Quyết định 23/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 276/GSQL-GQ1
V/v cửa khẩu nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc Huy.
(Số 9, Ngõ 2, Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2502/CV-QH ngày 25/02/2014 của Công ty Cổ phần Quốc Huy liên quan đến vướng mắc về cửa khẩu làm thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên đã thực hiện cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu căn cứ trên văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan gửi doanh nghiệp về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia (bao gồm cả những văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước ngày công văn số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2014 có hiệu lực), thì doanh nghiệp có thể sử dụng Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được cấp để làm thủ tục nhập khẩu cho các lần nhập khẩu tiếp theo tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu khác.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
– Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
– Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đức Nga

 

Công văn 276/GSQL-GQ1 năm 2014 về cửa khẩu nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 2452/TCHQ-GSQL
V/v bảo quản, lưu giữ hàng hóa kinh doanh TNTX

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
(Đ/c: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 205/DQ-XNK ngày 11/02/2014 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang về việc làm thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, ngày 24/02/2014, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có công văn số 213/GSQL-GQ1 gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Công ty nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 213/GSQL-GQ1 dẫn trên để thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 213/GSQL-GQ1 ngày 24/02/2014).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Bộ Công Thương (để biết);
– Vụ PC, Vụ CST – Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Công văn 2452/TCHQ-GSQL năm 2014 về bảo quản, lưu giữ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 368/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC, MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Xét Tờ trình số 42-TTr/TWĐTN-TNXP, ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020 (sau đây viết tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:

a) Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội xóa đói giảm nghèo ở các xã thuộc diện khó khăn tại tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.

b) Xây dựng mô hình hoạt động của phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương, qua đó góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

2. Nguyên tắc và tiêu chí:

a) Dự án xây dựng cầu nông thôn phải phù hợp với quy hoạch giao thông nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa nằm trong quy hoạch, phải được bổ sung vào quy hoạch trước khi quyết định đầu tư.

b) Ưu tiên xây dựng cầu tại điểm suối, kênh, mương giao cắt đường giao thông nối giữa các thôn, bản hoặc từ thôn, bản đến trung tâm xã, thị trấn, trường học, trạm y tế, khu sản xuất tập trung có nguy cơ mất an toàn, cản trở giao thông trong mùa mưa lũ.

c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật: Áp dụng tiêu chuẩn ngành đối với đường giao thông nông thôn loại A, B.

3. Nội dung:

a) Quy mô: Đầu tư 32 dự án gồm 450 cầu nông thôn, trên phạm vi 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Danh mục các dự án xây dựng cầu nông thôn thuộc Đề án: Có phụ lục kèm theo.

c) Phương án thiết kế và giải pháp kỹ thuật xây dựng cầu:

- Phương án giải pháp kỹ thuật cầu: Gồm các loại cầu trên đường giao thông nông thôn loại A và loại B theo Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

- Phương án thiết kế công trình: Thiết kế một bước.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện Đề án: 07 năm, từ năm 2014 đến năm 2020, trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2014 thực hiện 12 dự án; năm 2015 thực hiện 10 dự án; năm 2016 thực hiện 10 dự án.

- Giai đoạn thực hiện: Năm 2015 thực hiện 12 dự án; năm 2016 thực hiện 10 dự án; năm 2017 thực hiện 10 dự án.

5. Tổng vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư phần nhà nước thực hiện: Khái toán theo giá hiện tại là: 324.866.910.000 đồng (Ba trăm hai bốn tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm mười ngàn đồng).

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương đầu tư xây dựng cầu; thanh niên tình nguyện, người dân địa phương góp công sức làm đường dẫn hai đầu cầu. Trường hợp phải đền bù, giải phóng mặt bằng, ngân sách địa phương bố trí để thực hiện.

c) Kế hoạch đầu tư vốn thực hiện theo tiến độ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tiến độ kế hoạch đầu tư vốn

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

12.000

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

42.866

6. Tổ chức thực hiện:

a) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; quyết định phê duyệt các dự án xây dựng cầu nông thôn trong danh mục kèm theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư chỉ đạo Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn thực hiện, dự án, tổ chức lực lượng, huy động nguồn lực xây dựng các hạng mục liên quan đảm bảo khai thác đồng bộ công trình.

- Phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo tiến độ đầu tư tại Quyết định này; thực hiện chế độ quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo các Bộ, ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan cân đối, bố trí đủ vốn ngân sách hàng năm cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện Đề án theo yêu cầu tiến độ.

c) Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư theo quy định.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư nêu tại danh mục dự án xây dựng cầu nông thôn kèm theo Quyết định này có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan liên quan phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh (Thành) đoàn thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành theo thẩm quyền, lồng ghép Đề án này với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn để phát huy hiệu quả nguồn lực.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện và tiếp nhận bàn giao và tổ chức quản lý các công trình của Đề án sau khi hoàn thành. Bố trí bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo huy động nguồn vốn triển khai các hạng mục liên quan đề khai thác đồng bộ công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngay ký ban hành.

