BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7171/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1388/TB-PTPLHCM ngày 26/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 138M#& Chất xử lý (Cyclohexanone và methylcyclohexanones) dạng lỏng (Chất xử lý C-37) (mục 3 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam

Địa chỉ: Lô AII-1 -8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

MST: 1201075381

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039668160/E21 ngày 11/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Mỹ Tho – Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là butyl acetat, etyl acetat, 2-butanon, methyl acetat, aceton và hỗn hợp dẫn xuất của benzen.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là butyl acetat, etyl acetat, 2-butanon, methyl acetat, aceton và hỗn hợp dẫn xuất của benzen.

thuộc mã số 3814.00.00 “Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ CK cảng Mỹ Tho (Cục Hải quan tỉnh Long An);
– Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
– Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam (Lô AII-1-8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang);
-
Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 7171/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xử lý Cyclohexanone và methylcyclohexanones dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7173/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1388/TB-PTPLHCM ngày 26/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 19M#& Dung môi hữu cơ (Dung môi C-21) (mục 5 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam

Địa chỉ: Lô AII-1 -8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

MST: 1201075381

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039668160/E21 ngày 11/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Mỹ Tho – Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là isophoron, etyl benzen, etyl benzen, etyl acetat, methyl acatate, 1-methoxy-2-propanol, 1-methoxy-2-propyl acetat và hỗn hợp dẫn xuất của benzen.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là isophoron, etyl benzen, etyl benzen, etyl acetat, methyl acatate, 1-methoxy-2-propanol, 1-methoxy-2-propyl acetat và hỗn hợp dẫn xuất của benzen.

thuộc mã số 3814.00.00 “Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ CK cảng Mỹ Tho (Cục Hải quan tỉnh Long An);
– Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
– Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam (Lô AII-1-8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang);
-
Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 7173/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dung môi hữu cơ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7174/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1388/TB-PTPLHCM ngày 26/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 19M#& Dung môi hữu cơ (Dung môi C22) (mục 6 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam

Địa chỉ: Lô AII-1 -8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

MST: 1201075381

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039668160/E21 ngày 11/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Mỹ Tho – Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là isophoron, etyl benzen, etyl acetat, methyl acetate, 1-methoxy-2-propanol, 1-methoxy-2-propyl acetat, aceton, 2-butanon, 2-methylcyclopentanon và hỗn hợp dẫn xuất của benzen.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là isophoron, etyl benzen, etyl acetat, methyl acetate, 1-methoxy-2-propanol, 1-methoxy-2-propyl acetat, aceton, 2-butanon, 2-methylcyclopentanon và hỗn hợp dẫn xuất của benzen.

thuộc mã số 3814.00.00 “Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ CK cảng Mỹ Tho (Cục Hải quan tỉnh Long An);
– Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
– Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam (Lô AII-1-8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang);
-
Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 7174/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dung môi hữu cơ C22 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7175/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1388/TB-PTPLHCM ngày 26/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 89M#& Chất xử lý bề mặt cho ngành giày (Dung môi C-15) (mục 4 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam

Địa chỉ: Lô AII-1 -8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

MST: 1201075381

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039668160/E21 ngày 11/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Mỹ Tho – Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất pha loãng, thành phần chính là metyl acetat, aceton, etyl acetat, 2-butanon,…

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất pha loãng, thành phần chính là metyl acetat, aceton, etyl acetat, 2-butanon,…

thuộc mã số 3814.00.00 “Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ CK cảng Mỹ Tho (Cục Hải quan tỉnh Long An);
– Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
– Công ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam (Lô AII-1-8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang);
-
Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 7175/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất xử lý bề mặt cho ngành giày do Tổng cục Hải quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH H
ÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3085/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LỄ MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2140/TTr-STC-QLCS.GC ngày 19/6/2015 và Công văn số 2772/STC-QLCSGC ngày 28/7/2015 về việc quy định giá dịch vụ thoát nước tại Khu công nghiệp Lễ Môn của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn bằng 4.500 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Yêu cầu các đơn vị phải xử lý đạt hàm lượng chất gây ô nhiễm tối đa £ 200 mg/l trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan thực hiện giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nh
n:
- Như điều 3 Quyết định;
Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
Đoàn Đại biểu QH Thanh Hóa;
Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể cp tỉnh;
Công báo tỉnh Thanh Hóa;
Cổng thông tin điện t tỉnh Thanh Hóa;
Lưu: VT, KTTC (QDCD 15-008)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
TỊCH

Lê Anh Tuấn

 

Quyết định 3085/2015/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7163/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh tại TP Đà Nẵng tại thông báo số 230/TB-PTPL ngày 03/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nước xốt đặc vị hạt dẻ cười 100% tự nhiên (mục 3 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH một thành viên Boulevard; địa chỉ: K322/H8/08 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; MST: 0401643907.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040403101/A11 ngày 22/5/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng – Cục Hải quan Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm dạng paste được sản xuất từ quả Hồ trăn (Pistachio) và phụ gia.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dạng paste được sản xuất từ quả Hồ trăn (Pistachio) và phụ gia.

thuộc nhóm 20.08 “Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau”, phân nhóm 2008.19 “- – Loại khác, kể cả hỗn hợp ”, mã số  2008.19.90 “ – - – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng – Cục Hải quan Đà Nẵng;
– Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
– Công ty TNHH một thành viên Boulevard (đ/c:K322/H8/08 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng);
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 7163/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nước xốt đặc vị hạt dẻ cười 100% tự nhiên do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2015/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở).

2. Thông tư này áp dụng đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Tiêu chuẩn Giám đốc, Phó Giám đốc Sở quy định tại Thông tư này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện và kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức giữ chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở.

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức Giám đốc, Phó giám đốc Sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn của Thông tư này.

Điều 3. Vị trí, chức trách

1. Giám đốc Sở là công chức đứng đầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở và thẩm quyền được giao.

2. Phó giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định với đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

2. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; không cơ hội, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, khách quan, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động; có tinh thần tự phê bình và phê bình.

4. Gương mẫu về đạo đức, lối sống; có tác phong dân chủ, khoa học; được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm; thực hiện tốt văn hóa công sở, giữ gìn trật tự kỷ cương hành chính.

Điều 5. Tiêu chuẩn chung về năng lực lãnh đạo và quản lý

1. Có năng lực lãnh đạo, quản lý việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Có tầm nhìn và tư duy đổi mới, có năng lực định hướng phát triển, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp và phát triên nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi công tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể chức danh Giám đốc sở

1. Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

2. Có bằng đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Có một ngoại ngữ thông dụng trình độ tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

5. Có trình độ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 7. Điều kiện bổ nhiệm Giám đốc sở

1. Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở, ban, ngành ở cấp tỉnh và tương đương hoặc là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương trở lên; ưu tiên người đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tiêu chuẩn cụ thể chức danh Phó Giám đốc sở

1. Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

2. Có bằng đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Có một ngoại ngữ thông dụng trình độ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

5. Có trình độ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 9. Điều kiện bổ nhiệm Phó Giám đốc sở

1. Có thời gian từ 03 (ba) năm trở lên công tác trong ngành, ưu tiên người đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ là trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ;

3. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

4. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 68/2008/QĐ-BNN ngày 27/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, đanh giá công chức giữ chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở.

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở có hiệu lực thi hành, thông báo bằng văn bản tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Quyết định bổ nhiệm và lý lịch của người được bổ nhiệm để theo dõi, phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này để thực hiện công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo của đơn vị.

3. Đối với những người đã được bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này thì phải được đào tạo, bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp &PTNT;
– Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
– Bộ Nông nghiệp &Phát triển nông thôn: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

 

 

 

Thông tư 27/2015/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2435/QĐ-TCHQ năm 2015 quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2015 về tạm dừng thực hiện Quyết định 25/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/CT-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 8 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản các tổ chức đã chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật đất đai như đảm bảo đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến diện tích đất được giao, được thuê; quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền; ký hợp đồng thuê đất; sử dụng đất đúng mục đích đối với diện tích đất được giao, được thuê; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chủ sử dụng đất đối với Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có các hành vi vi phạm về đất đai như: Triển khai dự án chậm so với tiến độ ghi trong dự án; không quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, cho thuê để người dân lấn chiếm đất; do sản xuất kinh doanh, đầu tư không hiệu quả nên nhà đầu tư bỏ dở dang dự án; sử dụng đất không đúng mục đích; các tổ chức thuê đất không trực tiếp sử dụng đất mà ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân khác như: hợp đồng liên kết, liên doanh hoặc hợp đồng cam kết hợp tác kinh doanh, giao mặt bằng để các tổ chức, cá nhân tự xây dựng, sản xuất kinh doanh trên đất và nộp khoản tiền lợi nhuận cố định hàng tháng cho tổ chức được nhà nước cho thuê đất, thực chất là cho thuê lại đất, tài sản trên đất và thu khoản tiền lợi nhuận cố định hàng tháng,…

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự trị an trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cấp trên trực tiếp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra. Trong đó cần tập trung thanh tra, kiểm tra ở những địa bàn phức tạp, xảy ra nhiều vi phạm; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

1.2. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

1.3. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; thường xuyên kiểm tra và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cấp trên trực tiếp.

2. Các tổ chứcđơn vị, sử dụng đất

2.1. Tự kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, như: Sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích; thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ theo quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

2.2. Nghiêm cấm các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích trái pháp luật.

3. Đề nghị các huyện ủy, thành ủy

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý trật tự xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản  đất đai, quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng.

4. Cục thuế tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; truy thu đối với các đơn vị còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đến năm 2015; thực hiện tốt việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

5.1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra toàn diện đối với các tổ chức, đơn vị được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất. Trong đó, tập trung thanh tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm như: Sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ của dự án, chậm thực hiện nộp tiền thuê đất mà không được cấp có thẩm quyền cho phép…

5.2. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện, đảm bảo yêu cầu và tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– TT Tỉnh ủy;
– TT HĐND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
– Huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố;
– Các sở, ban, ngành của tỉnh;
– Đ/c CVP; Đ/c Huy Anh – PCVP UBND tỉnh;
– Các cơ quan báo, đài của tỉnh;
– Trung tâm Công báo tỉnh;
– Lưu: VT – Hiệu 70 bản

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Đức Hải

 

 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat