BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8921/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 150301/CVSG.2015 ngày 26/3/2015 của Công ty TNHH Saga gửi Bộ Tài chính do Văn phòng Bộ chuyển đến liên quan đến việc phân loại, xác định mã số mặt hàng thủy sản nhập khẩu thuộc 9 tờ khai hải quan của Công ty TNHH Saga nhập khẩu từ năm 2009 đến 2013 tại Cục HQ TP. HCM, công văn số 1806/HQHCM-TXNK ngày 08/7/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 2294/HQHCM-TXNK ngày 24/8/2015 báo cáo về việc giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Saga. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 6816/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 của Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga căn cứ hồ sơ thực tế tại thời điểm nhập khẩu và hướng dẫn tại công văn số 10087/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2014 để thực hiện phân loại, xác định mã số đối với mặt hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu theo 09 tờ khai hải quan từ năm 2009 đến năm 2013. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan TP. HCM tại công văn số 2294/HQHCM-TXNK thì Công ty đã khai báo chính xác mã số HS của các lô hàng; thống nhất về mặt hàng thực nhập và khai báo trên hồ sơ hải quan; mã số hàng hóa đúng tính chất mặt hàng và đã được công chức cửa khẩu kiểm tra và chấp nhận thông quan; căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và căn cứ hồ sơ thực tế tại thời điểm nhập khẩu thì chưa có đủ cơ sở để quyết định điều chỉnh mã số hàng hóa nên sẽ chuyển hồ sơ của Công ty TNHH Saga sang đối tượng theo dõi tiếp, khi có đầy đủ cơ sở pháp lý sẽ tiếp tục tiến hành các bước nghiệp vụ tiếp theo. Như vậy, Cục Hải quan TP. HCM không thực hiện đúng yêu cầu tại công văn số 6816/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Saga và báo cáo của Cục Hải quan TP. HCM thì Công ty TNHH saga là doanh nghiệp nhập kinh doanh đơn thuần, không chế biến, sản xuất ngành hàng thủy hải sản nên hiện nay không có mặt hàng thực tế để kiểm tra theo kiến nghị của Công ty. Mặt khác, tham khảo mã HS tại C/O của nước xuất khẩu, tên hàng tại hợp đồng thương mại và tên hàng theo khai báo thì các mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.

Vì vậy, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 10087/TCHQ-TXNK ngày 12/8/2014 và công văn số 6816/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 của Tổng cục và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 6/10/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Cục KTSTQ (để ph/hợp);
– Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Công văn 8921/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8922/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Mintai Flavor”

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Thương mại Dịch vụ Duệ Long.
(71/2 Nguyễn Văn Quá, KP 2, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM)

Trả lời công văn số 01.2015/TCHQ ngày 25/8/2015 của Công ty TNHH XNK Thương mại Dịch vụ Duệ Long (sau đây gọi là Công ty) về việc áp mã HS cho mặt hàng có tên thương mại là Mintai Flavor, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung nhóm 23.09, nhóm 33.02, Chú giải pháp lý Chương 23 và 33, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 23.09 và nhóm 33.02 thì: mặt hàng “Mintai Flavor”:

- Trường hợp xác định là chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi gồm các thành phần là các chất thơm và các chất mang thì thuộc nhóm 33.02.

- Trường hợp xác định là thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh hoặc thức ăn bổ sung hoặc các chế phẩm được dùng để sản xuất các loại thức ăn hoàn chỉnh hoặc thức ăn bổ sung theo Chú giải chi tiết nhóm 23.09 thì thuộc nhóm 23.09.

Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả phân loại số 3333/TB-TCHQ ngày 14/4/2015 cho mặt hàng có tên thương mại giống hệt “Mintai Flavor” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu – Thương mại – Dịch vụ Dân Thái nhập khẩu, kết quả phân tích là “Chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi”, phân loại vào mã số 3302.90.00.

Đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế, đối chiếu với nội dung nhóm 23.09, nhóm 33.02, Chú giải pháp lý Chương 23 và 33, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 23.09 và nhóm 33.02, tham khảo Thông báo kết quả phân loại số 3333/TB-TCHQ nêu trên để xác định mã số cụ thể cho mặt hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK.
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Công văn 8922/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng ”Mintai Flavor” do Tổng cục Hải quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5742/UBND-ĐTMT
Về triển khai Chương trình di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
Ủy ban nhân dân 24 quận – huyện.

Thực hiện chủ trương di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư, từ năm 2002 đến nay, Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và đã đạt được những kết quả thiết thực, trong đó, hàng trăm cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã được di dời, chuyển đổi ngành nghề, ngưng sản xuất hoặc ngưng công đoạn sản xuất gây ô nhiễm; đã cơ bản chuyển hóa các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, xây dựng nhiều phường điểm, khu phố an toàn về phòng cháy, chữa cháy… Tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố đã giảm đáng kể, công tác phòng chống cháy nổ đã được triển khai thường xuyên, chặt chẽ góp phần hạn chế phát sinh cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa nhanh, các khu dân cư ngày càng phát triển, nằm xen cài xung quanh các cơ sở sản xuất nên hiện nay đã hình thành một số khu vực nóng về ô nhiễm môi trường và không phù hợp quy hoạch trên địa bàn Thành phố. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiếp tục có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện công tác xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ nằm xen cài trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện của các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện còn chậm, chưa quyết liệt.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 1321-CV/TU ngày 11 tháng 9 năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1- Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện ngay các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đặc biệt là đối với các quận ven, huyện (có quỹ đất rộng chưa khai thác) về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường và phòng chống cháy nổ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn quản lý; không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trong khu dân cư.

2- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quậnhuyện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy; trình Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật quản lý đồng bộ, chặt chẽ về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư; hướng dẫn triển khai thực hiện Khoản 2 điều 68 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 quy định về khoảng cách an toàn của các cơ sở sản xuất đối với khu dân cư; sửa đổi bổ sung Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo hướng tăng thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) được ban hành quyết định buộc di dời, cấm hoạt động, cưỡng chế buộc di dời đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng nặng mức xử phạt vi phạm hành chính để đủ sức răn đe. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trong Quý IV năm 2015.

3- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện hoàn thiện dự thảo và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố trong tháng 10 năm 2015. Trong năm 2016, xử lý di dời dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu phố 4, 5 phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 về khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3.

4- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế chính sách, thủ tục hỗ trợ các cơ sở di dời trong Quý IV năm 2015.

5- Giao các Sở, Ban, Ngành Thành phố rà soát và hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong Quý IV năm 2015.

6- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận – huyện điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch quỹ đất đáp ứng yêu cầu di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong Quý IV năm 2015.

7. Giao các Sở, Ban, Ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận – huyện tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, nhân, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quy hoạch, phòng chống cháy nổ; chấp hành chủ trương di dời của Thành phố đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ cao xen cài trong khu dân cư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-LT) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tất Thành Cang

 

Công văn 5742/UBND-DTMT năm 2015 về triển khai Chương trình di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy, nổ xen cài trong khu dân cư do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1938/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 06/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 như sau:

1. Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm.

2. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2015 và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014.

2. Đối với lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:           
– Như Điều 3;
– Ban lãnh đạo NHNN; (Đã ký và đóng dấu)
– Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng

 

Decision No. 1938/QD-NHNN dated September 25, 2015, on maximum deposit interest rates in USD dollars applied to organizations and individuals at credit institutions and foreign bank branches prescribed in Circular No. 06/2014/TT-NHNN

Quyết định 1723/QĐ-UBND năm 2015 về Bộ tiêu chí và phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình

Thông tin pháp luật, luật sư, công ty luật E-luat

CHỦ TỊCH NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1997/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 380/TTr-CP ngày 17/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại

Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-CTN ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch nước)

1.

Phạm Thị Băng Châu, sinh ngày 20/10/1973 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Oberndorfer Ortsstr. 13, 3130 Herzogenburg

Giới tính: Nữ

2.

Mai Anh Khoa, sinh ngày 07/7/1978 tại thành phố Hồ Chí

Minh Hiện trú tại: Grinzkeystr. 4/3/13, 4020 Linz

Giới tính: Nam

3.

Đỗ Thị Thu Hương, sinh ngày 14/6/1987 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Laxenburger Str. 138/7/8, 2331, Vösendorf Mödling.

Giới tính: Nữ

 

Quyết định 1997/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Cộng hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 524/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC RA KHỎI DANH MỤC CÁC THUỐC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM.

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuc;

Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điu trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học và Quyết định số 1545/QĐ-BYT ngày 08/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp đ công bố các danh mục thuc biệt dược gc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gc, thuc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học;

Căn cứ biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 375/QĐ-QLD ngày 08/7/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký thuốc, kinh doanh thuốc sau khi được cấp s đăng ký lưu hành lập tại Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam ngày 26/8/2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm, Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuốc và Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút số đăng ký của các thuốc do Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam đăng ký ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (Danh mục ban hành kèm theo).

* Lý do:

- Hồ sơ đăng ký thuốc có tiêu chuẩn chất lượng không đúng với tiêu chun chất lượng thuốc biệt dược gốc của nhà sáng chế.

- Thuốc không đáp ứng yêu cầu công bố thuốc biệt dược gốc theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 2. Giao Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam để tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các thuốc trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc và báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng thuốc về Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế trước ngày 30/10/2015.

Điều 3. Tạm ngừng kinh doanh các thuốc nêu trên chkết luận của Cục Quản lý Dược.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các đơn vị kinh doanh thuốc, Giám đốc cơ sở đăng ký và/hoặc sản xuất các thuốc nêu tại Điều 1, 2, 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
– BT. Ngu
yễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Đ/c Thứ tr
ưởng (để b/c);
– Viện KN thuốc TW, Viện KN thu
c TP. HCM (để t/h);
– Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ Công an;
– Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải;
– Tổng cục H
i quan – Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Qun lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế;
– Tổng Công t
y Dược Việt Nam, Hiệp hội SXKD Dược, Các Công ty XNK Dược phẩm;
– Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Website Cục QLD, Tạp ch
í Dược & Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Bộ phận một cửa – Cục QLD;
– Lưu: VP, QLKDD, QLCLT, TTrD-MP
, ĐKT.

CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 

DANH MỤC

CÁC THUỐC BỊ RÚT SỐ ĐĂNG KÝ DO CÔNG TY TNHH SANOFI – AVENTIS VIỆT NAM ĐỨNG TÊN ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 524/QĐ-QLD ngày 11 tháng 9 năm 2015)

1. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (đ/c: số 123 Nguyễn Khoái quận 4 Tp. H Chí Minh).

1.1. Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (đ/c: số 123 Nguyễn Khoái quận 4 Tp. Hồ Chí Minh).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

1

No-spa

Drotaverin hydroclorid 40mg

Viên nén

VD-12043-10

2

Telfast BD

Fexofenadine HCL 60mg

Viên nén bao phim

VD-19727-13

3

Telfast HD

Fexofenadine HCL 180mg

Viên nén bao phim

VD-19728-13

4

Amaryl

Glimepirid 1mg

Viên nén

VD-22045-14

5

Amaryl

Glimepirid 2mg

Viên nén

VD-22046-14

6

Amaryl

Glimepirid 4mg

Viên nén

VD-22047-14

 

Quyết định 524/QĐ-QLD năm 2015 về rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 33/2015/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 10 tháng 2 năm 2009 của y ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đán chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bng.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- B KH&CN;
- Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin – VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Ánh

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tchức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của y ban nhân dân tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình y ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các đề án, dự án về khoa học và công nghệ; chương trình, biện pháp tchức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; quyết định việc thành lập và quy định về tchức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc y ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật; thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Dự thảo quyết định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

d) Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các sở, ban, ngành có liên quan và y ban nhân dân cấp huyện.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ của địa phương; hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh về quản lý khoa học và công nghệ.

4. Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

5. Lập kế hoạch và dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh trên cơ sở tổng hp dự toán của các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy đnh của Luật ngân sách nhà nước và Luật khoa học và công nghệ.

6. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

a) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền shữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

c) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do y ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;

d) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh;

e) Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

7. Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tchức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ.

a) Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tchức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ;

c) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tchức khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập và chng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; việc thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

đ) Hưng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: chuyển giao công nghệ, đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ skhoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án khác của tỉnh theo thẩm quyền;

e) Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

g) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công nghệ; khai thác, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phối hp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh.

9. Về sở hữu trí tuệ

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý chdẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;

b) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp; chủ trì, phối hp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;

c) Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

d) Giúp y ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh.

10. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

a) Tchức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

b) Tchức phbiến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hp tiêu chuẩn, quy chun kỹ thuật; hướng dẫn xây dng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chun của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hp quy trong lĩnh vực được phân công;

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh;

e) Tchức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

g) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thnghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ định;

h) Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối vi chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để ngưi có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa;

k) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh;

l) Chủ trì, phối hp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Tchức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

11. Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân

a) Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp đthúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức trin khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế – kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

b) Về an toàn bức xạ và hạt nhân

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh;

- Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và tích hp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

12. Về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

a) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

c) Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích – tổng hp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh;

d) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và tchức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tng hp về khoa học và công nghệ;

đ) Triển khai các cuộc điều tra thống kê về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

e) Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về các nguồn thông tin khoa học và công nghệ;

g) Tổ chức các chợ công nghệ – thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ; phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ;

h) Tchức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; in ấn, số hóa; tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ.

13. Về dịch vụ công

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Tchức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế – kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

14. Giúp y ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

16. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

17. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo quy định của y ban nhân dân tỉnh.

18. Quản lý tchức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

19. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của tỉnh theo quy định của pháp luật.

20. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh.

21. Tổng hp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với y ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do y ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo Thông tư số 06/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là ngưi đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở được quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy đnh tchức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

d) Việc bổ nhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hp và chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

d) Phòng Quản lý khoa học;

đ) Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ;

e) Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở;

g) Phòng Quản lý chuyên ngành;

h) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

- Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục

+ Phòng Hành chính – Tổng hp;

+ Phòng Quản lý tiêu chuẩn – chất lượng;

+ Phòng Quản lý đo lường;

+ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng).

- Lãnh đạo: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc;

- Cơ cấu tổ chức, gồm:

+ Phòng Hành chính;

+ Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường;

+ Phòng Thử nghiệm tư vấn chất lượng.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập

a) Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ;

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc;

- Cơ cấu tổ chức, gồm:

+ Phòng Hành chính – Tổng hp;

+ Phòng Thông tin và Truyền thông;

+ Phòng Thống kê và Tin học.

b) Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc;

- Cơ cấu tổ chức, gồm:

+ Phòng Hành chính – Tổng hp;

+ Phòng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ;

+ Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ;

+ Phòng Công nghệ Sinh học.

Điều 4. Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn; ngưi đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc S

1. Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc Sở do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định và phân cấp hiện hành.

2. Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, trước pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao phụ trách.

3. Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là ngưi giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước người đứng đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của phòng, của đơn vị.

Số lượng cấp phó trưởng phòng các phòng chuyên môn; cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ không quá 02 người.

Điều 5. Công chc, viên chức, người lao động trong các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

1. Công chức, viên chức, người lao động trong các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước thủ trưởng đơn vị, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định trong tng biên chế công chức và tổng số người làm việc thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định theo phân cấp hiện hành.

4. Việc bố trí công tác đối với công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, theo phẩm chất, năng lực, sở trường đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

5. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất, khối lượng công việc thực tế tại đơn vị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc, nhiệm vụ cụ thể tại cơ quan Sở và các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của SKhoa học và Công nghệ

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này, tổng hp báo cáo y ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Trên cơ sQuy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Dự thảo Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc y ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Dự thảo Đán vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ gửi Sở Nội vụ thẩm định đ trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 7. Trách nhim của S Nội vụ

1. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh theo quy đnh.

3. Thẩm định Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trình y ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

4. Thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên điều chỉnh, bổ sung, thay thế các nhiệm vụ của ngành. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định này cho phù hợp./.

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng