ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8656/UBND-NC
V/v triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
– Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố.

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố nghiêm túc triển khai kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt danh sách Người có nghĩa vụ kê khai thuộc quản lý của đơn vị mình trước ngày 30/11/2013.

Việc kê khai bản khai tài sản, thu nhập năm 2013 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2013 (theo mẫu bản kê khai tài sản được ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ).

Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập hoàn thành trước ngày 31/3/2014.

2. Giao Sở Nội vụ:

Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả kê khai, công khai bản kê khai đối với người kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.

3. Giao Thanh tra Thành phố:

- Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND Thành phố về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội theo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013.

- Tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 của thành phố Hà Nội trình UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thanh tra Chính phủ; (Để báo cáo)
– TT Thành Ủy; (Để báo cáo)
– TT HĐND Thành phố; (Để báo cáo)
– Đ/c Nguyễn Thế Thảo – CT UBND TP; (Để báo cáo)
– VP Thành ủy;
– VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
– VP UBND TP;
– C/PCVP UBND Thành phố;
– Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh

 

Công văn 8656/UBND-NC năm 2013 triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 do thành phố Hà Nội ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>