Điều 3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trong Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– UBND 32 tỉnh, thành phố triển khai Đề án;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội,
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, công báo;
– Lưu: Văn thư, KTN (3b): XH115

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Địa điểm (xóm/thôn/bản, xã, huyện)

1

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hòa Bình

 

Cầu Xóm Khao

Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn

 

Cầu Xóm Tre

Xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn

 

Cầu Xóm Đa

Xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn

 

Cầu Cộ Khổ

Xóm Cốc, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn

 

Cầu Đống đạn

Xóm Niếng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

 

Cầu Gốc Búng

Xóm Niếng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

 

Cầu Tân Thành

Xóm Tân Thành, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy

 

Cầu Suối Cây Táo

Thôn Liên phú, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy

 

Cầu Xóm Hạ

Xóm Hạ, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy

 

Cầu Rậm

Xóm Rậm, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy

 

Cầu Cửa Lũy

Xóm Cửa Lũy, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy

 

Cầu Roi

Xóm Roi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc

 

Cầu Phổn

Xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc

 

Cầu Thượng

Xóm Thượng, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc

 

Cầu Diều Bồ

Xóm Diều Bồ, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc

2

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Sơn La

 

Cầu Xung kích 1

Bản Xà, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên

 

Cầu Xung kích 2

Trung tâm xã Mường Lang, huyện Phù Yên

 

Cầu Xung kích 3

Bản Chiềng, Mường Lang, huyện Phù Yên

 

Cầu Xung kích 4

Vạn Yên, Bắc Phong, huyện Phù Yên

 

Cầu Xung kích 5

Xã Mường Cơi, huyện Phù Yên

 

Cầu Đồng hành 1

Bản Nà Khoang, Tú Nang, huyện Yên Châu

 

Cầu Đồng hành 2

Bản Cang, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu

 

Cầu Đồng hành 3

Bản Bó Mon, xã Tú Nang, huyện Yên Châu

 

Cầu Đồng hành 4

Bản Tô Buông, Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

 

Cầu Đồng hành 5

Bản Mệt, Sặp Vạt, huyện Yên Châu

 

Cầu Tây Tiến 1

Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu

 

Cầu Tây Tiến 2

Bản To Láng, Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu

 

Cầu Thanh niên 1

Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

 

Cầu Thanh niên 2

Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ

 

Cầu Thanh niên 3

Bản To Ngùi, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ

3

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Điện Biên

 

Cầu Hồng Lếch Nưa

Bản Hồng Lếch Nưa,Thanh Hưng, huyện Điện Biên

 

Cầu Nọong Hẹt

Đội 14, xã Nọong Hẹt, huyện Điện Biên

 

Cầu Hồng Lếch Cuông

Đội 10, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên

 

Cầu Phiêng Ban

Bản Phiêng Ban, Thanh An, huyện Điện Biên

 

Cầu Bản Sáng

Bản Sáng 2, Thanh An, huyện Điện Biên

 

Cầu Nọong Hẹt 1

Đội 1, xã Nọong Hẹt, huyện Điện Biên

 

Cầu Loong Quôn

Bản Loong Quôn, Sa Mứn, huyện Điện Biên

 

Cầu Lọng Hống

Bản Lọng Hống, Quài Nưa, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Bản La

Bản La, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Bản Sảo

Bản Sảo, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Nậm Cá

Bản Nậm Cá, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Chiềng Ban

Bản Chiềng Ban, Mùn Chung, Tuần Giáo

 

Cầu Đề Chia A

Bản Đề Chia A, Pú Nhung, huyện Tuần Giáo

 

Cầu Bản Món

Bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo,

 

Cầu Bản Đứa

Bản Đứa, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

4

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lai Châu

 

Cầu Tả Ngảo

Bản Lao Lử Đề, Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ

 

Cầu Nậm Nó

Bản Nậm Nó 2, Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn

 

Cầu Dào San

Bản Ma Can, xã Dào San, huyện Phong Thổ

 

Cầu Trung Chải

Bản Nậm Nó 2, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn

 

Cầu Cừ Xá

Bán Cừ Xá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè

 

Cầu Huổi Han

Bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè

 

Cầu Treo Bó

Bản Treo Bó, xã Phúc Than, huyện Tân Uyên

 

Cầu Hua Ngò

Bản Hua Ngò, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

 

Cầu Nậm Lò

Bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ

 

Cầu Bản Giang

Bản Nà Cơ, xã Bản Giang, huyện Tam Đường

 

Cầu Na Đông

Bản Na Đông, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường

 

Cầu Nậm Vai

Nậm Vai, xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên

 

Cầu Pa Mu

Bản Pá Khoang, xã Pha Mu, huyện Than Uyên

 

Cầu Sòn Thầu I

Bản Sòn Thầu I, Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ

 

Cầu Bản Lang

Bản Chảng Phàng II, Bản Lang, huyện Phong Thổ

5

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lào Cai

 

Cầu Bản Lúc 2

Bản Lúc 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên

 

Cầu Bản Tắp 2

Bản Tắp 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên

 

Cầu Nậm Khạo

Bản Nậm Khạo, xã Vinh Yên, huyện Bảo Yên

 

Cầu Năm Kỳ

Bản Năm Kỳ, xã Vinh Yên, huyện Bảo Yên

 

Cầu Bản 3

Bản 3, xã Long Khanh, huyện Bảo Yên

 

Cầu Vằng Cuồng

Bản Bản 2, xã Long Khanh, huyện Bảo Yên

 

Cầu Bản Pác Bó

Bản Pác Bó, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên

 

Cầu Thâm Luông

Bản Thâm Luông, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên

 

Cầu Nậm Xoong

Thôn Nậm Xoong, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên

 

Cầu Việt Hải

Thôn Việt Hải, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên

 

Cầu Nà Đo

Bản Nà Đo xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn

 

Cầu Nà Hin

Bản Nà Hin, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn

 

Cầu Ông Sù

Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

 

Cầu Ông Đoỏng

Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

 

Cầu Nậm Mạ 1

Bản Nậm Mạ 1, Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

6

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Yên Bái

 

Cầu Tập Năng 2

Thôn Tập Năng 2, Suối Giàng, huyện Văn Chấn

 

Cầu Thôn 5

Thôn 5, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên

 

Cầu Làng Át

Thôn 20, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên

 

Cầu Đầm Sen

Thôn 7, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên

 

Cầu Thôn Phát

Thôn Phát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên

 

Cầu Khe Giang

Thôn Khe Giang, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên

 

Cầu Sài Lương

Thôn Sài Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn

 

Cầu Bản Chang

Thôn 6, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

 

Cầu Sơn Nam

Thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên

 

Cầu Tiến Đạt

Thôn Tiến Đạt, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên

 

Cầu Thẩm Có

Thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn

 

Cầu Khe Lép 3

Thôn Khe Lép 3, xã Xuân Tâm, huyện Văn Yên

 

Cầu Khe Thủ

Thôn Đồng Phay, Kiên Thành, huyện Trấn Yên

 

Cầu Thôn 7

Thôn 7, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên

 

Cầu Khe Loóng

Thôn 7, xã Tân Đồng, Trấn Yên, huyện Yên Bái

7

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Tuyên Quang

 

Cầu Đồng Quán

Thôn Đồng Quán, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa

 

Cầu Thanh Niên

Thôn Nà Luông, xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa

 

Cầu Thôn Trương

Thôn Trương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn

 

Cầu Đạo Viện

Thôn Đồng Quân, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn

 

Cầu Pắc Nhiêng

Thôn Pắc Nhiêng, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn

 

Cầu Phiêng Mơ

Thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình

 

Cầu Bản Tha

Thôn Bản Tha, Hồng Quang, huyện Lâm Bình

 

Cầu Nà Bản

Thôn Nà Bản, Thượng Lâm, huyện Lâm Bình

 

Cầu Mỏ Nghiều

Thôn 4 Mỏ Nghiều, Tân Thành, huyện Hàm Yên

 

Cầu Việt Thành

Thôn 4 Việt Thành, Tân Thành, huyện Hàm Yên

 

Cầu Bản Cưởm

Thôn Bản Cưởm, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang

 

Cầu Đồng Đăm

Thôn Đồng Đăm, xã Thượng Nông, huyện Na Hang

 

Cầu Bản Lục

Thôn Bản Lục, xã Đà Vi, huyện Na Hang,

 

Cầu Sơn Nam

Thôn Ao Xanh, xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương

 

Cầu Đồng Cháy

Thôn Đồng Cháy, xã Sơn Nam, huyện S ơn Dương

8

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hà Giang

 

Cầu Ma Ly Sán

Thôn Ma Ly Sán, xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần

 

Cầu Quảng Hạ

Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần

 

Cầu Há Súng

Thôn Há Súng, Phố Cáo, huyện Đồng Văn

 

Cầu Chúng Pả A

Thôn Chúng Pả A, Phố Cáo, Đồng Văn

 

Cầu Lùng Vài

Thôn Lùng Vài, Phương Độ, thành phố Hà Giang

 

Cầu Châng

Thôn Châng, Phương Thiện, thành phố Hà Giang

 

Cầu Bản Chè II

Thôn Bản Chè II, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì

 

Cầu Thôn Lủng

Thôn Lủng Nàng, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì

 

Cầu Bản Chè II

Thôn Bản Chè II, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì

 

Cầu Sang Phàng

Thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ

 

Cầu Lùng Cáng

Thôn Lùng Cáng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ

 

Cầu Thâm Tiềng

Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh,

 

Cầu Phiêng Trà

Cầu Phiêng Trà, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh

 

Cầu Nà Pâu

Xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê

 

Cầu Phiêng Đáy

Xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê

9

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thái Nguyên

 

Cầu Cây Cóc

Xã Bình Thành, huyện Định Hóa

 

Cầu Nà Đin

Thôn Nà Đin, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa

 

Cầu Làng Chùa

Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa

 

Cầu Trà Viên

Thôn Trà Viên, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình

 

Cầu Đồng Bầu

Thôn Đồng Bầu, xã Tân Thành, huyện Phú Bình

 

Cầu Muối

Xã Tân Thành, huyện Phú Bình

 

Cầu Trầm Hương

Thôn Trầm Hương, xã Hà Châu, huyện Phú Bình

 

Cầu Phẩm 1

Phẩm 1, xã Xân Phương, huyện Phú Bình

 

Cầu Đại Lễ

Thôn Đại Lê, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình

 

Cầu Tân Sơn

Thôn Tân Sơn, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình

 

Cầu Xóm 5

Xóm 5, thị trấn sông Cầu, huyện Đồng Hỷ

 

Cầu Suối Đỏ

Thôn Suối Đỏ, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ

 

Cầu Lòng Giàn

Lòng Giàn, xã Khe Mo, huyện Đồ ng Hỷ

 

Cầu Bầu 2

Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương

 

Cầu Gốc Gạo

Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương

10

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bắc Kạn

 

Cầu Thôm Kham

Thôn Coọn Luông, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

 

Cầu Nà Ái

Thôn Lủng Muồng, xã Xuân La, huyện Pác Nặm

 

Cầu Hin Phôn

Thôn Bản Sáo, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Nà Cà 1

Thôn Bản Hun, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Nà Cà 2

Thôn Nà Cà, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Nà Kéo

Tôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Nà Lẹng

Thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Pác Cưởm

Thôn Nà Khảo, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Khuổi Khương

Đông Piều, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Khuổi Tậu

Bản Pẳng, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn

 

Cầu Nà Này

Thôn Bó Danh, thị trấn Nà Pặc, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Nà Nọi

Thôn Nà Nội, thị trấn Nà Pặc, huyện Ngân Sơn

 

Cầu Phiêng Lủng

Thôn Phiênh Lùng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

 

Cầu Cốc Bát

Thôn Phác Già, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

 

Cầu Cốc Lùng

Thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm

11

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Cao Bằng

 

Cầu Slằng Péc

Thị Trấn Đông Khê, huyện Thạch Khê

 

Cầu Nà Phai

Xã Trọng Con, huyện Thạch Khê

 

Cầu Nà Luông

Xã Thái Cường, huyện Thạch Khê

 

Cầu Quang Hán 1

Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

 

Cầu Quang Hán 2

Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh

 

Cầu Tri Phương

Xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh

 

Cầu Nà Lìn

Xã Vị Quang, huyện Thông Nông

 

Cầu Nà Thôm

Xã Đa Thông, huyện Thông Nông

 

Cầu Ngườm Trung

Xã Cần Yên, huyện Thông Nông

 

Cầu Bản Sẳng

Xã Bạch Đằng, huyện Hòa An

 

Cầu Lũng An

Xã Thái Học, huyện Nguyên Bình

 

Cầu Tổng Ngà

Xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình

 

Cầu Pác Sáo

Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng

 

Cầu Bản Đoán

Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

 

Cầu Nà Mạ

Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

12

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lạng Sơn

 

Cầu Phai Tói

Thôn Khe Ca, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

 

Cầu Nà Làng

Thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc

 

Cầu Lâm Hạ

Thôn Lâm Hạ, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng

 

Cầu Làng Ngũa

Thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng

 

Cầu Tà Đình

Thôn Nà Khoang, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia

 

Cầu Lùng Thúm

Thôn Lùng Thúm, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan

 

Cầu Nà Khưa

Thôn Nà Khưa, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định

 

Cầu Nà Chà

Thôn Nà Chà, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng

 

Cầu Nà Phin

Thôn Làng Mới, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn

 

Cầu Pò Điểm

Thôn Nà Lẹng, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia

 

Cầu Bản Chu

Bản Chu, xã Thái Bình, huyện Đình Lập

 

Cầu Suối Lông

Thôn Suối Lông, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình

13

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Ninh

 

Cầu Khe Vằn

Xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Cầu Thông Châu

Xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Cầu Pò Chè

Xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Cầu Súi Cáu

Xã Húc Động, huyện Bình Liêu

 

Cầu Lẩu Gìn Tồng

Xã Yên Than, huyện Tiên Yên

 

Cầu Đông Sơn

Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

 

Cầu Thôn Tây

Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

 

Cầu Xóm 11

Thôn Tây, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà

 

Cầu Tân Hòa

Thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

 

Cầu Tân Thanh

Thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

14

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Phú Thọ

 

Cầu Cửa Dích

Cửa Dích, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

 

Cầu Thói 2

Thói 2, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập

 

Cầu Ngòi ông Lại

Khu 6, Xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa

 

Cầu cây Sổ

Khu 8, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa

 

Cầu Ông Phúc

Khu 8, xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa

 

Cầu Mực Giáo

Khu 4, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa

 

Cầu suối Dai

Suối Dai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn

 

Cầu suối Ao Vèn

Suối Ao Vèn, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Phố Soi

Khu Phố Soi – Giáp Trung, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Ngả Hai

Xã Yên Lóng, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Đồng Mí

Đồng Mí, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Lịch 1

Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn

 

Cầu Luông

Xã Văn Luông, huyện Tân Sơn

 

Cầu Tân An

Xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn

 

Cầu Máng

Xã Văn Bản, huyện Cẩm Khê

15

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bắc Giang

 

Cầu Đèo Quạt

Thôn Đèo Quạt, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

 

Cầu Khe Nghè

Thôn Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

 

Cầu Thôn Điệu

Thôn Điệu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động

 

Cầu Hoa Quảng

Thôn Hoa Quảng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn

 

Cầu Màu

Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang

 

Cầu Nam liếp

Thôn Nam Liếp, xã Hương Mai, huyện Việt Yên

 

Cầu Cẩm Bào

Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa

 

Cầu Đống Vừng

Thôn Đống Vừng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam

 

Cầu Thôn 4

Thôn 4, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

 

Cầu Tân Thành

Thôn Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn

16

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thanh Hóa

 

Cầu Suối Sén

Bản Quan Dao, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát

 

Cầu Na Ngùa

Bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát

 

Cầu Sộp Hua

Bản Hộp Sua, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn

 

Cầu Suối Ngà

Suối Ngà, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa

 

Cầu Pu

Suối Pu, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa

 

Cầu Hiêu

Thôn Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước

 

Cầu Bản Ngày

Bản Ngày, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

 

Cầu Sơn Thủy

Thôn Sơn Thủy, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh

 

Cầu Làng Bứa

Làng Bứa, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc

 

Cầu Làng Côn

Làng Côn, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc

 

Cầu Tiên Quang

Thôn Tiên Quang, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành

 

Cầu Mọ Báy

Thôn Báy, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy

 

Cầu Na Ngòi

Thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân

 

Cầu Lam Sơn

Thôn Xuân Phú, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân

 

