ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 91/BC-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

(Theo Công văn số 3654/VPCP-TH ngày 09/5/2013 của Văn phòng Chính phủ)

A. Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2013

I. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Ngay sau Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về giải những pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thu chi ngân sách nhà nước năm 2013 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và định hướng theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Nhìn chung, qua gần 6 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với những nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế – xã hội của tỉnh có những bước chuyển biến theo hướng tích cực. Cụ thể các lĩnh vực:

1. Chỉ đạo điều hành lĩnh vực kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành Chương trình công tác năm 2013, Chương trình được xây dựng trên cơ sở các giải pháp của kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2013 theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND tỉnh và định hướng của Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ với 6 nhóm nhiệm vụ với 203 đầu công việc thể hiện các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp lớn để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và Sở, ngành, địa phương phải thực hiện trong năm: (1) Lập lại trật tự, kỷ cương trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước (2) Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý (3) Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông sản (4) Thực hiện đầy đủ và kịp thời những chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; tiếp tục nâng chất về nhiều mặt trên lĩnh vực văn hóa – xã hội (5) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nền hành chính công (6) Giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chương trình công tác, nhiều chủ trương, chính sách được UBND tỉnh ban hành, tạo điều kiện cho các ngành, các cấp chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào những thành quả đạt được qua 6 tháng đầu năm 2013. Ước tăng trưởng (GDP) đạt 7,1%, Nghị quyết là 9% (6 tháng năm 2012 tăng 7,04%); trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản, tăng 0,89%; khu vực công nghiệp – xây dựng, tăng 5,29%; khu vực thương mại – dịch vụ, tăng 10,21%.

- Ủy ban nhân tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Sản lượng lúa vụ Mùa và Đông Xuân đạt 1.780.650 tấn, tăng 0,2% (tương đương 4.859 tấn) so cùng kỳ. Diện tích áp dụng sản xuất theo phương pháp 3 giảm 3 tăng và chương trình 1 phải 5 giảm đạt 209.000 ha, chiếm 87,7% diện tích (tăng 12.500 ha so cùng kỳ); diện tích sản xuất cánh đồng lớn 14.000 ha, đạt khoảng 40% kế hoạch của năm 2013 (khoảng 35.000 ha). Các giống lúa chất lượng cao, nếp chiếm 73% diện tích, giống IR50404 chiếm 27% (tăng 4.200 ha so cùng kỳ).

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 tăng 5,38% so cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 9,28%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,21%; cung cấp nước tăng 15,65%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,48%. Đã tiếp nhận 25 dự án đầu tư, với tổng vốn dự kiến đăng ký đầu tư khoảng 2.745 tỷ đồng; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 2.414 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số Dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư giảm 10 dự án (bằng 52% so cùng kỳ), tổng vốn đầu tư giảm khoảng 1.439 tỷ đồng (bằng 63% so cùng kỳ). Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 04 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (03 doanh nghiệp và 01 Chi nhánh), với vốn đăng ký 7,4 triệu USD.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và tiến độ giải ngân các công trình trọng điểm theo kế hoạch năm 2013 đúng tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 35.238,2 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ. Trong 05 tháng đầu năm có khoảng 4,3 triệu lượt người đến các điểm tham quan du lịch, tăng 4,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 26.764 lượt, tăng 1,8%; doanh thu du lịch đạt gần 125,4 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu đạt 430 triệu USD, tăng 7,3% so cùng kỳ và đạt 47,7% so kế hoạch năm. Kinh tế biên giới tiếp tục được khai thác tốt. Tổng giá trị hàng hóa làm thủ tục xuất nhập khẩu biên giới trong 5 tháng đầu năm đạt 370 triệu USD, tăng 30% so cùng kỳ. Khu thương mại Tịnh Biên được Thủ tướng Chính phủ tiếp tục gia hạn thời gian bán hàng miễn thuế.

- Trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi, mua sắm tài sản theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước trong lĩnh vực sử dụng ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm là 2.880 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán năm và tăng gần 4,3% so cùng kỳ; trong đó, thu từ các khoản cân đối ngân sách đạt gần 1.921,5 tỷ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ, thu từ khác khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước đạt 958,5 tỷ đồng tăng gần 3% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 4.198 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ; trong đó, chi cân đối ngân sách 3.320 tỷ đồng tăng 11,6% so cùng kỳ, chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước đạt 878 tỷ đồng bằng 93,7% so cùng kỳ.

Đến cuối tháng 5 năm 2013, tổng doanh số cho vay là 27.480 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2012 tăng 21,5%; trong đó, ngắn hạn là 25.385 tỷ đồng, trung, dài hạn là 2.092 tỷ đồng. Tổng dư nợ là 37.544 tỷ đồng, so với 31/12/2012 tăng 4,07%, trong đó, ngắn hạn là 27.023 tỷ đồng, trung, dài hạn là 10.521 tỷ đồng.

2. Chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực Văn hóa xã hội

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có chuyển biến trên các lĩnh vực văn hoá – xã hội. Các hoạt động thi kiểm tra học kỳ, xét lên lớp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông, tổng kết năm học đều được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, phản ánh đúng kết quả, chất lượng giảng dạy, học tập.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động và các đối tượng hộ nghèo, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, người lao động gặp khó về việc làm.Trong 6 tháng đầu năm 2013 tuyển sinh dạy nghề 10.800 người, đạt 40% chỉ tiêu kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 17.200 người, đạt 49% chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó: giải quyết việc làm trong tỉnh 14.680 người, ngoài tỉnh 2.500 người, xuất khẩu lao động 20 người. Tỉnh cũng tiến hành sáp nhập trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên của 06 huyện, đồng thời cũng cố hoạt động của Trường cao đẳng nghề và 04 trường trung cấp nghề nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

- Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trên người được tập trung thực hiện có hiện quả và giảm mạnh so cùng kỳ. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2013, toàn tỉnh có 497 ca sốt xuất huyết, giảm trên 63% so cùng kỳ, có 02 trường hợp tử vong (cùng kỳ năm 2012 không tử vong); 642 ca tay chân miệng, giảm 33,7%, có 01 trường hợp tử vong (cùng kỳ năm 2012 có 05 trường hợp tử vong). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm nên không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, thể dục, thể thao được thực hiện tốt, phục vụ kịp thời nhu cầu về thông tin và tinh thần của người dân. Đã Tổ chức lễ công bố Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm là Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất ở châu Á. Chuẩn bị các bước công bố khu di tích Óc Eo là khi di tích Quốc gia đặc biệt.

3. Chỉ đạo lĩnh vực nội chính và tổ chức nhà nước

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật. Hoạt động công chứng, chứng thực được thực hiện tương đối tốt; công tác chứng thực ở các huyện, thành phố nhìn chung đáp ứng được yêu cầu của tổ chức và công dân.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, ngăn ngừa phòng chống tham nhũng được quan tâm giải quyết, đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. Trong 5 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã tổ chức 76 cuộc thanh tra; tiếp 2.282 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, khiếu kiện, chủ yếu về tranh chấp đất đai, chính sách đền bù.

- Về công tác tổ chức nhà nước: UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện đúng nhiệm vụ phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại trên các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ. Chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cho phù hợp với các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường.

- Quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tỉnh giáp biên giới tiếp tục phát triển tốt, việc gặp gỡ trao đổi giữa lãnh đạo các cấp, các ngành 02 bên được duy trì ổn định và đạt hiệu quả cao, những vướng mắc phát sinh tại khu vực biên giới đều được giải quyết kịp thời. Phối hợp với Trung ương và phía bạn Campuchia tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phân giới cắm mốc.

- Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng yếu được thực hiện nghiêm ngặt. Các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng nổi, đề xuất giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện đông người; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch đề ra, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nhất là trong dịp Tết, lễ hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và sự ổn định của xã hội.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, góp phần giảm bớt ách tắc giao thông mặc dù lượng khách đến An Giang tăng cao vào mùa lễ hội Vía Bà. Qua 05 tháng đầu năm đã xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông (giảm 05 vụ); chết 39 người (giảm 02 người); bị thương 67 người (giảm 01 người) so cùng kỳ 2012.

4. Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành

Trong 6 tháng đầu năm, tuy đạt nhiều kết quả khả quan nhưng trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế:

- Tăng trưởng kinh tế tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục đạt thấp hơn so với kế hoạch, chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh phản ánh sự suy giảm sức mua của thị trường, sức ép gia tăng hàng tồn kho của doanh nghiệp chậm cải thiện.

- Tình hình tiêu thụ các mặt hàng chiến lược của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá cả thiếu ổn định đã tác động rất nhiều đến đời sống người dân, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thiếu ổn định nên nhu cầu tái đầu tư cho sản xuất chưa được đẩy mạnh.

- Số lượng doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động tuy có giảm nhưng đã phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, doanh thu dịch vụ và tiêu dùng xã hội tăng trưởng thấp (bằng 50% mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2012); tín dụng đạt mức tăng trưởng khá so cả nước, nhưng tổng thể chung các doanh nghiệp chưa mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nguồn vốn tín dụng gia tăng trong thời gian qua chủ yếu đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nên vẫn chưa phát huy hiệu quả trong ngắn hạn.

- Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, tình trạng sạt lở, hạn hán, giông bão,… đang có chiều hướng tăng ảnh hưởng đến đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân.

- Công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, tình trạng ô nhiễm ở nhiều lưu vực sông, khu công nghiệp, làng nghề; quản lý đất đai, tài nguyên chưa chặt chẽ, đất đai chưa được khai thác tốt để tạo nguồn lực cho phát triển.

- Công tác an sinh xã hội tuy có bước tiến bộ, nhưng đời sống của người dân nhất là ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, số hộ cận nghèo cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo lớn. Tội phạm hình sự còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên, vùng nông thôn. Công tác giải quyết khiếu nại còn nhiều khó khăn, nhiều vụ khiếu nại trước đây đã giải quyết, nay tiếp tục khiếu nại kéo dài.

II. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội hết sức quyết liệt; đã đề ra nhiều giải pháp, ban hành nhiều chủ trương, chính sách mạnh mẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tồn tại của năm trước đó như: Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013, với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, thiết thực, từ đó giúp địa phương có được những định hướng đúng và kịp thời đưa vào chương trình công tác năm của địa phương để chỉ đạo, điều hành; Nghị quyết 02 ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô…

Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ phân công các thành viên thường xuyên đi thực tế kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương, sửa đổi, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh và cải cách bộ máy, cải cách hành chính, Chính phủ cũng có những chỉ đạo hết sức quyết liệt, với những chủ trương, chính sách mạnh mẽ… góp phần vào ổn định xã hội, kinh tế phát triển tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả tích cực đạt được qua 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ cũng còn một số tồn tại, hạn chế:

- Nhiều chủ trương, chính sách tuy được ban hành kịp thời nhưng chậm được hướng dẫn, gây khó khăn cho địa phương trong triển khai thực hiện.

- Việc phân bổ, thu mua tạm trữ lúa gạo của Chính phủ còn chậm, thời điểm chưa phù hợp nên người dân chưa được hưởng lợi thỏa đáng. Hiệp Hội cá tra Việt Nam do mới được thành lập nên chưa có tác động thiết thực; chưa có cơ chế, chính sách để vực dậy nghề nuôi và chế biến cá tra. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến và chế tạo phục hồi chậm.

- Phân bổ kinh phí (chương trình mục tiêu, hỗ trợ chính sách ASXH…) chưa kịp thời; chính sách liên kết sản xuất chưa có,

- Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành đã có dịch xuất hiện và đã có trường hợp tử vong; phía bạn Campuchia cũng đã xuất hiện.

- Chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay chậm được thu hẹp; lãi suất cho vay vẫn còn cao so với khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp trong khi tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức thấp. Việc tái cấu trúc ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng cũng như tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản chậm được giải quyết.

- Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ lẫn số người chết so với cùng kỳ năm trước; trong đó, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người.

B. Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013

I. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2013 là hết sức nặng nề so với mục tiêu cả năm đặt ra là 9%, trong khi đó theo dự báo kinh tế vẫn còn khó khăn cho xuất khẩu 2 mặt hàng chiến lược của tỉnh, tình hình thời tiết diễn biến khó lường, dịch bệnh cũng có nguy cơ bùng phát sẽ ảnh hưởng đến phát triển du lịch và thương mại của tỉnh,… Vì vậy, đòi hỏi các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị phải có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, khả thi hơn, cụ thể:

1. Lĩnh vực kinh tế

- Theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh gây hại, bảo vệ, chăm sóc tốt lúa Hè Thu, Thu Đông đảm bảo giành thắng lợi cả về năng suất và sản lượng. Đẩy mạnh triển khai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó chú trọng lựa chọn cây, con và mô hình công nghệ (sinh học phân tử, công nghệ nhân giống, thủy canh…) phù hợp để thực hiện.Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả 20 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất các mặt hàng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phục vụ tiêu dùng nhất là dịp cuối năm; chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn để từ đó giải quyết việc làm, góp phần xây dựng tốt nông thôn mới. Tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường để xuất khẩu 2 mặt hàng chủ lực là lúa và cá, và chú trọng đưa các sản phẩm của tỉnh xâm nhập các siêu thị của các tỉnh thành lớn trong cả nước.

- Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo NQ 13, NQ 02 của Chính phủ và tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và triển khai hiệu quả quyết định 31/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp và Chương trình khuyến công tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng 2020.

- Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ theo Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý công tác đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương; đồng thời tăng cường kiểm tra tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương và nhà thầu thực hiện kịp tiến độ…

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng gạo, cá, rau quả đông lạnh. Chuyển dần sản xuất sản phẩm thô, sơ chế sang sản phẩm tinh chế bằng công nghệ tiên tiến; tăng cường sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các khu, điểm du lịch, các lễ hội địa phương, các dịch vụ phục vụ du lịch, tạo sự đa dạng, đặc trưng về văn hoá để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, nhất là trong các dịp lễ hội, du lịch hè. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh địa phương; tập trung chỉnh trang, sắp xếp các hoạt động mua bán trật tự, vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện tại các điểm tham quan, du lịch, thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, khách sạn để tránh hiện tượng chèo kéo và nâng giá bất hợp lý.

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế, thực hiện tốt công tác hoàn thuế, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu gian lận thương mại để thanh tra, kiểm tra thuế để phục vụ kịp thời công tác chi cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Tiếp tục tăng cường kiểm tra chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính.

2. Lĩnh vực Văn hoá xã hội

- Tập trung các hoạt động kết thúc năm học 2012 – 2013, nhất là các hoạt động thi học kỳ, xét chọn học sinh lên lớp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2013. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học mới, đảm bảo hoạt động dạy và học.

- Tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là cúm A H1N1, H5N1, AH7N9, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết… Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, các Chương trình y tế quốc gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát về an toàn vệ sinh thực phẩm

Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển chuyên môn kỹ thuật các cơ sở điều trị theo tuyến chuyên môn kỹ thuật. Thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi. Thường xuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số, kế hoạch hoá gia đình, nhất là với đối tượng vị thành niên, thanh niên và người dân vùng sâu, vùng xa.

- Tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích các hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc ngoài tỉnh; Đề án 25 (giai đoạn 2) về một chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn; chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

3. Chỉ đạo lĩnh vực nội chính và tổ chức nhà nước

- Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới nhất là sản phẩm gia súc, gia cầm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông.

- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ hữu nghị tốt với các tỉnh giáp biên của nước bạn Campuchia

- Tăng cường đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

- Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, nhất là các vụ khiếu nại kéo dài; thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ; thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết. Triển khai thiết thực, đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí./.

II. Những định hướng, giải pháp trọng tâm đề nghị Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các văn bản luật, dưới luật nhằm ổn định chủ trương, chính sách vĩ mô của nhà nước trong thời gian dài để tránh ảnh hưởng đến định hướng chung của các cấp chính quyền địa phương nhất là trong kêu gọi đầu tư; tạo sự ổn định trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh, gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Cùng với giải pháp về ưu tiên vốn tín dụng nêu trên, cần có giải pháp để nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho nông dân. Việc thu mua tạm trữ một số mặt hàng nông sản là cần thiết nhưng phải có cơ chế và phương thức tổ chức tốt hơn, đảm bảo hài hòa lợi ích và ổn định được thị trường. Chính sách phát triển liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn…

- Đẩy nhanh tái cơ cấu lĩnh vực ngân hàng, song song giảm lãi suất, đơn giảm thủ tục để giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn vay để phục hồi sản xuất,…

- Tập trung phòng chống dịch bệnh trên người, gia cầm, gia súc (cúm A H1N1, H5N1, sốt xuất huyết…), phòng chống giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bão.

- Tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, có các giải pháp đồng bộ để phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ, khắc phục được phần lớn tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến Trung ương; đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đại học, kể cả việc hợp tác với nước ngoài để xây dựng một số trường.

- Chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường triển khai, ứng dụng các dự án công nghệ thông tin để góp phần vào công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, triển vọng và định hướng phát triển. Các thành viên Chính phủ cần chủ động hơn nữa trong việc cung cấp kịp thời thông tin về ngành, lĩnh vực mình phụ trách để tạo niềm tin và đồng thuận xã hội.

Trên đây là một số nội dung báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2013 và đề xuất Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Chính phủ, UBND tỉnh An Giang báo cáo đến Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (1+2);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
– CT, PCT UBND tỉnh;
– Sở, ban, ngành tỉnh;
– UBND huyện, thị xã, thành phố ;
– Chánh, Phó VP;
– Các phòng trực thuộc VP;
– Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Anh Kiệt

 

Báo cáo 91/BC-UBND kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh An Giang ban hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>