TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 983/GSQL-TH
V/v vướng mắc các C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2663/HQBRVT-GSQL ngày 19/9/2013 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc vướng mắc các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O mẫu E được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2076/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011 và công văn số 573/GSQL-TH ngày 13/12/2011 hướng dẫn.

2. Đối với C/O số tham chiếu E13470ZC32875828 cấp ngày 9/8/2013:

Căn cứ khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương và hướng dẫn tại Điểm 1 thì C/O mẫu E nêu tại công văn dẫn trên thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba phát hành. Tại ô số 7 có ghi tên công ty phát hành hóa đơn nhưng tại ô số 13 không được đánh dấu vào mục "Third Party Invoicing". Do đó, C/O mẫu E có số tham chiếu trên không đáp ứng quy định và lô hàng nhập khẩu không đủ điều kiện hưởng ưu đãi ACFTA.

3. Đối với C/O mẫu E có số tham chiếu E13470ZC32875877 cấp ngày 20/8/2013: Bộ hồ sơ thể hiện C/O được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba phát hành. Tuy nhiên, để có cơ sở xác định tính xác thực của chữ ký tại ô số 12, Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và sẽ có hướng dẫn sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Công văn 983/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc các C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>