thao:

+ Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng. Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đc Huệ: Sử dụng ngân sách tỉnh 70%, nhà đầu tư đóng góp 30% để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.

+ Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện Tân Trụ, Thủ Tha, Châu Thành và thị xã Kiến Tường: sử dụng ngân sách tỉnh 60%, nhà đầu tư đóng góp 40% để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.

+ Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện Cần Đước, Cần Giuộc: Sử dụng ngân sách tỉnh 50%, nhà đầu tư đóng góp 50% để thực hiện bồi thường;, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.

+ Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện Bến Lức, Đức Hòa và thành phố Tân An: Sử dụng ngân sách tỉnh 40%, nhà đầu tư đóng góp 60% để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.

- Dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực văn hóa (ngoại trừ văn hóa cơ sở):

+ Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ: sử dụng ngân sách tỉnh 90%, nhà đầu tư đóng góp 10% để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.

+ Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện Tân Trụ, Thủ Tha, Châu Thành và thị xã Kiến Tường: Sử dụng ngân sách tỉnh 80%, nhà đầu tư đóng góp 20% để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.

+ Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện Cần Đước, Cần Giuộc: Sử dụng ngân sách tỉnh 70%, nhà đầu tư đóng góp 30% để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.

+ Dự án thực hiện trên địa bàn các huyện Bến Lức, Đức Hòa và thành phố Tân An: Sử dụng ngân sách tỉnh 60%, nhà đầu tư đóng góp 40% để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư.

Trường hợp dự án xã hội hóa nằm trên địa bàn liên huyện (thị xã, thành phố) thì mức đóng góp của nhà đầu tư được tính theo diện tích địa bàn của từng huyện (thị xã, thành phố).

- Dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực môi trường, văn hóa cơ s(theo quy định tại Điểm 4 Mục A Phần IV Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013)), dự án đầu tư khai thác các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh: Sử dụng 100% ngân sách tỉnh thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện dự án xã hội hóa.

Kinh phí do nhà đầu tư đóng góp để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được cân đối trong Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm,

2. Về chính sách ưu đãi tín dụng

a) Dự án xã hội hóa đủ điều kiện theo quy định tại Mục II của Quy định này được Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh ưu tiên cho vay với lãi suất ưu đãi theo quy định của Quỹ.

Mức vốn được Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh cho vay tối đa không quá 60% vốn đầu tư của dự án và không vượt trần mức vay tối đa cho 01 dự án theo quy định của Quỹ Đầu tư phát triển. Tiến độ giải ngân vốn vay của Quỹ Đầu tư Phát triển theo tiến độ thực hiện dự án.

b) Nếu chủ đầu tư có yêu cầu và tùy theo tính chất của từng dự án, sau khi đánh giá hiệu quả của dự án, UBND tỉnh cho phép Quỹ Đầu tư Phát triển tham gia góp vốn với tỷ lệ thích hợp để thực hiện dự án.

3. Một số chính sách khác

a) Khuyến khích lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thực hiện xã hội hóa sân bãi, thiết bị học tập của các trường học theo hướng cho tư nhân đầu tư vào sân chơi, bãi tập hiện có của các trường để phục vụ học tập, rèn luyện thể dục, thể thao của học sinh theo giờ chính khóa, thời gian còn lại cho nhà đầu tư khai thác. Trong trường hợp này, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố (tùy theo phân cấp quản lý) chịu trách nhiệm quy định cụ thvề điều kiện sử dụng hạ tầng, sửa chữa hư hỏng, thời gian khai thác…

b) Khuyến khích thực hiện xã hội hóa bằng nhiều loại hình phù hợp và đạt hiệu quả ở các lĩnh vực như: Trang thiết bị khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, trang thiết bị dạy nghề trường dạy nghề công lập, các dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao,.., do sở ngành liên quan hoặc UBND huyện, thị xã, thành phố đề xuất và được UBND tỉnh xem xét, quyết định chính sách ưu đãi cụ thể.

c) Các dự án xã hội hóa được tỉnh tạo điều kiện thông tin miễn phí trên Cổng thông tin điện từ của tỉnh và website của các sở quản lý chuyên ngành.

Điều 4. Trách nhiệm của các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với công tác xã hội hóa

1. Trên cơ sở Quy định này, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch xã hội hóa cụ thể của ngành, lĩnh vực, địa phương mình (xây dựng danh mục kêu gọi xã hội hóa, mỗi dự án trong danh mục bao gồm các thông tin: Sự cần thiết kêu gọi xã hội hóa, nhu cầu sử dụng đất, tổng vốn đầu tư, lộ trình đầu tư, dự kiến tiền thuê đất được miễn, dự kiến kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 10 hàng năm để điều chỉnh, bổ sung danh mục của năm trước đã ban hành để làm cơ sở kêu gọi xã hội hóa cho năm sau. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên lĩnh vực mà mình quản lý để bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả.