Cầu Đồng Lang

Thôn Đồng Mộc, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh

17

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Nghệ An

 

Cầu Khe Mọ

Thôn 1B, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương

 

Cầu Thanh Niên

Xóm 7, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương

 

Cầu Cồn Khê

Thôn Liên Kỳ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương

 

Cầu Đồng Lầy

Thôn Lương Điền, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương

 

Cầu Cai Chung

Thôn Yên Thành, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương

 

Cầu Bàu Dài

Xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương

 

Cầu tràn Khe Tràm

Thôn 6, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương

 

Cầu Ô rô

Thượng Hòa, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương

 

Cầu Khe Xán

Thôn 8, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu thôn 19/5

Thôn 19/5, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Nhân Tài

Thôn 6, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Bí

Thôn 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Đông Bắc

Thôn 3, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Ông Xuân

Thôn 2, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn

 

Cầu Khe Màng

Thôn 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn

18

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

 

Cầu Sơn Trường

Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn

 

Cầu Xóm 3

xã Hương Đô, huyện Hương Khê

 

Cầu Cố Cung

Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang

 

Cầu Bên Lây

Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn

 

Cầu Tư Hậu

Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh

 

Cầu Cây Quýt

Xã Phú Gia, huyện Hương Khê

 

Cống cửa khe

Xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà

 

Cầu Động Cháng

Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên

 

Cầu Cơn Lộc

Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang

 

Cầu Xóm 3

Xã Hương Liên, huyện Hương Khê

 

Cầu Sơn Thủy

Xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn

 

Cầu Ngọc Vy

Xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê

 

Cầu Đá Nịn

Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang

 

Cầu Cây Trai

Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn

 

Cầu Xóm 10

Thôn Hội Cát, xã Hương Long, huyện Thạch Hà

19

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Bình

 

Cầu Nước Đắng

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

 

Cầu Trung Sơn

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

 

Cầu Thái Sơn 1

Thôn Thái Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy

 

Cầu Cây Khế

Thôn Kim Sen, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh

 

Cầu Tân Lộc

Thôn Tân Lộc, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy

 

Cầu Pa Choong

Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa

 

Cầu Máng

Xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch

 

Cầu Hương Hóa

Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa

 

Cầu Cồn Tuần

Thôn Song Chương, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch

 

Cầu Hóa Hợp

Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa

 

Cầu Mầm Non

Thôn Quảng Tùng, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch

 

Cầu Rìn Rìn

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

 

Cầu Chua Thông

Thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch

 

Cầu Phú Xuân

Xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa

 

Cầu Thanh Hóa

Xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa

20

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Trị

 

Cầu Cồn Vực

Khu phố 11, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh

 

Cầu Cồn Chùa

Thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Ling

 

Cầu Thiện Chánh

Thôn Thiện Chánh, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ

 

Cầu Cồn Sảy

Thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh

 

Cầu Xóm Cồn

Xóm Cồn, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

 

Cầu Tà Hữu

Thôn Tà Hữu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong

 

Cầu Trà Hói

Thôn Phú Án, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong

 

Cầu Giếng xe

Thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong

 

Cầu An Trạch

Thôn An Trạch, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong

 

Cầu Xa Rúc 1

Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông

 

Cầu Xa Rúc 2

Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông

 

Cầu Tiên Hiên

Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông

 

Cầu Trạm Bơm

Thôn Xuân Viên, Hải Dương, huyện Hải Lăng

 

Cầu Cồn Đâu

Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng

 

Cầu Ông Hồng Ngoài

Thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng

21

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế

 

Cầu Xóm Trầm

Thôn Bắc Thạnh, Phong Hiền, Phong Điền

 

Cầu Kỳ Nào

Thôn Đông Mỹ Triều Quý, xã Phong Bình, huyện Phong Điền

 

Cầu Xóm Ke

Thôn Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền

 

Cầu Xóm Rú

Xã Điền Môn, huyện Phong Điền

 

Cầu Vĩnh Xương

Xã Điền Môn, huyện Phong Điền

 

Cầu Thượng Nguyên

Thôn Tân Tô, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy

 

Cầu thôn 1 Vội

Xã Thượng Long, huyện Nam Đông

 

Cầu Địa Nam

Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang

 

Cầu Thanh Đàm

Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang

 

Cầu Diên Đại

Thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

 

Cầu Ba Lăng

Thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

 

Cầu Đình Làng

Thôn Xuân Ô, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang

 

Cầu Mộc Trụ 1

Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang

 

Cầu Mộc Trụ 2

Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang

 

Cầu Hà Bắc

Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang

22

Dự án xây dựng cầu nông thôn thành phố Đà Nẵng

 

Cầu Cây Cốc

Thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang

 

Cầu La Châu

Thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang

 

Cầu Phú Sơn 1

Thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang

 

Cầu Khương Mỹ

Thôn Mỹ Khương, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang

 

Cầu Ninh An

Thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang

 

Cầu Xuân Phú

Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang

 

Cầu An Ngãi Tây 3

Thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang

 

Cầu Quan Nam 4

Thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang

23

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Nam

 

Cầu Phú Phong

Thôn Phú Phong, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc

 

Cầu Gò Cầu

Thôn Gò Cầu, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc

 

Cầu Tây Gia

Thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc

 

Cầu Hương Sâm

Thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

 

Cầu Trà Đông

Thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên

 

Cầu Phú Nhuận 2

Thôn Phú Nhuận 2, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên

 

Cầu Suối Trạm

Thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My

 

Cầu Suối

Thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My

 

Cầu Trà Tân

Thôn 6, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

 

Cầu Vũng Cư

Thôn 1, xã Hương An, huyện Quế Sơn

24

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

 

Cầu Thượng Hòa

Thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn

 

Cầu Thanh Trà

Thôn Thanh Trà, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn

 

Cầu Hố Tre

Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Thanh niên

Thôn An Phước, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành

 

Cầu Đồng Thóc

Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành

 

Cầu Đám Lớn

Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành

 

Cầu Làng Ngà

Thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn

 

Cầu Bến Gáo

Thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Láng Sơn

Thôn An Đại 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Tiên

Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Kỳ Thọ Nam 2

Thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành

 

Cầu Kênh N10

Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Mỹ Sơn 2

Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa

 

Cầu Thanh Niên

Thôn Đức An, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn

 

Cầu Quan

Thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành

25

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bình Định

 

Cầu Tre

Thôn Phú Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn

 

Cầu Bạn Núi

Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn

 

Cầu Suối khô

Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh

 

Cầu Bầu lớn

Xã Vinh Canh, huyện Vân Canh

 

Cầu Suối Bo

Xã An Quang, huyện An Lão

 

Cầu Suối

Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão

 

Cầu Qua Suối

Thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân

 

Cầu Cửa Nữ

Xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân

 

Cầu Lỗ Xoi

Thôn Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn

 

Cầu Thanh Tân

Thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn

 

Cầu Xóm 2

Thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ

 

Cầu Sa Na

Thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát

 

Cầu Mạc Long

Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước

 

Cầu Mương Gò

Xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

 

Cầu Mương Mới

Thôn Thuận Hoà, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn

26

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Phú Yên

 

Cầu Tân Mỹ

Thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa

 

Cầu Lạc Nghiệp

Thôn Lạc nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa

 

Cầu Thanh niên

Thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa

 

Cầu Mỹ Hòa

Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa

 

Cầu Xã Mười

Thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa

 

Cầu Cửa Tả

Thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An

 

Cầu ông Kiên

Thôn Long Bình, xã Chí Thanh, huyện Tuy An

 

Cầu Đồng Ngang

Thôn Tuy Dương, xã Phước Hậu, huyện Tuy An

 

Cầu Ông Đô

Thôn Tiên Châu, xã An ninh Tây, huyện Tuy An

 

Cầu Mằng Lăng

Thôn Đông Hội, xã Xuân Quang I, huyện Đồng Xuân

 

Cầu Sông Cô

Thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân

 

Cầu Ông Khóa

Phước Bình Nam, xã Hoàn Thành, huyện Đông Hòa

 

Cầu Kim Đồng

Thôn Nguyên An, xã Nguyên Sơn, huyện Sơn Hòa

 

Cầu Nhất Sơn

Thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa

 

Cầu Thanh Niên

Thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa

27

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Ninh Thuận

 

Cầu Công Thành

Thôn Công Thành, xã Thành Hải, Phan Rang – Tháp Chàm

 

Cầu Ma Hoa

Thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, huyện Bác Ái

 

Cầu Suối Lá 2

Xã Phước Thắng, huyện Bác Ái

 

Cầu Đá Bàn

Thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái

 

Cầu Giao Thông

Xã Phước Trung, huyện Bác Ái

 

Cầu Sông Trương

Thôn Gia É, xã Phước Bình, huyện Bác Ái

 

Cầu Triệu Phong

Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn

 

Cầu Máng bảy

Xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn

 

Cầu Láng Ngựa

Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn

 

Cầu Tân Định

Thôn Tân Định, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn

 

Cầu Cát Láng Mã

Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam

 

Cầu Quán Thẻ 1

Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam

 

Cầu Ma Cư

Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước

 

Cầu Thuận Hòa 1

Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước

 

Cầu Mương Chai

Thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước.

28

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Đắc Nông

 

Cầu Đắk Gằn

Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil

 

Cầu Long Sơn

Xã Long Sơn, huyện Đắk Mil

 

Cầu Nam Bình

Xã Nam Bình, huyện Đắk Song

 

Cầu Trường Xuân

Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

 

Cầu Nâm Nung

Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô

 

Cầu Tân Thành

Xã Tân Thành, huyện Krông Nô

 

Cầu Buôn Choah

Xã Buôn Choah, huyện Krông Nô

 

Cầu Quảng Sơn

Xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long

 

Cầu Đắk Som

Xã Đắk Som, huyện Đắk G’long

 

Cầu Đắk Nia

Xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa

 

Cầu Đắk R’Moan

Xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa

 

Cầu Quảng Tín

Xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp

 

Cầu Đắk Wer

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp

 

Cầu Đắk Búk So

Xã Búk So, huyện Tuy Đức

 

Cầu Quảng Tân

Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức

29

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Đắk Lắk

 

Cầu Buôn Cuê

Buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana

 

Cầu Suối Ybrét

Thôn 4, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana

 

Cầu Thôn 7 A

Thôn 7A, xã Ea Ô, huyện Ea Kar

 

Cầu Thôn 2C

Thôn 2C, xã Ea Ô, huyện Ea Kar

 

Cầu Đội đá

Thôn 12, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn

 

Cầu Thôn 16

Thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn

 

Cầu Hòa Thắng

Thôn 2, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

 

Cầu Suối Ea Tơng

Buôn Cư Mblim, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột

 

Cầu Cư Rang 1

Thôn Cư Rang, xã Cư pui, huyện Krông Bông

 

Cầu Cư Rang 2

Thôn Cư Rang, xã Cư pui, huyện Krông Bông

 

Cầu Y Păm

Thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar

 

Cầu Thôn 7b

Thôn 7b, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo

 

Cầu Buôn Huynh

Buôn Huynh, xa Ea Sol, huyện Ea H’leo

 

Cầu Buôn Blếch

Buôn B Lếch, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo

 

Cầu Cư Êwi

Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin

30

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lâm Đồng

 

Cầu Thanh niên 11

Tổ dân phố 11, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Thanh niên 5

Tổ dân phố 5, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Thôn K Rìn

Thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Thôn 2

Thôn 2, xã ĐạM’ri, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Thanh niên 8

Tổ dân phố 8, thị trấn ĐạM’ri, huyện Đạ Huoai

 

Cầu Đa Ngơr I

Thôn Đapla, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

 

Cầu Đa Ngơr II

Thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

 

Cầu Pa Đam

Thôn BnơB, xã Lát, huyện Lạc Dương

 

Cầu Masara

Thôn Masara, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng

 

Cầu Chơ Rung

Thôn Chơ Rung, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng

31

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Gia Lai

 

Cầu Làng Diếp

Xã Kông Htok, huyện Chư Sê

 

Cầu Làng Ngol

Xã Ia Glai, huyện Chư Sê

 

Cầu Tơr Bang

Xã Ia Bang, huyện Chư Prông

 

Cầu Thôn 10

Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông

 

Cầu Ia Rbol

Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa

 

Cầu Thắng Lợi 1

Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện

 

Cầu Thanh Bình

Xã Ia Bă, huyện Ia Grai

 

Cầu Làng Đê

Xã Bình Giáo, huyện Chư Prông

 

Cầu Làng Gộk

Xã la Grăng, huyện la Grai

 

Cầu Nhân Đức

Xã la Grăng, huyện Chư Prông

 

Cầu Làng Hde

Xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh

 

Cầu Dơk lãh

Xã la Dơk, huyện Đức Cơ

 

Cầu Làng Đo

Xã la Dok, huyện Đức Cơ

 

Cầu suối la Ke 4

Thôn Plei Briêng, xã la Phang, huyện Chư Pưh

 

Cầu Kbang

Thị trấn Kbang, huyện Kbang

32

Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Kon Tum

1

Cầu Con Rể

Thôn Vi Tàu, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

2

Cầu Măng Lây

Thôn Tăng Pơ, xã Đăk Ring, huyện Kon Plông

3

Cầu Nước Riêu

Thôn Vi K Lâng I,: xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

4

Cầu H Răng

Thôn Vi K Lâng II, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

5

Cầu Nước De

Thôn Vi Pờ Ê II, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

6

Cầu K Oa

Thôn Vi K Oa, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông

7

Cầu Long Tro

Thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

8

Cầu Ngọc Năng 1

Thôn Ngọc Năng 1, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông

9

Cầu Đắk Văn 1

Thôn Đắk Văn 1, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

10

Cầu Đắk Văn 3

Thôn Đắk Văn 3, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

11

Cầu Kon Hia 3

Thôn Kon Hia, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông

12

Cầu Kon Xủh

Thôn Kon Xủh, xã Đăk Long, huyện Kon Plông

13

Cầu Đăk Ga

Thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei

14

Cầu Liêm Răng

Thôn Liêm Răng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei

15

Cầu Đăk Nha

Thôn Dục Lang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

 

Quyết định 368/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 2470/TCHQ-TXNK
V/v công dụng của mẫu hàng tại thông báo kết quả phân tích số 213/TB-PTPLHCM-14

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thế Giới Việt.
(Địa chỉ: A5, A6, A7 Khu AI, KCN Giao Long, Xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 213/TB-PTPLHCM-14 ngày 25/01/2014 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh) đối với 03 mẫu hàng thuộc tờ khai hải quan số 368/NKD01 ngày 07/12/2013 do Công ty TNHH Thế Giới Việt làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cảng Mỹ Tho (Cục Hải quan tỉnh Long An). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Để có cơ sở xem xét việc phân loại đối với các mẫu hàng, đề nghị quý Công ty khẳng định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về công dụng, quy trình sử dụng và hàm lượng sử dụng của mẫu hàng có tên khai báo “Hương lựu (POMEGRANATE FLAVOUR – 21kg/thùng) Hàng mới 100%” (Mục 5 PLTK) và mẫu hàng có tên khai báo “Hương lựu (POMEGRANATE FLAVOUR – 5kg/thùng) Hàng mới 100%” (Mục 6 PLTK)..

Công văn trả lời xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 14/3/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thế Giới Việt biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

Công văn 2470/TCHQ-TXNK năm 2014 công dụng của mẫu hàng tại thông báo kết quả phân tích số 213/TB-PTPLHCM-14 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 48/BXD-KTXD
V/v: tính phụ cấp không ổn định sản xuất.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 45/CV-LCC ngày 07/01/2014 của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất:

Ngày 29/11/1993 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 4076/LĐTBXH-TL giải quyết chế độ tiền lương cho công nhân xây dựng gửi Bộ Xây dựng với nội dung: “ do điều kiện sản xuất trong xây dựng cơ bản thường xuyên không ổn định, nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số không ổn định sản xuất với các mức cụ thể khác nhau tùy theo từng công trình, nhưng tối đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ”.

