TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1222/HQHCM-GSQL
V/v Phối hợp thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC ngày 01/04/2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt
Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12/02/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BTC Thông tư Quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2014 và thay thế Thông tư số 118/2009/TT-BTC.

Tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 20/2014/TT-BTC quy định: "Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế địa phương và đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô để sử dụng tại cơ quan Công an theo quy định; họ tên, địa chỉ thường trú của chủ sở hữu xe trên giấy đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô là họ tên, địa chỉ thường trú trên giấy phép và tờ khai nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô do cơ quan Hải quan cấp và làm thủ tục nhập khẩu; không được bán, cho, biếu, tặng (sau đây gọi là chuyển nhượng) cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi chưa kê khai, nộp lệ phí trước bạ và đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô theo quy định.".

Tại điểm a, khoản 3, Điều 7 Thông tư số 20/2014/TT-BTC quy định: "Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương đã hoàn thành thủ tục đăng ký lưu hành xe ô tô, xe mô tô để sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô thì thực hiện kê khai thay đổi mục đích đã được miễn thuế và nộp thuế nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo quy định …".

Vì vậy Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/04/2014 khi tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật đối với việc quản lý nhà nước của quý cơ quan liên quan đến chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô đã hoàn thành thủ tục đăng ký lưu hành của Việt kiều hồi hương đề nghị quý cơ quan kiểm tra hồ sơ xin chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô đã hoàn thành thủ tục đăng ký lưu hành của Việt kiều hồi hương nếu thấy Việt kiều hồi hương chưa thực hiện kê khai thay đổi mục đích đã được miễn thuế và nộp thuế nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo quy định thì chưa thực hiện các thủ tục theo quy định mà yêu cầu Việt kiều hồi hương mang hồ sơ chuyển nhượng tới Chi cục Hải quan nơi Việt kiều hồi hương làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô để thực hiện kê khai thay đổi mục đích đã được miễn thuế và nộp thuế nhập khẩu. Chỉ sau khi Việt kiều hồi hương đã làm xong các thủ tục kê khai; nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BTC thì mới được phép làm các thủ tục khác theo quy định của quý cơ quan.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự hợp tác của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Cục Trưởng (để báo cáo);
– Cục Giám sát quản lý về Hải quan (để báo cáo);
– Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp – PCT;
– Các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục HQ TP.HCM (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL.(7b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Nghiệp

 

Công văn 1222/HQHCM-GSQL năm 2014 phối hợp thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC về nộp phí trước bạ đối với xe nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Namdo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2076/BYT-TB-CT
V/v đính chính quyết định cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán invitro

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các công ty đăng ký có sinh phẩm chẩn đoán invitro được đính chính

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BYT ngày 08/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y tế;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành vắc xin và sinh phẩm y tế đợt 23 họp ngày 23/11/2013;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần y tế Đức Minh tại Công văn số 01/RA14 ngày 10/02/2014 và Công ty Cổ phần vật tư y tế Hồng Thiện Mỹ tại Công văn ngày 18/3/2014;

Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 406/QĐ-BYT ngày 27/01/2014 về việc ban hành danh mục 30 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam Đợt 23 như sau:

1. Sinh phẩm chẩn đoán invitro Murex HIV Ag/Ab Combination, Số đăng ký: QLSP-TTB-0787-14, do Công ty Cổ phần y tế Đức Minh đăng ký:

Trong Quyết định ghi tác dụng chính là "phát hiện các kháng thể có liên quan đến các bệnh nhiễm trùng do vi rút Viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương bệnh nhân"

Đính chính tác dụng chính là "phát hiện sớm giai đoạn chuyển đổi huyết thanh với HIV tuýp 1 (HIV1, HIV1 nhóm O) và phát hiện kháng thể kháng HIV 2".

2. Sinh phẩm chẩn đoán invitro Anti-A Monoclonal Reagent, Số đăng ký: QLSP:TTB-0792-14; Sinh phẩm chẩn đoán invitro Anti-B Monoclonal Reagent, Số đăng ký: QLSP-TTB-0793-14; Sinh phẩm chẩn đoán invitro Anti-AB Monoclonal Reagent, Số đăng ký: QLSP-TTB-0794-14; Sinh phẩm chẩn đoán invitro Anti-D IgG/IgM Monoclonal Reagent, Số đăng ký: QLSP-TTB-0795-14, do Công ty Cổ phần vật tư y tế Hồng Thiện Mỹ đăng ký:

Trong Quyết định ghi địa chỉ của Công ty đăng ký là "752/2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

Đính chính địa chỉ là "725/2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam".

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Dược, Cục Y tế dự phòng, Cục phòng chống HIV-AIDS, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế;
– Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Website của Cục QLD, Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Lưu: VT, TB-CT (4 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Nguyễn Minh Tuấn

 

Công văn 2076/BYT-TB-CT năm 2014 đính chính quyết định cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán invitro do Bộ Y tế ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1311/LĐTBXH-LĐTL
V/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ quản lý ngành;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tập đoàn kinh tế nhà nước;
– Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, để có căn cứ sửa đổi, bổ sung chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2013, trong đó:

- Kết quả thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư (kèm theo biểu mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và biểu mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần);

- Những mặt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách đối với lao động dôi dư (đối tượng áp dụng; chế độ đối với người lao động; quy trình, thủ tục, tổ chức thực hiện).

Báo cáo gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Lao động – Tiền lương) trước ngày 20/5/2014 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân

 

Công văn 1311/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2647/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Ninh Thuận.

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 86/UBND-VP5 ngày 08 tháng 4 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tại văn bản số 30/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014; của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 1557/UBND-TH ngày 02 tháng 4 năm 2014 về việc hỗ trợ vốn thực hiện một số dự án quan trọng cấp bách của địa phương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền và các quy định hiện hành, trả lời địa phương biết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi bản chụp văn bản của UBND các tỉnh nêu trên đến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính).

 


Nơi nhận:

- Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.III, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Công văn 2647/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị của các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Ninh Thuận về việc hỗ trợ vốn thực hiện một số dự án quan trọng cấp bách của địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2789/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của UBND TP Hải Phòng

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 1906/UBND-GT ngày 26 tháng 3 năm 2014, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4794/BTC-ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2014 về việc đề nghị cho tiếp tục giải ngân số vốn ứng trước các dự án ODA của thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Việc ứng trước vốn đối ứng của các dự án ODA nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 thực hiện theo đúng Quyết định số 1812/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trường hợp phát sinh các vấn đề có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chủ động hướng dẫn các địa phương (trong đó có Hải Phòng) thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– Bộ GTVT;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, V.III, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Công văn 2789/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề nghị cho tiếp tục giải ngân số vốn ứng trước các dự án ODA do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2814/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh thời gian đầu tư trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
– UBND tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 3414/BGTVT-KCHT ngày 31 tháng 3 năm 2014), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (Công văn số 789/UBND-KTTH ngày 08 tháng 4 năm 2014) về việc điều chỉnh thời gian đầu tư trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của Bộ, quyết định việc điều chỉnh thời gian đầu tư trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng;
– Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc;
– Phó TTg Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

 

Công văn 2814/VPCP-KTN năm 2014 điều chỉnh thời gian đầu tư trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định 24/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về quy trình tối ưu sử dụng nguồn nhiên liệu khí phục vụ công tác lập lịch huy động ngày tới do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 168/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN VỀ KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG CÁC DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ PHÚ YÊN

Ngày 15 tháng 4 năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông các dự án mở rộng quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu truyn hình Hà Nội có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Bưu chính – Viễn thông Vit Nam (VNPT), Viễn thông Quân đội (Viettel) và đại diện một số Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải; tại đu cầu truyền hình Quảng Ngãi và Phú Yên có các đồng chí Bí thư (Tỉnh Phú Yên), Phó Bí thư (Tỉnh Quảng Ngãi), lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của lãnh đạo hai địa phương, các Tập đoàn và ý kiến của lãnh đạo các Bộ tham dự Hội nghị, Phó Thtướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Cho đến nay, phần lớn các địa phương đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng; 04 tỉnh đã hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2014 là Hà Tĩnh, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum. Tuy nhiên, một số địa phương có khối lượng chưa giải phóng mặt bằng còn lại trên 10% và chưa hoàn thành công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ đã cam kết như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Riêng các tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên còn nhiều vướng mắc; yêu cầu Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư để rà soát, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, kịp thời đôn đốc, giao ban xử lý cụ thể đối với từng xã, từng hộ dân chậm bàn giao mặt bằng, trong đó, lưu ý một số vấn đề sau:

a) Tiếp tục vận động, thuyết phục người dân chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Thực hiện đền bù, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân, đúng chế độ chính sách.

c) Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, cần thực hiện các biện pháp cương quyết, kể cả việc cưỡng chế để bảo đảm tiến độ Dự án.

d) Tăng cường các biện pháp nhm nâng cao trách nhiệm cá nhân của các cán bộ, Đảng viên trực tiếp tham gia công tác giải phóng mặt bằng; có hình thức kỷ luật thích hp đối với những cán bộ không làm tròn trách nhiệm được giao.

đ) Tập trung thực hiện các giải pháp để hỗ trợ người dân di dời chỗ như:

- Bố trí tối đa việc tái định cư xen ghép;

- Hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở trong thời gian chưa có nhà tái định cư;

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Việc chỉ định thầu phải có cơ spháp lý và phải lựa chọn các nhà thầu có đnăng lực về tài chính, kỹ thuật.

- Xem xét hỗ trợ gạo đi với các hộ dân thiếu đói do bị ảnh hưởng bởi di chuyển chỗ ở, không đảm bảo cuộc sống sản xuất, sinh hoạt bình thường.

e) Tiến độ hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng: Tỉnh Phú Yên trước ngày 31/5/2014; Tnh Quảng Ngãi trước ngày 30/6/2014.

Các chủ công trình hạ tầng kỹ thuật (EVN, VNPT, Viettel) bàn giao trước ngày 31/5/2014.

2. Về tạm ứng vốn cho việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bng các dự án mở rộng quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên: đng ý Bộ Giao thông vận tải tạm ứng từ nguồn hỗ trợ tái đnh cư của dự án mở rộng quốc lộ 1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định mức vốn tạm ứng và xác định phương thức tạm ứng. Bộ Tài chính đôn đốc các địa phương hoàn trả vốn đã tạm ứng của dự án theo đúng cam kết.

3. Về xây dựng nhà trên phần đất còn lại nằm trong hành lang an toàn đường bộ (theo kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi): thực hiện theo hướng dẫn ca Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 12920/BGTVT-KCHTGT ngày 29 tháng 11 năm 2013 v cm mốc lộ giới và khai thác sử dụng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Bộ Giao thông vận tải xem xét xử lý các trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm, bảo đảm an toàn trong khai thác.

4. Về đề nghị có giải pháp mđường gom, đường vuốt nối dân sinh để tạo điều kiện cho các hộ dân (theo đề nghị của tnh Phú Yên): Việc bảo đảm sinh hoạt bình thường của người dân sau khi xây dựng công trình là cần thiết. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải rà soát cụ thể, nếu thấy cần thiết thì xem xét để bổ sung các hạng mục này.

5. Bộ Giao thông vận tải rà soát toàn bộ các nhà thầu thi công, cương quyết thay thế các nhà thầu không đủ năng lực, làm ảnh hưng đến chất lượng và tiến độ công trình.

6. Yêu cu Bộ Giao thông vận tải, chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị liên quan (Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư, Nhà thầu thi công, các chủ công trình hạ tầng kỹ thuật cn phối hp chặt chẽ trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- UBND các tnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Bưu chính-VT VN, Viễn thông Quân đội;
- Công ty C phần FPT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.I, V.III, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

 

Thông báo 168/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông dự án mở rộng quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐA DÂN TỘC BÔ-LI-VI-A

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 135/TTr-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt "Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a", ký tại Bô-li-vi-a ngày 05 tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3). VH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Bô-li-vi-a do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 26/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ĐÔNG U-RU-GOAY

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 134/TTr-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt "Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay", ký tại Đông U-ru-goay ngày 09 tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3). VH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Đông U-ru-goay do Chính phủ ban hành