BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 237/TCT-CS
V/v Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 46525/CT-QLAC ngày 25/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 25. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tại điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định:

"3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:

b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định".

Căn cứ hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 46525/CT-QLAC ngày 25/11/2013, theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã lập Tờ Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan quản lý thuế để được sử dụng, trong kỳ báo cáo không sử dụng hóa đơn (số sử dụng = 0) thì vẫn phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC – BTC;
– Vụ PC, TVQT; CNTT – TCT;
– Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Công văn 237/TCT-CS năm 2014 báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>