Ngày 30/12/2005 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 4508/LĐTBXH-TL gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái với nội dung: “các quy định tại công văn số 4076/LĐTBXH-TL nói trên hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành”.

2. Cho đến thời điểm này Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản trả lời các địa phương, tổ chức về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất như sau:

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy, chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình còn có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất (phụ cấp không ổn định sản xuất là khoản phụ cấp mang tính ngành nghề để bảo đảm cho công nhân làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống), do vậy, việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình là phù hợp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung trên, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

Công văn 48/BXD-KTXD năm 2014 về tính phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 49/BXD-KTXD
V/v: xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hải Dương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 201/SGTVT-KHTC ngày 24/01/2014 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc hướng dẫn xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Xây dựng đơn giá nhân công:

a) Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư­ xây dựng công trình thì đơn giá xây dựng công trình đư­ợc lập trên cơ sở giá thị trường hoặc mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối l­ượng công tác xây dựng và các yếu tố chi phí có liên quan, cụ thể tại điểm b Khoản 1 đã nêu rõ: “giá nhân công xây dựng đ­ược xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền l­ương nhân công phù hợp với mặt bằng thị trư­ờng lao động phổ biến của từng khu vực, tính theo từng ngành nghề cần sử dụng”; vì vậy, địa phư­ơng tự xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình và đảm bảo nguyên tắc: trên cơ sở tiền l­ương vùng sau khi tính thêm các khoản phụ cấp theo quy định có đơn giá tương ứng với giá nhân công thị trường đối với từng giai đoạn (tháng, quý) làm căn cứ xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình.

b) Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực thuộc địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp. Khu vực tỉnh Hải Dương hiện nay áp dụng theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

c) Đơn giá nhân công theo thị trường để so sánh là đơn giá nhân công trung bình trên thị trường cho mỗi công việc, trong đó không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho Nhà nước đã được tính trong chi phí chung (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp…) hoặc khoản tiền lương mà người lao động được nhận trực tiếp cho ngày công lao động của mình đối với loại công việc thực tế được thực hiện.

d) Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai thực hiện việc xây dựng thang bảng lương, bậc lương và mức lương tối thiểu cho ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương để địa phương thực hiện việc điều chỉnh chi phí tiền lương nhân công trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định hiện hành.

2. Về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất:

a) Ngày 29/11/1993 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 4076/LĐTBXH-TL giải quyết chế độ tiền lương cho công nhân xây dựng gửi Bộ Xây dựng với nội dung: “do điều kiện sản xuất trong xây dựng cơ bản thường xuyên không ổn định, nên được tính vào đơn giá tiền lương hệ số không ổn định sản xuất với các mức cụ thể khác nhau tùy theo từng công trình, nhưng tối đa không quá 15% lương cấp bậc, chức vụ”.

b) Ngày 30/12/2005 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 4508/LĐTBXH-TL gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái với nội dung: “các quy định tại công văn số 4076/LĐTBXH-TL nói trên hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành”.

c) Cho đến thời điểm này Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản trả lời các địa phương, tổ chức về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất như sau:

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy, chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình còn có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất (phụ cấp không ổn định sản xuất là khoản phụ cấp mang tính ngành nghề để bảo đảm cho công nhân làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống), do vậy, việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình là phù hợp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

3. Về khoản tiền lương phụ 12% và 4% khoán trực tiếp (tính trên lương cấp bậc) là khoản tách từ khoản mục phục vụ thi công trong chi phí chung để đảm bảo khoản chi phí này khoán (trả) vào tiền lương (tiền công) để họ tự mua sắm như: dụng cụ cầm tay, bảo hiểm thông thường….nên các khoản chi phí này được tính trong đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình.

Với nội dung trên, Sở Giao thông vận tải Hải Dương tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

Công văn 49/BXD-KTXD năm 2014 xây dựng đơn giá để lập dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 50/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 09/01/2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận cụ thể về trường hợp được điều chỉnh giá, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng. Đối với trường hợp nêu trong văn bản ngày 09/01/2013: hợp đồng đã ký quy định được điều chỉnh giá trong trường hợp bổ sung công việc ngoài hợp đồng; Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng hoặc giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện hợp đồng thì việc đơn vị thi công đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng do giá vật tư và nhân công tăng là phù hợp. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi và Dịch vụ Việt Trì căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

Công văn 50/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 51/BXD-KTXD
V/v: Nghiệm thu, thanh toán công tác khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông lâm nghiệp Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 25/VB-Cty ngày 20/12/2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông lâm nghiệp Gia Lai về việc nghiệm thu, thanh toán công tác khảo sát địa hình và điều tra đánh giá đất đai phục vụ bước thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng đồng ruộng – Hồ chứa nước Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Do đó đối với trường hợp nêu tại văn bản số 25/VB-Cty: Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng khảo sát địa hình và điều tra, đánh giá đất đai thực hiện theo khối lượng công việc đã thực hiện được nghiệm thu trong hợp đồng đã ký và các quy định về thanh toán hợp đồng tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông lâm nghiệp Gia Lai căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

Công văn 51/BXD-KTXD năm 2014 nghiệm thu, thanh toán công tác khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 619/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐỀN AN TRẠCH

XÃ HẢI AN, HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
– Bộ trưởng;
– Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
– Lưu: VT, DSVH, NĐD.15.

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh

 

 

Quyết định 619/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xếp hạng di tích quốc gia đền An Trạch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành