CHỦ TỊCH NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1142/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG QUÀ NHÂN DỊP NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 101 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ Trình số 934/TTr-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng quà cho một số đối tượng chính sách:

I. Mức 400.000 đồng đối với :

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

2. Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

3. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

4. Người lao động khánh chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

II. Mức 200.000 đồng đối với:

1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);

3. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ);

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Điều 2. Quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

 

Nơi nhận:
- CTN, PCTN;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Bộ LĐ-TB & XH;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Quốc phòng;
– Bộ Công an;
– CN, các PCN VPCTN;
– Lưu: VT, Vụ TH (02b)

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Trương Tấn Sang

 

Quyết định 1142/QĐ-CTN năm 2013 tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ do Chủ tịch nước ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>