VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5798/VPCP-KGVX
V/v triển khai Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
– Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Công văn số 784/KHXH-QLKH ngày 14 tháng 5 năm 2013), Công văn số 2918/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình Tây Nam Bộ). Cơ chế hoạt động của Chương trình thực hiện như Chương trình Tây Nguyên 3 và Chương trình Tây Bắc.

2. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì thực hiện Chương trình; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là đồng Chủ nhiệm Chương trình.

3. Nguồn kinh phí triển khai Chương trình được bố trí từ dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ Trung ương hàng năm; vốn ngân sách địa phương; các doanh nghiệp hưởng lợi từ Chương trình và nguồn xã hội hóa. Cơ chế phê duyệt tài chính cho Chương trình thực hiện như đối với Chương trình Tây Bắc.

4. Quy trình thẩm định, triển khai Chương trình thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh biết, khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, BCĐ Tây Nam Bộ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, NC;
– Lưu: VT, KGVX (3), HĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Công văn 5798/VPCP-KGVX triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>