BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1900/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 394/TB-PTPLHCM ngày 10/02/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tetrasodium Pyrophosphate (làm NL sản xuất HC xử lý bề mặt kim loại, chống ăn mòn, chống gỉ sét, tăng độ bám dính của sơn) (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing; Đ/c: KCN Việt Nam – Singapore, Bình Dương; MST: 3700236013

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10027962793/A12 ngày 22/01/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Viet Nam – Singapore (Cục Hải quan Bình Dương)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tetranatri Pyrophosphat, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Tetrasodium Pyrophosphate

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tetranatri pyrophosphat, dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 28.35 “Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.”, phân nhóm “- Poly phosphat” mã số 2835.39.10 “- – Tetranatri pyrophosphat” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
– Chi Cục HQ KCN Viet Nam – Singapore (Cục HQ Bình Dương);
– Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 1900/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tetrasodium Pyrophosphate (nguyên liệu sản xuất hợp chất xử lý bề mặt kim loại, chống ăn mòn, chống gỉ sét, tăng độ bám dính của sơn) do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1901/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 394/TB-PTPLHCM ngày 10/02/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Trisodium Phosphate Anhydrous (Trinatri Phosphate – làm NL sản xuất HC xử lý bề mặt kim loại, chống ăn mòn, chống gỉ sét, tăng độ bám dính của sơn) (mục 2)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing; Đ/c: KCN Việt Nam – Singapore, Bình Dương; MST: 3700236013

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10027962793/A12 ngày 22/01/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Viet Nam – Singapore (Cục Hải quan Bình Dương)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Trinatri Phosphat, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Trisodium Phosphate Anhydrous

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Trinatri Phosphat, dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 28.35 “Phosphinat (hypophosphit), phosphonat (phosphit) và phosphat; polyphosphat, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.”, phân nhóm “- Phosphat” mã số 2835.39.10 “- – - Của trinatri” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
– Chi Cục HQ KCN Viet Nam – Singapore (Cục HQ Bình Dương);
– Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 1901/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Trisodium Phosphate Anhydrous (Nguyên liệu sản xuất hợp chất xử lý bề mặt kim loại, chống ăn mòn, chống gỉ sét, tăng độ bám dính của sơn) do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1865/CT-BNN-TY

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Trong quá trình kiểm tra thực tế của các cơ quan chức năng trong thời gian vừa qua cho thấy nhiều cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chưa biết về quy trình nuôi an toàn dịch bệnh, lạm dụng kháng sinh để phòng bệnh dẫn đến sản phẩm bị tồn dư kháng sinh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam bị cơ quan thẩm quyền các nước EU, Brazil, Nhật Bản,… cảnh báo do dư lượng kháng sinh vượt mức giới hạn cho phép; một số thị trường đã dừng nhập khẩu sản phẩm thủy sản từ Việt Nam, hoặc yêu cầu phía Việt Nam có các biện pháp quản lý chặt chẽ và có kế hoạch khắc phục sản phẩm thủy sản bị tồn dư kháng sinh vượt quá giới hạn cho phép.

Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy còn nhiều tồn tại, bất cập: (1) Có nhiều sản phẩm thuốc thú y, hóa chất và chế phẩm sinh học đang được dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhưng chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. (2) Nhiều cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sử dụng trực tiếp nguyên liệu kháng sinh để phòng, trị bệnh không đúng với quy định; (3) Nhiều sản phẩm có nhãn mác không đúng với đăng ký, ghi thêm công dụng để thu hút người mua; (4) Một số công ty phổ biến quy trình kỹ thuật phòng trị bệnh trên Website không theo quy trình của Bộ, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm của công ty, đặc biệt là tình trạng nhân viên tiếp thị bán thuốc thú y ngoài danh mục tại cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhưng chưa được xử lý: (5) Nhiều cơ sở tự mua các loại thuốc dùng trong y tế, các loại nguyên liệu kháng sinh sử dụng trong y tế để phòng, trị bệnh với liều lượng tùy tiện, không tuân thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc trước khi xuất bán; (6) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, bao gồm cả kinh doanh, sử dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chưa được quan tâm đúng mức, kém hiệu quả.

Để sớm khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, hạn chế tối đa tình trạng dư lượng kháng sinh vượt quá mức cho phép trong sản phẩm nhằm đạt mục tiêu 2015 là năm chất lượng, an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác thú y tại Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra; Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản; Chỉ thị số 10318/CT-BNN-QLCL ngày 25/12/2014 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong sản xuất, xuất khẩu thủy sản; Quyết định 4995/QĐ-BNN-TY ngày 20/11/2014 về Kế hoạch quốc gia về phòng chống dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015-2020, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các Ban, ngành liên quan:

a) Chủ động lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra về kinh doanh, sử dụng thuốc thú y và dự trù kinh phí trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra, thanh tra tại cơ sở kinh doanh thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về những trường hợp vi phạm cần phải xử lý hình sự;

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện các vi phạm về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y trong Danh mục cấm sử dụng, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, sử dụng nguyên liệu kháng sinh và các vi phạm khác cần xử lý kiên quyết, triệt để theo quy định gồm: Đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thông báo danh tính của doanh nghiệp và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết. Đối với những tổ chức, cá nhân sản xuất; kinh doanh hàng giả với số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng cần chuyển sang cơ quan điều tra, xử lý hình sự và truy tố trước pháp luật theo quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) kết quả kiểm tra vào ngày 10 hàng tháng.

b) Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương (Ban chỉ đạo 389) tích cực đấu tranh, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép thuốc thú y qua biên giới; sản xuất, kinh doanh thuốc thú y giả, hàng nhái; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan thú y trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

c) Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra.

Tổ chức đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thú y và tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động thanh tra, kiểm tra một cách thường xuyên, hiệu quả. Kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thú y của địa phương ở địa bàn cấp huyện, xã; Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện công tác kiểm tra, lấy mẫu, phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng thuốc thú y; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ thú y cơ sở cấp xã để hướng dẫn người dân công tác phòng chống dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y đúng quy định, phát hiện và tham mưu cho chính quyền địa phương xử lý các trường hợp bán thuốc thú y, thuốc y tế sai quy định.

d) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân liên quan các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện tốt công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất Iượng; quy trình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh, phòng trị bệnh, sử dụng thuốc thú y, tác hại của việc dùng thuốc thú y, y tế sai quy định.

đ) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân chỉ được phổ biến, hướng dẫn quy trình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng trị bệnh theo đúng quy định; chỉ sử dụng thuốc thú y đã được phép lưu hành và thời gian ngừng sử dụng thuốc theo quy định.

2. Cục Thú y:

a) Tổ chức kiểm tra các cơ sở nhập khẩu, phân phối nguyên liệu kháng sinh để phát hiện nguồn cung cấp nguyên liệu kháng sinh cho cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, báo cáo Bộ trước tháng 3 năm 2015; xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thuộc thẩm quyền; Chủ trì, phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung kiểm tra, thanh tra; chủ động tổ chức các đợt kiểm tra chuyên ngành, liên ngành ở một số địa phương trọng điểm để xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, cố ý sử dụng nguyên liệu kháng sinh, thuốc thú y bị cấm sử dụng, kém chất lượng, làm giả; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan về chất lượng thuốc thú y; văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm về chất lượng thuốc thú y, các văn bản hướng dẫn khác có liên quan, trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng quý về kết quả thực hiện Chỉ thị này.

3. Tổng cục Thủy sản:

Khẩn trương xây dựng các quy trình nuôi trồng thủy sản an toàn thực phẩm; Chủ động lập kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc hướng dẫn quy trình nuôi trồng thủy sản của các công ty; các cơ sở sản xuất thức ăn bổ sung thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; Kiểm soát việc sử dụng thức ăn thủy sản, chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

4. Cục Chăn nuôi:

Khẩn trương xây dựng các quy trình chăn nuôi an toàn thực phẩm; Chủ động lập kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc hướng dẫn quy trình chăn nuôi của các công ty; các cơ sở sản xuất thức ăn bổ sung thủy sản; Kiểm soát việc sử dụng thức ăn chăn nuôi.

5. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y.

Không bán nguyên liệu kháng sinh cho các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; Đảm bảo chất lượng sản phẩm và ghi nhãn mác đúng quy định; Chủ động công bố tiêu chuẩn cơ sở chất lượng sản phẩm, công bố hợp quy, hợp chuẩn theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- PTTCP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Y tế, Công Thương, Công an, Tài chính;
– UBND các tỉnh, thành phố;
– Các đơn vị thuộc Bộ: TCTS, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục QLCLNLTS, Thanh tra Bộ;
– Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y, Chi cục Nuôi trồng TS, Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố;
– Các Hiệp hội: VASEP, cá tra VN, Chăn nuôi, Thuốc thú y, Thức ăn chăn nuôi;
– Các doanh nghiệp SXKD thuốc thú y;
– Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

 

Chỉ thị 1865/CT-BNN-TY năm 2015 tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1853/UBND-XDGT
V/v thông tin báo chí nêu về cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Thực hiện đề án và chương trình chỉnh trang đô thị, trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng của Thành ph đã và đang tiến hành cải tạo, thay thế một số cây xanh trên tuyến phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong những ngày gần đây một số báo, cơ quan thông tin đại chúng phản ánh nhiều chiều, đăng thư ng gửi Chủ tịch UBND Thành phố, nêu ý kiến cá nhân trên một số trang mạng… Về việc trên, UBND Thành phố xin được thông tin như sau:

1. Ngay sau khi nhận được thông tin báo chí nêu và kiến nghị qua thư ngỏ, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát việc cải tạo, thay thế một số cây xanh trên địa bàn Thành phố đảm bảo theo đúng quy hoạch và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị; đng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan báo chí, thông tin công khai, đầy đủ, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố.

2. UBND Thành phố làm rõ việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 120.000 cây xanh bóng mát được trồng trên gn 3000km đường đô thị, tỉnh lộ, quốc lộ. Hiện trạng hệ thống cây xanh đa dạng với khoảng 70 loài, trong đó có các cây cổ thụ được trồng từ thời Pháp thuộc và sau ngày giải phóng Thủ đô đã xuất hiện dấu hiệu sâu mục ở thân, gốc, rễ bị thối, dễ đổ gẫy trong mùa mưa bão, nhất là cây Xà cừ. Nhiều cây cong, nghiêng, phát triển không đều như Phượng, Cơm nguội, Quếch, Bàng, Xà cừ, Long não… ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Đặc biệt, trên một số tuyến đường tồn tại nhiều cây lâm nghiệp không phải cây đô thị (như cây Keo, cành giòn dễ gẫy, tuổi thọ ngắn). Ngoài ra, một số cây trên tuyến phố do người dân tự ý trồng các loài cây không thuộc chủng loại đô thị như Dâu da, Vông, Dướng, Bông gòn, Trứng cá…

Đ triển khai quy hoạch cây xanh trên địa bàn Thành phố và thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, Thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tổng kiểm tra rà soát hiện trạng hệ thống cây xanh trên các tuyến đường phố, lập đề án huy động các nguồn lực để bảo tồn, cải tạo, từng bước thay thế cây xanh phù hợp với quy hoạch, đảm bảo an toàn, cảnh quan đô thị và môi trường sinh thái. Qua rà soát, trên địa bàn Thành phố có khoảng 6700 cây (tỷ lệ 5,58%) già cỗi, sâu mục, cong nghiêng ảnh hưởng giao thông, cây chết và gần chết, nhiều cây không thuộc chủng loại cây xanh đô thị. Vì vậy, các cây này cần được từng bước thay thế bằng các loài cây phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị đã được duyệt.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã đề xuất Thành phố cho thay thế 6.700 cây, thời gian thực hiện trong 3 năm (2015-2017), dự tính kinh phí xấp xỉ 60 tỷ đồng. Năm 2015 Thành phố chưa bố trí kinh phí cho việc cải tạo, thay thế cây xanh. Tuy nhiên, tranh thủ thời tiết mùa xuân thuận lợi cho việc thay thế cây và tránh mùa mưa bão, đồng thời huy động các nguồn lực đóng góp xây dựng Thủ đô, Thành phố có chủ trương kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ thay thế cây xanh trên các tuyến đường phố. Đến nay đã có một số đơn vị hưởng ứng, tham gia, thực hiện trên 17 tuyến phố, cụ thể như: Tập đoàn VINCOM, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng, Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, Công an Thành phố và một số tổ chức, cá nhân khác.

Trước khi triển khai thực hiện công tác thay thế cây, Sở Xây dựng đã xây dựng đề án và kế hoạch cụ thể. Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng đã tổ chức họp báo và phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương thông báo đến người dân được biết và đồng thuận. Hầu hết nhân dân tại các khu vực thực hiện thay thế cây đồng thuận, ủng hộ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số ý kiến góp ý khác nhau, Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp thu và giải thích, làm rõ và vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận.

Sau khi các đơn vị thực hiện thay thế cây xanh trên các tuyến phố, Thành phố giao Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh tiếp nhận quản lý, duy trì, chăm sóc, theo đúng quy trình kỹ thuật. Cây đốn chặt quản lý theo đúng quy định.

UBND Thành phố chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí và nhân dân để xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại./.

 

 

Nơi gửi:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Đ/c Bí thư Thành y;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Cục Báo chí – Bộ TTTT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Xây dựng; Công ty CVCX Hà Nội;
- Ông Nguyễn Đăng Tuấn;
- VPUBTP: Đ/c CVP, PVP Lưu Quang Huy, TH;
-
Lưu: VT, XDGTthng (16).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thịnh Thành

 

Công văn 1853/UBND-XDGT năm 2015 về thông tin báo chí nêu về cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị do thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 76/TB-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUỐC HÙNG – PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC SẮP XẾP, THANH THẢI CÁC ĐƯỜNG DÂY, CÁP ĐI NỔI VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 10/3/2015, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp về công tác sắp xếp, thanh thải các đường dây, cáp đi nổi và đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố. Dự họp có lãnh đạo, đại diện các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây; các đơn vị: Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, Viễn thông Hà Nội.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác chỉnh trang, sắp xếp, thanh thải đường dây trên địa bàn Thành phố thực hiện “Năm Trật tự và văn minh đô thị 2015”, ý kiến của đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Tiếp tục thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị 2015, tăng cường chỉnh trang bộ mặt đô thị, quản lý, sắp xếp, thanh thải các đường dây, cáp đi nổi đúng quy định, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Về công tác sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đẩy mạnh công tác sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố theo kế hoạch, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, các tuyến phố làm xong phải gọn, sạch, mỹ quan; kiểm tra, rà soát các tuyến phố mới chỉ thực hiện bó gọn dây, cáp nhưng chưa thanh thải để thực hiện lại việc thanh thải, sắp xếp, gắn thẻ theo quy định; UBND các quận phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thi công để thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông;

- Sở Xây dựng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thông báo trước kế hoạch thực hiện tới các đơn vị viễn thông có đường dây trên tuyến ít nhất 7 ngày để các đơn vị chủ động phối hợp; Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội thống nhất với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội để trồng, thay thế các cột thừa, cột nghiêng, cột yếu, cột không đúng tiêu chuẩn bằng cột bê tông ly tâm tại các vị trí cần thiết; Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội làm đầu mối thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí trồng, thay thế các cột và sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp;

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong việc treo, lắp các tuyến dây, cáp viễn thông; thực hiện việc cấp giấy phép treo dây, cáp theo quy định; tăng cường kiểm tra, có biện pháp, chế tài kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; cử cán bộ thường xuyên tham gia trong quá trình thi công thanh thải, sắp xếp dây, cáp;

- Sở Giao thông vận tải tổ chức chặt hạ cột thừa, hoàn trả hè phố sạch đẹp, mỹ quan và an toàn, phối hợp tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công;

- Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông khi thi công sắp xếp dây, cáp, cắt hạ cột…

- UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện sắp xếp dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố trên địa bàn theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện đồng bộ, đúng tiêu chuẩn, gọn sạch và cải thiện bộ mặt đô thị;

- Công ty Công viên cây xanh Hà Nội phối hợp các đơn vị thực hiện thi công sắp xếp đường dây, cáp để tổ chức cắt tỉa cây trên tuyến.

2. Về công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên hè phố:

a) Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận, thị xã tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1010/UBND-XDGT ngày 10/02/2015, kiểm tra các vi phạm về trông giữ xe, để xe trên địa bàn theo quy định; Trong tháng 3/2015 lập phương án sắp xếp vị trí điểm đỗ, dừng, điểm trông giữ xe, sắp xếp các điểm được tạm sử dụng để buôn bán nhỏ để đảm bảo cuộc sống, an sinh của các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; không cho phép các cửa hàng, cửa hiệu lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe.

b) Đối với công tác sắp xếp, quản lý vỉa hè:

- UBND quận Đống Đa làm điểm công tác sắp xếp, quản lý vỉa hè, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm mái che, mái vảy, mái hiên di động gây mất trật tự, an toàn và mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận theo quy định;

- UBND quận Hoàn Kiếm tập trung xử lý mái che, mái vảy, mái hiên di động trên tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào; Đối với các quận còn lại và thị xã Sơn Tây, trong tháng 3/2015 thực hiện kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án xử lý phù hợp và triển khai thực hiện từ tháng 4/2015;

- Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với UBND các quận và thị xã Sơn Tây tiến hành xem xét, rà soát cụ thể các tuyến, vị trí hạn chế lắp đặt mái che, mái vảy; các tuyến có thể cho phép sử dụng mái che mái vảy thì có quy định cụ thể về kích thước, chiều cao, màu sắc, thời gian sử dụng, kết cấu… cho phù hợp và đảm bảo an toàn; UBND các quận tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của các hộ dân;

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành về địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các biển quảng cáo trái phép, không đúng quy định, biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền để xử lý theo chỉ đạo của UBND Thành phố, thực hiện từ tháng 3/2015;

- UBND quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với hè, công trình công cộng khu vực nhà hàng bánh tôm Hồ Tây, trả lại không gian công cộng, thực hiện trong tháng 3/2015.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Đ/c Bí thư Thành ủy; (để b/c)
– Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
– Đ/c PCT Nguyễn Quốc Hùng; (để b/c)
– Ban Tuyên giáo Thành ủy;
– Các đơn vị dự họp;
– Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn; Ban QL các DA trọng điểm PTĐT Hà Nội;
– Các báo, đài TP;
– VPUB: Đ/c CVP; PCVP L.Q.Huy;
– Phòng XDGTĐát, Hải, Thắng, TH, VX, QHKT;
– Lưu VT, GT(Ph).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lưu Quang Huy

 

Thông báo 76/TB-VP năm 2015 kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về công tác sắp xếp, thanh thải các đường dây, cáp đi nổi và đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 1346/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, tại một số địa phương, cơ sở giáo dục, công tác này chưa được thực hiện tốt. Đặc biệt, tình trạng học sinh phổ thông đánh nhau có diễn biến phức tạp, trong đó, một số vụ học sinh đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng, được quay hình đưa lên mạng internet, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trường học và chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục; tăng cường công tác quản lý học sinh; tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội”; phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cơ quan Công an, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên cộng sản H Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và các cơ quan liên quan địa phương để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mnh, thân thiện.

3. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân viên của nhà trường đối với việc quản lý, giáo dục học sinh, phòng chống tội phạm, t nạn xã hội và phòng ngừa tình trạng học sinh đánh nhau. Xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm.

Đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này; báo cáo kết quả thực hiện (có thống kê cụ thể các vụ việc xảy ra và kết quả xử lý) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04.8694.916; email: [email protected])) trước ngày 15/5/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- N trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công an, TW Đoàn TNCSHCM, Hội LH Phụ nữ VN, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Khuyến học VN, Hội Cựu giáo chức VN (để p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Website Bộ GDĐT;
-
Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

 

Công văn 1346/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2188/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 450/TB-PTPLHCM ngày 06/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tizanidine Hydrochloride – nguyên liệu sản xuất thuốc, hàm lượng 99,5%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Dược phẩm Glomed. Địa chỉ: 35 Đại lộ Tự do, KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương. MST: 3700754914.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10024769371/A12 ngày 23/12/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Việt Nam – Singapore – Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mẫu là Tizanidine Hydrochloride, dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Tizanidine Hydrochloride

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Mẫu là Tizanidine Hydrochloride, dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không rõ thông tin

thuộc nhóm 29.34Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác. ”, phân nhóm 2934.99 “- – Loại khác”, mã số 2934.99.90 “ – - -Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
– Chi cục HQ KCN Việt Nam Singapore – Cục HQ tỉnh Bình Dương;
– Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Thông báo 2188/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất thuốc do Tổng cục Hải quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1825/UBND-XDGT
V/v tăng cường quản lý và kiểm tra, xử lý việc sử dụng sai mục đích các tầng hầm để xe trong các tòa nhà công cộng

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.
-
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Để việc sử dụng các tầng hầm để xe của các công trình cao tầng, công trình công cộng được sử dụng đúng mục đích, đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn đô thị, phòng chống cháy nổ của công trình, tránh những sự việc đáng tiếc như đã xảy ra ngày 14/3/2015 tại Trung tâm thương mại Big C the Garden (quận Nam Từ Liêm), Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra toàn bộ các tầng hầm phục vụ để xe tại các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng giao dịch tập trung đông người trên địa bàn Thành phố (trước mắt tập trung vào khu vực các quận nội thành); xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp sử dụng tầng hầm để xe sai mục đích, không bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật về an toàn phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông và yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý thực hiện đúng mục đích sử dụng, quy hoạch và thiết kế của tầng hầm để xe đã được phê duyệt. Sở Giao thông vận tải phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp đã có hầm để xe nhưng vẫn sử dụng, chiếm dụng hè phố, lòng đường làm nơi để xe cho nhân viên; phối hợp với UBND các quận kiên quyết xử lý thu hồi bảo đảm hè thông, đường thoáng.

Yêu cầu Sở Xây dựng, Công an Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương trin khai thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố; Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng các tầng hầm để xe tại các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng giao dịch tập trung đông người trên địa bàn Thành phố và kết quả kiểm tra, xử lý các vi phạm về UBND Thành phố trước ngày 30/4/2015.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư TU;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP L.Q.Huy, PXDGT, PTH;
- Đài PTTH HN, báo HNM, KTĐT, ANTĐ, Cng TTĐT HN;
Lưu: VT, XDGTthang (58)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

Công văn 1825/UBND-XDGT năm 2015 tăng cường quản lý và kiểm tra, xử lý việc sử dụng sai mục đích các tầng hầm để xe trong tòa nhà công cộng do thành phố Hà Nội ban hành

Thông báo 2186/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phụ gia thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat