HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 83/2013/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 50/2012/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐỂ HUYỆN ĐIỆN BÀN THÀNH THỊ XÃ VÀO NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2380/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015 như sau:

Để lại cho huyện Điện Bàn 70% tiền thuê đất nộp một lần cho toàn bộ thời gian thuê, tiền sử dụng đất khi giao đất sản xuất kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thu tiền sử dụng đất một lần hoặc chuyển từ cho thuê sang giao đất thu tiền sử dụng đất một lần phát sinh trên địa bàn huyện sau khi trích nộp Quỹ Phát triển đất theo quy định (trừ số thu phát sinh các dự án trong Khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc).

Đối với số thu phát sinh từ các dự án du lịch ven biển, mức 70% để lại cho huyện Điện Bàn được tính trên số thu còn lại sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng của 20m vệt cây xanh gắn liền với chính dự án đó (nếu có)) và trích nộp Quỹ Phát triển đất theo quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2013; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và được áp dụng từ kế hoạch cân đối ngân sách năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sỹ

 

Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND điều chỉnh cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015 kèm theo Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Nam ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>