Quyết định 3974/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục chính Bắc – Nam đô thị Quốc Oai (đoạn kéo dài tại điểm cuối tuyến Km3+938 đấu nối với TL421B), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3973/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐẠI LỘ THĂNG LONG KÉO DÀI ĐẾN QUỐC LỘ 21, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỶ LỆ 1/500.

Địa điểm: Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ công văn số 5754/BQP-KHĐT ngày 04/7/2015 của Bộ Quốc phòng về chỉ giới đường đỏ, quy mô, vị trí, hướng tuyến của tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất trong khu đất Quốc phòng.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 3031/TTr-QHKT-P7 ngày 15 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500, do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định với những nội dung chính như sau:

1. Vị trí, hướng tuyến:

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,3km, thuộc địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Điểm đầu tuyến: Giao với Đại lộ Thăng Long kéo dài.

- Điểm cuối tuyến: Giao với Quốc lộ 21.

Hướng tuyến đường: Xác định trên cơ sở phù hợp Quy hoạch khu đất quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý. Ngày 04/7/2015, Bộ Quốc phòng đã có công văn số 5754/BQP-KHĐT thống nhất chỉ giới đường đỏ, quy mô, vị trí, hướng tuyến của tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất trong khu đất Quốc phòng.

2. Cấp hạng: Đường cấp khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang:

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình B=40m, gồm: hai lòng đường xe chạy mỗi bên rộng 2×10,5m=21m (6 làn xe), dải phân cách giữa rộng 7m, vỉa hè hai bên 2x6m=12m.

4. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được xác định bởi các điểm tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ. Các điếm 5*, 6* là các điểm chuyển hướng tim đường quy hoạch.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, chiều rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật kết hợp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

Các nút giao thông giữa tuyến đường với Đại lộ Thăng Long kéo dài, Quốc lộ 21 và các tuyến đường ngang khác đều được tổ chức giao bằng. Chỉ giới đường đỏ tại hồ sơ chỉ xác định sơ bộ, chi tiết được xem xét cụ thể trong hồ sơ dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các cơ quan liên quan công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được UBND Thành phố phê duyệt.

- Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa và nghiệm thu kết quả cắm mốc.

- Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Chủ tịch UBND các xã liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới trên thực địa, quản lý các công trình xây dựng tuân thủ theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ và hồ sơ cắm mốc ngoài thực địa được duyệt; Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi Trường, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất; Chủ tịch UBND các xã có liên quan; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
– Các PCT UBND TP;
– VPUBTP: Các PCVP, các phòng:
TH, XDGT, NNNT, TN&MT, QHKT Trà;
– Lưu VT (31 bản), QHAl

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

Quyết định 3973/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ Đại lộ Thăng Long kéo dài đến Quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/500

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7159/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 866/TB-PTPL ngày 28/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (NLSX Maggi) Mỡ gà (Purified chicken fat) (Hàng đồng nhất 15kg/Thùng) (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Nestle Việt Nam; địa chỉ: KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; mã số thuế: 3600235305.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040488383/A12 ngày 18/05/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mỡ gà

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mỡ gà.

thuộc nhóm 15.01 “Mỡ lợn (bao gồm mỡ từ mỡ lá và mỡ khổ) và mỡ gia cầm, trừ các loại thuộc nhóm 02.09 hoặc 15.03”, mã số 1501.90.00 “- Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ Biên Hòa – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
– Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
– Công ty TNHH Nestle Việt Nam (đ/c: KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai);
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 7159/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất Maggi Mỡ gà do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7160/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 822/TB-PTPL ngày 22/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột sữa cho trẻ đang tăng trưởng-Gum Base (nguyên liệu sản xuất sữa) (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam; địa chỉ: Cụm CN Tây Nam, Phủ Lý, Hà Nam; mã số thuế: 0700242558.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039184036/A12 ngày 07/05/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Hà Nam – Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm thực phẩm chứa sữa bột, dầu thực vật, dùng cho trẻ em, đóng gói 25 kg

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm chứa sữa bột, dầu thực vật, dùng cho trẻ em, đóng gói 25 kg.

thuộc nhóm 19.01 “Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 1901.90 “- Loại khác ”, phân nhóm “- – Chế phẩm dùng cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ”, mã số 1901.90.19 “- – - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
– Chi cục HQ QL các KCN tỉnh Hà Nam – Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
– Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
– Công ty TNHH Friesland Campina Hà Nam (đ/chỉ: Cụm CN Tây Nam, Phủ Lý, Hà Nam);
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 7160/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột sữa cho trẻ đang tăng trưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 472/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 458/QĐ-TTG NGÀY 09/4/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 671/SNN-KHTC ngày 22/6/2015 và Văn bản số 868/SNN-KHTC ngày 05/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, VHXH, CNXD, NC, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Xuân Liên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 458/QĐ-TTG NGÀY 09/04/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 472/QĐ-UBND, ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai)

I. MỤC ĐÍNH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai có hiệu quả tới các cấp, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị, xã hội gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đi đôi với xây dựng nông thôn mới.

Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mục tiêu của quá trình phát triển là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, coi phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

2. Yêu cầu:

Chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và toàn thể nhân dân căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động triển khai các nội dung Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thời gian, chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2020

1. Mục tiêu:

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông, lâm, thủy sản năm 2015 tăng 9,7 % so với năm 2014; giai đoạn (2016 – 2020) đạt bình quân 5,5%/năm (theo giá so sánh 2010) gắn với chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành theo hướng tăng tỷ trọng đóng góp của chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; sản lượng lương thực đạt 650.240 tấn (trong đó lúa đạt 384.240 tấn) đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao và đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,8%/năm; đến năm 2020 giảm còn 2,68% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55 %; nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 40%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 61,3% và đạt 8 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; độ che phủ rừng đạt 46,6% (bao gồm cả cây cao su); đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ, nâng cao năng lực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, 100% chất thải sinh hoạt được thu gom, xử lý; Tập trung giải quyết tốt các vấn đề về an ninh xã hội, giữ vững, ổn định chính trị, xã hội ở nông thôn.

- Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 22 xã và đến năm 2020 có khoảng 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện để nâng dần các tiêu chí của các xã còn lại trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa Nghị quyết, Kết luận, chương trình đi vào cuộc sống và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

2.1. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

- Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi người dân hiểu đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo sự thống nhất về quan điểm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, có tính khả thi trong thực hiện.

- Xác định quan hệ giữa nông nghiệp – nông dân – nông thôn phải gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ; tạo mối quan hệ khăng khít giữa kinh tế đô thị và khu vực nông thôn nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và sinh thái.

- Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa với quy mô tập trung trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở thực hiện quy hoạch nông thôn gắn với quy hoạch nông nghiệp, đô thị; nâng cao vai trò làm chủ của người nông dân; chú trọng xây dựng và phát triển, nâng cao trình độ của người nông dân.

2.2. Phát triển ngành nông nghiệp trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp:

a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng công quy hoạch:

- Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch ngành nông nghiệp đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa quy hoạch vùng, lãnh thổ với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; thực hiện công khai, minh bạch đối với các loại quy hoạch.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đảm bảo tính liên kết vùng tỉnh, vùng huyện và các quy hoạch chuyên ngành khác gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phát triển nông thôn hài hòa với phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường.

b) Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn:

- Tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Gia Lai đến năm 2020; xây dựng các chương trình, dự án trọng điểm nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; chủ động rà soát, xác định lợi thế, thế mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ, phát huy hiệu quả của chính sách phát triển nông nghiệp.

- Chuyển dịch kinh tế nông thôn theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, gắn với các hình thức tổ chức phù hợp; xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, v.v… cụ thể:

- Về Trồng trọt: Tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung gắn với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, đặc biệt là các cây trồng lợi thế gồm cao su, cà phê, tiêu, sắn, mía, ngô, đậu đỗ và các loại nông sản hàng hóa khác. Đẩy mạnh áp dụng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, cánh đồng lớn, tưới tiết kiệm nước theo công nghệ Israel, ứng dụng công nghệ cao theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, nhất là đưa các giống mới có năng suất và chất lượng cao, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành gắn với công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch theo hướng hiện đại, giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm phát triển một số giống cây trồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu việc sử dụng phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật nhằm phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường. Xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình nông nghiệp cận đô thị, tạo tiền đề xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Về Chăn nuôi: Chuyển đổi mạnh sản xuất chăn nuôi sang hình thức trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường; gắn quy hoạch phát triển chăn nuôi với hệ thống giết mổ, chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ. Chuyển giao nhanh công nghệ chăn nuôi theo hướng an toàn để phát triển chăn nuôi bền vững, khuyến khích áp dụng công nghệ cao, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn, đến chế biến để nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng; thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ phát triển theo hướng cạnh tranh và bảo vệ môi trường sinh thái; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng các loài vật nuôi có giá trị kinh tế, nhu cầu tiêu thụ lớn, có thị trường ổn định để nâng cao thu nhập cho người trực tiếp chăn nuôi, đảm bảo cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định.

- Về Lâm nghiệp: Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Gia Lai bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Cụ thể là nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng; tăng độ che phủ lên 46,6%; huy động các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và từ các nguồn vốn khác để đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng; tập trung phát triển và tăng tỷ lệ rừng kinh tế trong tổng diện tích rừng của tỉnh, phát triển trồng rừng sản xuất thành một lĩnh vực có vị thế quan trọng đem lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề rừng; cải thiện sinh kế cho cộng đồng các dân tộc thiểu số và những đối tượng khác được hưởng lợi thông qua dịch vụ môi trường rừng; tiếp tục thực hiện giao đất lâm nghiệp, giao rừng cho người dân. Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa chức năng, chú trọng trồng rừng gỗ lớn nhằm tạo vùng nguyên liệu tập trung, cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, giảm dần nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Quản lý, sử dụng bền vững diện tích rừng tự nhiên.

- Về Thủy sản: Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo điều kiện của từng vùng; tập trung phát triển sản xuất giống thủy sản có giá trị kinh tế; ưu tiên nguồn lực đầu tư để sắp xếp, bố trí các trạm sản xuất giống thủy sản tại các địa phương có tiềm năng; tăng cường đầu tư thâm canh, áp dụng công nghệ cao, quy trình thực hành nuôi tốt (GAP) để nâng cao năng suất, chất lượng các đối tượng nuôi truyền thống (Trắm cỏ, Trắm đen, Chép, Mè trắng, Mè hoa, Rô phi…) và một số loài có giá trị kinh tế (Điêu hồng, Rô đầu vuông, Lăng nha đuôi đỏ, cá tầm, cá hồi…). Bên cạnh việc duy trì, ổn định sản lượng các giống nuôi trồng truyền thống cần tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo một số loài cá quý hiếm, các loại thủy đặc sản có giá trị kinh tế; xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách phát triển thủy sản phù hợp với địa phương để tận dụng và phát huy tốt diện tích mặt nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, sông, suối, hồ tự nhiên. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp khác nhau để thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Về Thủy lợi: Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 803/QĐ- UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi tỉnh Gia Lai nhằm phát triển thủy lợi đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường làm cơ sở để phát triển nông nghiệp bền vững, theo hướng hiện đại hóa, thâm canh cao, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu và hài hòa lợi ích giữa các vùng, các ngành.

