TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7410/CT-TTHT
V/v: quyết toán thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH NIBC
Địa chỉ: 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0312103811

 

Trả lời văn bản số 170913001-NIBC ngày 17/9/2013 của Công ty về quyết toán thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Khoản 3g Điều 9 quy định:

“Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.”

+ Tại Khoản 2 Điều 18 quy định về khai thuế nhà thầu:

“Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Hồ sơ khai quyết toán:

- Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu theo mẫu số 02/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê các Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu theo mẫu số 02-1/NTNN, 02-2/NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bảng kê chứng từ nộp thuế;

- Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu.”

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài (nhà thầu nước ngoài), nếu nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì trong thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng Công ty phải thực hiện khai quyết toán thuế nhà thầu.

Trường hợp kê khai quyết toán chậm hơn so với quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– P. KT 2;
– P.Pháp chế;
– Lưu: HC, TTHT.
nghi 245952-2383.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

 

Công văn 7410/CT-TTHT năm 2013 quyết toán thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>