THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 270/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM – PHẦN LAN GIAI ĐOẠN II" SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát trin chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 607/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 01 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn II" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: BKhoa học và Công nghệ

- Chdự án: Vụ Hp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Mục tiêu của Dự án: Góp phần để hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia thực sự là động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam, đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa và hiện đại hóa vào năm 2020 với hạ tầng cơ bản của nền kinh tế tri thức

3. Các kết quả chủ yếu của Dự án:

- Tăng cường năng lực, thể chế cho các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu Nhà nước trong việc lập kế hoạch, hướng dn và thực hiện các chính sách liên quan đến đổi mới sáng tạo.

- Thiết lập quan hệ đối tác quốc gia và quốc tế cho hệ thống khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

- Phát triển các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến trong các khu vực lựa chọn với quan hệ đối tác đa xoắn và đổi mới mô hình đã được phát triển và chứng minh.

4. Thời gian thực hiện: 04 năm (từ 2014 – 2018)

5. Mức vốn đầu tư: 11 triệu Euro, trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại: 9,9 triệu Euro

- Vốn đối ứng: 1,1 triệu Euro

6. Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện dự án.

- Vốn đi ứng: Cơ quan chủ quản dự án tự cân đối.

Điều 2. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ vquản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KGVX; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). PH.30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

Quyết định 270/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn II” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>