- Về tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp: Quan tâm các sản phẩm như cao su, cà phê, tiêu, đường, tinh bột sắn, bò thịt, bò sữa, sản phẩm làng nghề… để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm nông sản, hạn chế việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp trong nước sản xuất được; khuyến khích nhân rộng mô hình kiểm soát, quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi, áp dụng triệt để các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ISO, v.v… Phát triển các loại hình công nghiệp, dịch vụ, sử dụng nguyên liệu tại chỗ ở nông thôn: chế biến lâm sản, thực phẩm, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng… Có chiến lược, chính sách khuyến khích, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn nhằm gắn kết sản xuất với thị trường, tạo sự hài hòa, bền vững trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

c) Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản:

- Tăng cường nguồn lực cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, coi đây là khâu đột phá đặc biệt quan trọng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nhất là khâu giống, biện pháp thâm canh, sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản, đồng thời mở rộng việc xây dựng cánh đồng lớn trên một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh như: mía, ngô, sắn, cao su, cà phê, điều, lúa, hoa, rau đậu các loại… nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm; tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực sản xuất với khả năng cạnh tranh được nâng cao.

- Đổi mới cơ chế tài chính và quản lý khoa học; khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của các doanh nghiệp vào nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao năng lực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

2.3. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao đời sống vật chất văn hóa, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất các vùng còn nhiều khó khăn:

- Thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2015 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến 2020 có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực toàn xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đáp ứng yêu cầu và từng bước hiện đại. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy dân chủ của nhân dân. Ưu tiên đầu tư phát triển y tế, giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển hệ thống an ninh xã hội ở nông thôn. Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, chính sách dân số, chính sách trợ giúp pháp lý. Đến năm 2020: tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở bậc trung học cơ sở đạt 91,5%; có 61,3% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 80% dân số; GRDP bình quân đầu người đạt 61,9 triệu đồng/người/năm, bằng 82,3% so với cả nước.

- Củng cố và đổi mới hoạt động của thành phần kinh tế hợp tác, phát triển đa dạng các hình thức sản xuất ở nông thôn. Tạo cơ chế thuận lợi cho kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế trang trại và doanh nghiệp ở nông thôn phát triển.

- Rà soát các cơ chế chính sách hiện có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương, phù hợp với chính sách hiện hành để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2.4. Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, củng cố, phát huy và nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã:

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của kinh tế tập thể, hợp tác xã, trang trại, gia trại với các hình thức sản xuất, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Sớm hoàn thành việc chuyển đổi các Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền để giúp các Hợp tác xã tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để tổ chức hoạt động có hiệu quả.

- Xây dựng và có biện pháp hỗ trợ, nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Chú trọng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động sản xuất chuyên ngành gắn với cung ứng dịch vụ nông nghiệp tổng hợp theo chuỗi giá trị sản phẩm từ cung cấp dịch vụ đầu vào đến chế biến và phát triển thị trường, hỗ trợ tín dụng nội bộ cho các thành viên. Đổi mới các hình thức kinh tế hợp tác, đẩy mạnh hình thức liên kết tổ chức sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng liên kết “4 nhà”.

- Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phối hợp, tạo điều kiện phát triển các công ty, doanh nghiệp nhà nước đóng chân trên địa bàn tỉnh thành trung tâm liên kết sản xuất, nông, lâm nghiệp, trung tâm kinh tế và khoa học công nghệ; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh gắn với chế biến và thị trường, phù hợp với quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp.

2.5. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 755/QĐ-UBND, ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh Gia Lai. Chú trọng ưu tiên đào tạo các nghề phục vụ trực tiếp các chương trình nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, các ngành, nghề chính, thiết thực theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

- Đổi mới phương pháp, hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở rộng các hình thức đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; nhân rộng các mô hình tốt trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Rà soát, điều chỉnh chính sách về đào tạo nghề, trong đó ưu tiên hỗ trợ dạy nghề cho người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người bị thu hồi đất nông nghiệp. Đồng thời, lồng ghép và huy động các nguồn lực để dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề nông thôn phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phân công lại lao động nông thôn và chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo.

2.6. Đổi mới cơ chế, chính sách, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn:

Chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa và hướng dẫn đầy đủ, đồng bộ các chính sách, huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; rà soát và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông thôn (theo chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương), nhất là các chính sách liên quan đến đất đai, đầu tư, tài chính, tín dụng, bảo hiểm, đào tạo nghề, bảo vệ và phát triển đất trồng lúa,… nhằm tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

a) Chính sách đất đai:

- Tiếp tục đổi mới cơ chế sử dụng đất. Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử đất của tỉnh cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ đất lúa nhưng cho phép thay đổi linh hoạt mục đích sử dụng giữa lúa và các cây trồng khác.

- Triển khai chính sách bảo vệ đất nông nghiệp và quyền lợi của nông dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Hạn chế việc thu hồi đất nông nghiệp cho các mục đích khác. Khi tiến hành thu hồi đất cho mục đích phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng và dịch vụ công… sẽ có chính sách hỗ trợ đảm bảo lợi ích chính đáng của người quản lý sử dụng đất, có các phương án sử dụng lớp đất mặt và các vấn đề liên quan theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục chuyển nhượng thuê mướn đất nông nghiệp, khuyến khích tích tụ tập trung ruộng đất.

b) Chính sách tài chính, tiền tệ:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành các chính sách theo quy định, hướng dẫn của Trung ương nhằm huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và của nông dân, đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mở rộng hình thức hợp tác công tư để phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn.

- Thực hiện ưu đãi thuế giá trị gia tăng đối với vật tư đầu vào của sản xuất nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Có chính sách ưu đãi để khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy định pháp luật.

- Cân đối, tăng hợp lý tỷ trọng vốn đầu tư của ngân sách Trung ương, địa phương phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục ưu tiên dành vốn tín dụng cho các khu vực nông nghiệp và nông thôn. Tăng thêm hỗ trợ cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đa dạng hóa các nguồn cung cấp tín dụng, đổi mới cơ chế, thủ tục để nông dân và các đối tác kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tiếp cận tín dụng thuận lợi. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tín dụng đối với nông nghiệp, tăng cường cho vay hộ gia đình với số lượng lớn hơn và cho vay theo tín chấp nhiều hơn, triển khai cho vay đối với hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, sức cạnh tranh cao.

c) Chính sách thương mại:

- Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại hàng nông sản; áp dụng thuế xuất khẩu để hạn chế xuất khẩu nông sản thô, sản phẩm sơ chế không khuyến khích xuất khẩu.

- Áp dụng linh hoạt các chính sách về thương mại, các biện pháp kỹ thuật liên quan đến thương mại hàng nông sản trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp sản xuất nông sản, mở rộng đầu ra cho nông sản của tỉnh.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo thông tin thị trường vật tư nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp theo định kỳ; kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận trong thương mại hàng nông, lâm, thủy sản.

- Xây dựng quy hoạch, phát triển hạ tầng thương mại (chợ đầu mối, hệ thống bán buôn, bán lẻ, cửa hàng tiện lợi… để thúc đẩy tiêu thụ nội tỉnh đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản; tiếp tục thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2.7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu lực quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính trong ngành nông nghiệp, nông thôn; tăng cường tính công khai, minh bạch quy hoạch, chính sách, quy định quản lý ngành, lĩnh vực; liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư, người sản xuất tại các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và cung cấp các dịch vụ công, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong quan hệ, giao dịch với cơ quan Nhà nước.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn các cấp; đẩy mạnh phân công, phân cấp trách nhiệm gắn với quyền hạn quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn ở từng cấp. Kịp thời rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để khắc phục việc quản lý chồng chéo gắn với sắp xếp lại tổ chức, biên chế phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của các chi cục quản lý chuyên ngành, trước hết là lực lượng thanh tra chuyên ngành; củng cố, nâng cao năng lực các đơn vị sự nghiệp, có cơ chế hoạt động phù hợp để khuyến khích đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhất là cán bộ ở cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp, các ngành:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kế hoạch này, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế. Phân công trách nhiệm các cơ quan chuyên môn tổ chức chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án… đã được phê duyệt có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tiến hành xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch cấp huyện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí, đảm bảo nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

4. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các cơ quan thông tin truyền thông: Xây dựng nội dung tuyên truyền về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các nhiệm vụ mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thì các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai)

Thtự

Nội dung

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện (Năm)

I

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập mới Quy hoạch

1

Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (trong đó bổ sung quy hoạch diện tích trồng phục vụ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh).

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2015-2016

2

Quy hoạch phát triển Cánh đồng lớn một số cây trồng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2015-2016

3

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi vừa và nhỏ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016

4

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy sản tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2015-2016

5

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2015-2016

II

Xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, dự án, kế hoạch trọng điểm phát triển nông nghiệp nông dân, nông thôn:

1

Xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016

2

Xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực tỉnh Gia Lai giai đoạn (2016 – 2020).

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và PTNT

2016

3

Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm. thủy sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Y tế, Sở Công Thương

Hàng năm

4

Xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Gia Lai.

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, tx, thành phố

2016

5

Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch thuộc lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Các sở ngành chức năng

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Theo chỉ đạo của Trung ương

III

Về cơ chế, chính sách:

 

 

 

 

Triển khai các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sở Tài chính

Các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan

Theo hướng dẫn của TW

IV

Kiện toàn hệ thống tổ chức, tăng cường năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước:

1

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng Kiểm lâm và Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016

2

Đề án sắp xếp lại các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Lao động-TB & XH, Nội vụ.

2016

3

Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ cấp tỉnh, huyện, thành phố, giai đoạn 2016-2020

Sở Nội vụ

Các Sở ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016

 

Quyết định 472/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg về chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn kèm theo Kết luận 97-KL/TW năm 2014 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH B
À RỊA - VŨNG TÀU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 32/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 6 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC LẬP HỒ SƠ VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ ỔN ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM TIẾP NHẬN TRONG THỜI GIAN TÒA ÁN NHÂN DÂN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 387/LĐTBXH-PCTNXH ngày 27 tháng 7 năm 2015 về Quyết định ban hành kèm theo Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vùng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quy chế gồm 6 chương, 26 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trường các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (b/c);
– Website Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);(b/c)
– Bộ Lao động-TBXH (b/c);
(Vụ Pháp chế; Cục phòng, chống tệ nạn xã hội);
– TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Ban chỉ đạo PCTP, AIDS, TNMT, MD tỉnh;
– UB MTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
– Sở Tư pháp (theo dõi);
– Tòa án nhân dân tỉnh;
– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
– Tòa án nhân dân các huyện, thành phố;
– Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;
– Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh;
-Trung tâm Giáo dục, lao động và dạy nghề tỉnh;
– Lưu: VT, TH.
V3@01/8/2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

 

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC LẬP HỒ SƠ VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ KHÔNG CÓ NƠI CƯ TRÚ ỔN ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM TIẾP NHẬN TRONG THỜI GIAN TÒA ÁN NHÂN DÂN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quy trình, biện pháp quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian lập hồ sơ hoàn chỉnh để Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Quy định thẩm quyền, quy trình phối hợp lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng được đưa vào và không đưa vào Trung tâm tiếp nhận để chữa bệnh

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn tỉnh do cơ quan, tổ chức phát hiện, lập hồ sơ ban đầu đưa vào Trung tâm tiếp nhận để kịp thời quản lý, cắt cơn, giải độc phục hồi, tư vấn tâm lý, điều trị các chứng rối loạn tâm thần, ổn định sức khỏe và quản lý trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Không đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm tiếp nhận để chữa bệnh đối với các trường hợp quy định tại Điều 5 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người không có nơi cư trú ổn định là người không xác định được nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú; người có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống tại đó mà thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở nhất định.

2. Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

3. Trung tâm tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý đóng tại ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm thời sử dụng một phần cơ sở vật chất, nhân sự của Trung tâm Giáo dục, lao động và dạy nghề để thực hiện tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào thực hiện cắt cơn, giải độc phục hồi hồi sức khỏe, tư vấn tâm lý và quản lý trong thời gian các cơ quan chức năng làm hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

4. Cơ quan công an lập hồ sơ là Công an các phường, xã, thị trấn; Công an các huyện, thành phố; lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh.

5. Trường hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phát hiện người nghiện ma túy thuộc diện đưa vào Trung tâm tiếp nhận phối hợp với cơ quan Công an các cấp liên quan lập hồ sơ xử lý.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

1. Việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào quản lý tại Trung tâm tiếp nhận thay cho Tổ chức xã hội phải được thực hiện nhanh chóng để kịp thời chữa bệnh, cắt cơn, giải độc phục hồi, tư vấn tâm lý, điều trị các chứng rối loạn về tâm thần, ổn định sức khỏe và quản lý trong thời gian chờ cơ quan chức năng làm hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

2. Việc khám và điều trị thực hiện theo quy định phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

3. Đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai thực hiện giữa các cơ quan: UBND cấp xã, Công an, Tư pháp, Lao động – Thương binh và xã hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các đơn vị có liên quan (nếu có) hoàn chỉnh hồ sơ để Tòa án nhân dân mở phiên họp xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị đưa vào Trung tâm tiếp nhận.

Điều 5. Thẩm quyền xác định người nghiện ma túy

Người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 6. Thẩm quyền ban hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm tiếp nhận

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền ban hành quyết định giao cho Trung tâm tiếp nhận quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ hoàn chỉnh để Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tiếp nhận

1. Tiếp nhận phân loại chữa bệnh, cắt cơn, giải độc phục hồi sức khỏe, tư vấn tâm lý, điều trị các triệu chứng rối loạn về tâm thần, ổn định sức khỏe cho người nghiện ma túy và quản lý trong thời gian các cơ quan chức năng làm hồ sơ, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; Xác định tình trạng nghiện của người sử dụng ma túy; Đảm bảo người nghiện không tiếp tục sử dụng ma túy, không vi phạm pháp luật và có mặt dự họp xét duyệt hồ sơ khi Tòa án nhân dân triệu tập phiên họp.

2. Bố trí phòng làm việc, các trang thiết bị phục vụ cho các cơ quan (Công an, Tư pháp, Lao động Thương binh – Xã hội) của các huyện, thành phố đến thẩm định hồ sơ, họp xét duyệt hồ sơ (nếu có yêu cầu).

3. Trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan đến việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian quản lý người nghiện ma túy tại Trung tâm tiếp nhận.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa người không có nơi cư trú ổn định vào tổ chức xã hội; kinh phí hỗ trợ tổ chức xã hội (hoặc Trung tâm) quản lý người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện theo Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

2. Kinh phí phục vụ cho việc cải tạo, sửa chữa, xây dựng Trung tâm, mua sắm các phương tiện phục vụ và quản lý người nghiện theo quy định của pháp luật do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm.

Chương II

THỦ TỤC TIẾP NHẬN NGƯỜI NGHIỆN ĐỂ CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM TIẾP NHẬN

Điều 9. Quy trình phối hợp lập hồ sơ, ban hành quyết định giao Trung tâm tiếp nhận quản lý người nghiện

Quy trình phối hợp lập hồ sơ, ban hành quyết định giao người nghiện không có nơi cư trú ổn định cho Trung tâm tiếp nhận quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy trong thời gian hoàn chỉnh hồ sơ để Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

1. Cơ quan Công an lập hồ sơ vi phạm người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi đối tượng vi phạm ban hành quyết định giao người nghiện cho Trung tâm tiếp nhận quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian hoàn chỉnh hồ sơ để Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời tiến hành xác minh tình trạng cư trú (thời gian không quá 15 ngày làm việc) và thu thập tài liệu có liên quan đến việc xử lý người nghiện.

2. Căn cứ kết quả xác minh nơi cư trú:

a) Trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú không thuộc xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Trường hợp người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì các cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và chuyển hồ sơ qua Tòa án các huyện, thành phố mở phiên họp để xem xét, quyết định áp dụng hay không áp dụng biện pháp xử lý hành chính và các quyết định khác;

c) Người nghiện ma túy được trả tự do ngay trong thời gian bị quản lý tại Trung tâm tiếp nhận khi có kết quả xác định thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không xác định được tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó trong thời gian quản lý tại Trung tâm tiếp nhận;

- Người không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Cơ quan Công an nơi lập hồ sơ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn văn bản hủy Quyết định đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Trung tâm tiếp nhận và văn bản thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú biết để quản lý, giúp đỡ.

Điều 10. Hồ sơ đưa người nghiện vào Trung tâm tiếp nhận

Hồ sơ gồm:

1. Bản tóm tắt lý lịch;

2. Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

3. Biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép;

4. Bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ;

5. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn về việc giao cho Trung tâm tiếp nhận quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

6. Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú ổn định;

7. Biên bản giao, nhận hồ sơ và người nghiện ma túy cho Trung tâm tiếp nhận theo Quyết định của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;

8. Các tài liệu vi phạm pháp luật liên quan đến người vi phạm sử dụng ma túy trái phép (nếu có).

Điều 11. Thời hạn ban hành quyết định đưa người nghiện vào Trung tâm tiếp nhận

Sau khi cơ quan công an lập hồ sơ ban đầu, phải đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành quyết định đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Trung tâm tiếp nhận để quản lý trong thời gian xác minh làm thủ tục. (Thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi lập hồ sơ cho đến khi ban hành quyết định).

Điều 12. Thời hạn người nghiện được quản lý chữa bệnh trong Trung tâm tiếp nhận

Thời hạn người nghiện được quản lý tại Trung tâm tiếp nhận được tính từ ngày có Quyết định giao người nghiện cho Trung tâm tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cho đến khi Tòa án nhàn dân ban hành quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng không quá 62 ngày.

Điều 13. Nội dung quyết định giao người nghiện cho Trung tâm tiếp nhận

Quyết định giao người nghiện cho Trung tâm tiếp nhận quản lý trong thời gian chờ xác minh làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải ghi rõ: ngày, tháng, năm quyết định; họ, tên, chức vụ của người quyết định; tên, địa chỉ của Trung tâm tiếp nhận được giao quản lý; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp của người nghiện; lý do, thời hạn, trách nhiệm của người nghiện, trách nhiệm của tổ chức quản lý.

Điều 14. Thi hành quyết định giao cho Trung tâm tiếp nhận quản lý người nghiện

Cơ quan Công an cấp xã nơi có người nghiện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an cấp huyện trong việc tổ chức đưa người nghiện và hồ sơ giao cho Trung tâm tiếp nhận quản lý chữa bệnh.

Quyết định đưa người nghiện vào Trung tâm tiếp nhận quản lý được gửi cho người nghiện, thân nhân người nghiện (nếu có), Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Phòng Tư pháp, Công an và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi lập hồ sơ ban đầu đưa vào Trung tâm tiếp nhận quản lý.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

Điều 15. Thủ tục tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú ổn định trong thời gian xác minh làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Trung tâm tiếp nhận

Khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn về việc giao người nghiện ma túy cho Trung tâm tiếp nhận quản lý, cơ quan công an lập hồ sơ tiến hành bàn giao người và thực hiện các việc sau:

Khi cơ quan Công an đưa người nghiện và hồ sơ đến giao cho Trung tâm tiếp nhận, Trung tâm tiến hành:

1. Tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu, người và quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cùng các tài liệu, hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 10 quy chế này.

2. Lập biên bản giao, nhận hồ sơ và người bị đưa vào quản lý tại Trung tâm, biên bản xác định tình trạng sức khỏe của người được đưa vào.

3. Vào số theo dõi danh sách người được đưa vào quản lý tại Trung tâm tiếp nhận.

Điều 16. Quy trình thực hiện các công việc tại Trung tâm tiếp nhận

Sau khi tiếp nhận người nghiện Trung tâm tiếp nhận tiến hành thực hiện các bước:

Bước 1: Phân loại

1. Phân loại và tư vấn về phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy cho người nghiện.

2. Kiểm tra tình trạng sức khỏe, hội chứng cai,… theo hướng dẫn của Bộ Y tế để xác định tình trạng nghiện.

3. Lập hồ sơ bệnh án theo quy định, xây dựng phát đồ điều trị cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe, tư vấn tâm lý.

4. Hướng dẫn chấp hành nội quy, quy định về khám chữa bệnh; các nội quy sinh hoạt của người bệnh trong thời gian ở Trung tâm.

5. Kiểm tra quản lý tài sản, tư trang cá nhân, bảo quản trong thời gian người nghiện điều trị tại Trung tâm và hoàn trả đầy đủ khi người nghiện được ra khỏi Trung tâm.

Bước 2: Tổ chức chữa bệnh, điều trị

1. Tổ chức cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế quy định.

2. Thực hiện các biện pháp vật lý trị liệu, tư vấn tâm lý, giúp người nghiện ma túy ổn định sức khỏe, giảm hội chứng cai. Đồng thời, hướng dẫn lập kế hoạch điều trị cho từng người nghiện ma túy.

3. Tổ chức điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị HIV (nếu có).

Bước 3: Phân loại quản lý

1. Tiến hành phân khu quản lý người nghiện theo giới tính, độ tuổi, tình trạng sức khỏe; tình trạng nghiện ma túy, tiền án, tiền sự.

2. Bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt theo yêu cầu điều trị và tình trạng sức khỏe cho người nghiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người nghiện trong thời gian được quản lý chữa bệnh tại Trung tâm tiếp nhận.

Chương IV

HOÀN CHỈNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIÊN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐƯA NGƯỜI VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Điều 17. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Sau khi đưa người nghiện vào Trung tâm tiếp nhận để quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ hoàn chỉnh để Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cơ quan Công an phối hợp các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định gồm:

1. Bản tóm tắt lý lịch;

2. Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về tình trạng nghiệm ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

3. Biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép;

4. Bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ;

5. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn về việc giao cho Trung tâm tiếp nhận quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

6. Văn bản của cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Điều 18. Quy trình phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc

1. Quy trình phối hợp của các cơ quan chức năng: Công an, Tư pháp, Lao động – Thương binh xã hội hoàn tất hồ sơ và gửi văn bản đề nghị và hồ sơ đến Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

a) Xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Thời gian xác minh không quá 15 ngày làm việc). Sau khi bàn giao người và hồ sơ cho Trung tâm tiếp nhận, cơ quan công an nơi lập hồ sơ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Khi hoàn thành hồ sơ, cơ quan công an nơi lập hồ sơ photo 01 bộ hồ sơ và phối hợp Trung tâm tiếp nhận để người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc được đọc và ghi chép hồ sơ (có lập biên bản về việc đọc hồ sơ của người đó). Sau khi người bị áp dụng hoặc người đại diện hợp pháp của họ (nếu có) đọc xong hồ sơ (thời gian đọc hồ sơ không quá 05 ngày làm việc) thì cơ quan lập hồ sơ có văn bản đề nghị xem xét việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tập hợp hồ sơ đầy đủ đánh bút lục và lập thành 02 bản, bản gốc gửi Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện để kiểm tra tính pháp lý, bản sao lưu tại cơ quan lập hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

b) Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan công an lập hồ sơ các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ sau:

- Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ . Kết quả kiểm tra phải được thể hiện bằng văn bản và gửi Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cùng cấp.

- Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp sẽ tiến hành đối chiếu hồ sơ đề nghị theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ với nội dung văn bản kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện và thực hiện nhiệm vụ sau;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì đánh bút lục và lập thành hai bản, bản gốc chuyển Tòa án nhân dân cấp huyện đính kèm công văn đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện đang được quản lý tại Trung tâm tiếp nhận, bản sao lưu tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan lập hồ sơ bổ sung, trong đó nêu rõ lý do và các tài liệu cần bổ sung vào hồ sơ. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung các tài liệu theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, nếu hồ sơ không được bổ sung, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội trả lại hồ sơ cho cơ quan lập hồ sơ đồng thời thông báo bằng văn bản cho Trưởng phòng Tư pháp và người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,

2. Hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các huyện, thành phố xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

a) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Điều 17 của Quy chế này;

b) Văn bản đề nghị của Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện về việc xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gửi Tòa án nhân dân cùng cấp. Văn bản nêu rõ tên cơ sở cai nghiện bắt buộc mà người bị đề nghị áp dụng biện pháp này sẽ phải thi hành.

3. Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân thực hiện theo quy định của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014.

Điều 19. Thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Khi người nghiện được chữa bệnh tại Trung tâm tiếp nhận có quyết định của Tòa án nhân dân các huyện, thành phố về việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Trung tâm tiếp nhận chuyển người đó về Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án nhân dân.

Chương V

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN TRONG THỜI GIAN CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM TIẾP NHẬN

Điều 20. Chế độ chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe

1. Người nghiện được điều trị cắt cơn, giải độc; điều trị rối loạn tâm thần và điều trị các bệnh cơ hội. Việc điều trị phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

2. Người nghiện được sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện để xây dựng và thực hiện kế hoạch cai nghiện phù hợp; được tư vấn, được tham gia sinh hoạt nhóm nhằm giúp họ thay đổi hành vi, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết tình huống gặp phải trong quá trình cai nghiện và kỹ năng phòng chống tái nghiện.

3. Người nghiện được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, việc khám sức khỏe định kỳ phải được lập thành phiếu khám sức khỏe và được lưu trong hồ sơ theo dõi sức khỏe.

4. Người nghiện bị suy giảm sức khỏe hoặc mắc bệnh vượt quá khả năng điều trị của Trung tâm tiếp nhận thì được chuyển đến cơ sở y tế cấp huyện trở lên để chữa trị, chăm sóc. Trường hợp gia đình có nguyện vọng đưa về gia đình để chăm sóc và điều trị thì phải có xác nhận rõ tình trạng bệnh nặng của cơ sở y tế cấp huyện trở lên và đơn đề nghị của gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Điều 21. Chế độ ăn, mặc và sinh hoạt

1. Người nghiện trong thời gian được chữa bệnh tại Trung tâm tiếp nhận được hưởng như tiêu chuẩn định lượng ăn của người đang chấp hành áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Ngày lễ, Tết dương lịch, ngày Tết nguyên đán người nghiện được ăn thêm ngoài tiêu chuẩn ngày thường.

2. Người nghiện được trang bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

3. Người nghiện được chữa bệnh tại Trung tâm tiếp nhận được sắp xếp phòng ở tập thể. Tùy vào lứa tuổi, tính chất, giới tính và tình hình sức khỏe được sắp xếp chỗ ở phù hợp. Phòng ở phải đảm bảo thoáng mát, hợp vệ sinh.

4. Tổ chức tiếp sóng các chương trình thời sự trên hệ thống truyền thanh, truyền hình để người nghiện được tiếp cận các thông tin cần thiết hàng ngày; tổ chức cho người nghiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian chữa bệnh.

Điều 22. Chế độ thăm, gặp thân nhân

1. Người nghiện được quyền thăm gặp thân nhân tại phòng thăm gặp của Trung tâm, một tuần một lần, mỗi lần không quá 02 giờ và tối đa không quá 03 thân nhân.

2. Việc tổ chức thăm gặp thân nhân được thực hiện theo quy chế của Trung tâm.

Điều 23. Giải quyết chế độ chịu tang

1. Khi có bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con chết thì người nghiện được phép về để chịu tang. Thời gian về chịu tang tối đa không quá 05 ngày, không kể thời gian đi đường và được tính vào thời hạn chấp hành quyết định.

