ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2243/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN UBND HUYỆN PHÙ MỸ NHIỆM KỲ 2011 – 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2013 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 482/TTr-SNV ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Văn Toàn, nguyên Trưởng Công an huyện Phù Mỹ tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Phù Mỹ Khóa X.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Lê Văn Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH


Lê Hữu Lộc

 

Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2013 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 – 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>