BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn của Sở Xây dựng TP.HCM

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07/02/2014, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh công văn số 907/SXD-QLN&CS đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 71 Luật nhà ở thì trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư để bầu ban quản trị.

Ngày 28/5/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD “về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư” trong đó tại khoản 1 Điều 11 đã quy định Hội nghị nhà chung cư là hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư, Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ủy quyền cho người khác tham dự hội nghị nhà chung cư và tại khoản 3 Điều 22 cũng đã quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng không phải là chủ sở hữu nhà chung cư được tham gia hội nghị nhà chung cư.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì người sử dụng nhà chung cư có quyền và trách nhiệm tham gia hội nghị nhà chung cư.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư và người dân thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

Công văn 14/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>