2. Gia đình học viên phải làm đơn đề nghị cho người nghiện về chịu tang có xác nhận của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi học viên cư trú gửi Giám đốc Trung tâm tiếp nhận xem xét quyết định. Việc giao và nhận người nghiện giữa Trung tâm tiếp nhận với gia đình phải được lập thành biên bản ghi rõ họ tên học viên, thời gian, họ tên người giao, họ tên người nhận, biên bản lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản.

Điều 24. Giải quyết trường hợp học viên chết trong thời gian quản lý tại Trung tâm tiếp nhận

1. Trong thời gian đang chấp hành quyết định, nếu học viên bị chết thì Giám đốc Trung tâm tiếp nhận phải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan y tế gần nhất để lập biên bản xác nhận nguyên nhân chết. Việc lập biên bản phải có học viên làm chứng. Trong trường hợp cần thiết thì trưng cầu giám định pháp y.

2. Trung tâm tiếp nhận có trách nhiệm thông báo ngay cho thân nhân học viên chết biết để mai táng. Trường hợp không có thân nhân hoặc thân nhân không đến trong vòng 24 giờ thì Giám đốc Trung tâm tiếp nhận có trách nhiệm tổ chức mai táng.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương, cơ sở

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo công tác cai nghiện tại Trung tâm tiếp nhận, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt công tác đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc đua người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện theo các quy trình tại Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.

2. Sở Y tế

a) Hướng dẫn thủ tục xác định nghiện ma túy và tập huấn cho y sĩ, bác sĩ thuộc trạm Y tế phường, xã, thị trấn, phòng Y tế cơ sở cai nghiện, Bệnh viện các huyện, thành phố để xác định tình trạng nghiện ma túy;

b) Hướng dẫn phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp; Kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn trong hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, các phòng nghiệp vụ lập hồ sơ người nghiện ma túy, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành quyết định giao người nghiện cho Trung tâm tiếp nhận quản lý chữa bệnh. Đồng thời tổ chức đưa người nghiện và hồ sơ giao Trung tâm tiếp nhận theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

b) Tiến hành xác minh tình trạng cư trú và thu thập tài liệu có liên quan đến việc xử lý người nghiện, hoàn chỉnh hồ sơ và phối hợp cơ quan chức năng đề xuất áp dụng biện pháp xử lý đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ về lập hồ sơ đưa vào Trung tâm tiếp nhận. Chỉ đạo Công an các đơn vị nghiệp vụ, địa phương, hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm và các phiên họp của Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nội vụ

Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và xã hội, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm tiếp nhận và cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về nội dung chi, mức chi cho công tác: Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện;… Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện quy chế.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, cơ quan Công an, Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập và thẩm định hồ sơ, thi hành quyết định đưa vào Trung tâm tiếp nhận, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Phối hợp với các cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc, quyết định đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Trung tâm tiếp nhận nhanh chóng, kịp thời;

b) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã chấp hành xong quyết định cai nghiện ma túy được học nghề, tìm việc làm, vay vốn sản xuất – kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội; tích cực, phòng chống tái nghiện ma túy.

8. Trung tâm Giáo dục, lao động và dạy nghề

a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cải tạo cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện về tổ chức cai, cắt cơn nghiện, bố trí nhân sự và trang thiết bị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định một cách đồng bộ, chặt chẽ;

c) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện quy chế cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

Điều 26. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cai nghiện về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để tổng hợp.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kế hoạch 6412/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 83/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”; Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.

1.2. Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của Sở, ngành, cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra trong Đề án, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh.

2.2. Bảo đảm công khai, minh bạch trong thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhưng phải bảo đảm tôn trọng bí mật đời tư của cá nhân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai hoạt động cung ứng chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

2. Đề xuất giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

2.1. Đối với các trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại Lạng Sơn kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên, Sở Tư pháp tiến hành tra cứu , xác minh thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành để cấp phiếu Lý lịch Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc Gia; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2015.

2.2. Đối với các trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên, công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài, người không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú, Sở Tư pháp áp dụng giải pháp “Kiềng ba chân” do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đề xuất. Theo đó, Sở Tư pháp dùng máy scan tốc độ cao để truyền thông tin, hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp qua mạng tới Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an. Với kết quả tra cứu từ Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ kiểm tra, đối chiếu, rà soát, tra cứu tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Trung tâm và có công văn trả lời kết quả tra cứu, xác minh cho Sở Tư pháp thông qua đường truyền mạng. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an (Cục C53 ).

- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2015.

3. Đề xuất trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Công an tỉnh; Bưu điện tỉnh và các cơ quan có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp và viên chức, người lao động của Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016.

5. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

5.1. Giới thiệu, tuyên truyền phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên trang điện tử của Sở Tư pháp. Xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức phù hợp khác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

5.2. Xây dựng thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn các tờ rơi, tờ gấp pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Bưu điện tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện thí điểm.

6. Sơ kết việc thực hiện đề án

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm Đề án, định kỳ báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp .

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Đề án được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định. Đối với các nội dung triển khai trong năm 2015, Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho Sở Tư pháp trong năm 2015 để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này, đồng thời theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; Lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định dự toán kinh phí trình UBND tỉnh quyết định.

3. Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp tra cứu xác minh thông tin Lý lịch Tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin phục vụ cho việc cấp phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đề án

3. Bưu điện tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung của kế hoạch, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đề án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp kịp thời thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoặc báo cáo Bộ Tư pháp chỉ đạo kịp thời./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tô Hùng Khoa

 

 

 

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn