VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2484/VPCP-QHQT
V/v đề xuất ký Hiệp định Tài trợ Dự án "Tăng cường Hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam", vay vốn WB

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 122/NHNN-HTQT ngày 07 tháng 01 năm 2013 về đề xuất ký Hiệp định Tài trợ cho Dự án "Tăng cường Hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); căn cứ Quyết định của Chủ tịch nước tại văn bản số 737/QĐ-CTN ngày 01 tháng 4 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và WB tổ chức ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn tất việc ban hành Thông tư liên Bộ về quản lý tài chính và hướng dẫn thực hiện chi trả trong Dự án theo kế hoạch đã đề ra; hoàn tất lắp đặt hệ thống thông tin quản lý để đáp ứng điều kiện giải ngân Hợp phần 2 của Dự án.

3. Về các đối tượng hưởng lợi và đối tượng bổ sung trong Hợp phần 2 của Dự án: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, cập nhật Văn kiện Dự án để phù hợp với thông báo số 220/TB-VPCP ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam và Hiệp định Tài trợ đã cho phép ký.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– TTgCP, các Phó Thủ tướng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3b). TR

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Nên

 

Công văn 2484/VPCP-QHQT năm 2014 đề xuất ký Hiệp định Tài trợ Dự án “Tăng cường Hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2494/VPCP-KTTH
V/v xử lý vốn của công trình Kè cấp bách chống sạt lở và chắn sóng biển của tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2901/BTC-ĐT ngày 07 tháng 3 năm 2014; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1968/BKHĐT-KTNN ngày 02 tháng 4 năm 2014) về việc bổ sung vốn thi công kè cấp bách chống sạt lở và chắn sóng bờ biển từ Quảng trường Bình Minh đến ngã ba Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các trường hợp cấp bách, trình Thủ tướng Chính phủ xử lý trước trong tháng 4 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Công văn 2494/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý vốn của công trình Kè cấp bách chống sạt lở và chắn sóng biển của tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2458/VPCP-KTN
V/v nghiên cứu điều chỉnh, lập dự án ĐTXD khu công viên cây xanh tại phân khu N11, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP có văn bản số 76/2014/CV-VINGROUP-PTDA ngày 21 tháng 3 năm 2014 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị được nghiên cứu điều chỉnh và thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh tại phân khu N11, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đề nghị của Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
– Bộ Xây dựng;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

 

Công văn 2458/VPCP-KTN năm 2014 nghiên cứu điều chỉnh, lập dự án đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh tại phân khu N11, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2465/VPCP-KGVX
V/v rút đề án ra khỏi Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 281/UBDT-VP ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc trình đề án thành lập Học viện Dân tộc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 281/UBDT-VP ngày 28 tháng 3 năm 2014; cho phép rút "Đề án thành lập Học viện Dân tộc gắn với đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi" ra khỏi Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định và trình Đề án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3).QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Công văn 2465/VPCP-KGVX rút đề án thành lập Học viện Dân tộc ra khỏi Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2468/VPCP-KTTH
V/v tạm nhập ô tô phục vụ nghiên cứu của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ Công Thương;
– Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam (địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội) tại Công văn số 14-021/NTV-XNK ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc giải quyết cho phép Công ty tạm nhập một số loại ô tô (bao gồm cả ô tô tay lái bên phải và ô tô đã qua sử dụng trên 5 năm) để phục vụ công tác nghiên cứu thiết kế tại Việt Nam; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải sớm xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam tại Công văn số 14-021/NTV-XNK nêu trên theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; báo cáo Phó Thủ tướng kết quả giải quyết trong tháng 04 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

(Công văn số 14-021/NTV-XNK ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam sao gửi kèm theo).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
– Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH(3). LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Công văn 2468/VPCP-KTTH năm 2014 về tạm nhập ô tô phục vụ nghiên cứu của Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3816/TCHQ-GSQL
V/v hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu phụ, lối mở

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Qua công tác khảo sát, nắm tình hình quản lý hoạt động tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan qua các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan (điểm xuất hàng) trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc xuất khẩu lúa gạo qua điểm Kỷ Sộc:

- Tại điểm Kỷ Sộc cho thấy hiện nay ngoài hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan thực hiện theo công văn số 124/TTg-KTTH ngày 07/01/2014 của Thủ tướng thì có một lượng hàng hóa là lúa, gạo xuất qua điểm Kỷ Sộc.

- Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2014/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng. Theo đó, các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đều nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu theo quyết định dẫn trên. Do vậy, để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng tạm nhập tái xuất cũng như việc xuất khẩu hàng hóa qua điểm Kỷ Sộc, Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

2. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu:

Các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan đều nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu theo quyết định dẫn trên. Do vậy, để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng tạm nhập tái xuất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp một số doanh nghiệp làm kinh doanh hoạt động hàng tạm nhập tái xuất xây dựng các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, tránh tình trạng dỡ container tại những nơi không đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

- Chỉ đạo Ban kinh tế cửa khẩu phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các cửa khẩu phụ, lối mở đảm bảo có đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bãi tập kết hàng hóa có hàng rào bao quanh, có điện chiếu sáng, có barie, trạm kiểm soát, nơi làm việc cho các cơ quan chức năng như Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng tạm nhập tái xuất.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi với UBND tỉnh Cao Bằng để chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh triển khai, thực hiện.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Cục HQ tỉnh Cao Bằng (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Công văn 3816/TCHQ-GSQL năm 2014 hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu phụ, lối mở do Tổng cục Hải quan ban hành

Tìm hiểu Công ty Luật sư tư vấn pháp luật hàng đầu tại đây

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 418/GSQL-GQ3
V/v tạm xuất – tái nhập 01 máy tạo nhịp – khử rung tim sang Singapore để hiệu chuẩn định kỳ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Huy Minh
(Đường 12, KCN Đông Xuân, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 024/CVHM/2014 ngày 26/3/2014 của Công ty Cổ phần Huy Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng: thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương.

2. Về thủ tục hải quan: thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 53, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tạm xuất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
– Cục HQ Bà Rịa – Vũng Tàu (để thực hiện);
– Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Công văn 418/GSQL-GQ3 năm 2014 về tạm xuất – tái nhập 01 máy tạo nhịp – khử rung tim sang Singapore để hiệu chuẩn định kỳ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3811/TCHQ-TXNK
V/v tính chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1074/HQHCM-TXNK ngày 03/4/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xem xét không tính tiền chậm nộp đối với xăng dầu tạm nhập – tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 168 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính: "Các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/7/2013 có phát sinh các thủ tục hướng dẫn tại Thông tư này, thì thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành". Theo đó, việc xử lý về thời hạn nộp thuế và tính phạt chậm nộp đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa có tờ khai đăng ký trước thời điểm Thông tư 128/2013/TT-BTC có hiệu lực (trước ngày 01/11/2013) đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại điểm b.3 khoản 2 Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TXNK, QLN, (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

Công văn 3811/TCHQ-TXNK năm 2014 về tính chậm nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3812/TCHQ-TXNK
V/v thuế NK hàng hóa TN-TX phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 995/UBND-CNXD ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xem xét miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị Self-prppelled Modular (SPMT) tạm nhập – tái xuất để phục vụ dự án đầu tư của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 9 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: "Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập – tái xuất (trừ trường hợp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài) sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu.

Số tiền thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam (tính từ ngày đăng ký tờ khai tạm nhập đến ngày đăng ký tờ khai tái xuất), trường hợp thực tế đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế".

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 121 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Trường hợp của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam nếu được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện các dự án đầu tư, phục vụ sản xuất thì khi tạm nhập khẩu Công ty phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và sau khi tái xuất sẽ được hoàn lại số tiền đã nộp tương ứng với giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị theo quy định tại khoản 9 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để UBND tỉnh Quảng Ngãi được biết và hướng dẫn Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam căn cứ quy định nêu trên để nghiên cứu, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để b/c);
– Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi (để t/h);
– Công ty TNHH Doosan Việt Nam (được biết);
(Khu KT Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
– Lưu: VT, TXNK-CST(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

Công văn 3812/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế nhập khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ dự án do Tổng cục Hải quan ban hành