BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3218/LĐTBXH-LĐTL
V/v mức ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
 (Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 4396/TGĐ-NHCT2 ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đề nghị hướng dẫn chi trả tiền ăn giữa ca cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng quy định mức ăn giữa ca đối với người lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thay thế mức ăn giữa ca quy định tại Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

Vì vậy, trong khi chờ văn bản hướng dẫn mới, đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam xây dựng mức ăn giữa ca, thống nhất với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước) cho ý kiến trước khi thực hiện để bảo đảm cân đối, hợp lý giữa các ngân hàng thương mại trong hệ thống ngân hàng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh

 

Công văn 3218/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 mức ăn giữa ca do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>