Định kỳ ngày 20/5 và ngày 01/11 hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư v tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Trách nhiệm của các sở ngành, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và nhà đầu tư

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Là đầu mối xử lý các đề nghị của nhà đầu tư có liên quan đến các dự án xã hội hóa.

Căn cứ danh mục kêu gọi xã hội hóa của các ngành, địa phương đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng danh mục kêu gọi xã hội hóa hàng năm của tỉnh, trình UBND tỉnh thông qua Hội đng nhân dân, đxuất UBND tỉnh cơ chế đấu thầu dự án thực hiện xã hội hóa.

Tổng hợp nhu cầu kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để tạo quỹ đất sạch phục vụ hoạt động xã hội hóa thông qua HĐND tỉnh. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành chức năng liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định về việc sử dụng nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn ngân sách địa phương… để bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tạo quỹ đất sạch phục vụ hoạt động xã hội hóa đối với các dự án do tỉnh quản lý.

Phối hợp với Sở Tài Chính và các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho từng dự án thực hiện xã hội hóa.

b) Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cân đối vốn hàng năm để hỗ trợ thực hiện các dự án xã hội hóa, đồng thời theo dõi việc thực hiện các chính sách về thuế, phí đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa.

c) Cục Thuế tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở quản lý chuyên ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện của các dự án xã hội hóa theo đúng điều kiện và tiêu chí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phát hiện, cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bãi bỏ các ưu đãi theo quy định của pháp luật.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu UBND tỉnh: Xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó chú ý đảm bảo bố trí quỹ đất dành cho hoạt động xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đất đai; công b công khai v quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa; các vấn đề có liên quan đến việc công bố công khai quy trình, thủ tục giải quyết việc cho thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa về việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả.

đ) Sở Xây dựng:

Hệ thống hóa các quy định về qui hoạch xây dựng; tham mưu UBND tỉnh trong xây dựng quy hoạch, phê duyệt quy hoạch phát triển các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trong đó có dành quỹ đất theo quy hoạch để đầu tư xây dựng phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

e) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh trong việc giao đất cho các nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu theo các chính sách tại Quy định này.

Phối hợp với Cục thuế tỉnh, các sở quản lý chuyên ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa về việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả đối với các dự án xã hội hóa nằm trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

g) Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh:

Xem xét ưu tiên cho vay với lãi suất ưu đãi cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa. Đồng thời, tham gia góp vốn với tỷ lệ thích hợp để thực hiện các dự án xã hội hóa trên cơ sở đánh giá hiệu quả của dự án.

h) Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, các đoàn thể tỉnh:

Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường để mọi tầng lớp nhân dân quán triệt và tích cực tham gia.

i) UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An:

Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để giao đất cho chủ đầu tư thực hiện các dự án xã hội hóa; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa để bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả.

Cân đối vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tạo quy đất sạch phục vụ hoạt động xã hội hóa đối với các dự án do huyện, thành phố quản lý.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, cơ sở thực hiện xã hội hóa còn phải có những trách nhiệm sau:

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước.

- Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở quản lý chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án.

Điều 6. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất ở, đất đô thị thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định đang áp dụng chính sách ưu đãi về sử dụng đất theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An thì chuyển sang áp dụng quy định này ktừ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất mà được miễn tiền sử dụng đất hoặc được giảm tiền sử dụng đất và đã nộp phần tiền sử dụng đất không được giảm theo quy định tại pháp luật về khuyến khích xã hội hóa trước ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 có hiệu lc thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Trường hợp chuyển sang thuê đất thì không phi nộp tiền thuê đất trong thời hạn đã được giao đất.

3. Cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tính từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01 tháng 8 năm 2014 mà Nhà nước không yêu cầu nộp tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì cơ sở thực hiện xã hội hóa không phải hoàn trả Nhà nước số tiền này.

4. Các nội dung khác không được đề cập tại Quy định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP Nghị định số 59/2014/NĐ-CP Thông tư s135/2008/TT-BTC Thông tư số 156/2014/TT-BTC và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện dự án xã hội hóa không được đề cập trong quy định này thì thực hiện theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 và Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

2. Đối với các dự án xã hội hóa không đáp ứng điều kiện tại Điều 2 của quy định này được hưởng các chính sách được quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 và Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính nhưng không được hưởng các ưu đãi về chính sách đất đai theo quy định này.

3. Đối với các dự án xã hội hóa đã được cho chủ trương thực hiện trước ngày quy định này có hiệu lực thì không điều chỉnh theo quy định này.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện quy định này; định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5421/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Luật hộ tịch đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, để việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là Luật hộ tịch) tại Thành phố Hồ Chí Minh được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân Thành phố có kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong việc thực hiện/tham mưu thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất những nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Luật hộ tịch; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật hộ tịch.

2. Yêu cầu

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thi hành Luật hộ tịch tại Thành phố.

- Tăng cường sự phối hp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Thành phố và các Bộ, ngành có liên quan và giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

- Có lộ trình bảo đảm thực thi Luật hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp phù hợp với điều kiện của Thành phố.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Liên quan đến việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch

a) Từ thực tiễn, kinh nghiệm và yêu cầu của Thành phố, tham gia góp ý có chất lượng đối với dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch do Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan ban hành.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

b) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố ban hành liên quan đến hộ tịch; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2015.

2. Bảo đảm các điều kiện cho thi hành Luật hộ tịch

a) Công tác tập huấn, phổ biến Luật hộ tịch:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch này:

+ Danh nghĩa tổ chức: Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Thành phố mời tham dự: Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư, Hội Công chng viên và các cơ quan thông tin đại chúng thông tin.

+ Thành phần triệu tập tham dự: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Nội vụ các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức tư pháp – hộ tịch các phường, xã, thị trấn.

+ Thời gian tổ chức: trong tháng 9 và 10 năm 2015 (tùy tình hình về hội trường, có thể tổ chức thành 2 đợt).

- Căn cứ nhu cầu tập huấn, phổ biến Luật hộ tịch đối với từng đối tượng và địa bàn cụ thể, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật hộ tịch đầy đủ, kịp thời, phù hợp (lưu ý các giải pháp đã đề ra tại Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018” được phê duyệt tại Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố).

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Sở Tư pháp hướng dẫn về nội dung thực hiện, phân chia cụ thể về đối tượng, địa bàn thực hiện giữa Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để đảm bảo hiệu quả thực hiện.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí.

+ Thời gian tổ chức: thường xuyên.

b) Đảm bảo về nguồn nhân lực cho thi hành Luật hộ tịch:

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Sở Tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về hộ tịch.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ.

- Rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng cho thi hành Luật hộ tịch của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện, gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện về nội dung và thời hạn thực hiện cụ thể.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2015.

- Xác định nhu cầu về số lượng, tiêu chuẩn công chức đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành Luật hộ tịch tại địa phương, đối chiếu với tình hình công chức tại địa phương (trong đó có kết quả rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng cho thi hành Luật hộ tịch của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch) có biện pháp cụ thể, hiệu quả kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; đảm bảo đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành Luật hộ tịch (Lưu ý về chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn s 3086/UBND-VX ngày 08 tháng 6 năm 2015 về việc không tăng biên chế công chức và s người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập).

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện về nội dung, lộ trình và thời hạn thực hiện cụ thể phù hợp với điều kiện của Thành phố.

+ Thời gian thực hiện: theo lộ trình. Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện bước đầu cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 25 tháng 9 năm 2015; Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

- Định kỳ tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, tin học, rèn chữ viết cho công chức làm công tác hộ tịch (lưu ý việc bồi dưỡng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm về đăng ký sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho công chức làm công tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp trước khi Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành).

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, các cơ sở đạo tạo liên quan.

- Bố trí công chức tư pháp – hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách theo quy định của Chính phủ.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

(Lưu ý thực hiện đồng bộ với Kế hoạch s 3288/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thi hành Thông tư liên tịch s 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

c) Đảm bảo về kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đầu tư phát triển công nghệ thông tin bảo đảm cho thi hành Luật hộ tịch:

- Xác định nhu cầu về kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành Luật hộ tịch (lưu ý trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng cho việc lưu giữ vĩnh viễn Sở hộ tịch theo quy định pháp luật), đối chiếu với thực trạng bảo đảm, đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm, có biện pháp cụ thể, hiệu quả bảo đảm hoặc kiến nghị việc bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật cht.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện, gửi báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

- Khảo sát, xác định nhu cầu đầu tư phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành Luật hộ tịch, đối chiếu với thực trạng bảo đảm, đánh giá về mức độ đáp ứng của việc bảo đảm, tham mưu đầu tư phát triển công nghệ thông tin đảm bảo hiệu quả, phù hợp, đồng bộ với định hướng, lộ trình xây dựng, quản lý, sử dụng, cập nhật, khai thác phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật hộ tịch; quy định pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và quy định pháp luật khác có liên quan.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

3. Tuân thủ pháp luật về hộ tịch

a) Rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai thủ tục thủ tục hành chính về hộ tịch thuộc phạm, vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thành phố.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

+ Thời gian thực hiện: theo quy định pháp luật.

b) Niêm yết đầy đủ các thủ tục thủ tục hành chính về hộ tịch được giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

+ Thời gian thực hiện: theo quy định pháp luật.

c) Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

- Đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng Luật hộ tịch và trong áp dụng Luật hộ tịch của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về hộ tịch.

- Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong phạm vi quản lý; ngoài trách nhiệm trước pháp luật như đã quy định tại Luật hộ tịch, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý.

4. Căn cứ yêu cầu của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp chủ động giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg và tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ công tác thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi là Tổ công tác) như sau:

a) Thành viên của Tổ công tác:

- Tổ trưởng: đồng chí Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp

- Các thành viên:

+ Đồng chí Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Đồng chí Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

+ Đồng chí Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

b) Nhiệm vụ của Tổ công tác:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác thi hành thi hành Luật hộ tịch.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiệnc nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu tại Kế hoạch này; tổng hợp, định kỳ báo cáo Chủ tịch,Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

c) Chế độ hoạt động của Tổ công tác: các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và phân công của Tổ trưởng. Tổ trưởng sử dụng con dấu của Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thtrưởng các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo nêu tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên, các cơ quan thông tin đại chúng thông tin cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) về tình hình thi hành pháp luật về hộ tịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin, cung cấp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội liên quan đến tình hình thi hành pháp luật về hộ tịch thông qua hoạt động của mình.

4. Ngoài các nội dung và giải pháp trọng tâm nêu tại Kế hoạch này, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ động giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước về hộ tịch tại Thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được được đảm bảo tngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị về kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các đoàn thể TP;
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp;
- Các ban Thành ủy: Nội chính, Tuyên giáo, Dân vận;
Ban Pháp chế HĐND TP;
- Tòa án nhân dân TP; Viện kiểm sát nhân dân TP;
- Các Sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện;
- Hội Luật gia TP; Đoàn Luật sư; Hội Công chứng viên;
- Các Báo, Đài TP; HCM CityWeb;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các phòng chuyên viên, Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, (NC/TrH+HSXL)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tất Thành Cang

 

 

Kế hoạch 5421/KH-UBND năm 2015 về triển khai thi hành Luật hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 30/2015/QĐ-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 55/TTr-STP ngày 24 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – BTP;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
– Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố;
– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
– Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
– Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
– Trung tâm Công báo – Tin học (để đăng công báo);
– Phòng NC, TH;
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức và nội dung phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là các Sở, Ban, ngành tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong việc thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ, thống nhất nhằm thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

2. Tổ chức phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giữa Sở Tư pháp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện các quy định không còn phù hợp, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng.

6. Thực hiện đúng quy trình giải quyết công việc trong mối quan hệ phối hợp, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, không đùn đẩy trách nhiệm.

Điều 4. Nội dung phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính.

4. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

5. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

7. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo việc xử lý vi phạm hành chính theo phạm vi, lĩnh vực quản lý hoặc địa bàn quản lý.

b) Theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, hướng dẫn các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn, chồng chéo hoặc mâu thuẫn.

c) Tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý.

d) Hàng năm xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Căn cứ kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, biên soạn đề cương, tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ các cơ quan có liên quan trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 7. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo phạm vi quản lý; cử cán bộ, công chức tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.

2. Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

3. Nội dung, căn cứ, phương thức, thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo Điều 21, Điều 22 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 8. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

2. Các cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm gửi văn bản, quyết định theo quy định tại Điều 70; Khoản 2 Điều 73; Khoản 2 Điều 77; Điều 88; Khoản 4 Điều 98; Điều 107; Khoản 3 Điều 111; Khoản 3 Điều 112; Khoản 1, Khoản 2 Điều 114 Luật Xử lý vi phạm hành chính đến Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa bàn; tổ chức chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan theo ngành dọc tại địa bàn huyện cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Điều 9. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Điều 10. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính định kỳ hoặc đột xuất, cụ thể như sau:

a) Các Sở, Ban, ngành tỉnh báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

d) Công an tỉnh báo cáo tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

2. Thời hạn các cơ quan gửi báo cáo được thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 05 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 05 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

b) Các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo năm để Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

c) Đối với báo cáo đột xuất thì nội dung, thời gian gửi báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Sở Tư pháp

 1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá công tác phối hợp theo Quy chế này để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

5. Định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất tổng hợp báo cáo về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 12. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo vị trí việc làm và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương” và Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 13. Sở Tài chính

Hàng năm bố trí ngân sách bảo đảm kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Hàng năm xây dựng kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Bố trí nhân sự tại Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

4. Bố trí ngân sách cho hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của cấp huyện.

Điều 15. Các Sở, Ban, ngành tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 16. Phối hợp theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị theo trách nhiệm được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh về Sở Tư pháp để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 397/KH-UBND

An Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện tinh giản biên chế gắn với phân loại, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; rà soát, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, khoa học. Bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Đưa ra khỏi bộ máy những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu:

- Quá trình thực hiện phải công khai, khách quan, dân chủ, công bằng; tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế; kết quả thực hiện được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

- Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế, số lượng người làm việc khi thực hiện tinh giản biên chế theo nguyên tắc Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ:

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC và Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 9/2015.

- Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức của cơ quan Đảng, đoàn thể, nhà nước; doanh nghiệp nhà nước và Hội đặc thù.

- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí Đề án “Đẩy mạnh cải cách công vụ công chức” đã giao Sở Nội vụ quản lý. Định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế:

a) Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đặc thù; y ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) có trách nhiệm phối hp với cấp ủy, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội cùng cp tchức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; Xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 ca cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Trình tự xây dựng Đề án:

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lp cn chuyn giao sang cơ quan, đơn vị khác; nhng nhiệm vụ cần phân cấp cho cấp dưới, địa phương và tchức sự nghiệp hoặc doanh nghiệp đảm nhận.

- Sắp xếp lại tổ chức, gắn với cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ tổ chức trung gian.

- Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, lao động hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo các nội dung sau:

+ Rà soát vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chun chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực cho từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức;

+ Lựa chọn những cán bộ, công chức, viên chức có đủ sức khỏe, năng lực, trình độ, phẩm chất giữ lại làm việc ổn định, lâu dài;

+ Xác định và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong diện tinh giản biên chế.

c) Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 các cơ quan, đơn vị gửi Sở Nội vụ trước ngày 15/9/2015 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trường hợp có thay đổi nội dung Đề án tinh giản biên chế được duyệt thì phải có văn bản giải trình, thuyết minh cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung.

3. Thực hiện Đề án tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt:

Căn cứ Đề án Tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị được cấp thẩm quyền phê duyệt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm:

a) Hằng năm xây dựng Kế hoạch Tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị;

b) Lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế, định kỳ 02 lần/năm, cụ thể:

+ Chậm nhất là ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề, các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tỉnh giản biên chế 6 tháng đầu năm sau liền kề để giải quyết theo thẩm quyền;

+ Chậm nhất là ngày 01 tháng 4 hằng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm để giải quyết theo thẩm quyền.

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ra quyết định cho công chức, viên chức và người hợp đồng dài hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nghỉ theo chế độ và kịp thời chi trả chế độ chính sách sau khi được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng, kinh phí chi trả tinh giản biên chế.

4. Riêng trong năm 2015, đồng thời với việc xây dựng Đề án Tinh giản biên chế, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý năm 2015 (lấy mốc thời điểm 30 tháng 11 năm 2015 để tính toán các chế độ, chính sách) để gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC;

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế và lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế;

- Thẩm định Đán tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thẩm định và lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền (nếu có) việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Hằng năm, tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện việc tinh giản biên chế của tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Phối hp với Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

- Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định nguồn ngân sách đtạm ứng chi trả cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế.

- Hướng dẫn thủ tục cấp phát, quyết toán kinh phí đảm bảo theo quy định.

- Thẩm tra việc tính toán chế độ chính sách, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện công tác tinh giản biên chế.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

3. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

Phối hợp hướng dẫn và giải quyết chế độ chính sách về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 108/2014/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy: căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC và Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Tài chính trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

Trên đây nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Việt Hiệp

 

 

Kế hoạch 397/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do tỉnh An Giang ban hành

Tìm hiểu Công ty Luật sư tư vấn pháp luật hàng đầu tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1753/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Xét đề nghị của Giám đốc Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 228/TTr-STNMT ngày 11 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký, thẩm định các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác; các công trình, dự án cần thu hồi đất và trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan chức năng quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ và phát triển rừng và các cơ quan nhà nước khác có liên quan.

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 3. Đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất

Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong năm tiếp theo phải thực hiện đăng ký các công trình, dự án tại UBND cấp huyện nơi triển khai dự án và gửi đồng thời về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi; cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký, gửi hồ sơ: trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.

2. Hồ sơ đăng ký các công trình, dự án gồm:

a) Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất dự án: Tên; địa điểm thực hiện công trình, dự án; phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong đó cần làm rõ diện tích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần chuyển mục đích); dự kiến quỹ đất, nhà ở bố trí tái định cư… (Chi tiết theo mẫu 01 đính kèm).

b) Căn cứ pháp lý:

- Đối với các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục các dự án tạo vốn quỹ đất và được ghi vốn trong thực hiện trong năm kế hoạch hoặc Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư.

- Đối với các công trình, dự án khác: Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc Dự án được lập trong đó thể hiện rõ tiến độ sử dụng đất.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất.

c) Mẫu đăng ký danh mục công trình, dự án: Căn cứ vào mục đích của các công trình dự án các chủ đầu tư thực hiện đăng ký (Theo mẫu 02 đính kèm).

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó:

- 01 bộ gửi đăng ký tại UBND cấp huyện.

- 01 bộ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Tổng hợp, đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký các công trình, dự án của các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân đăng ký, UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các công trình dự án để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai và các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; cụ thể như sau:

a) Thời gian đăng ký: Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. b) Hồ sơ đăng ký gồm:

- Tờ trình đề nghị của UBND cấp huyện.

- Danh mục các công trình, dự án đăng ký (Theo mẫu 03 đính kèm).

- Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích các công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất.

- Các căn cứ pháp lý và hồ sơ của từng công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch đã được chủ đầu tư đăng ký.

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Chương III

THẨM ĐỊNH, TRÌNH THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG

Điều 5. Thẩm định danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác

Căn cứ vào hồ sơ, danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của các địa phương, đơn vị đăng ký; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm định các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

1. Thời gian thẩm định: trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

2. Kết quả: Thông báo danh mục các công trình dự án đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thông qua để UBND cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, gồm:

a) Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

b) Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trình cơ quan có thẩm quyền thống nhất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác và thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất

1. Thời gian trình phê duyệt: Căn cứ vào danh mục các công trình, dự án đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tổng hợp và trình UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 11 hàng năm.

2. Hồ sơ trình phê duyệt:

a) Hồ sơ trình phê duyệt các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, gồm:

- Tờ trình về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác (Đính kèm danh mục các công trình, dự án);

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác.

- Căn cứ pháp lý của các công trình, dự án.

b) Hồ sơ trình phê duyệt các công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gồm:

- Dự thảo Tờ trình về danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha; đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên 20 ha. (Đính kèm danh mục các công trình, dự án);

- Căn cứ pháp lý của các công trình, dự án;

- Và các hồ sơ khác liên quan theo quy định về quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Trình cơ quan có thẩm quyền: Căn cứ vào Hồ sơ trình phê duyệt tại Điểm 2, Điều này Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

Chương IV

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN

Điều 7. Lập, trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký và Thông báo danh mục các công trình dự án đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thông qua; UBND cấp huyện tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

1. Nội dung, trình tự lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt gồm:

a) Văn bản của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. c) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân.

d) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện gồm:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã.

3. Số lượng hồ sơ: 15 bộ (đối với Bản đồ: 02 bộ)

4. Thời gian thẩm định: Căn cứ vào hồ sơ trình thẩm định của UBND cấp huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

5. Kết quả: Thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 8. Hoàn chỉnh và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Sau khi danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được HĐND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thông báo cho UBND cấp huyện để hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

1. Thời gian trình phê duyệt: Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

a) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

b) Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị UBND tỉnh xét duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

c) Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. d) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã.

đ) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân.

3. Số lượng hồ sơ: 04 bộ bao gồm file giấy và file số.

4. Kết quả: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân thực hiện đăng ký danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Quy định này.

2. Có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất; các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng của địa phương mình quản lý để trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của Quy định này; đề xuất phương án giải phóng mặt bằng, quỹ đất bố trí tái định cư.

3. Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục quy định pháp luật đất đai hiện hành; công bố công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định.

4. Thực hiện đầu tư các khu tái định cư để phục vụ nhu cầu tái định cư, giải phóng mặt bằng trong năm kế hoạch và các năm tiếp theo theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

- Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo đúng Quy định này.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để đảm bảo phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Công bố công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, thẩm tra và bố trí nguồn vốn để đầu tư các khu tái định cư phục vụ cho giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị lập phương án trồng rừng thay thế.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.

- Rà soát, xác định diện tích đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng để tổ chức trồng rừng thay thế.

Điều 13. Trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và các hộ gia đình, cá nhân

- Thực hiện rà soát, đăng ký công trình, dự án gửi về UBND cấp huyện nơi triển khai dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng trình tự, thủ tục của Quy định này.

- Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt để triển khai thực hiện công trình, dự án đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 Mẫu 01

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CHỦ ĐẦU TƯ (*)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: CV-…
V/v đăng ký công trình dự án…..

………….., ngày    tháng    năm 20…

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;
– UBND cấp huyện nơi triển khai dự án.

 

Căn cứ …

Chủ đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị xem xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm…… cấp huyện để thực hiện công trình/dự án… Cụ thể như sau:

1. Tên công trình/dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Địa chỉ trụ sở cơ quan và điện thoại liên hệ:

4. Căn cứ pháp lý

- Đối với các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục các dự án tạo vốn quỹ đất và được ghi vốn trong thực hiện trong năm kế hoạch.

- Đối với các công trình, dự án khác: Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền.

- Đối các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng phải có phương án trồng rừng thay thế được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

5. Về mặt quy hoạch:

6. Nội dung và quy mô công trình/dự án:

- Về nguồn vốn thực hiện dự án: Làm rõ đối với các dự án sử dụng ngân sách, ODA, vốn vay, tự huy động,…

- Nội dung đầu tư công trình/dự án

- Quy mô đầu tư

- Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư.

- Dự kiến quỹ đất, nhà ở bố trí tái định cư

….

7. Địa điểm thực hiện công trình/dự án (thôn, xã, huyện, tỉnh):

8. Diện tích sử dụng đất:

a) Tổng diện tích sử dụng đất của công trình/dự án

b) Loại đất. Trong đó:

- Diện tích đất trồng lúa: ……ha, diện tích đất chuyên trồng lúa nước: ……ha

- Diện tích đất rừng đặc dụng:……..ha

- Diện tích đất rừng phòng hộ:……..ha

(Trường hợp trên 500 ha đối với đất trồng lúa, cần phải làm rõ diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên; trên 50 ha đối với đất rừng cần làm rõ diện tích đất là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; rừng phòng hộ đầu nguồn; trên 500 ha rừng cần làm rõ diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường).

c) Diện tích các loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất:….

9. Tóm tắt quá trình và kết quả triển khai thực hiện công trình/dự án:

10. Kiến nghị:

11. Danh mục các tài liệu kèm theo 03 bộ hồ sơ gồm:

-…….

Chủ đầu tư cam kết những kê khai trên là đúng sự thực và nếu chấp thuận đơn vị…. sẽ chấp hành đầy đủ các quy trình, thủ tục của pháp luật và tiến độ được duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu.

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Chủ đầu tư có thể là Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ban Quản lý dự án của các Bộ, Sở, ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật hoặc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án….

 

Mẫu 02

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày ……tháng ….. năm……

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ
DỤNG RỪNG…. SANG SỬ DỤNG CHO MỤC KHÁC

Dự án:……………………………….

Kính gửi:…………………………………………..

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Thông tư 24/2013 /TT-BNNPTNT ngày 6 /5/2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang sử dụng cho mục đích khác, đề nghị …………. phê duyệt phương án trồng rừng thay thế như sau:

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:

Loại rừng chuyển mục đích sử dụng:

Đối tượng rừng chuyển đổi:

Diện tích đất trồng rừng thay thế:

Vị trí trồng rừng thay thế: thuộc khoảnh…, tiểu khu…. xã…. huyện…. tỉnh…

Thuộc đối tượng đất rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):………………………………………….

Phương án trồng rừng thay thế:

- Loài cây trồng:……………………………….…………………………………….………………..

- Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):………..………………….…………………………..

- Mức đầu tư bình quân 1 ha (triệu đồng):…………………………………………………………

- Thời gian trồng:…………………………………………………………………………………………………….

Tổng mức đầu tư trồng rừng thay thế:………………………………………………………………………. …………….(tên tổ chức) cam đoan thực hiện đúng quy định của nhà nước về trồng rừng thay thế, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện của tổ chức
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu 03

PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG

III. KHÁI QUÁT VỀ DIỆN TÍCH RỪNG, ĐẤT RỪNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH

1. Tên dự án:

2. Vị trí khu rừng: Diện tích……………ha, Thuộc khoảnh, …………….lô ……………………….

Các mặt tiếp giáp………………………………………………………………………………………………..;

Địa chỉ khu rừng: Thuộc xã…………………….huyện…………………………tỉnh……………………;

3. Địa hình: Loại đất…………………………………………………..độ dốc………………………………;

4. Khí hậu:………………………………………………………………………………………………………….;

5. Tài nguyên rừng (nếu có): Loại rừng ………………………………………………………………….;

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

V. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Phương án án 1: Chủ đầu tư tự thực hiện

- Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:

- Loại rừng chuyển mục đích sử dụng:

- Đối tượng rừng chuyển đổi:

+ Trạng thái rừng………………………………………………………………………………………………..

+ Trữ lượng rừng…………………………………………………….m3, tre, nứa………………………cây

- Diện tích đất trồng rừng thay thế:

+ Vị trí trồng: thuộc khoảnh…, tiểu khu…. xã….. huyện…. tỉnh…

+ Thuộc đối tượng đất rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):……………………………………

- Kế hoạch trồng rừng thay thế

+ Loài cây trồng…………………………………………………………………………………………………..

+ Mật độ…………………………………………………………………………………………………………….

+ Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):………………………..………….……………..

+ Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng:

+ Thời gian và tiến độ trồng:………………………………………………………………………………….

+ Xây dựng đường băng cản lửa…………………………………………………………………………..

+ Mức đầu tư bình quân 1 ha (triệu đồng):………………………………….………………….

+ Tổng vốn đầu tư trồng rừng thay thế.

2. Phương án 2: Nộp tiền về quỹ bảo vệ và phát triển rừng (do hết quỹ đất)

- Lý do xây dựng phương án

- Dự toán kinh phí thực hiện phương án

Mẫu 04

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

(Đính kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐĂNG KÝ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ……THỰC HIỆN TRONG NĂM…TRÊN ĐỊA BÀN UBND….
(Đính kèm Công văn /. ……ngày / /20…. của ……..)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Dự kiến tổng kinh phí bồi thường (đồng)

Kế hoạch bố trí kinh phí năm … (đồng)

Số hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư

Địa điểm tái định cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 05

(Đính kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN …… THỰC HIỆN TRONG NĂM…. TRÊN ĐỊA BÀN (HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)….
(Đính kèm Tờ trình số /. ……ngày / /20…. của cấp huyện……..)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Dự kiến tổng kinh phí bồi thường (đồng)

Kế hoạch bố trí kinh phí năm…. (đồng)

Số hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư

Địa điểm tái định cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định trình tự thực hiện đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 63/NQ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN TÀI TRỢ DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÓ TÍNH ĐẾN YẾU TỐ BÌNH ĐẲNG GIỚI” GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CA-NA-ĐA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 110/TTr-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2015 và ý kiến giải trình của Bộ Tài chính tại Công văn số 12162/BTC-HTQT ngày 01 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận tài trợ Dự án “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Thỏa thuận trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Ca-na-đa.

Điều 3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết để Thỏa thuận chính thức có hiệu lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).HM.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2015 về ký Thỏa thuận tài trợ Dự án “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới” giữa Việt Nam và Ca-na-đa do Chính phủ ban hành

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/2015/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG TẠM THỜI ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2013/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN MỨC THU HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/2010 CỦA CHÍNH PHỦ CHO NĂM HỌC 2015-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 19 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

(Ngày 26 tháng 8 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ “quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015;

Xét Tờ trình số 4913/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2015-2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 438/BC-HĐND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Ban Văn hóa – Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ “quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015” cho năm học 2015-­2016

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ sở giáo dục công lập tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố khi có quy định pháp luật mới.

Điều 3. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2015./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Giáo dục đào tạo; Bộ tài chính;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các PCT;
– Ban Thường trực UB MTTQ VN TP;
– Đại biểu QH TP; Đại biểu HĐND TP;
– Văn phòng Thành ủy;
– VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP: CPVP;
– VP Ủy ban nhân dân thành phố;
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
– Chủ tịch UBND, UBMTTQ VN 24 quận, huyện;
– Chủ tịch HĐND xã, thị trấn; Trung tâm công báo;
– Lưu: VT, (P.CTHĐ-Ha).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND về chủ trương tạm thời áp dụng Quy định của Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND thực hiện mức thu học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP cho năm học 2015 – 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tìm hiểu Công ty Luật sư tư vấn pháp luật hàng đầu tại đây

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1575/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC KHOẢN VAY ADB LẦN THỨ II CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC GMS BẾN LỨC – LONG THÀNH.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6179/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Khoản vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ II của Dự án Đường cao tốc GMS Bến Lức – Long Thành như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị Khoản vay ADB lần thứ II cho Dự án: 286 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR).

- Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải.

- Chủ Dự án: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

- Nội dung và kết quả Dự án: Đầu tư xây dựng 25,20 km đường cao tốc 4 n xe (phần phía Đông) của tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành để khai thác đồng bộ toàn tuyến vào quý II năm 2019.

- Nguồn và cơ chế tài chính đối với Dự án: Dự án áp dụng cơ chế vay lại 100% vốn vay nước ngoài.

- Thời gian thực hiện Dự án: 2016 – 2019.

Điều 2. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành; chỉ đạo Chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ giải ngân khoản vay lần I đáp ứng đúng tiến độ thực hiện Dự án.

Điều 3. Bộ Tài chính khẩn trương tiến hành thẩm định phương án tài chính của Dự án và năng lực tài chính của Người vay lại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục để tiến hành đàm phán Khoản vay theo kế hoạch đã thống nhất với nhà tài trợ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, NHNN;
- Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC);
– VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

Quyết định 1575/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Khoản vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ II của Dự án Đường cao tốc GMS Bến Lức – Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat