VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 4733/VPCP-QHQT
V/v Hợp vốn tài trợ đầu tư Dự án “Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)”

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Giao thông Vận tải;

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1894/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 4 năm 2013) về hợp vốn tài trợ đầu tư Dự án “Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)”, ý kiến góp ý của cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3230/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 6918/BTC-QLN ngày 30 tháng 5 năm 2013), Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 4671/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2013), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương việc điều chỉnh cơ cấu tài chính cho Dự án “Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)” như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan làm việc cụ thể với các nhà tài trợ về cam kết nguồn vốn cho Dự án, rà soát lại tổng mức đầu tư cho phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ, các PTTg (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III, Cổng TTĐT;
Lưu: VT, QHQT (3). AT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Vũ Đức Đam

 

Công văn 4733/VPCP-QHQT năm 2013 về hợp vốn tài trợ đầu tư Dự án “Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>