BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1499/BCT-XNK
V/v thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh và một doanh nghiệp về vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương có tại thời điểm Thông tư số 05/2014/TT-BCT có hiệu lực, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới chưa kịp công bố cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đủ điều kiện để tái xuất hàng hóa và chưa tiến hành lựa chọn doanh nghiệp được phép tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan này.

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất của các doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện, không bị gián đoạn, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan hải quan địa phương như sau:

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Thông tư số 05/2014/TT-BCT có hiệu lực, cửa khẩu tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất và hàng hóa nước ngoài gửi vào kho ngoại quan để xuất khẩu, tái xuất qua các tỉnh biên giới được tiếp tục thực hiện theo các quy định như trước khi ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BCT; tạm thời chưa áp dụng quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2014/TT-BCT.

Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2014, cửa khẩu tạm nhập, tái xuất thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo và đề nghị Tổng cục Hải quan sớm hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ Tài chính;
– UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

 

Công văn 1499/BCT-XNK năm 2014 thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>